DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 5     <-- 5 -->        PDF

4.1.1. Pretpostavimo da je aritmetička sredina visina centralno plošnog
stabla (h) izračunata iz uzorka veličine m, visina. Ta sredina ima svoju grešku
uzorka (srednja greška aritmetičke sredine (o h) koja iznosi
a-c =


V" nh


Veličina uzorka nh treba biti tolika, da nam 1,96 o f-bude manji od polovice
visinskog intervala Ah (= razlika visina između dviju graničnih visinskih
krivulja u debljinskom stepenu centralno-plošnog stabla). U tom slučaju pouzdanost
izbora tarifnog niza iznosi 95n/o, ali još uvijek ostaje vjerojatnost od
2,5% da smo izabrali prenisku odnosno 2,5% da smo izabrali previsoku tarifu.
Prema tome veličinu uzorka možemo izračunati iz slijedećeg:


1,96 a F< 1/2 Ah 5


Oh 1
1,96 — < — Ah 6
yiih 2


1,962 öh2
nh >


Ah


( )2
2


4.1.2. Za izračunavanje veličine uzorka po formuli 7, potrebno je poznavati
standardnu devijaciju visina (ai,) i visinski interval (..Ih). Visinski interval
očitamo iz tablica. Radi veće sigurnosti korisno je da se taj interval očita iz
V-og tarifnog niza za debljinski stepen centralno-plošnog stabla.
U našem slučaju za promjer centralno-plošnog stabla d = 45 cm i petog
tarifnog niza, visinski interval iznosi Ah = 19,2 — 17,8 = 1,4 m.


Standardna devijacija visina oko visinske krivulje odnosno standardna
devijacija visina oko srednje visine debljinskog stepena može biti vrlo različita
već prema tipu šume. Njenu procjenu možemo izračunati pomoću
Tippett-ove tablice (tabela 1), koja nam daje prosječne odnose range i standardne
devijacije (ah), uz pretpostavku normalne distribucije frekvenciju, za
određenu veličinu uzorka (range je engleski izraz za raspon = najveća vrijednost
minus najmanja vrijednost).


Range određen iz uzorka od 9 visina iznosi:


range = h9 — hi = 34,0 — 28,5 = 5,5 m.


Iz tabele 1 za ni, = 9 očitamo
range
2,97


öh


odnosno
range 5,5
Oh = = = 1,8 m


2,97 2,97


187