DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Sta na$u pcakSu


HRUSTEVI U ŠUMSKIM RASADNICIMA I KULTURAMA


Dr IVAN SPAIĆ


UVOD


Iskustvo pokazuje, da u pogledu uzročnika šteta u našim rasadnicima dominiraju
dva problema: grčice i fuzarioza. Ovdje se izlaže problem grčica.


Hruštevi spadaju među najveće štetnike šumskih i poljoprivrednih kultura.
Štete pričinjavaju u stadiju imaga i larve. Kornjaši brste lišće raznih
vrsta drveća i grmlja. Njihove su larve (grčice) još veći polifagi jer izgrizaju
korjenje vrlo brojnih vrsta drvenastog i zeljastog bilja. U šumskim rasadnicima
mogu načiniti ogromne štete. Mlade biljke mogu biti uništene na velikoj
površini u visokom postotku, a na manjim površinama i potpuno1. Na taj način
nastaju ogromni direktni i indirektni gubici.


U racionalnoj šumskoj proizvodnji pri današnjem stanju nauke ove gubitke
ne možemo primiti kao neotklonivo nužno zlo. Danas raspolažemo s jednostavnim
i efikasnim metodama i sredstvima, koja omogućuju uspješnu borbu
protiv ovih štetnika. Dužnost je stručnjaka da se s njima upozna i da ih
pravovremeno primijeni.


Hruštevi se pojavljuju u nizinskim i brdskim područjima, a grčice se razvijaju
u različitim tlima. Prema tome ovaj problem jednako je važan za rasadnike
i šumske kulture u nizinama i u brdima. Praksa to doista i potvrđuje.
Problem šteta od grčica nije lokalne naravi nego je veoma aktuelan za područje
čitave Jugoslavije, kao uostalom i za čitavu Evropu.


NAJČEŠĆE VRSTE HRUŠTEVA, ŠTETNIH ZA ŠUMSKU PROIZVODNJU


Hrušteva ima mnogo vrsta. U našim šumskim rasadnicima najčešći su i
najštetniji obični hrušt (Melolontha melolontha L.) i šumski hrušt (Melolonthahippocastani F.), zatim junski ili mali ljetni hrušt (Amphimallus solstitialis L.)
te šareni, julski ili veliki ljetni hrušt (Polyphylla jullo F.) (SI. 1). Ostale vrste
iz rodova Anomala, Rhizotrogus, Phtyllopertha i dr., prema dosadašnjem iskustvu,
manje su značajne za naše rasadnike i šumske kulture od gore navedenih.
Međutim u Gorskom Kotaru imao sam prilike vidjeti totalno obrštene bukove
sastojine od hrušta Phyllopertha horticola L.


Izradu ovog rada financirao je Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko,
iz sredstava dobijenih od Saveznog fonda za naučni rad.


228
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 47     <-- 47 -->        PDF

RAZLIKOVANJE NAJČEŠĆIH VRSTA


Glavne su morfološke karakteristike imaga i larve, t. j . stadija koje najčešće
nalazimo, ove:


Imago —


M. meloloniha (obični hrušt) i M. hippocastani (šumski hrušt) su vrlo slični.
Obični hrušt je dug oko 3 cm, dok je šumski nešto manji (2,5 cm). Nadvratni
štit je crn, ali može biti i rđastosmeđ. Pokrilje je smeđe. Glavna diferencijalna
karakteristika ovih veoma sličnih vrsta je oblik pigidiuma (završetak
zatka). On se u običnog hrušta prema vrhu postepeno sužava, dok se u šumskog
hrušta na kraju pigidiuma nalazi glavičasto proširenje. (SI. 2).
Amphimallus solstitialis je dug 14—18 mm, svjetlosmeđe do blijedožute
boje.


Polyphylla fullo je naš najveći hrušt. Kornjaš je dug oko 3,5 cm. Lako se
razlikuje od ostalih hrušteva po boji pokrilja, koja su smeđa s bijelim pjegama,
što im daje poseban mramorasti izgled. Zbog toga ovu vrstu zovu i mramorasti
hrušt.


Larv e — navedenih i drugih vrsta hrušteva imaju bijelo ili bijeložućkasto
zdepasto tijelo sa smeđom glavom i tri para dobro razvijenih prsnih nogu. Ti-


a b c
SI. 1 — a) Polyphylla fullo F.; b) Melolontha melolontha L.; c) Amphimalus
solstitialis L.


jelo im je redovito polukružno savijeno (zgrčeno, odatle naziv grčice) (SI. 3).
Grčice običnog hrušta imaju tri larvalna stadija, koje se međusobno može razlikovati
prema širini čahure glave. Ona kod Li prosječno iznosi 2,5 mm, kod Lu
4 mm, a kod Lm 6,5 mm. Odrasle larve pojedinih vrsta, razlikuju se po veličini,
dok inače izgledaju jednake. Međutim već s malim povećanjem (5—20 x) mogu
se uočiti razlike u građi analnog otvora te trbušne i leđne strane posljednjeg
segmenta (SI. 4 i 5). Grčice možemo naći u zemlji svake godine, a imaga tek
svake četvrte ili pete. Prema tome u praksi se najčešće susrećemo sa grčicama.
Da bismo i po grčicama mogli znati o kojoj se vrsti hrušta radi, donosimo tablicu
za njihovo razlikovanje. Tablica je načinjena po B u t o v i t s c h u-L e h-
n e r u, a fotografije i crteži poBrammanisu i Stančiću.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Tablica za razlikovanje grčica najčešćih hrušteva


1—2
Analni otvor ima oblik jednog više ili manje savijenog poprečnog
proreza (si. 4b)
Analni otvor u formi trodjelnog proreza (si. 4a)
Trbušna strana posljednjeg segmenta u sredini s dva uzdužna reda malih
čunjastih trnića; oni ispočetka teku paralelno, a zatim se otraga
(kod analnog otvora) razilaze (SI. 5b). Dužina do 4 cm.
Amphimallus solstitialis L.
3
2
— Trbušna strana posljednjeg segmenta neposredno ispred analnog otvora
s jednim poprečnim redom trnića, koji je više ili manje savijen, a
konkavna mu je strana okrenuta prema analnom otvoru (SI. 5a). Dužina
do 2,5 cm. Serica brunnea L.
3 Na središnjem dijelu posljednjeg segmenta na leđnoj strani nalazi se
fina, gotovo kružna brazda, koja obuhvaća najveći dio segmenta (SI.
5d). Trbušna strana posljednjeg segmenta u sredini sa dva kratka uzdužna
reda dugih, iglastih, gustih trnića; oni su obuhvaćeni od dva
daljnja uzdužna reda malih trnića, koji zatvaraju oštri ugao i naprijed
se sastaju (SI. 5c). Anomala aenea Geer.

4
Leđna strana posljednjeg segmenta bez kružne brazde. Trnići koji obrazuju
redove u sredini trbušne strane posljednjeg segmenta, kratki,
čunjasti
Redovi trnića na trbušnoj strani posljednjeg segmenta paralelni, na
oba kraja zbliženi, jasno se razlikuju od okolnih čekinjastih dlaka i
strše iznad njih; u svakom redu ima 25—30 trnića. (SI. 5e).
Melolontha vrste
4
— Redovi trnića ne strše iznad okolnih čekinjastih dlaka 5
5 Redovi trnića na trbušnoj strani posljednjeg segmenta su vrlo pravilni,
dugi, gotovo paralelni, otraga su ponešto zbliženi; u svakom redu ima
oko 15—20 trnića. Larve malene, do 2,5 cm.
Phyllopertha horticola L.
— Redovi trnića vrlo kratki, nisu sasvim pravilni,
6—9 trnića (SI. 5f). Larve velike, do 8 cm.
u svakom redu ima
Polyphylla fullo F.


SI. 2 — Oblik pigidiuma: a) M. melolontha; b) M. hippocastani. Po Schwerdtfegeru.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 49     <-- 49 -->        PDF

BIOLOGIJA


Biologija navedenih vrsta hrušteva u osnovi je podjednaka. Razlike postoje
uglavnom u trajanju razvoja i vremenu pojave imaga.


Melolontha melolontha i M. hippocastani pojavljuju se sredinom ili već početkom
aprila, što ovisi o vremenskim prilikama. Rojenje traje prosječno do
sredine maja, ali i ono može prestati ranije ili kasnije. Ženka odloži u zemlju
40—80 jaja i to obično u dvije skupine po 20—40 komada. Kroz mjesec dana
iz jaja se izlegu larve, koje se hrane sitnim korjenčićima. Pred jesen one se
zavuku dublje u tlo gdje prezime, a u proljeće se vraćaju u zonu korjenja i
nastavljaju brstenje. S uzrastom grčica rastu i štete. Pred jesen se ponovno
zavlače u dublje slojeve tla. U proljeće treće godine one ponovno nastavljaju
s izgrizanjem korjenja te brste do sredine ljeta, kada se zavuku u dublje slojeve
i tu se zakukulje. Krajem ljeta razvije se imago, koji međutim prezimi u
tlu i pojavljuje se u proljeće četvrte godine. Kod šumskog hrušta, koji je kod
nas mnogo rjeđi od običnog, razvoj grčica traje godinu dana duže t. j . imaga
se pojavljuju svake pete godine. Prema tome obični hrušt ima u našim klimatskim
uslovima trogodišnju, a šumski hrušt četverogodišnju generaciju.


Godine, u kojima se pojavljuje imago, zovu se letne godine. Ukoliko na
određenom području postoji samo jedna Melolontha-linija, onda su letne godine
svake četvrte godine. Cesto se paralelno razvijaju dvije ili više linija pa
su letne godine češće.


S obzirom na suzbijanje važno je znati kako se grčice kreću u vertikalnom
i horizontalnom pravcu. Za vrijeme vegetacijskih mjeseci one se nalaze u zoni
korjenja t. j . na dubini od 5—20 cm. Pred jesen zavlače se dublje u tlo te prezimljuju
na dubini od 30—100 cm, najčešće u sloju između 40—80 cm. U horizontalnom
pravcu grčice se kreću relativno vrlo malo. Tokom čitavog svog
višegodišnjeg razvoja one se udalje svega 1,5—4,5 m od mjesta, gdje su se izlegle
iz jaja.


Amphimallus solstitialis roji se polovinom juna (junski hrušt) i u pravilu
ima trogodišnju generaciju.
Polyphylla jullo se roji u julu (julski hrušt) i ima petogodišnju generaciju.


EKOLOGIJA


Kornjaši običnog i šumskog hrušta izlaze iz zemlje kada minimalne temperature
tla na dubini od 8 cm nisu niže od 11° C. U jesen grčice se povlače
dublje u tlo kada se temperatura gornjih slojeva snizi na 10—11° C, a u proljeće
se vraćaju u zonu korijenja kada se temperatura sloja, u kom su prezimile,
popne na 7—10° C.


Polyphylla fullo (kao i neke Anoxia, Anomala i Anisoplia vrste) pridolazi
isključivo na pješčanim terenima. Prema tome ova je vrsta naročito štetna za
kulture, kojima su pošumljeni pijesci. Melolontha vrste i Amplumallus solstitialis
(kao i Rhizotrogus aequinoctialis), naprotiv, nikada ne dolaze na pijescima,
iako i ove vrste preferiraju laka, rahla tla. Melolontha vrste naročito se
rado razvijaju u obrađenim tlima, dok Amph. solstitialis, naprotiv, izbjegava
obrađena tla i najčešće se razvija u napuštenim oranicama odnosno u neobrađenim,
zakorovijenim tlima.


231
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ŠTETE


Kornjaši M. melolontha i M. hippocastani hrane se lišćem mnogih vrsta
šumskog drveća i grmlja te voćaka. Kao biljke hraniteljke poznate su bukva,
hrast, grab, brijest, lipa, javor, breza, topola, joha, divlji kesten, zatim divlje
i kultivirane voćke, naročito trešnja te razno grmlje kao glog, crni trn, lijeska,
kalina, ruža i dr. Kao štetnici crnogoričnog drveća obični i šumski hrušt praktički
ne dolaze u obzir. Kornjaši naročito rado napadaju stabla na osami i u
progaljenoj šumi, dok je u šumi potpunog sklopa napadaj skoncentrlran na
rubna stabla.


Kornjaši Polyphylla fullo hrane se u prvom redu iglicama bora, a manje
lišćem hrasta, topole, bukve, bagrema i dr.
Amph. solstitialis je polifag, koji podjednako napada listače i četinjače,
Grčice svih navedenih vrsta još su veći polifagi od kornjaša. One izgrizaju
korijenje gotovo svih vrsta šumskog, voćnog, ratarskog, povrtnog i livadnog


SI. 3 — Grčica običnog hrušta.
Po Schwerdtfegeru.


bilja kao i vinove loze. Naročito su štetne u šumskim rasadnicima, ali mogu
načiniti velike štete i na odraslim biljkama u šumskim kulturama.
Štete od grčica ovise o:
1) starosti grčica. U prvoj godini razvoja grčica štete su u pravilu malene,
a kasnije s porastom grčica naglo se povećavaju;
2) razvijenosti korjenovog sistema. Mlade biljke slabo razvijenog korijenja
stradavaju mnogo jače nego starije biljke s dobro razvijenim korijenjem;
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 51     <-- 51 -->        PDF

3) intenzitetu napadaja. Svega 1,5—1,8 odraslih grčica Amph. solstitialis po
m´-u stanju su tokom jedne sezone uništiti do 30% smrekinih biljki, presađenih
istog proljeća. Samo 2 odrasle grčice običnog i šarenog hrušta mogu načiniti
još veće štete.


4) vremenskim prilikama. U sušnim godinama štete su veće jer tada i manja
oštećenja korijenja dolaze jače do izražaja.


PRIRODNI NEPRIJATELJI


Kao neprijatelji hrušteva među sisavcima ističu se u prvom redu šišmiši,
zatim jazavac, lisica, vjeverica, kuna te divlja i pitoma svinja. Grčice uništavaju
još krtica, rovka, voluharice i miševi. Među pticama u tom su pogledu
veoma korisne vrane i čvorci, zatim čavka, svraka, sova i dr.


Među kukcima hruštevi imaju relativno malen broj prirodnih neprijatelja.
To su u prvom redu grabežljivci rovac (Gryllotalya gryllotalpa L.) i trčkovi
(Carabus vrste), a zatim neke parazitske muhe. Kod grčica je poznat i kanibalizam.


Patogeni mikroorganizmi naročito su važni za smanjenje brojnosti populacije
hrušteva. Kod grčica je poznata t. zv. vodenabolest , koju uzrokuju
virusi. Osim toga na grčicama su ustanovljene i neke bakterioze. Kukuljice i
kornjaše može u znatnom postotku reducirati gljivica Botrytis teaella. U toku
su istraživanja o praktičnoj primjeni patogenih mikroorganizama za suzbijanje
hrušteva.


SI. 4 — Analni otvor: a) Amphimalus solstitialis; b) Melolontha spec.
Po Brammanisu.


SUZBIJANJE


Najstariji način suzbijanja hrušteva je stresanje i sakupljanje kornjaša sa
napadnutih stabala odnosno sakupljanje grčica prigodom obrade tla. Ova mehanička
metoda ne daje povoljne rezultate i zato je danns napuštena. Istraživanja
o mogućnosti primjene patogenih mikroorganizama (biološka metoda)
još se nalazi u eksperimentalnoj fazi. Za suzbijanje hrušteva danas se kao najefikasnija
primjenjuje kemijska metoda.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Suzbijanje kornjaša


Kornjaše suzbijamo prašenjem, prskanjem ili zamagljivanjem napadnutih
stabala kakvim dodirnim insekticidom, najbolje preparatima na bazi DDT ili
1ICH. U slučaju jakog napadaja na velikoj površini može doći u obzir čak primjena
aviona ili helikoptera, no obično se suzbijanje može obaviti pomoću aparata
sa zemlje. Kornjaši hrušteva su rezistentniji prema navedenim insekticidima
od nekih naših najpoznatijih štetnih gusjenica (na pr. eubara) pa je za
suzbijanje potrebno primijeniti jače doze nego protiv gusjenica.


Suzbijanje gr čiča


Odluka o potrebi suzbijanja grčica donosi se na temelju broja grčica po
rn2. U tu svrhu vrše se probna iskopavanja tla veličine 1 x 1 m i to do dubine
20—30 cm. U manjim rasadnicima (do 30 ara) potrebno je obaviti 5—10 ova-


Sl. 5 — Posljednji segment grčice: a) Serica brunnea; b) Amphimallus solstitialis;
c) i d) Anomala aenea; Melolontha spec; f) Polyphylla fullo. Crtež a) po Brammanisu,
ostali po Stančiću.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 53     <-- 53 -->        PDF

kvih probnih iskopavanja, a u većim rasadnicima na svakih 10 ara 2—3 iskopavanja.
Prema čehoslovačkim državnim normama za zaštitu šuma dezinfekciju
tla treba obaviti ako se po 1 m2 prosječno nalazi više od 2 grčice I stadija
ili 1 grčica II stadija ili 0,5 grčica III stadija.


Za suzbijanje grčica ranije se preporučivao sumporougljik, paradiklorbenzol,
karbid, kalijeva gnojiva i dr. Iz raznih razloga (nedovoljna efikasnost, teškoće
u manipulaciji, opasnost za biljke i dr.) ona su napuštena (osim sumporougljika)
te se danas u tu svrhu gotovo isključivo upotrebljavaju HCH, lindan
ili aldrin.


Suzbijanje se može izvršiti na više načina:
1) Tretiranje čitave površine — Insekticidno prašivo pomiješa se sa suhim
pijeskom u odnosu 1 : 5 te se jednolično rasturi po napadnutoj površini i
odmah zaore na dubinu od oko 20 cm. Doziranje ovisi o koncentraciji preparata.
Aldrin i lindan su toksičniji pa je za dezinfekciju zemljišta potrebno svega
1,5—2,5 kg/ha aktivne supstance insekticida. HCH je manje toksičan pa je
po 1 ha potrebno rasturiti oko 20 kg aktivne supstance. Aldrin prašiva obično
imaju 2,5´% i 5%, lindan prašiva 1—2´"o, a HCH prašiva 10—20% aktivne insekticidne
supstance. To praktički znači da se po 1 ha upotrebljava 100—200 kg
bilo kojeg od navedenih prašiva, vodeći pri tome računa da se pri manjem
doziranju upotrijebi preparat jače koncentracije i obrnuto.


Tretiranje tla treba obaviti u rano proljeće, a ne u jesen. Budući da se
ovdje radi o potpunoj obradi tla, ovaj način dolazi u obzir prvenstveno za
šumske rasadnike.


2) Tretiranje jama i hrazda — Prigodom presadnje (školovanja) biljaka
u rasadniku ili sadnje na terenu, brazde odnosno jame naprašiti s jednim od
navedenih sredstava. Po tekućem metru brazde potrebno je 6—10 g prašiva.


3) Umakanje korjenja biljaka prije sadnje u kašu, načinjenu od sipke zemlje,
vode i jednog od navedenih prašiva. Doziranje 350—450 g prašiva na 10—12
1 kaše. Najbolje je umakati čitave svežnjeve biljaka.


4) Zalijevanje već zaso.đerdh, a napadnutih površina emulzijama kojega od
navedenih preparata. Upotrebljava se 4—8 l/m2 emulzije, načinjene prema uputama
na ambalaži. Manja količina primjenjuje se, ako se u tlu nalaze grčice
u prvoj godini razvoja te ako je tlo svježe, a veća ako su grčice odrasle i tlo
suho.


5) Tretiranje tla ili korjenja štiti biljke od napadaja grčica 1—2 godine


t. j . tokom 1—2 vegetacijske periode. Najsvrsishcdnije je tlo tretirati u letnim
godinama hrušta, jer su grčice u toj godini najmlađe t. j . najosjetljivije pa je i
uspjeh najsigurniji.
6) Dezinfekcija tla sumporougljikom — Na nezasađenim odnosno nezasi
janim površinama grčice se može brzo i sigurno uništiti sumporougljikom (CSal.
Ovaj tekući insekticid unosi se u tlo pomoću injektora. U pomanjkanju injektora
mogu se kakvim zašiljenim štapom načiniti u tlu rupe, u koje se ulije insekticid,
a zemlja odmah zatim zagazi. Po 1 m2 upotrebljava se 50 ccm sumporougljika.
Međutim nije dovoljno da se po 1 m2 načini samo jedan ubod
injektorom odnosno štapom i da se čitava količina od 50 ccm ovamo izruči.
Ovu količinu potrebno je rasporediti barem na četiri rupe po m2 tako da se
u svaku od njih deponira 12—13 ccm CS2. To se najlakše postiže, ako se sumporougljik
unosi u tlo u kvadratnoj mreži pri rastojanju jamica 0,5 x 0,5 m.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Na taj način na 1 m2 nalaze se četiri rupe i u svaku od njih ulije se 12—13 rem
CSs.


Sumporougljik je fitocidan i s njim se ne smiju tretirati zasađene ili zasijane
površine. Zbog opasnosti od eksplozije CS2 se ne smije unositi u tlo
injektorima u kamenitim tlima.


LITERATURA


Brammani s L.: Bidrag tili kännendomen om för skogen skadliga bladhorningar
i Sverige. II. Pingborren Amphimallus solstitialis L. III. Brunborren Serica
brunnea L. Meddelanden frnn Statens skogsforskningsinstitut. Band 46, Nr. 4
(1954) et Band 48, Nr. 7 (1958).


Butovitsc h V. — Lehne r W.: Freilanduntersuchung der Bodenfauna und deren
Bedeutung für die forstliche Praxis. Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen 5/1933.
Ceskoslovenskä štetni norma (standard) 48 2713: Ochrana proti chroustum a ponraväm
v lesnietvi a v zemedelstvi. 1955.
Kovačevi ć Ž.: Neka opažanja o pojavljivanju običnog hrušta na području NR
Hrvatske. Zaštita bilja, Beograd, 12/1952.
Kovačevi ć Ž.: Suzbijanje hrušteva. Biljna proizvodnja, Zagreb, 3/1954.
Kovačevi ć Ž.: Primijenjena entomologija. III. Šumski štetnici. Zagreb, 1956.
Maksimović M. — Hadžistević D. — Radonjić S.: Ogledi suzbijanja
grčica u šumskom rasadniku na Zlatiboru. Zaštita bilja, Beograd, 28/1955.
Schwerdtfege r F.: Die Waldkrankheiten. Berlin, 1944.
Si d or C: Zaštita mladih vinograda od grčica na peskovima u Vojvodini i zapažanja
o mramorastom gundelju. Zaštita bilja, Beograd, 33/1956
Spai ć I.: Suzbijanje grčica u rasadnicima. Zaštita bilja, Beograd, 10/1952.
Spai ć I.: Suzbijanje grčica u rasadnicima. Obavijesti Instituta za šum. istraživanja
NRH, Zagreb, 1/1956.
Stanči ć J.: Najčešće i najvažnije grčice kod nas i njihovo razlikovanje. Zaštita
bilja, Beograd, 35/1956.
Stanči ć J.: Štetočine u zemljištu. Agrohemija, Beograd, 2/1960.
Živo j in o vi ć D.: Značaj i suzbijanje gundelja na Deliblastkom pesku. Agrohemija,
Beograd, 8/1959.