DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 31     <-- 31 -->        PDF

UTJECAJ PLODNOSTI TLA NA RAST OBIČNE SMREKE
U KULTURI »VRELO« KOD JASTREBARSKOG


Mr ing. NIKOLA KOMLENOVIC
Mr ing. JAKOB MARTINOViC


UVOD


U prigorskim šumama kod Jastrebarskog na domeni Jugoslavenskog instituta
za četinjače unatrag nekoliko godina intenzivnije se radi na podizanju
kultura četinjača pretežno u zoni bukovih šuma. Ovi su radovi u uskoj vezi sa
osnovnim zadacima Instituta na planu istraživanja i unapređenja proizvodnje
četinjača u našoj zemlji. Smatra se (Savezna privredna komora Jugoslavije
1965) da kod nas postoje objektivne mogućnosti za podizanje proizvodnosti i
ekonomske vrijednosti šumskog fonda introdukcijom četinjača u postojeće listopadne
šume. Primjenom ovih mjera očekuje se u fizičkim pokazateljima
povećanje proizvodnje drveta za cea 8 mil. m3 godišnje na površini od 4 mil. ha.


Podignute kulture četinjača na području Jastrebarskog objekt su naših
svestranih istraživanja od kojih zajedno sa istraživanjima na drugim područjima
očekujemo temeljne podatke o stvarnim mogućnostima očetinjavanja nekih
naših šuma.


U ovom radu bit će prikazani rezultati naših istraživanja u kulturi obične
smreke »Vrelo«. Nasad je podignut u jesen 1957. godine sadnjom 4.500/ha sadnica
obične smreke starih 2 + 1 godinu. Ova kultura predstavlja karakterističan
primjer kako edafske prilike utječu na uspijevanje obične smreke. Naša se
istraživanja odnose na rast, stanje mineralne ishrane i pedološke prilike istraživane
kulture. Istraživanja u ovom smislu kod nas nisu vršena.


Istraživana kultura se nalazi na ogranku Plešivice na 500 do 550 m nadmorske
visine, sjeverozapadne ekspozicije. Najbliža meteorološka stanica Jastrebarsko
udaljena je 10 km i nalazi se na nadmorskoj visini od 130 m. Srednja
godišnja temperatura zraka (za period 1948—1960) kreće se oko 10,4° C i
to u zimskim mjesecima oko 1,2´° C, proljetnim 10,3" C, ljetnim 19,1° C i jesenskim
10,8° C. Višegodišnji prosjek oborina iznosi 947 mm od čega otpada na zimu
189 mm, na proljeće 204 mm, ljeto 280 mm i jesen 274 mm.


Geološku građu čine trijaske naslage vapnovitog dolomita (Kranjec 1965).
Matična stijena je jako ispucani dolomit, prošaran kalcitnim žilicama. Trošenjem
se osipa u dolomitni pijesak i šljunak.


Tip tla je ilimerizirano smeđe tlo na vapnovitom dolomitu. Područje u kojem
se nalazi istraživana kultura obične smreke nije fitocenološki istraživano.


* Zahvaljujemo se Republičkom fondu za naučni rad, čijom su pomoći ova
istraživanja vršena.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na osnovu vlastitih istraživanja može se pretpostaviti da ovdje prirodnu vegetaciju
čini neutrofilna montanska šuma obične bukve (Fagetum croaticum montanum
Horvat). Stara bukova šuma je posječena oko 1925. godine i tada je na
dijelovima istraživane površine paljen ugljen. Do podizanja smrekove kulture
ove su površine iskorištavane kao sjenokoše.


Naša su istraživanja vršena u kasnu jesen 1965. godine.


SI. 1. Izgled kulture obične smreke na primjernoj plohi 1


ZADATAK ISTRAŽIVANJA I METODE RADA


Kod rekognosciranja istraživane kulture konstatirane su okularno velike
razlike u izgledu i dimenzijama stabalaca pojedinih dijelova kulture. Kako se
te razlike nalaze na maloj površini zemljišta koje ima jednolike ektomorfološke
osobine moglo se pretpostaviti da su pokazane razlike u uspijevanju kulture
posljedica jedino različitih edafskih prilika, tim prije jer je kultura podignuta
u isto vrijeme i istim sadnim materijalom. Polazeći od navedene pretpostavke
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 33     <-- 33 -->        PDF

postavili smo kao zadatak istraživanja detaljno proučavanje pedoloških i biljno
hranidbenih prilika. Odmah navodimo, kako je i samo rekognosciranje terena
pokazalo, tamo gdje je unutar istraživane kulture na manjim površinama
zemljišta paljen drveni ugalj, da je upravo tu smreka najbolje uspijevala. U
konkretnom slučaju radi se o tome da je plodnost tla u istraživanoj kulturi
različita i da se to veoma jasno odražava na uspijevanje kulture. Nije kod toga
bitno što je do razlika u plodnosti tla došlo paljenjem ugljena na njegovoj
površini, jer se slični efekti u povećanju plodnosti tla mogu postići i primjenom
agrotehničkih mjera (obrada i gnojidba tla).


Radi izvršenja postavljenog zadatka istraživanja položili smo u istraživanoj
kulturi 2 plohe i to plohu broj 1 u dijelu gdje smreka najbolje uspijeva i
plohu broj 2 gdje smreka prosječno uspijeva. Na svakoj plohi otvoren je jedan
glavni i 2 pomoćna profila tla, te izvršena genetsko morfološka analiza tla. Iz
glavnih profila uzeto je 20 pojedinačnih uzoraka za određivanje fizikalnih i


SI. 2. Izgled kulture obične smreke na primjernoj plohi 2


kemijskih osobina tla. Posebno su uzeti pojedinačni uzorci u slojevima od 10
cm za obračun količina hraniva do dubine od 60 cm. Rutinske analize uzoraka
tla izvršene su po metodama opisanim u priručniku A. Škorića (1961). Strukturna
agregatna analiza tla izvršena je po metodi Savinova (1959), modificirana
s obzirom na gustoću raspoloživih sita. Konfiguracija, dužina i gustoća
ukorijenjavanja ocijenjena je uzimanjem i analizom monolita tla, veličine
25 x 25 x 25 cm na rubu krošanja srednjih stabalaca. Analizirana su po dva
monolita sa tri stabla na svakoj plohi. Količina vodorastvorljivih humusnih i
mineralnih materija određena je po metodi M. Gračanina (1950).


Za utvrđivanje stanja mineralne ishrane istraživane kulture sabrali smo
na svakoj plohi iglice sa 30 stabala i sačinili 3 prosječna uzorka. U tu svrhu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 34     <-- 34 -->        PDF

uzimali smo samo jednogodišnje iglice sa postranih izbojaka drugog pršljena,
koje smo sabrali po završetku vegetacijskog perioda u listopadu 1965. godine.


Na položenim plohama izmjereni su promjeri na 0,3 m visine od tla i visine,
te jednogodišnji visinski prirast svih stabala. Po tri stabla sa srednjim
aritmetičkim promjerom su uzeta kao uzorci za laboratorijska istraživanja.
Na tim stablima je utvrđen tok prirasta promjera na 0,3 m, te tok visinskog
prirasta. Drvna masa po jedinici površine je utvrđena svrstavanjem izmjerenih
stabala u visinske stepene od 20 cm, te određivanjem volumena reprezentativnih
stabala sekcionom metodom. Podatke o količinama proizvedene svježe
tvari po jedinici površine dobili smo iz podataka o drvnoj masi i podataka o
svježoj tvari 6 analiziranih stabalaca. Suhu tvar utvrdili smo sušenjem uzoraka
drveta na 105()C. Da dobijemo podatke o učešću pojedinih dijelova drveta
u ukupnoj drvnoj masi kao i podatke o količini mineralnih hraniva koji se
nalaze u njima rastavili smo analizirana drveta u korijen, deblo, grane i iglice.
Od grana smo dalje odvojili ovogodišnje izbojke, a iglice razlučili na starije
i ovogodišnje, kako bismo dobili podatke o količinama mineralnih hraniva koje
se usvajaju od strane istraživane kulture u toku jedne vegetacije. Sadržaj dušika
u biljnom materijalu odredili smo metodom Kjeldahla, a sadržaj fosfora,
kalija i kalcija spaljivanjem biljnog materijala mokrim postupkom sumpornom
i perklornom kiselinom. Iz ovog je ekstrakta određen fosfor kolorimetrijski
a kalij i kalcij plamenfotometrijski.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


1 Tla u istraživanoj kulturi


U pedološko sistematskom pogledu možemo na osnovu niže prikazanih fiziografskih
osobina tla i u skladu sa postojećim pedogenetskim faktorima i
procesima razlikovati:


1. smeđe ilimerizirano tlo na vapnenom dolomitu, zastupljeno u primjernoj
površini 2 i
2. smeđe antropogeno tlo na vapnenom dolomitu zastupljeno u plohi 1.
a) Morfologija istraživanih tala
Istraživana kultura zaprema donji dio blage padine valovito udubljenog
terena. Takav položaj uslovljava površinsko i bočno pritjecanje vode što povećava
vlaženje tla, pa time ima znatnu ulogu u ekologiji istraživane kulture
i tla. U vanjskoj morfologiji primjernih površina nema razlika, dok se unutarnja
morfologija tla relativno mnogo razlikuje. Evo morfologije glavnog profila
u jednoj i drugoj primjernoj plohi.


Smeđe ilimerizirano tlo, profil 2, ploha 2.


Ai 0—8—10 cm humozno siva sitno do krupno mrvičasta laka glina, prorasla
korijenjem travnjačke vegetacije postepeno prelazi u
(B)A3 11—38 žućkastu glinastu ilovaču, slabo izražene fragmentarnevičaste do orašaste strukture. Prelazi izrazito u
mr(
B)i 39—65 smeđu tešku glinu, oštrobridne sitnoorašaste strukture. Prelazi izrazito u
orašaste do krupno
(B) C 66—80 svjetlosmeđu ilovastu sitnicu sa medaljonima pijeska i šljunka
koji potiče od rastrošenog matičnog supstrata, vapnenog
dolomita.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Smeđe antropogeno tlo, profil 1, ploha 1.0—21 cm crno-siva mrvičaste strukture, porozna, praškasto glinasta
ilovača prorasla korijenjem travnjačke vegetacije. Prelazi
izrazito u

21—42 žutosmeđu laku glinu slabo izražene strukture prošarane
crno sivim proslojcima u kojima ima čestica drvenog ugljena.
Prelazi izrazito u sloj

42—-60 tamnosive praskaste gline orašaste strukture u kojoj ima
primjesa drvenog ugljena. Prelazi izrazito u
(B)A3 60—80 cm
svježem stanju žuto smeđu praškasto glinastu ilovaču krup


no orašaste strukture. Prelazi u B horizont koji na dubini


od 110 cm leži na matičnoj stijeni,


b) Neka fizikalna i kemijska svojstva tla


Tekstura . Po mehaničkom sastavu (tabela 1) u prepariranom stanju
ova su tla pretežno lake gline i glinaste ilovače. Ističe se visok sadržaj koloidnih
čestica u B horizontu profila 2. U prirodnom stanju ova tla, izuzev B horizont
profila 2, spadaju u lakše ilovače.


Retencioni kapacitet tla za vodu je velik na obje istraživane površine.
Tlo u plohi 2 je porozno, dok je u plohi 1 vrlo porozno. Kapacitet za
zrak u profilu smeđeg antropogenog tla je optimalan i povoljniji nego kod smeđeg
ilimeriziranog tla. U pogledu propusnosti za vodu i zbijenosti nema znatnijih
razlika između istraživanih tala. Ona su u vlažnom stanju rahla i u nižem
dijelu profila umjereno vodopropusna.


Struktura . Odnos pojedinih kategorija strukturnih agregata prikazan
je u tabeli 3. Karakteristično je da je u površinskom horizontu tala jako zastupljena
mrvičasta struktura i to podjednako u zrako suhom stanju, kao i kod
određivanja u vodi. Većina oštrobridnih orašastih agregata iz B horizonta smeđeg
ilimeriziranog tla pokazala se nestabilna u vodi.


Reakcija tla u profilu 2 je srednje do slabo kisela i kreće se od 5,7
do 6,8 pH (tabela 4). U profilu 1 samo je sloj tla od 0—10 cm slabo kiseo, dok
niži slojevi tla imaju neutralnu do slabo alkalnu reakciju. S obzirom na pufernu
sposobnost (tabela 4) oba tla možemo smatrati srednje pufernim.


Tabela 1


MEHANIČKI SASTAV TLA


Oc l r e đ i . v a n o u
Broj
profila
Dubina
u
cm
0.4
2,0—
0,2
n Na
0,2—
0,02
pirofosfatu
0,02—
0,002
0,002
H2O
0,002 Ss Teksturna oznaka Hy o/o
2
0—8
10—18
20—35
40—60
1,0
0,4
0,4
0,2
28,2
35,8
27,1
18,5
41.3
41,5
47,7
31,8
29,5
22,3
24.7
49,5
4,5
7,6
7,5
15,9
85
66
70
68
Laka glina
Glinasta ilovača
Prašk. glinasta ilovača
Teška glina
10,6
3,7
3,9
8,0
0—10 6,7 42,6 28,5 22,3 6.9 69 Glinasta ilovača 14,3
1
11—20
21—30
31—40
41—60
60—80
3,3
1,9
1,3
3,2
0.6
26,6
22,1
28,1
13.4
24.5
48.9
44,4
39.4
60,3
50,6
21,2
31,6
31,2
23,0
24,3
7,8
7.8
7,5
10,4
8,6
63
75
76
55
65
Prašk. glinastaLaka glina
Laka glina
Prašk. glinastaPrašk. glinasta
ilovača
ilovača
ilovača
18,0
12,2
16,9
13.5
6,1
217
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 36     <-- 36 -->        PDF

1-1 03 CD CO
CO CO


--öS«
o o o


IM


CD


o
+1 +1 +1 +1 +1


ja _°s


CO CM T—I m c-H


IO CO


T-H t—I
cT©~


J3
CO OS CO CD <
i-* eg T-H t-OtDHtD co T-H io CD m Ä


CO *^ ´ "* " CO ^ H CO H a" CD" to


n T^H TH


O CN CM CN T-H CO *—*


COH NM O Ol


E-s


in co" co of eg" eg"


ssas-


o
o
T—( T-H CO
+1
+[ +1 +1 +1
CO o o CO © o ©´ © © © © o © ©


O *H 13 TJ* cxi TH oi O C0r lO^ 00 CO o


os" eg" co" oi eg" T—i in" r^" co" co"
© CO CO co
T-H T-H CM CO


© E


+[ +1 +1 +1 +1 NHH^ I ^tDCDOCOH
CM tt> ^f


c-
o cp" ©" CO


rH
rH Ö


S


ÖS CO ^ IO CO t>


-üfSSS


O^MOOOi


o o o o O
+1 +1 +1 +1 +1 to


g
g
o CM o oj en Ci OJ O ^
CO CO a] CO lOCO TH
m


CO I SA


CD" rH CO t> c-r-HH co ^ co


CM" CM" CM CM´


CM´ w


<
o
T-H r^ CO -HH © co c-o ^ to


co eg co in


(p I> cc5 CO CO »o^
Ö o co" CM" r^" eg" ^ CD"
´t ^ LO IO t IH


+1
+1 +1 +1 +1


Ol CD -^ i-H rJH C


T-H oo co^ eg cp co< w -t t-C-t> oi -HH" o" aT o" co"


CO CO IO * ^ rH


w


T-H


o CM CO ^ OS H Ol t -CM CD IO
L
L
^FrH Ol CM rH «


+1
+1 +1 +1 +1


ico" t-^ CO o " T-H eg" CD" in" CD" to"


CM * CO


CM T-H T-H T_( T-H T-H


+J
O
w crj -H


CO o: CM CO CO in CD CO 1> T-H


1) rH C a


a
a
,-H T-H" CM CM i—1 rH i-H ,_( rH CM
Iß OS T-H OS "3~s


o


PH


CM CM T-H r~i


o


+1
+1 41 +1 o t>oo --loo ^ Ol IO [> CD "HH


+1


CO CO CO T-H >T in m" co co" co" CD" t> I> t> I>


a


o o o


IO
IO


CO


9 a an


U co CM co^ os lOr OS ^ Irt CO^ 60


an" Tf" -*" .-)<"
o" in" co" co" co* in"
Ö


1


T W
2.-. CO irt o © CD © o © o
IO CO CO T-H CO CD T-H eg co -HH co co


-S E


III! III! TT


đ CJ


Q3 3-r-, CN T*T O ,-T-H T-H T-H O


© o o TH
HH eg co ** co


o


pq
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Tabela 3
ODNOS KATEGORIJA STRUKTURNIH AGREGATA U TLU


Tlo iz Sadržai agregata u tež. ´Vo, \ ´el. u mm
Oznaka tla dubine 03 0.3—0.6 0.6—1.0 1.0—2.0 2.0—4.0 4.0


u cm određeno u zrako-subom stanju
Smeđe ilim. tlo
profil 2 0—12 9.3 6.3 11.4 15.3 22.9 34.6
Smeđe ilim. tlo
profil 2 45—65 2.6 2.1 4.7 7.7 13,8 68.9
Smeđe antrop. tlo
profil 1 0—12 11.8 7.9 15.9 21.7 24.9 17.8


određeno u vodi
Smeđe ilim. tlo
profil 2 0—12 13.9 6.3 14.7 14.4 20.3 30.4
Smeđe ilim. tlo
profil 2 45—65 18.1 8.8 11.6 12.4 28.5 20.6
Smeđe antrop. tlo
profil 1 0—12 28.7 6.0 5.0 13.2 23.2 23.9


Tabela 5


KOLIČINA HUMUSA, DUŠIKA I PRISTUPAČNOG P2O5 I K2O U TLU


Po Al-metodi
Oznaka tla Humus Dušik P2O.-, K2O
Iskazano u T/ha za sloj tla 0—60 cm dubine


Smeđe ilim. tlo
profil 2 190.0 8.35 0.014 0.431


Smeđe antrop tlo
profil 1 584.6 12.09 0.144 0.454


Tabela 6


PODACI O RAZVIJENOSTI KORJENOVE MREŽE OBIČNE SMREKE


Prosjek za monolit tla veličine 25 X 25 X 25 cm


3 I

cm


a 3 u


(U « ´-´


CS % 0 L


q o


Joe 5 c1´L´| a

N ´u 3. X, a Cl


JZ


O a a a o


E-i t> ;5o a 3 t> -a x V Ö "tf CO A


Ploha 1 16.7 1479.8 2073 1214 645 45 51 51 22 14 6 26
± 4.6 ± 171.1


Ploha 2 6.2 930.6 1199 660 365 61 39 13 11 9 7 19
± 1.5 ± 243.7
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Kapacitet i stanje zasićenosti adsorpcijskcg kompleks
a tl a razlikuje se u istraživanim tlima (tabela 4). Smeđe ilimerizirano
tlo ima srednju zasićenost adsorpcijskog kompleksa, dok je smeđe antropogeno
tlo izrazito zasićeno bazama. Suma za zamjenu sposobnih baza kod smeđeg
antropogenog tla nekoliko je puta veća nego kod smeđeg ilimeriziranog tla.


Humus i hraniva u tlu. Prema sadržaju humusa (tabela 4 i 5) možemo
smeđe ilimerizirano tlo smatrati srednje humoznim, a smeđe antropogeno
humoznim do jako humoznim. Ovdje treba napomenuti da vjerojatno jedan
dio ugljika preračunat na humus u profilu 1 pripada česticama drvenog
ugljena na što upućuje i neuobičajeno širok C:N odnos u ovom profilu. Oba
istraživana profila pokazuju velike zalihe ukupnog dušika. U pogledu sadržaja
fosfora i kalija analizirani profili pokazuju dobru opskrbljenost istraživanog
tla kalijem te izvjesnu deficitarnost smeđeg ilimeriziranog tla fosforom.
Podaci o lako rastvorivim solima tla i humusnim tvarima pokazuju, kao i mnogi
napred navedeni podaci, da se još uvijek jako osjećaju posljedice unošenja
drvenog ugljena u tlo. Podaci za profil 2 i naročito za profil 1 pokazuju da su
ova tla veoma bogata vodotopivim spojevima.


Korjenov sistem prema podacima u tabeli 6 po masi je znatno razvijeniji
u smeđem antropogenom tlu nego u smeđem ilimeriziranom tlu. Na
osnovu ukupne dužine i zastupljenosti pojedinih kategorija korijenja zaključujemo
da u smeđem antropogenom tlu korjenov sistem obične smreke ima povoljnije
uslove za razvoj, intenzivnije raste i intenzivnije prorašćuje masu tla,
te znatnije utječe na fiziografske osobine tla nego u smeđem ilimeriziranom tlu.


2 Rezultati folijarne analize


Da bismo dobili potpuniju i precizniju sliku o stanju mineralne ishrane
istraživane kulture pored istraživanja tla proveli smo i analitička istraživanja
jednogodišnjih iglica smreke opisanim metodama. Rezultati tih istraživanja
izneseni su u tabeli 7.


Tabela 7
SADRŽAJ MINERALNIH HRANIVA U IGLICAMA OBIČNE SMREKE


OznakaplcheTežina
100
iglicag
Sadržaj mineralnih
hraniva u jednogod.
iglicama % suhe tvariN PL´OÖ K2O CaO
Odnos
N/P
Sadržaj mineralnih hraniva
u 100 iglica u mg
N P2Os K2O CaO
_
Ploha 1 0.33 1.52 0.53 0.72 0.70 6.6 5.0 1.7 2.4 2.3
Ploha 2 0.21 1.31 0.43 0.70 0.80 6.9 2.8 0.9 1.5 1.7


Iz podataka o koncentracijama mineralnih hraniva jasno se uočava da su
koncentracije N i P2O5 više u iglicama smreke sa plohe 1. Koncentracija K2O
je podjednaka, dok je koncentracija CaO čak niža kod biljaka na plohi 1. Da
dobijemo sliku o tome kakvo značenje imaju naši rezultati poslužit ćemo se
nekim podacima iz literature. Tako prema istraživanjima T a m m-a (1956) i
Strebel-a (1960) kod sadržaja dušika u jednogodišnjim iglicama od 1,3%
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 39     <-- 39 -->        PDF

na niže dolazi do osjetne redukcije u rastu, dok je posljednji autor u mlađim
kulturama obične smreke u Bavarskoj konstatirao zadovoljavajući rast kad se
je koncentracija dušika u najmlađim iglicama kretala 1,32—1,54%. Ingesta d
(1959) je meuđtim, u svojim ogledima sa sadnicama obične smreke postigao
maksimalni rast tek kod koncentracije dušika u iglicama od 2%, a kod koncentracije
1,5% N 90% maksimalnog rasta.


Na osnovu vlastitih istraživanja i literaturnih podataka proizlazi da su
istraživana stabla obične smreke na plohi 1 dobro opskrbljena dušikom, kao
i da je smreka na plohi 2 na donjoj granici dobre opskrbljenosti ovim. biogenim
elementom. Različita opskrbljenost dušikom se očituje i u intenzivno zelenoj
boji iglica biljaka na prvoj plohi, nasuprot žutozelenoj boji iglica biljaka slabijeg
rasta.


Ustanovljeni sadržaj PäO;-> u jednogodišnjim iglicama pokazuje, da su biljke
intenzivnog rasta bolje opskrbljene fosforom, što se podudara sa rezultatima


o sadržaju P^O* u tlu dobivenog Al-metodom.
Dok koncentracija P2O5 u jednogodišnjim iglicama biljaka slabijeg rasta
leži znatno iznad one koncentracije kod koje se javlja umjereni nedostatak na
fosforu (St rebe l 1961), koncentracija P2O5 u istim iglicama biljaka intenzivnijeg
rasta premašuje i onu koncentraciju koju Ingesta d (1959) smatra
optimalnom. Dobru opskrbljenost fosforom indicira nam i vrijednost N/P kvocjenta.
Prema Strebel-u (1961) može se smatrati da je ishrana dušikom i
fosforom izjednačena kada se vrijednost ovog kvocjenta kreće 7—10. Rezultati
vlastitih istraživanja pokazuju nam da je ishrana dušikom relativno slabija
od ishrane fosforom i na plohi gdje smreka najbolje uspijeva.


Koncentracije kalija i kalcija daleko premašuju one koncentracije koje se
smatraju minimalnim (H e i b e r g-W h i t e 1951., Tamm 1956., Strebe 1
1961), što je u skladu sa rezultatima sadržaja ovih hraniva u tlu.


Dosadašnja istraživanja su pokazala da koncentracije mineralnih hraniva
u iglicama izražene u procentima ne daju često puta realnu sliku 0 stanju mineralne
ishrane istraživane vrste. Povoljniji uslovi rasta, uključujući bolju
opskrbljenost tla drugim, mineralnim hranivima, dovode do povećanja biljne
mase što se očituje u razblaživanju koncentracije nekog mineralnog hraniva
i ako su raspoložive količine biljci ostale neizmijenjene. Da bi se izbjegao utjecaj
efekta razblaživanja predložio je Zött l (1958) da se sadržaj mineralnih
hraniva ne izražava samo u njihovim koncentracijama nego i u apsolutnom
iznosu u određenom broju iglica. U tu svrhu smo i mi utvrdili težine 100 jednogodišnjih
iglica na istraživanim plohama i obračunali sadržaj pojedinih mineralnih
hraniva na 100 iglica. Ovi nam podaci još jače naglašavaju razlike
istraživanih ploha u prvom redu u pogledu ishrane dušikom i fosforom. Također
je i opskrbljenost kalijem i kalcijem većih biljaka bolja, samo što se ona
ne rezultira kroz višu koncentraciju u iglicama zbog toga jer se na plohi 1 producira
znatno veća količina biljne tvari. Navedene razlike o sadržaju hraniva
u 100 iglica na različitim plohama jasno se ističu u grafikonu 3.


3 Analiza rasta i prirasta, te bilans ishrane glavnim biogenim elementima


Na ovom mjestu prikazat ćemo rezultate analize rasta i prirasta obične
smreke, te obračun bilansa nekih hraniva na primjernim površinama. Ove smo


221
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 40     <-- 40 -->        PDF

analize izvršili s namjerom da precizno utvrdimo razlike u uspijevanju smreke
koje se po našem mišljenju imaju pripisati razlikama u nivcu plodnosti tla.
Neke od dobivenih rezultata donosimo u tabeli 8.


Tabela 8
NEKI ELEMENTI RASTA I PRIRASTA OBIČNE SMREKE


Prosječna Prosječni viUkupna
Ukupna
Oznaka visina sinski prirast Zapremina svježa suha
plohe stabala u 1965. deblovine tvar tvar
em cm m3/ha kg /ha kg/ha


Ploha 1 279,5 57,6 12,41 38.386 15.821


Ploha 2 159,3 33,1 2,88 14.524 5.959


Navedeni nam podaci jasno prikazuju da je prosječna visina obične smreke,
te prosječni visinski prirast posljednje vegetacijske periode skoro dvostruko
veći na plohi 1 u uporedbi sa biljkama na plohi 2. Zapremina deblovine po
jedinici površine čak je oko četiri puta veća na prvoj plohi, dok količina svježe,
odnosno suhe tvari premašuje one količine na plohi 2 za oko 2,5 puta. Kao ilustracija
razlika u intenzitetu debljinskog i visinskog rasta smreke na istraživanim
plohama mogu nam poslužiti i podaci o dinamici rasta površine presjeka
stabala sa srednjim promjerom na 0,3 od tla, te podaci o intenzitetu visinskog
rasta istih stabala (grafikon 1 i 2). Iz grafikona jasno proizlazi da su promatrane
veličine kod podizanja kulture bile podjednake na istraživanim plohama,
a narednih godina došlo je do razlika koje se konstantno povećavaju.
Zanimljiv podatak predstavlja i činjenica da su se razlike najprije očitovale u
visinskom, a znatno kasnije u pogledu debljinskog prirašćivanja.


Na temelju podataka o količinama proizvedene suhe tvari po jedinici
površine (tabela 8), zastupljenosti pojedinih dijelova drveta u njoj (tabela 9),
te podataka o sadržaju mineralnih hraniva (tabela 10), obračunali smo bilans
glavnih biogenih elemenata na istraživanim plohama (tabela 11).


i


Tabela 9´


PODACI O ZASTUPLJENOSTI POJEDINIH DIJELOVA DRVA
U CJELOKUPNOJ MASI


Oznaka Količina suhe tvari (105°C) po pojedinim dijelovima drveta
plohe u */o od cjelokupne mase
Jedno- Više- Jedno- Višegodišnji
godišnje godišnje godišnji dijelovi Koiglice
iglice izbojci krošnje Deblo rijen


Ploha 1 12,1 14,4 5,1 14,2 31,4 22,8
Ploha 2 11,6 17,7 5,9 17,1 25,9 21,6


222
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ßorfl///}o fisef/´e*°


mm
2 ff´Ofl


fZoo


/OOO


/


geo


/


600


/ /


/ /


/ /


loo


/ /


/ /


200 -/ **´


r— T~ i i n 1 —i
/SSS. /959, /960. /SS/. /$62. /.963. /964. #65. $oe/.


fa/no
cm ,,


&"of*


250


2öcy


/50


-— P/oho i
- — ß/oha 2


/9S9. /960. /96/. /S62. /96b /St*. /265. LOC/.


Grafikon 1. Tok prirašćivanja površine presjeka na 0,3 m od tla stabala sa srednjim
promjerom
Grafikon 2. Tcik prirašćivanja visine stabala sa srednjim promjerom
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Tabela 10
PODACI O PROCENTUALNOM SADRŽAJU MINERALNIH HRANIVA
U POJEDINIM DIJELOVIMA DRVETA


Oznaka Mineralno Sadržaj mineralnih hraniva u i;l/o suhe tvari
plohe hranivo u pojedinim dijelovima drveta
Jedno- Više- Jedno- Višegod.
godišnje godišnje godišnji dijelovi Deblo Deblo
iglice iglice izbojci krošnje drvo kora Korijen


N 1,34 1,22 0,57 0,49 0,13 0.60 0,29


Ploha 1
PL-OS 0,53 0,46 0,32 0,15 0,05 0,31 0.12
K-O 0,72 0.59 0,57 0,22 0,06 0,46 0,14
CaO 1,03 1,90 1,00 0,68 0,29 1,41 0,33


N 1,21 1,14 0,66 0,53 0,13 0,68 0,25


Ploha 2
P;Os 0,43 0,23 0,22 0,15 0,06 0,23 0,10
KiO 0,67 0,57 0,52 0,31 0,05 0,40 0,11
CaO 0,99 1,95 0,45 0,69 0.24 1,00 0,4G


Tabela 11
PODACI O UKUPNOM SADRŽAJU MINERALNIH HRANIVA
U POJEDINIM DIJELOVIMA DRVETA


Sadržaj mineralnih hraniva u pojedinim dijelovima
Hranivo drveta ´7o ukupnog sadržaja


Jedno- Više- Jedno- Više- Ukupni
godišnje godišnje godišnji dijelovi Kori- sadržaj
iglice iglice izbojci krošnje Debio ien u kg/ha


N 28,6 31,1 5,1 12.3 11.2 11,7 89,46
P2O5 28,7 29,7 7,3 9,5 12,5 12,3 35,29
KÜO 28,8 28.2 9,6 10,4 12,5 10,5 47,74
CaO 16,1 36,5 6 6 12,5 18,6 9,7 122,42


N 23.4 34,1 6,6 15,1 11,8 9,0 35,63
P2O5 27,9 23,1 7,3 14,4 15,2 12,1 10,62
K>0 25,9 34,0 10,4 17,7 4.1 7.9 17,83
CaO 14,0 42,5 3,2 14,4 13,8 12,1 48,85


Iz podataka u tabeli 9 se uočava da najveća količina suhe tvari otpada na
deblovinu, te korijen. Jednogodišnji dijelovi drveta (isključivši jednogodišnje
dijelove debla, starijih dijelova krošnje i. korijena) učestvuju u ukupnoj količini
suhe tvari sa oko 17,2% na plohi 1, a 17,5%> na plohi 2. Manje biljke
imaju relativno jače razvijenu krošnju i više iglica, čemu je vjerojatno uzrok
u tome, što se ti dijelovi kulture nisu još sklopili. Što se tiče sadržaja mineralnih
hraniva u pojedinim dijelovima drveta jednogodišnje iglice sadrže relativno
najviše dušika, fosfora i kalija, a starije iglice najviše kalcija. Mineralnim
tvarima također su bogati jednogodišnji izbojci, stariji dijelovi krošnje
i kora, dok je drvo debla najsiromašnije svim istraživanim tvarima. Relativno
veći sadržaj mineralnih tvari u jednogodišnjim izbojcima i starijim
dijelovima krošnje kod biljaka slabijeg rasta se može objasniti većim učešćem
kore u ukupnoj masi u ovim dijelovima drveta.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Podaci o količinama mineralnih hraniva ugrađenim u biljnu masu (tabela
11) se jako razlikuju s obzirom na istraživane plohe. Količina dušika je
na plohi 1 skoro tri puta veća, a količina fosfora više od tri puta veća od količine
dušika, odnosno fosfora na plohi 2. Slični odnosi vrijede za sadržaj kalija
i kalcija. Ovi su podaci od osobite važnosti s obzirom na zahtjeve obične
smreke na mineralna hraniva, jer nam oni jasno pokazuju da biljke koje se
razvijaju pod povoljnim uslovima imaju daleko veće zahtjeve s obzirom na
sadržaj hraniva u tlu. Općenito uzevši za sva istraživana mineralna hraniva
je najkarakterističniji podatak da se najveće količine nalaze u iglicama, dok
deblo koje je najviše zastupljeno u ukupnoj masi drveta sadrži vrlo male količine
mineralnih tvari. Iz količina mineralnih hraniva koje se nalaze u jednogodišnjim
iglicama i jednogodišnjim izbojcima mogli bismo dobiti podatak c
približnoj godišnjoj potrošnji kulture. U sadašnjem razvojnom stadiju godišnje
se troše slijedeće količine mineralnih hraniva po ha:


grof. 5


mg


7
Ploho * P/oha ž


Ca0 Co


u P,°S 4° " "lCt *l°


KOLIČINE MINERALNIH TVARI UU KG/HA
JEDNOGODIŠNJIM DIJELTabelaOVIMA
12
Hranivo Ploha 1 Ploha 2


N 30,18 10,69
P2Os 12,69 3,75
K´JO 18.33 6,47
CaO 27,72 3,42


Ovim količinama treba dodati još one količine koje se usvajaju za izgradnju
jednogodišnjih dijelova debla, korijena i starijih dijelova krošnje, te one
količine koje koristi prizemna vegetacija. Ova poslednja komponenta igra na
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ročito važnu ulogu na plohi 2 zbog velikog priliva svjetla, budući da se kultura
na ovom dijelu nije još sklopila.


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Na osnovu podataka sakupljenih u tekstu i tabelama mogu se učiniti slijedeća
završna razmatranja i konstatacije:


1. Pedološka istraživanja primjernih površina pokazala su da je na primjernoj
plohi 1 zastupljeno smeđe antropogeno tlo koje ima veoma povoljne
ekološke osobine. To je duboka u prirodnom stanju lakša ilovača, veoma porozna,
velikog kapaciteta za vodu, umjereno vodopropusna s optimalnim kapacitetom
za zrak. Ima velike zalihe ukupnog dušika i humusa i zadovoljavajući
nivo pristupačnog fosfora i kalija. Na osnovu navedenih svojstava proizlazi
da ovo tlo ima visok nivo plodnosti, odnosno veoma povoljan vodozračni
i hranidbeni režim. Na primjernoj plohi 2 zastupljeno je smeđe ilimerizirano
tlo na vapnovitom dolomitu. Ovo je srednje duboka ilovača povoljnih vodozračnih
prilika.
2. Uporedbom podataka o sadržaju hraniva u tlu i sadržaju hraniva u iglicama
smreke može se konstatirati dobro slaganje dobivenih vrijednosti. Viši
sadržaj ukupnog dušika i pristupačnog fosfora u tlu odrazio se je i u višim
koncentracijama u iglicama. Relativno velika zaliha dušika u tlu na primjernoj
površini 2 (8 t/ha) ne odgovara njegovim koncentracijama u iglicama. Ta
bi se pojava mogla pripisati sporijoj mineralizaciji dušika u tlu i većoj konkurenciji
travnjačke vegetacije. Sadržaj fosfora u tlu iznosi na primjernoj površini
1 oko 5 mg/100 g tla po Al-metodi i dovoljan je za izvanredno uspijevanje
mlade smrekove kulture u istraživanim ekološkim uslovima. Na primjernoj
plohi 2 utvrđeno je da fiziološki aktivnog fosfora po Al-metodi ima oko 14
kg/ha. Ta količina bila je dovoljna za postojeći rast kulture smreke. Kako iz
prednjih podataka proizlazi da bi se primjenom, dušičnih gnojiva na primjernoj
površini 2 mogao očekivati povećani rast i prirast, to bi postojeće zalihe
fosfora vjerojatno bile nedovoljne. Zbog toga bi pored primjene dušičnih gnojiva
bilo potrebno dodavati i fosfor. Analize tla i iglica upućuju da je tlo u obe
primjerne površine kultura smreke dobro opskrbljena kalijem.
Za napomenuti je da je pristupačni P2O5 i K2O u tlu određen po Al-metodi.
Ova metoda kac i većina kemijskih metoda nije kod nas u šumarstvu općenito
ispitana. U konkretnom slučaju ova je metoda zadovoljila.


Veoma zanimljiv podatak predstavljaju vrijednosti reakcije tla na primjernim
površinama. U postojećim edafskim uslovima reakcija tla se nije nepovoljno
odrazila na izvanredan rast smreke (ploha 1), premda je ona viša od
one koja se smatra optimalnom za običnu smreku (M. Gračanin 1947.).


3. Dobiveni rezultati u pogledu uspijevanja istraživane kulture pokazuju
da ona u veoma povoljnim edafskim i postojećim ekološkim prilikama može
postići u starosti od 8 + 3 godina prosječnu visinu od oko 2,8 m i proizvesti
oko 16 t ukupne suhe tvari. Analiza dosadašnjeg razvoja istraživane kulture
nas upućuje da na istraživanom i sličnim staništima obična smreka može dobro
uspijevati, pri čemu se primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera može
u znatnoj mjeri utjecati na povećanje prirasta.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 45     <-- 45 -->        PDF

LITERATURA


1.
G r a č a n i n, M.: Kalcifikacija tala, Poljoprivredni nakladni Zavod, Zagreb 1947.
2.
G r ač a n i n, M.: Metodika ekoloških istraživanja tla, Priručnik za tipološko
istraživanje vegetacije, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1950.
3.
Heiberg, S. O. — White, P. D.: Potassium deficiency of reforested pine and
spruce stands in Northern New York, Proc. Soil. Sci. Soc. Amer. 15, 1951.
4.
H o r v a t, I.: Biljne zajednice Hrvatske, Zagreb 1950.
5.
Ingestad , T.: Studies on the nutrition of forest tree seedlings. II. Mineral
nutrition of spruce. Physiol. Plant., 12, 1959.
6.
Komi eno vić, N.: Koncentracija hraniva u iglicama američkog borovca kao
indikator fertilizacije, Zagreb 1965. (rukopis).
7.
K r a n j e c, V.: Geološki i litološki sastav područja Marija Gorice, Samobora,
Plešivice, Draganića i Vukomeričkih Gorica, Zagreb 196465. (rukopis).
8.
M a r t i n o v i ć, J.: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. strobus L.) u kulturi
»Bučice« u Hrvatskom zagorju, Šumarski list br. 5/6 1965.
9.
Pelišek , J.: Lisnicke puldoznanstvi, Praha 1964.
10.
Savezna privredna komora, Zaključci radnog sastanka (savjetovanja) proširenog
stručnog odbora za šumarstvo, Beograd 1965.
11.
S a v v i n o v, H. N., prema: Počvenaja semka, Akademia Nauk SSSR Moskva
1959.
12.
Stre b el, O.: Mineralstoff ernährung und Wuchsleistung von Fichtenbeständen
(Picea Abies) in Bayern. Forstw. Cbl. 79, 17, 1960.
13.
Strebel , O.: Nadelanalitische Untersuchungen an Fichten — Altständen sehr
guter Wuchsleistung im bayerischen Alpenvorland. Forstw. Cbl. 11/12 1961.
14.
Škorić , A.: Pedološka istraživanja, priručnik, Zagreb 1961.
15.
T a m m, C. O.: Studies on the forest nutrition. III. The effects of supply of plant
nutrients for a forest stand on a poor site. Medd. Skogsforskn. Inst, 46, Nr. 3, 1956.
16.
T a m m, C. O.: Studies on forest nutrition. IV. The effects of supply of potassium
and phosphorus to a poor stand on drained peat. Meed, Skogsforskn. Inst, 46,
Nr. 3, 1956.
17.
Weh r mann , J.: Nadelanalytische Untersuchung eines Fichtendüngungsversuches
auf Hochmoor. Die Phosphorsäure 23, 4, 1963.
18.
Z ö t 11, H : Ein Vergleich zwischen Ammoniakgas und Stickstoffsalz — Düngung
in Kiefern und Fichtenbeständen Bayerns. Forstw. Obl. 77, 1/2, 1958.
EFFECT OF SOIL FERTILITY ON THE GROWTH OF NORWAY SPRUCE
IN THE CULTURE »VRELO« AT JASTREBARSKO


Summary


Investigated was an (8 + 3)-year-old planting of Norway Spruce in the grounds
of the Yugoslav Institute for Conifers at Jastrebarsko near Zagreb. The culture was
established on a brown illimerized soil on Triassic layers of calcareous dolomite, and
it is situated within the area of the forest association Fagetum croaticum montanum
Horv. It lies on a gentle slope of undulated ground, at an altitude of 500—550 m. with
a south-facing aspect.


About 40 years ago part of the area of culture was used for charcoal burning.
In the soil of this part of area to a depth of 60 cm. 12 t./ha. of the total N, 144 kg./ha.
of available PaOs and 454 kg./ha. of available K2O (Al-method were established. With
this nutrient content in the soil the one-year-old needles of Norway Spruce contained
1.52»/o N, 0.53% P2O.-,, 0.72P/oKüO and 0.7Ö%> CaO. On the basis of these data the authors
conclude that the investigated culture is well supplied with the chief nutritive substances.
Under the existing circumstances the culture produced 16 t./ha. of absolute
dry matter and achieved an average height of 2.8 m. It was found that under most
favourable thriving this Norway Spruce culture contains per ha.: 89.5 kg. N, 35.3 kg.
P2O5, 47.7 kg. K2O and 122.4 kg. CaO.


An analysis of the hitherto achieved development of the culture in question
indicates that on the investigated and similar sites Norway Spruce can grow well,
and that by applying adequate agrotechnical measures it is possible to considerably
influence the augmentation of increment.