DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Da bi se izmenio dosadašnji pretežno ekstraktivni karakter naše šumske
privrede baziran na iskorišćavanju šuma kao prirodnog bogatstva, i prešlo što
bržim koracima na pravo kultivisanje šuma i drveta, neophodno je dubokom
naučnom spoznajom prirodnih zakonitosti koje vladaju šumskim biljnim svetom
i adekvatnim biotehničkim zahvatima men ja ti prirodnu stihiju proizvodnje
drvne materije, potčiniti je društvu i usmeriti je njegovim ekonomskim ciljevima.
To zahteva ulaganje što više ljudskog rada i agro i silvotehnike u gajenju
šuma i arbori kultura, u čemu i jeste suština intenzifikacije privređivanja
šuma.


U ovim nastojanjima i zadacima savremenog šumarstva šumarska genetika
i selekcija treba i može da odigra krupnu ulogu. Zbog toga se znatan broj naših,
naročito mlađih šumarskih stručnjaka i naučnika u svom radu sve više orijentiše
na ovladavanje tekovina, praktičnu primenu i dalju originalnu razradu
naučnih istraživanja i tehnologije ove naučne oblasti. Pri tome je bitno da svi
napori koji se ulažu u daljim istraživanjima u ovoj oblasti budu stalno licem
okrenuti društveno-ekonomskim ciljevima, i zadacima u oblasti šumarstva, jer
će se o njihovoj stvarnoj vrednosti suditi jedino po tome koliko su, kroz šumsko
uzgojnu praksu doprineli poboljšanju i povećanju proizvodnje.


Smatram da će savetovanje o pitanjima koja stoje na njegovom dnevnom
redu svojim naporima koristiti ne samo našoj šumskoj privredi nego i svjetskom
šumarstvu. Sem toga će ovaj sastanak iscrpno uticati na dalje razivjanje
i produbljivanje međunarodne saradnje šumarskih naučnika i stručnjaka u
oblasti genetike. U to ime želim ovom sastanku puni uspeh u radu a stranim
gostima želim da se u našoj zemlji osećaju kao kod svoje kuće i da sa ovog
skupa ponesu najbolje utiske.


Mirko Sučević


pomoćnik Saveznog sekretara


za poljoprivredu i šumarstvo


The Community of Research Organizations in the field of forestry and
timber processing industries, which has been entrusted by Section 22 of the
International Union of Forest Research Organizations with organizing a
continuation of the Special Meeting about problems of forest genetics in
Yugoslavia, is expressing a special satisfaction because the reports from this
meeting are thus made available to the profesional public through their publication
in »Šumarski List«.


The investigations in the domain of tree improvement were organized in
this country not so long ago, but nevertheless in this field already conspicuous
results have been achieved. These results will serve in the first place for the
development of this country´s forestry, and at the same time they will be of
use also to research workers and experts abroad, and their results should be
beneficial to this country.


Thanks to the publication of these reports, many of the latest achievements
from the field of tree improvement will become available to all specialists for
silviculture and timber processing, and these achievements will indicate to them
how much the application of the results of the research in the domain of
genetics and selection can contribute to the increase of the production of timber
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 8     <-- 8 -->        PDF

crops per unit of area. This contribution, in turn, is not small. The increase in
the timber volume in some types of forest tree species, as well as the long-time
experiences with agricultural plants make us expect that in forest production
an avarage increase of 25% could be realized by using high-yielding types and
varieties of forest tree species. In many cases this increase in the yield can be
higher still. Well known are the results achieved with selectioncd clones of
Poplars and Willows. The way to such successes leads through mastering the
theory and practice of the selection and breeding of forest tree species to which,
of course, also these reports should contribute.


The present special meeting having undoubtedly reached the goal for which
it was convened, and having in view the usefulness of the establishment of as
close connections between the scientific and expert workers as possible, the
Community will channel its work also in the future towards stimulating
incentives for the convocation of similar international meetings.


Rajica Djekić
Chairman, Board of Directors, Community of Research Organizations
in the field of forestry and timber processing industries


Zajednica istraživačkih organizacija u oblasti šumarstva i industrije za
preradu drveta, kao organizator nastavka održavanja Međunarodnog savetovanja
o problemima šumarske genetike u Jugoslaviji, izražava posebno zadovoljstvo
zbog toga što su referati sa ovog savetovanja učinjeni dostupnim našoj
stručnoj javnosti putem objavljivanja u »Šumarskom listu«.


Istraživanja u oblasti oplemenjivanja šumskog drveća u našoj zemlji organizovana
su ne tako davno, ali na tom polju su postignuti već zapaženi rezultati.
Ti rezultati poslužiće na prvom mestu unapređenju naše šumske privrede, a
istovremeno će biti od koristi i istraživačima i praktičarima van naše zemlje,
kao što i njihovi rezultati koriste nama.


Zahvaljujući objavljivanju ovih referata, mnoga najnovija saznanja iz oblasti
oplemenjivanja šumskog drveća postaće dostupna svim stručnjacima za
gajenje šuma i preradu drveta i ukazaće im na to koliko primena rezultata
istraživanja u oblasti genetike i selekcije može doprineti povećanju proizvodnje
drvne mase po jedinici površine. A taj doprinos nije mali. Sudeći po ostvarenom
povećanju produkcije drvne mase kod nekih sorti šumskog drveća, kao i na
osnovu dugogodišnjeg iskustva sa poljoprivrednim biljkama, nije preterano očekivati
da se u šumskoj proizvodnji ostvari povećanje od prosečno 25% upotrebom
visokoproduktivnih tipova i sorti drveća. U mnogim slučajevima to povećanje
može biti i veće. Dobro su poznati uspesi sa selekcioniranim klonovima
topola i vrba. A put ka takvim uspesima vodi preko ovladavanja teorijom i
praksom u oblasti selekcije i oplemenjivanja šumskog drveća, čemu će, svakako,
doprineti i ovi referati.


Pošto je ovo Savetovanje nesumnjivo postiglo svrhu radi koje je i održano,
a imajući u vidu korisnost od uspostavljanja što tešnjih veza između naučnih
i stručnih radnika, Zajednica će se i dalje u svom radu orijentisati na davanju
inicijative za sazivanje sličnih međunarodnih skupova.


Rajica Djekić
predsednik Upravnog odbora Zajednice istraživačkih organizacija
u oblasti šumarstva i industrije za preradu drveta