DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 92     <-- 92 -->        PDF


Gosp. jedinice »Jastrebarske prigorske šume« sa površinom od 1.746 ha i

Gosp. jedinice »Plešivica« sa površinom od 1.747 ha ili ukupno 2.493 ha,
te pašnjačke površine izvan gospodarske osnove sa površinom od 80 ha.
Usputno S9 napominje:

da su šume Gosp. jed. »Jastrebarske prigorske šume« bile do 1947. godine
vlasništvo 27 šumoposjednika, a Gosp. jed. »Plešivica« 21 šumoposjednika,
od kojih je svaki gospodario na način koji mu je momentano najbolje
odgovarao;

da se na užem prigorskom podiučju Jastrebarskog žiteljstvo pretežno bavi
vinogradarstvom uz malo obradive zemlje, tako da je glavni izvor gnoja
za vinograde bila šumska stelja — listinac.

da je šumska pnša sve do nedavno bila jedan od vidova iskorišćavanja
šuma.
4. ORGANIZACIJA INSTITUTA
Iz zadataka Instituta proizašla je neminovno i njegova organizacija koja
se donedavna sastojala iz tri osnovne organizacijske jedinice:prvo, iz naučno istraživačkog sektora podijeljenog na pet odsjeka za vršenje
naučno istraživačkog rada (Odsjek za genetiku i selekciju, Odsjek za
uzgoj, Odsjek za pedologiju i fiziologiju, Odsjek za zaštitu — entomologiju
i fitopatologiju, Odsjek za mehanizaciju i racionalizaciju rada);

drugo, iz Uprave dobra sa šumom, lovištem, rasadnikom i mehanizacijom,
koja se brine za proizvodnju i

treće, iz srekretarijata u čijem se sastavu nalazi i računovodstvo.
Pretvarajući Upravu dobra u Odsjek za šume sa odgovarajućom mehanizacijom
i lovstvom sada se Institut sastoji iz šest Odsjeka i posebnim Sekretarijatom
u čijem je sastavu i računovodstvo.


Institutu je priznat status naučne ustanove u smislu Zakona o organizaciji
naučnog rada i kao takav registriran je kod Savjeta za naučni rad SR Hrvatske
pod reg. brojem 64.


Institut kao ustanova upravlja se po načelima društvenog upravljanja,
a financira se po Zakonu o financiranju naučnih ustanova i to po propisima
koji vrijede za privredne organizacije.


Rad u Institutu vrši se po utvrđenom planu i programu rada koji obuhvaća
dugoročne i neposredne zadatke.


Institutom upravlja širi Savjet od 27 članova, uži Savjet od 15 članova
i Uprava od 7 članova; dok se njegova problematika iznosi povremeno pred
stručni kolegij i cjelokupni kolektiv Instituta; odnosno po novom Statutu osim
navedenog i pred Naučni savjet, Referendum i Zborove radnih ljudi.


5.
PRVI PETOGODIŠNJI PLAN INSTITUTA I NJEGOVA REALIZACIJA
Petogodišnjim planom Instituta od početka 1961. do konca 1965. godine
zacrtano je da će se istovremeno krenuti i raditi:prvo: na uzdizanju, školovanju i specijalizaciji mladih kadrova;
— drugo: na naučno istraživačkim radovima, izmjeni iskustava i njihovoj
primjeni u praksi;treće: na suradnji sa Jugoslavenskim centrom za poljoprivredu i šumarstvo
i Šumsko privrednim organizacijama, te prenošenju iskustava
i instruktaži kadrova na terenu;