DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

najraznolikijih šumarskih istraživalačkih i privrednih radova. Zato je god.
1958. osnovan posebni odsjek za ekologiju i tipologiju šuma, u kojemu surađuje
niz specijaliziranih stručnjaka (geolog, pedolog, klimatolog, fitocenolog,
istraživač prirasta, uzgajivač itd.). Nakon započetih orijentacijskih istraživanja
Papuka i Psunja, težište radova je prebačeno u jugozapadnu Hrvatsku
(Gorski Kotar, Primorje s Istrom, Lika). Na potezu od mora do najviših planinskih
vrhunaca, u proizvodnim i degradiranim šumama, istraženi su s ekološko-
biološkog i šumskogospodarskog gledišta svi oni šumski objekti koji
imaju prvenstveno značenje za tipološku klasifikaciju i rješavanje naučnih i
privrednih problema. Posebna pažnja posvećena je osnivanju silvometeoroloških
stanica, te provedbi mikroklimatoloških i fenoloških motrenja. Nastavljeno
je sistematsko pedološko i vegetacijsko kartiranje pojedinih reprezentativnih
područja u Hrvatskoj. Sa strane mjerodavnih krugova Institutu je povjerena
izrada vegetacijske karte Bosne i Hercegovine i provedba tipoloških
istraživanja u Crnoj Gori.


BIOLOGIJA I UZGOJ DIVLJACI. Prodaja prava odstrela divljači i mesa
ustrijeljene divljači sve značajnije su vrelo deviza. Težnja za povećanjem tih
prihoda očituje se u svjesnom povećavanju populacije divljači, a takva pojava
u oštroj je suprotnosti s interesima šumske proizvodnje. Ekonomske mjere,
koje će omogućiti usklađivanje tih suprotnih interesa u obliku najpovoljnijem
za cjelokupnu privredu zajednice, mogu se odrediti samo na osnovu što potpunijeg
poznavanja biologije divljači. U novije vrijeme na prvom je mjestu
biologija ponašanja i zajedničkog života divljači. Kao rezultat proučavanja
biologije i racionalnih načina uzgoja divljači Institut je dao niz publikacija, izradio
mnoge studije i elaborate o mogućnosti uzgoja određenih vrsta divljači u
pojedinim predjelima, odnosno elaborate o bonitetu i ekonomskom kapacitetu
lovišta. Time je za najveći dio područja Hrvatske pružena lovnim ovlaštenicima
realna podloga za racionalni uzgoj divljači koji je u skladu s interesima šumske
proizvodnje.


SPREČAVANJE I SMANJIVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI. Stete od divljači
ekonomski su najosjetljivije u plantažama i intenzivnim kulturama drveća
ubrzanog rasta. Prelazeći na taj način proizvodnje drveta, predstavnici
šumske proizvodnje zahtijevali su maksimalni intenzitet osiguranja proti takovim
štetama. Primjenjujući najnovija dostignuća na polju proučavanja biologije
divljači i tehnike zaštite šumskih sastojina protiv šteta od divljači, izvršen
je niz radova i pokusa sprečavanja šteta biološkim (osiguravanje prikladne
prirodne hrane, usklađivanje visine populacije s prehrambenim potencijalom
staništa i si.) i kemijskim metodama (ispitivanje raznih repelenata
inozemne i domaće proizvodnje i si.). Na području zaštite topolovih sadnica
postignuti su vilo dobri rezultati kemijskim metodama. Te metode omogućuju
da se osnivaju plantaže bez potrebe da se podižu skupe ograde ili provodi
individualna mehanička zaštita sadnica, a istodobno mogu se održavati eko^
nomski značajne populacije divljači.


TABLICE DRVNIH MASA. Sve do nedavna, za utvrđivanje kubature drvnih
masa stabala listača upotrebljavali smo ine zemne tablice. Budući da te tablice
sadrže podatke općenito za hrast i budući da se u našoj Republici nalazi
razmjerno velika površina šuma hrasta lužnjaka, Institut je za tu vrstu drveća
izradio posebne tablice drvnih masa i to za Spačvanski bazen i za područje republike
Hrvatske. Izrađene su tablice drvnih masa za pitomi kesten, a u vezi .s