DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

OSVRT NA DVADESETOGODIŠNJI RAD INSTITUTA ZA ŠUMARSKA
ISTRAŽIVANJA


J. ŠAFAR
Period razvitka i rada koji ukratko iznosimo pred našu naučnu i stručnu
javnost razmjerno je dug, ali za utvrđivanje značenja tog Instituta je prekratak.
Prekratak je prvenstveno zato što se naš Institut rađao i razvijao od 1945.


g. do danas pod veoma teškim okolnostima koje su bile posljedica ne samo
prošlih ratnih razaranja, neimaštine, nagle poratne obnove i brze industrijalizacije,
nego i posljedica prenapetih situacija šumske privrede, čestih njenih
reorganizacija i mnogih subjektivnih slabosti onih organa o kojima je najviša
ovisila materijalna i personalna baza razvitka Instituta. Te situacije mnogo su
utjecale da se Institut nije rnogao normalno razvijati, pa nije mogao dati bolje
i veće rezultate rada nego ih je do nedavna dao. Ipak, unatcč takvim okolnostima,
rezultati rada za šumsku privredu i nauku nisu maleni. Da bi se
objektivno mogla prosuditi djelatnost tog Instituta, iznijet ćemo najprije poteškoće
u kojima se razvijao njegov rad:
1. Prečesta izmjena osoblja, koje bi u normalnim okolnostima trebalo kontinuirano
raditi u Institutu barem 15—2G godina. Do danas bilo je 7 direktora:
Š a f a r, R a d o v č i ć, S u p e k, L o v r i ć, Zivković, Kraljić i Žunko,
Samo jedan od njih zauzimao je taj položaj osam godina, a ostali 1—3 godine.
Razmjerno velik broj stručnjaka bio je namješten u Institut pred penzioniranjem,
ili je nakon razmjerno prekratke suradnje premješten. Nisu više među
živima: Kolibaš, Briksi, Markić i A. Böhm. U mirovini su: Čeović, Sarnavka,
Loger, Premužić, Lončar, Pođhorski i Dragišić. Svojim bogatim iskustvom i
marljivim radom ti drugovi mnogo su pomogli da se lakše snalazimo u šumi
raznovrsnih problema, ali nažalost gotovo nijedan, tj. osim jednog, nisu imali
asistenata koji bi im pomogli u radu i koji bi obogaćeni stečenim iskustvima
nastavili njihovo djelo i na takvim temeljima stvarali nadgradnju. Premješteni
su ili otišli ovi stručnjaci: Radovčić, Vajda, Spaić, Srnić, Z. Gračanin,
Babogredac, Herpka, Harapin, Hanzl, Kalinić, Regent, Mučalo, Rupert, Vrdoljak,
Jedlowski, Supek, Lovrić, Hajdin, Špalj, Zivković, Kraljić, Srdić i Rohr.
Ukupno: 4 pokojna, 7 penzioniranih i 23 premještena ili otišla stručnjaka. Prema
tomu, 34 stručnjaka otišlo je iz te ustanove. Odlazak tako velikog broja
stručnjaka veliki je gubitak za naučnu ustanovu i njena je najslabija strana.
Ali, osnivanje novih, specijaliziranih instituta (Zavod za topole u Novom Sadu,
Jugoslavenski institut za četinjače u Jastrebarskom i Zavod za kontrolu šumskog
sjemena u Rijeci) nužno je postavilo pitanje prelaza odgovarajućih stručnjaka
iz naše u druge ustanove kako bi nove radne organizacije mogle što bolje
započeti ili nastaviti rad. Od navedenih stručnjaka 6 ih se nalazi na drugim
institutima, 3 su na Šumarskom fakultetu, 3 u Zavodu za kontrolu šumskog
sjemena; ostali nastavljaju svoj rad u privredi i upravi. Ma koliko bio odlazak
552
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

tih stručnjaka negativan za razvitak Instituta, pozitivno je to bilo za one radne
organizacije u kojima su ti stručnjaci nastavili rad prenoseći iskustva stečena
u Institutu. Iz Instituta otišao je i znatan broj pomoćnog šumarskog i uredskog
osoblja, oko 10.


2. Česte i prebrze reorganizacije u šumskoj privredi raznovrsno su se odrazile
i u radu Instituta. Institut se, pod utjecajem takvih i mnogih drugih
situacija te zbog prečeste izmjene stručnog osoblja, ni sam nije mogao dobre
organizirati sve do nedavna. U reorganizacijama Instituta možda je najznačajnije
to da je u njegovu sastavu bilo devet šumsko-pokusnih stanica: Darda,
Vinkovci, Osijek, Požega, Bjelovar (Križevci), Petrinja (Sisak), Delnice, Rijeka
i Split. Nekoliko godina usporedno su postojale po dvije stanice u istom mjestu:
u Splitu i u Rijeci; dvije od tih pripadale su našem Institutu, a dvije bile su
u sklopu Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti — sve dok Akademijin institut nije obustavio rad i većinu
osoblja preuzeo naš Institut. Te su stanice postepeno ukidane; posljednja,
vinkovačka ukinuta je godine 1964. Sada Institut nema ni jedne pokusne stanice.
U Rijeci postoji još samo punkt Instituta na kome radi jedan šumarski
stručnjak. Na tim stanicama bilo je 13 inžinjera i 3 tehničara, od kojih imamo
danas u Institutu 3 inženjera.
3. Neredovito i neperspektivno financiranje rada Instituta utjecalo je d3
se sve do pred nekoliko godina nisu mogli sistematski razvijati dugoročniji
planovi rada. Institut je bio na proračunu biv. Ministarstva za šumarstvo odnosno
Glavne uprave za šumarstvo od svojeg osnutka god. 1945. do
polovice 1953., zatim godinu dana na proračunu NO grada Zagreba. Od 1. VI
1954. samostalna je ustanova s vlastitim financiranjem na bazi ugovaranja
uglavnom kratkoročnijih tema. Prvih godina u toku samostalnog financiranja
sredstva za rad bila su neredovita. Kad su osnovani fondovi: Fond za unapređivanje
šumarstva, savezni i republički fond za naučni rad i fond kod Poslovnog
udruženja šumskoprivrednih organizacija Hrvatske, od tada su se razvojne
mogućnosti Instituta znatno počele poboljšavati. Pozitivno je i to da se od godine
1954. do danas ta ustanova nalazi stalno u istim prostorijama, dok je od
god. 1945. do 1954. sedam puta selila iz zgrade u zgradu.
Naš Institut je vrlo intenzivno surađivao s velikim brojem šumskih gospodarstava:
ne samo u rješavanju stručnih problema, nego i međusobnim pomaganjem
u izvršivanju određenih zadataka.


S obzirom na sve veću kompleksnost naučnih zadataka naš Institut surađuje
s mnogim institutima u našoj zemlji. Tako je ostvarena uska suradnja sa
Jugoslavenskim mstitutom za četinjače u Jastrebarskom, Zavodom za topole
u Novom Sadu, Šumarskim institutima u Beogradu, Ljubljani, Skoplju i Sarajevu,
te Zavodima u Peći i Titogradu kao i sa Zavodom za botaniku Farmar
ceutskog fakulteta u Zagrebu, Hidrorneteorološkim zavodom u Zagrebu, Geološkim
institutom u Zagrebu, Geografskim institutom JNA u Beogradu itd. Zajednički
se radi na nizu problema i zadataka, i na taj način moći će se pružiti
nauci i praksi značajni doprinos. Dva člana Instituta bili su devet godina suradnici
Odjela za biološke nauke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
a jedan je sekretar komisije za izradbu Vegetacijske karte Jugoslavije.


U toku proteklih dvadeset godina promijenila se organizacija Instituta.
To se prvenstveno odnosi na izmjenu osnivača. Provodeći novi Zakon o organizaciji
naučnog rada, Šumarski fakultet donio je statutarnu odluku o osni
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 82     <-- 82 -->        PDF

vanju Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Time je prestalo pravo osnivača Izvršnog vijeća Sabora NRH.


Smireniji razvitak privrede omogućio je da se u toku posljednjih nekoliko
godina rad u Institutu sve više normalizira i usavršava materijalno, personalno
i stručno. Danas u toj ustanovi imamo 12 šumarskih stručnjaka visoke školske
spreme, 1 tehničara i 6 uredskog osoblja. Organi Instituta su: direktor, upravni
odbor, radna zajednica i naučni savjet. Institut ima ove odsjeke: za
ekologiju i tipologiju, za uzgajanje šuma, za uređivanje šuma, za lovstvo, za
mehanizaciju i ekonomiku, opći odsjek i zajedničke službe.


U Institutu danas rade: Be r tovi ć, Car, Cestar, Dereta, Hren,
Medvedović, Pelcer, Šafar, Špiranec, Weiss, Ziani i Žunko;
2 su viša naučna suradnika, 3 naučna suradnika, 2 viša stručna suradnika i 5
asistenata. Jedan je suradnik obranio na Šumarskom fakultetu u Zagrebu doktorsku
disertaciju, a 6 suradnika prijavilo je svoje radove, te će u skorije vrijeme
braniti svoje disertacije. Na osnovu takove strukture kadrova kao i rezultata
rada Institutu je prema citiranom Zakonu priznat naučni status i unesen
je u registar naučnih ustanova koji vodi Savjet za naučni rad SRH. Jedan
suradnik je za naročite zasluge na polju nauke Ukazom Predsjednika SFRJ odlikovan
»Ordenom rada sa zlatnim vijencem«.


Unatoč nepovoljnim prošlim okolnostima i sadašnjim poteškoćama, ta
ustanova mnogo je sudjelovala u unapređenju šumske privrede i nauke. Taj
se rad očitovao u mnogim ekspertizama, seminarima, konzultacijama, studijskim
elaboratima, planovima, programima, stručnim i naučnim publikacijama.
Ukratko dajemo pregled tog rada.


UZGOJ TOPOLA. Kad se veoma zaoštreno nametnuo problem pomanjkanja
drvne sirovine, naš je Institut prvi dao snažan zamah uzgoju topola.
Opsežna istraživanja, pokusi, mnogi prevodi iz strane literature za potrebe terenskih
stručnjaka, velik broj instruktaža, uputstva i seminara omogućili su
da se šira stručna javnost i izvan naše republike temeljitije upozna s načinom
osnivanja i uzgoja topolovih nasada. Izrađeni su opsežni studijski elaborati za
pojedine rajone i za područje čitave Republike. Izrađen je prvi priručnik za
uzgoj topola. Tako svestran rad utjecao je da su se unapredili načini stvaranja
topolovih kultura. Taj rad u Institutu danas nitko ne nastavlja, izuzevši započeta
istraživanja topola na jadranskom području, jer te radove obavlja Zavod
za topole.


NJEGOVANJE SASTOJINA. Nakon prvih jakih naleta eksploatacijskih
sječa, naš je Institut otvorio i veoma široko zahvatio problem unapređivanja
mladih i srednjodobnih sastojina, osobito na brdskom i nizinskom području.
Osnovan je niz primjernih i pokusnih ploha u raznim tipovima sastojina. Na
temelju dobivenih rezultata izrađeni su elaborati za pojedine šumsko-gospodarske
cjeline. Zahvaljujući sistematskoj upornosti, tj. veoma velikom broju
seminara, instruktaža i demonstracija, pokret njegovanja sastojina snažno je
zahvatio čitavo područje naše republike i postao putokazom da se dublje zahvati
u taj problem sa uzgojnog gledišta i sa gledišta namirivanja potrošišta
i tržišta tanjom drvnom sirovinom.


ZAŠTITA ŠUMA. Problem šteta od kukaca u nizinskim, brdskim i planinskim
šumama, problem borbe s lošim biotskim utjecajima u rasadnicima i problem
insekatskih i gljivičnih oštećenja u novim rasadnicima i nasadima topola
nekoliko godina bili su jedan od glavnih zadataka našeg Instituta. Nastojalo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

se da se što svestranije ispitaju uzroci ugibanja hrasta, brijesta i kestena i pronađu
što efikasniji postupci suzbijanja šteta. Naš je Institut, prvi u slavenskim
državama, uveo postupak suzbijanja gubara aviometodom, te razmjerno svestrano
obradio problem masovne pojave i suzbijanja gubara. Institut je brzo
i radikalno zahvatio problem zaraze u topolovim rasadnicima i plantažama
tako da je već u prvom stadiju progradacije širenje epidemije spriječeno. Sudjelovao
je u rješavanju pitanja primjene raznih herbicida.


Zavižan — Bukva na gornjoj granici šume — Foto: S. Bertović


INTRODUKCIJA ČETINJAČA. Zbog velikog pomanjkanja četinjača i velike
potrebe na drvu raznih igličavih vrsta drveća, Institut je nastojao da šire
rješava problem introdukcije četinjača, osobito na brdskom i mediteranskom
području, prvenstveno u arealu bukovih šuma. Problem se rješavao na temelju
ispitivanja ekoloških okolnosti i poznatih bioioško-uzgojnih svojstava određenih
vrsta četinjača te na temelju pokusa. Održani su seminari, instruktaže,
konzultacije i ekspertize, izrađeno je nekoliko elaborata. Nakon osnivanja In
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

stituta za četinjače, opseg rješavanja tog kompleksnog problema u našem se


Institutu mnogo smanjio.


UNAPREĐIVANJE SJEMENARSTVA. U vezi s potrebom masovmjeg po


šumljivanja prvenstveno četinjačama, pojavio se vrlo važan suvremeni pro


blem izbora dobre provenience pojedinih ekonomski važnih vrsta drveća. U


nastojanju da se problem genetički dobrog pošumjavačkog materijala što šire


zahvati, tj. držeći se načela od velikog u malo i od grubog u finije, Institut je


u danim mogućnostima izvršio sjemenarsku rajonizaciju čitave Republike a


zatim detaljnu rajonizaciju za područje nizinsko, brdsko, planinsko, primorsko


listopadno i primorsko vaztiazeleno područje, izradio elaborate. U Institutu


metodički je ispitivana klijavost sjemena, kenstruirana je i nova klijalica. Dalj


nji rad, tj. izlučivanje sjemenskih baza je prekinut, jer ga je preuzeo Zavod za


kontrolu šumskog sjemena; u tom radu sudjelovali su i suradnici našeg In


stituta.


BIOLOŠKO-UZGOJNA SVOJSTVA DRVEĆA. Da bi se problemi šumsko


uzgojnih radova i pošumljivanja mogli što bolje rješavati, Institut je uzgred


i po posebnim zadacima nastojao ispitivati svojstvenost nekih naših privredno


važnih vrsta drveća. To su prvenstveno domaće topole, jela, bukva i smreka,


zatim kasni hrast lužnjak, te brucijski bor komparativno u odnosu na crni i


alepski bor. Rezultati tih ispitivanja mnogo su pomogli da se određeni temat


ski zadaci mogu dublje obrađivati.


MELIORACIJA DEGRADIRANIH ŠUMA. Vršena su ekološka istraživanja
na krškom području primorja, Like i sjeverne Hrvatske, kao i eksperimenti iz
oblasti tehnike podizanja kultura. Osnovana su pokusna polja za ispitivanje
tehnike gustih kultura u Dalmaciji, za podizanje kultura i plantaža četinjača
ubrzanog rasta na vrištinama u Lici i za introdukciju stranih vrsta u primorskom
području. U okviru rada sektora izrađene su studije, programi i planovi
kompleksne melioracije degradiranih kraških i ostalih drugih područja (Istra,
Krka i dr.), isto tako i studije o mogućnostima proizvodnje industrijskog drveta
četinjača na području Like i sjeverne Hrvatske. Izrađen je »Program kompleksne
melioracije Krša Jugoslavije«. Održani su mnogi seminari o raznim
problemima melioracije i iskorištenja degradiranih šuma i zemljišta.


ISKORIŠTENJE I MELIORACIJA DEGRADIRANIH PAŠNJAKA. Vršena
su istraživanja utjecaja paše koza i ovaca na šumsku i travnu vegetaciju. Ispitivane
su vrste šumskog drveća i grmlja koje stoka koristi za hranu u ekstenzivnim
uslovima. Izvršeni su eksperimenti ishrane ovaca šumskim vrstama
grmlja. Ispitivan je utjecaj ishrane stoke iglicama četinjača. Osnovana su pokusna
polja grmljem šumskih leguminoza s visokim sadržajem proteina. Proučavani
su načini konverzije ekstenzivnog stočarstva sitnom stokom u proizvodnije
oblike uzgajanja. Izvršene su ekonomske studije o ulozi paše stoke u
šumama.


FITOCENOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I KARTIRANJA. S obzirom na aktuelnost
i sve veće potrebe osnovan je god. 1955. sektor za iitocenologiju. U
okviru tog sektora izrađene su ekološko-fitocenološke osnove za rješavanje
različitih problema iz oblasti uzgoja, njege i melioracije šuma, organizacije sjemenarske
službe i si.; izvršeni su svi pripremni radovi i štampane naše prve
vegetacijske karte, koje su naišle na najviše priznanje u domaćim i stranim
naučnim i stručnim krugovima. Osniva se herbarij za naše najvažnije fitocenoze.
Uspostavljena je najuža suradnja s domaćim i stranim fitocenolozima
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

putem zajedničkih vegetacijskih istraživanja i kartiranja, razmjenom stručnjaka
i sudjelovanjem na ekskurzijama i simpozijima (Poljska, Njemačka,
Grčka, ČSSR). Posebna aktivnost i suradnja usmjerene su osnivanju specijalnih
šumskih rezervata u okviru zaštite prirode.


PEDOLOŠKA ISTRAŽIVANJA. Sa ciljem brzog određivanja i poboljšanja
osobina šumskih tala za razne uzgojne i rneliorativne zahvate, za podizanje
rasadnika a naročito kod osnivanja kultura topola, nakon prvih sistematskih


Masiv Risnjaka — Pretplaninska šuma bukve. — Foto: S. Bertović


istraživanja u Slavoniji, osnovan je god. 1955. posebni odsjek i priručni pedološki^
laboratorij. Osim ovih primarnih poslova servisnog karaktera, neka pedološka
istraživanja odvijala su se povezano sa fitocenološkim i šumarskim radovima.


TIPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA. Sve veće intenziviranje šumske privrede
i rezultati provedenih ekološko-fitocenoloških i drugih poredbenih istraživanja
ukazivali su na sve veću i neodgodivu potrebu tipoloških osnova prilikom
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

najraznolikijih šumarskih istraživalačkih i privrednih radova. Zato je god.
1958. osnovan posebni odsjek za ekologiju i tipologiju šuma, u kojemu surađuje
niz specijaliziranih stručnjaka (geolog, pedolog, klimatolog, fitocenolog,
istraživač prirasta, uzgajivač itd.). Nakon započetih orijentacijskih istraživanja
Papuka i Psunja, težište radova je prebačeno u jugozapadnu Hrvatsku
(Gorski Kotar, Primorje s Istrom, Lika). Na potezu od mora do najviših planinskih
vrhunaca, u proizvodnim i degradiranim šumama, istraženi su s ekološko-
biološkog i šumskogospodarskog gledišta svi oni šumski objekti koji
imaju prvenstveno značenje za tipološku klasifikaciju i rješavanje naučnih i
privrednih problema. Posebna pažnja posvećena je osnivanju silvometeoroloških
stanica, te provedbi mikroklimatoloških i fenoloških motrenja. Nastavljeno
je sistematsko pedološko i vegetacijsko kartiranje pojedinih reprezentativnih
područja u Hrvatskoj. Sa strane mjerodavnih krugova Institutu je povjerena
izrada vegetacijske karte Bosne i Hercegovine i provedba tipoloških
istraživanja u Crnoj Gori.


BIOLOGIJA I UZGOJ DIVLJACI. Prodaja prava odstrela divljači i mesa
ustrijeljene divljači sve značajnije su vrelo deviza. Težnja za povećanjem tih
prihoda očituje se u svjesnom povećavanju populacije divljači, a takva pojava
u oštroj je suprotnosti s interesima šumske proizvodnje. Ekonomske mjere,
koje će omogućiti usklađivanje tih suprotnih interesa u obliku najpovoljnijem
za cjelokupnu privredu zajednice, mogu se odrediti samo na osnovu što potpunijeg
poznavanja biologije divljači. U novije vrijeme na prvom je mjestu
biologija ponašanja i zajedničkog života divljači. Kao rezultat proučavanja
biologije i racionalnih načina uzgoja divljači Institut je dao niz publikacija, izradio
mnoge studije i elaborate o mogućnosti uzgoja određenih vrsta divljači u
pojedinim predjelima, odnosno elaborate o bonitetu i ekonomskom kapacitetu
lovišta. Time je za najveći dio područja Hrvatske pružena lovnim ovlaštenicima
realna podloga za racionalni uzgoj divljači koji je u skladu s interesima šumske
proizvodnje.


SPREČAVANJE I SMANJIVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI. Stete od divljači
ekonomski su najosjetljivije u plantažama i intenzivnim kulturama drveća
ubrzanog rasta. Prelazeći na taj način proizvodnje drveta, predstavnici
šumske proizvodnje zahtijevali su maksimalni intenzitet osiguranja proti takovim
štetama. Primjenjujući najnovija dostignuća na polju proučavanja biologije
divljači i tehnike zaštite šumskih sastojina protiv šteta od divljači, izvršen
je niz radova i pokusa sprečavanja šteta biološkim (osiguravanje prikladne
prirodne hrane, usklađivanje visine populacije s prehrambenim potencijalom
staništa i si.) i kemijskim metodama (ispitivanje raznih repelenata
inozemne i domaće proizvodnje i si.). Na području zaštite topolovih sadnica
postignuti su vilo dobri rezultati kemijskim metodama. Te metode omogućuju
da se osnivaju plantaže bez potrebe da se podižu skupe ograde ili provodi
individualna mehanička zaštita sadnica, a istodobno mogu se održavati eko^
nomski značajne populacije divljači.


TABLICE DRVNIH MASA. Sve do nedavna, za utvrđivanje kubature drvnih
masa stabala listača upotrebljavali smo ine zemne tablice. Budući da te tablice
sadrže podatke općenito za hrast i budući da se u našoj Republici nalazi
razmjerno velika površina šuma hrasta lužnjaka, Institut je za tu vrstu drveća
izradio posebne tablice drvnih masa i to za Spačvanski bazen i za područje republike
Hrvatske. Izrađene su tablice drvnih masa za pitomi kesten, a u vezi .s
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

tim radom istraženi su i prirasti kestenovih panjača te debljina i postotak njihove
kore. Završavaju se tablice drvnih masa za obični grab i započeta je izrada
tablica za hrast kitnjak. U provedbi istraživanja i izrade navedenih tablica
započelo se korištenjem najsuvremenijih sredstava kao što je upotreba
elektronskih računara. Tako će se znatno ubrzati radovi., i naša privreda dobit
će odgovarajuće tablice u znatno kraćem vremenu.


RACIONALIZACIJA ISKORIŠCAVANJA UZGREDNIH ŠUMSKIH PROIZVODA.
U vezi s velikim potrebama kemijske industrije u prvom periodu
naše privredne izgradnje, pojavilo se bilo pitanje racionalne proizvodnje smole
i uzgoja ruja za dobivanje finijih vrsta štavila. Unatoč tadašnjim nemalim teškoćama,
Institut je osnovao opsežne pokuse smolarenja na brdskom, planinskom
i primorskom području te pokuse osnivanja i obrađivanja rujevih kultura.
Zbog pomanjkanja izvježbanog pomoćnog tehničkog osoblja i sve manje
zainteresiranosti privrede, pokusi se nisu mogli nastaviti.


MEHANIZACIJA U ŠUMARSTVU. Naporan šumski rad i sve manji broj
šumskih radnika zahtijevaju da se tehnološki procesi što više mehaniziraju.
Od Oslobođenja do danas učinjen je u tome velik korak naprijed, ali ostaje još
niz problema, kao što je pitanje mehanizacije utovara, privlačenja, zaštite, pošumljivačkih,
uzgojnih i drugih radova. Zato su god. 1962. u našem Institutu
započeta istraživanja mehanizacije šumskih radova. Institut je direktno pomagao
u rješavanju konkretnih pitanja operative: istražuje racionalnu primjenu
postojeće mehanizacije i organizaciju rađa sa strojevima; daje savjete
i prijedloge za uvođenje one mehanizacije koja se može ekonomski opravdati;
ispituju se tehnološki procesi i predlaže uvođenje suvremene mehanizacije za
sve radove u šumskoj proizvodnji. Povezan s ostalim institutima u SFRJ, surađuje
na saveznoj dugoročnoj temi »Proučavanje mehanizacije u radovima na
iskorišćavanju šuma«.


MELIORACIJA PODRUČJA RIJEKE SAVE jedan je od najvažnijih privrednih
problema naše Republike. Na projektu hidrotehničkih i ekonomskih
rješenja za sliv te naše najveće rijeke sudjelovao je čitav niz radnih organizacija,
pa i naš Institut. Izrađena su tri studijska elaborata, od kojih su dva
kompleksna (stanje šuma, ekološki, fitocenološki odnosi i hidrološki odnosi,
šumska i lovna privreda).


MEĐUNARODNA AKTIVNOST u raznim organizacijama, simpoziumima
i savjetovanjima. Institut je član međunarodne organizacije za šumarska istraživanja
(IUFRO), član Komiteta za šumarska istraživanja na Mediteranu
(CRF´M). Saradnici Instituta bih su delegati naše zemlje na zasjedanjima Potkomisije
FAO za koordinaciju šumarskih problema Mediterana u Lisabonu
I960., Dubrovniku 1962. i Ateni 1965.; surađivali su u Organizaciji Ujedinjenih
nacija za Poljoprivredu i ishranu koordinator Projekta br. 2 FAO za područje
Mediterana, koji se odnosi na ishranu stoke šumskim vrstama drveća i grmlja,
predavač na seminaru FAO o politici uzgoja koza na Mediteranu i Bliskom
istoku u Beogradu i Ateni 1964. Jedan saradnik Instituta je izabran za eksperta
Ujedinjenih nacija u sjevernoj Africi. U vezi s vegetacijskim istraživanjima,
član našeg Instituta surađivao je na istraživanju i kartiranju vegetacije
na Tatrama, na internacionalnom simpoziju o vegetacijskom kartiranju
u Stolzenau, na savjetovanju internacionalne grupe za istraživanje bioklimatskih
problema u medicinskoj i biljnoj ekologiji, na istraživanju vegetacije
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

grčkih planina, na izradi svjetske bibliografije vegetacijskih karata; suradnik
je internacionalnih saveza.


Takva djelatnost Instituta odrazuje se i u velikom broju stručnih i naučnih
radova. U toku proteklih dvadeset godina izrađeno je oko 80 studija, programa,
planova, elaborata i si. Publicirano je oko 200 radova u Institutu.
Značajno je da su bivši i sadašnji stalni i vanjski suradnici Instituta publicirali
razmjerno mnogo knjiga: Šafar, Goger, Sarnavka, Vajda i dr.: Šumarski
priručnik, Vajda: Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih nizinskih
šuma, Safar: Preborna šuma i preborno gospodarenje, Spaić-Vajda i dr,: Masovna
pojava i suzbijanje gubara, Podhorski: Uzgoj topola, Lončar: Njega šuma
proredom (na hrvatskom i slovenskom jeziku), Dragišić: Jelen, Čeović:
Fazan, Horvat: Šumske zajednice Jugoslavije, Horvat: Vegetacija planina zapadne
Hrvatske (sa 4 karte biljnih zajednica sekcije Sušak), Horvatić: Tipološko
raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih šuma, Horvatić: Vegetacijska
karta otoka Paga s općim pregledom vegetacijskih jedinica Hrv.
primorja, Bertović i dr.: Zaštita prirode u NR Hrvatskoj, Car-iSrdić-Rohr:
Bonitiranje lovišta za zeca, fazana, trčku i kamenjarku, Car-SrdićRohr-
Dragišić i dr.: Lovački priručnik, Srdić: Poljska jarebica, Car: Uzgojni
odstrel srneće divljači, Car: Bonitiranje lovišta za divljač visokog lova. Car:
Medvjed i srna (priređeno za štampu), Ziani: Problem šumske ispaše u Hrvatskoj,
Markić-Špiranec-Emrović: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u
Hrvatskoj, Šafar: Uzgajanje šuma. Ukupno 22 knjige.


Oko deset godina Institut je imao svoju ediciju »Obavijesti« u kojoj su se
stručno i naučno razmatrala aktuelna problematika sa svrhom da se unaprijedi
šumska privreda.


Naši suradnici bili su urednici ili članovi redakcije: Šumarski list, Lovački
vjesnik, Šumarska enciklopedija, Nacionalni park Plitvička jezera. Dvojica
suradnika bili su nastavnici fakulteta (Biotehnički fakultet u Ljubljani
i Veterinarski fakultet u Zagrebu). Izvjestan broj radova publiciran je i u
inozemstvu. Nemalen broj publiciranih radova prikazan je u inozemnim edicijama,
kao npr. u Forestry Apstract i dr.


Potpuni popis radova institutskih suradnika bit će objavljen u posebnoj
ediciji koja se sprema u povodu 20-godišnjice te ustanove.


Na temelju iznesenog kratkog profila možemo ustvrditi ovo: razvitak i
rezultati rada te ustanove odvijali su se onako kako se razvijala i smirivala
privreda, tj. u toku prvih 10—15 godina tok razvitka bio je neredovit a zatim
sve stabilniji; unatoč razmjerno teškim materijalnim i personalnim situacijama
i previše promjenljivim vanjskim okolnostima koje su počesto loše utjecale
na rad, Institut je u okviru danih mogućnosti dao značajan prilog razvitku
šumske privrede i nauke.