DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 73     <-- 73 -->        PDF

U 1951. god. dolazi do daljnih reorganizacija u šumarstvu, a tim i u
lovstvu:rješenjem Ministarstva financija NRH postojeća šumska gospodarstva brisana
su kao privredna poduzeća i proglašena za ustanove sa samostalnim
financiranjem;

rješenjem Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo NRH br. 2040/51. objedinjene
su sve šume i šumska zemljišta bez obzira na značaj i vlasništvo
i kao takove stavljene su pod jedinstvenu republičku upravu. Tim rješenjem
likvidirana su dotle postojeća 44 kotarska šumska poduzeća i gospodarstva.
U 1952. god. ukida se Glavna uprava za šumarstvo u sastavu Savjeta za
poljoprivredu i šumarstvo, a poslovi njihovog djelokruga preneseni su u djelokrug
upravnog aparata Privrednog savjeta NRH. Tako su i poslovi za šumarstvo
i lovstvo prešli u Privredni savjet NRH, gdje je osnovan odjel za
šumarstvo.


U 1953. god., ustavnim zakonom NRH, osniva se Državni sekretarijat za
poslove narodne privrede sa upravom za šumarstvo (načelnik) i referadom za
lovstvo (referent) sa 9 šumarskih inspektorata i oko 200 područnih šumarija
i 30 uzgojnih lovišta. U uzgojnim lovištima, uz lugare kao lovočuvare, u šumarijama,
postavljeni su za ostale zadatke na polju lovstva lovni uzgajivači.
Prema takvoj organizaciji koja je trajala razmjerno dugo (1953—1964), kod
uprave za šumarstvo i lovstvo, u posebnoj referadi za lovstvo, referent za lovstvo
je instruktivno-inspekcijski organ državnog sekretarijata za poslove narodne
privrede NRH sa ingerencijom nad lovnom privredom NRH, nad društvenim
i državnim sektorom, dok su šumski inspektori na terenu imali isti
funkcionalni zadatak. Konačno, nakon svih izvršenih reorganizacija u šumarstvu
i lovstvu, u 30 uzgojnih lovišta, koncem ovog perioda, piema podacima
tadašnje Uprave za lovstvo, bilo je slijedeće brojno stanje divljači:


jeelnske — jelena 550, košuta 895, teladi 368, svega = 1813 grla;


srneće — srnjaka 2760, srna 3810, lanadi 1270, svega = 7840 grla;


medvjeda 110, divljih svinja 965, zečeva 12.000, fazana 3.350, poljskih ja´
rebica 1.900, lještarka 900, velikih tetrijeba 250.


FINANCIJSKA SREDSTVA. Početkom druge polovine ove periode pa
dalje, za uzgojna lovišta bila su anagažirana daleko veća novčana sredstva
nego ona u početku. Prosječno godišnje, uzgojna lovišta su raspolagala sa 20
miliona dinara iz republičkih izvora i planova područnih šumarija, dok se ja
taj iznos u 1954. god. povećao u vidu republičkih investicija na oko 30 miliona
godišnje i daljnjih 40 miliona godišnje preko društvenih planova šumarija.
Međutim, za isto vrijeme uzgojna lovišta bila su pasivna za oko 35 miliona
dinara godišnje.


Ovaj podatak govori zato da divljač visokog lova, specijalno jelenska, nije
sa ekonomskog gledišta rentabilna, i da je kod uzgoja te vrsti divljači trebalo
ići na uzgoj manjeg broja i to kvalitetnih rasnih grla, a nikako ne ići
na kvantitet. O tom će kasnije biti govora. Treba spomenuti, da su u uzgojnim
lovištima bili postignuti vrlo dobri rezultati kod uzgoja jelenskih grla
što potvrđuju rogovi odstreljenih jelena koji su bili izloženi na već spomenutoj
našoj izložbi u Zagrebu 1953. god. kao i kasnije na Međunarodnoj izložbi
u Düsseldorf u, gdje su zauzeli prva mjesta na ranglistama.


545