DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 71     <-- 71 -->        PDF

i dlakavih štetočina putem »socijalističkog takmičenja«, koje je bilo dobro
organizirano i sistematski provađano stalno od 1948. god. pa dalje. U takmičenju
je organizovano sudjelovalo od 600 lovačkih društava, njih 314. O izvršenom
takmičenju govore slijedeće po kotarskim lovačkim savjetima, komisijski
provjerene brojke:


u 1948. g. uništeno je 41.712 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1949. g. uništeno je 78.659 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1950. g. uništeno je 139.512 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1951. g. uništeno je 62.310 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1952. g. uništeno je 46.095 dlakavih, pernatih grabežljivaca;


ako uzmemo 1948. god. kao osnovu 100%, onda je u 1949. postignuto 188,8%
u 1950. god. 334% itd.


Naročito je zapažen uspjeh u tamanjenju vukova: u 1948. god. uništena
su 164 vuka, u 1949. god. 254, a u 1950. god. 153. Štete koje su počiniil vukovi
u isto vrijeme na stočnom fondu i srnećoj divljači su velike: u 1948. god. 5.494,
u 1949. god. 7.407 grla. Treba navesti, da je za tamanjenje štetočina, da bi se
ono bolje stimuliralo, Ministarstvo financija NRH odobrilo kredit kao pomoć
Savezu svotu od 5,5 miliona dinara, od toga 2 miliona dinara za vukove, a
3,5 miliona dinara za ostale štetočine.


OSTALI UZGOJNI I TEHNIČKI RADOVI. Za što intenzivniji uzgoj fazana
Savez je osnovao 5 centara za uzgoj fazanske divljači i to: u Zagorju
(Oroslavlje), u jugozapadnoj Slavoniji (Kutma), na Kordunu (Karlovac) u Dalmaciji
(Zadar), u Istri (Pula). Za početak rada svakom centru poslana su od
Saveza po 24 grla fazanske divljači i 360 fazanskih jaja, a slijedeće godine po
12 grla i 180 fazanskih jaja. U tu svrhu Savez je investirao kao početni novčani
iznos svotu od 500 hiljada dinara. Slijedećih godina osnovana su dalje
tri nova fazanska centra (Sisak, Glina, Zlatar).


Za tehničko uređenje lovišta izgrađeno je-, lovnih staza 13.980 tm, lovnih
prosjeka 14.275 m2, visokih zasjeda 85, hranilišta: za jelensku i srneću divljač
97, za trčke i fazane 906, pojilišta 384, solista 156.


KULTURNO PROSVJETNI, PROPAGANDNI I NAKLADNI RAD. Savez
lovačkih društava NRH vršio je putem »Lovačkog vjesnika« koji se štampao
u preko 20 hiljada primjeraka kao stručno glasilo Saveza, vrlo jak utjecaj u
pogledu odgojnog i stručnog uzdizanja lovaca i stalnog lovačkog kadra i to,
ne samo u NRH, već i u FNRJ.


Nakladno izdavačka djelatnost Saveza preko »Male lovačke biblioteke« i
^Lovačke knjige«, u ovom periodu, postiže vidne uspjehe izdavanjem stručnih
i popularnih edicija iz lovstva naših eminentnih lovačkih stručnjaka i pisaca;
izdane su slijedeće knjige i brošure: LOVSTVO, Fazan, Srne, Lovački priručnik,
Šumske koke, Čagalj, Tamanjenje vukova, Medvjed, Uzgoj lovačkih pasa,
Ocjenjivanje lovačkih trofeja, Razgovori o pušci, Lovačke humoreske, Na lovačkim
stazama itd.


Lovačka izložba. Naša prva republička lovačka izložba poslije Oslobođenja,
održana je u Zagrebu od 9—25. V 1953. Ova izložba iako u manjim razmjerima,
prikazala je važnost lova kao grane narodne privrede. Na ovoj izložbi
zapaženi su vanredni primjerci jelenskih i srnećih rogova iz naših lovišta,
iz Podravsko-Dunavskog, Posavskog, Bilogorskog i Slavonsko-Brdskog
pojasa. Dermoplastički preparati prikazali su bogatu lovnu faunu NRH; u 4
diorame život barskih ptica, fazana, trčaka, lisica itd. Reljefna karta prikazala


543