DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 69     <-- 69 -->        PDF

vog zakona o lovu, osnivanje kotarskih lovačkih savjeta radi što bolje i lakše
veze između lovačkih društava kao terenskih jedinica i republičkih saveza,
uvađanje planske metode gospodarenja u lovnoj privredi, pružanje svestrane
pomoći državnim organima kod provađanja arondacije lovišta, pojačanju nakladnog,
propagandnog i kulturno-prosvjetnog rada iz područja lovstva, osobito
rada u školama i sa omladinom ,organiziranje kurseva za lovno-čuvarsko
osoblje, svestrano proširenje socijalističkog takmičenja u lovnoj privredi, i to
osobito kod tamanjenja grabežljivaca, uvađanje obvezatnog polaganja lovačkog
ispita za članove lovačkih društava itd.


U šumarstvu, okružnicom ministarstva poljoprivrede i šumarstva od 25.
VI 1945. br. 996, udareni su prvi temelji u pogledu organizacije i neposrednog
upravljanja šumama, a samim tim i lovištima na području tih šuma koja su
bila u sastavu odjela za šumarstvo, kojem je tada pripala rukovodstvena,
upravna i nadzorna funkcija. U to vrijeme, pa dalje, sve do osnutka glavne
direkcije šuma NRH, do formiranja šumskih gospodarstava 1947. god., stanje


i.i državnim lovištima bilo je u znaku postepenog i polaganog povećanja brojnog
stanja divljači visokog lova, koje je bilo svedeno za vrijeme proteklog
rata gotovo do na minimum. Iz tih razloga, planska zaduženja u državnim
lovištima, za taj period bila su neznatna. Istom organizacionim učvršćenjem
šumskih gospodarstava, dolazi u kasnijim godinama, do znatnog i sve većeg
povećanja brojnog stanja divljači visokog lova, a samim tim i do većih prihoda
u državnim lovištima.
U ovom kratkom periodu (1945—1947) keji je obuhvatio prvenstveno početna
i privremena organizaciona rješenja oko upravljanja i gospodarenja
u lovištima društvenog i državnog sektora na osnovu privremenih propisa pa
sve do donošenja novog osnovnog zakona o lovu, nisu se ni mogli postići neki
značajniji rezultati i uspjesi u lovstvu. Istom, donošenjem novog osnovnog
zakona o lovu, koji je udario prve temelje planskom gospodarenju u lovištima
i koji je riješio osnovna pitanja iz područja lovstva, dolazi do početnih, prvih,
i dalje sve značajnijih uspjeha i rezultata u lovstvu.


Period od 1948—1954. godine
Već početkom ovog perioda, u smislu odredaba novog saveznog zakona


o lovu, a prema uputi bivšeg ministarstva šumarstva NRH. uprave za lovne
gospodarstvo od 1. III 1948. broj 850/48, sva lovačka društva za društvena lovišta,
a tako i lovne sekcije za takozvana uzgojna-državna lovišta, morala su
sastavljati godišnje planove za lovnu privredu i dostavljati ih upravi lovnog
gospodarstva ministarstva šumarstva NRH na odobrenje.
Nadzor nad realizacijom lovnih planova vršio je: za lovišta društvenih
organizacija, nadležni narodni odbor kotara, a za uzgojna-državna lovišta,
uprava za lovno gospodarstvo.


Obvezatnim planiranjem svih radova u lovištima koji su se odnosili na:
uzgoj, zaštitu i iskorištavanje divljači, zacrtani su čvrsti temelji za unapređenje
lovne privrede u lovištima društvenog i državnog sektora.


Društveni sektor


PERSPEKTIVA LOVNE PRIVREDE. S obzirom na činjenicu, da lovišta
bogata sa divljači, treba da predstavljaju s privrednog gledišta krupnu stavku
u našoj privredi, pristupilo se: razmatranju postojećeg brojnog stanja divljači