DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 67     <-- 67 -->        PDF

LOVSTVO U SR HRVATSKOJ OD 1945. DO 1965.


Ing. PETAR DRAGIŠIC


Lovstvo kao dio grane narodne privrede, u našoj Republici, razvijalo se
je u proteklom 20-godišnjcm vremenskom periodu postepeno i evoluciono sa
svim karakterističnim obilježjima koja su svojstvena i specifična za tu vrst
privrede i za sam proces proizvodnje. Za razliku od ostalih privrednih grana,
proizvodni proces u lovstvu odvija se u slobodnoj prirodi i na tuđem zemljištu,
pod vedrim nebom i pod svim povoljnim i nepovoljnim ekološkim utjecajima,
na prirodnim staništima na kojima živi i obitava sva naša dlakava i pernata
divljač u zajednici (biocenozi) sa ostalim biljnim i životinjskim svijetom. Dakle
divljač je izložena vremenskim utjecajima, faktoru »vrijeme«, prirodnim nepogodama
na koje čovjek ne može utjecat´ u smislu promjena i poboljšanja,
ali može u znatnoj mjeri samim radom i raznim tehničkim uređajima doprinijeti,
da donekle ublaži te nepovoljne utjecaje i da pomogne divljači kod savlađivanja
vremenskih nepogoda. U tom radu i pomoći ogleda se zapravo veličina
zadataka svih lovaca i lovačkih organizacija kojima je zajednica povjerila
i dala na upravljanje i gospodarenje velike površine lovišta naše Republike.


Ne uzimajući u obzir pojedina odstupanja do kojih je dolazilo u proteklom
vremenskom periodu (1945—1965.), lovišta u našoj Republici bila su ovako
raspoređena:


— društvena lovišta obuhvaćala su 4,203.805 ha


od toga otpalo je:


na šum. površ. 1,227.746 ha


na lovno-produktivne površine, na poljoprivredna zemljišta 2,299.831 ha


na neproduktivne površine 676.228 ha


—- lovišta šumsko-privrednih poduzeća (šumskih gospodarstava) 880.000 ha


SVEGA: 5,083.805 ha


ili 83% lovišta društvenih organizacija i 17% šumsko-privrednih poduzeća-
šumskih gospodarstava.


Kada govorimo o lovu kao grani narodne privrede, onda imamo u vidu
društveno-privrednu djelatnost koja se odnosi na: proizvodnju, razmjenu i
potrošnju svih proizvoda lova kao grane narodne privrede u kojoj ključne
pozicije u snabdijevanju ljudskog društva proizvodima iz lovstva, pripadaju
lovno-privrednoj politici, tj. politici društva i to osobito u pogledu: raspolaganja
lovnim fondom divljači, određivanja veličine ulova divljači, štednje sa
divljači, pitanja cijena itd, a što sve spada u ekonomiku lovstva.


Lovna proizvodnja je privredni rad oko uzgoja, čuvanja, zaštite i korištenja
divljači kao i svih proizvoda iz lovstva u određenim okvirima ekonomskog
računa; to je rad proizvođača, naprednog gospodara koji iskorišćuje savremena
dostignuća u proizvodnji; on ulaže svoj kapital i rad u uzgoj i isko
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 68     <-- 68 -->        PDF

rišćavanje divljači u jednom proizvodnom procesu, koji može biti usmjeren


na kraći ili dulji vremenski period, već prema tome, da li se radi o uzgoju


takozvane divljači niskog ili visokog lova.


Polazeći od tih pozicija, za protekli 20-godišnji period (1945—1965) po


stepeni razvoj lovstva u našoj Republici, prema svim zbivanjima koja su od


raz
našeg lovno privrednog djelovanja, jasno se ukazuju putovi kojima smo


išli,
i vremenski ,etape, u kojima smo postigli uspjehe ili dapače neuspjehe


u lovno privrednoj djelatnosti.


PERIOD OD OSLOBOĐENJA PA DO DONOŠENJA PRVOG SAVEZNOG
ZAKONA O LOVU (1945—1947)


Kao u svim privrednim granama, tako i u lovstvu, nakon Oslobođenja zatekli
smo prazna lovišta u teškom haotičnom stanju koje je proisteklo iz nesretnih
ratnih zbivanja, koja su se teško odrazila na divljač, lovstvo i uopće
na lovno-privredno djelovanje. Najhitniji zadatak u lovstvu bio je: (1) kako
organizaciono obuhvatiti lovstvo, (2) kako u što bržem mogućem vremenu
podići brojno stanje divljači u našim lovištima do dozvoljene visine radi podmirenja
prvenstveno naših potreba na mesu, krznu i ostalim produktima iz
lovstva. Prva naredba u tom pogledu donijeta je radi zaštite i povećanja brojnog
stanja divljači: to je »Naredba o zabrani lovljenja divljači visokog lova
(jelena, srna, divokoza, muflona i kozoroga)«. Osim ove naredbe doneseno je


— do stupanja na snagu novog saveznog zakona o lovu — niz privremenih
propisa i naredaba kojim su regulirana i mnoga pitanja iz područja lovstva
kao: planski odstrel divljači, način lovljenja, tamanjenje grabežljivaca, suzbijanje
krivolovstva itd. Već 1947. god. pristupilo se planiranju lovne privrede
na osnovu postojećeg brojnog stanja divljači sa tačnim zaduženjima o
isporuci divljači, mesa i krzna. Na osnovu tih zaduženja, društveni sektor
predao je otkupnim preduzećima već u 1947. godini od zaduženih 2.500 zečeva,
5.000 zečeva, u 1948. 20.817, u 1949. god. 43.876, u 1950. god. 51.289 zečeva.
Ako uzmemo 1947. god. kao 100%, onda u 1948. god. realizacija iznosi
516%, u 1949. god. 877%, u 1950. god 1.025%. Ova realizacija išla je na teret
lovačkih organizacija, lovaca, kao ušteda od ličnog udjela lovaca u odobrenom
odstrelnom planu.
Novi okvirni zakon o lovu FNRJ od 3. XII 1947., kao i naš republički
zakon o lovu od 19. X 1949., precizirao je osnovna načela: o pripadnosti divljači,
o lovu kao grani narodne privrede u kojoj je privredni značaj primarni,
a sportski sekundarni, o upravljanju lovnom privredom, o pravu vršenja lova
(lovačka društva, privredna poduzeća, ustanove), o planskom podizanju lovne
privrede, o naknadi šteta od divljači, o strogim sankcijama za prestupe zakona
o lovu itd. Novi zakon o lovu — dokinuo je regalni sistem lova i uveo
zakupni sistem lova — omogućio je i zagarantirao je svakom građaninu koji
ispunjava zakonske uslove — propise da se može baviti lovom. Tako je broj
lovaca u Savezu lovačkih društava Hrvatske u god. 1945., ođ predratnih 6.000
lovaca porastao već u 1947. god. na cirka 16.000 lovaca i dalje od 1954., od


20.000 lovaca
na današnjih 25 000 lovaca (bez stažista).
Pred društvenim sektorom, pred Savezom lovačkih društava NRH, u vezi
provedbe propisa, koji su proizlazili iz osnovnih postavka novog zakona o lovu,
stajali su slijedeći, hitni zadaci: saobraženje društvenih pravila u predviđenom
roku u svim lovačkim organizacijama radi bolje provedbe odredaba no


540
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 69     <-- 69 -->        PDF

vog zakona o lovu, osnivanje kotarskih lovačkih savjeta radi što bolje i lakše
veze između lovačkih društava kao terenskih jedinica i republičkih saveza,
uvađanje planske metode gospodarenja u lovnoj privredi, pružanje svestrane
pomoći državnim organima kod provađanja arondacije lovišta, pojačanju nakladnog,
propagandnog i kulturno-prosvjetnog rada iz područja lovstva, osobito
rada u školama i sa omladinom ,organiziranje kurseva za lovno-čuvarsko
osoblje, svestrano proširenje socijalističkog takmičenja u lovnoj privredi, i to
osobito kod tamanjenja grabežljivaca, uvađanje obvezatnog polaganja lovačkog
ispita za članove lovačkih društava itd.


U šumarstvu, okružnicom ministarstva poljoprivrede i šumarstva od 25.
VI 1945. br. 996, udareni su prvi temelji u pogledu organizacije i neposrednog
upravljanja šumama, a samim tim i lovištima na području tih šuma koja su
bila u sastavu odjela za šumarstvo, kojem je tada pripala rukovodstvena,
upravna i nadzorna funkcija. U to vrijeme, pa dalje, sve do osnutka glavne
direkcije šuma NRH, do formiranja šumskih gospodarstava 1947. god., stanje


i.i državnim lovištima bilo je u znaku postepenog i polaganog povećanja brojnog
stanja divljači visokog lova, koje je bilo svedeno za vrijeme proteklog
rata gotovo do na minimum. Iz tih razloga, planska zaduženja u državnim
lovištima, za taj period bila su neznatna. Istom organizacionim učvršćenjem
šumskih gospodarstava, dolazi u kasnijim godinama, do znatnog i sve većeg
povećanja brojnog stanja divljači visokog lova, a samim tim i do većih prihoda
u državnim lovištima.
U ovom kratkom periodu (1945—1947) keji je obuhvatio prvenstveno početna
i privremena organizaciona rješenja oko upravljanja i gospodarenja
u lovištima društvenog i državnog sektora na osnovu privremenih propisa pa
sve do donošenja novog osnovnog zakona o lovu, nisu se ni mogli postići neki
značajniji rezultati i uspjesi u lovstvu. Istom, donošenjem novog osnovnog
zakona o lovu, koji je udario prve temelje planskom gospodarenju u lovištima
i koji je riješio osnovna pitanja iz područja lovstva, dolazi do početnih, prvih,
i dalje sve značajnijih uspjeha i rezultata u lovstvu.


Period od 1948—1954. godine
Već početkom ovog perioda, u smislu odredaba novog saveznog zakona


o lovu, a prema uputi bivšeg ministarstva šumarstva NRH. uprave za lovne
gospodarstvo od 1. III 1948. broj 850/48, sva lovačka društva za društvena lovišta,
a tako i lovne sekcije za takozvana uzgojna-državna lovišta, morala su
sastavljati godišnje planove za lovnu privredu i dostavljati ih upravi lovnog
gospodarstva ministarstva šumarstva NRH na odobrenje.
Nadzor nad realizacijom lovnih planova vršio je: za lovišta društvenih
organizacija, nadležni narodni odbor kotara, a za uzgojna-državna lovišta,
uprava za lovno gospodarstvo.


Obvezatnim planiranjem svih radova u lovištima koji su se odnosili na:
uzgoj, zaštitu i iskorištavanje divljači, zacrtani su čvrsti temelji za unapređenje
lovne privrede u lovištima društvenog i državnog sektora.


Društveni sektor


PERSPEKTIVA LOVNE PRIVREDE. S obzirom na činjenicu, da lovišta
bogata sa divljači, treba da predstavljaju s privrednog gledišta krupnu stavku
u našoj privredi, pristupilo se: razmatranju postojećeg brojnog stanja divljači
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 70     <-- 70 -->        PDF

i mogućnosti njegova povećanja do dozvoljene visine, a da ne nastanu vidne


štete na poljoprivredi i šumskim kulturama u lovištima lovačkih društava,


dakle, pristupilo se razmatranju perspektivnog razvoja lovne privrede.


Za analizu postojećeg stanja divljači i perspektivnog razvoja lovstva, uzeto
je u razmatranje 6 osnovnih vrsta divljači i to: zečeva, fazana, trčka, kamenjarka,
srneće i jelenske divljači. Provjeravanjem i utvrđivanjem — na osnovu
raspoloživih podataka Saveza lovačkih društava NRH za 1952. god. — ustanovljeno
je slijedeće stanje divljači:


1.
Zečeva oko 130.000, a trebalo bi ih biti 400.000; ostvarenje je samo 32%;
2.
Fazana oko 21.000, a trebalo bi ih biti oko 300.000; ostvarenje je samo
7%;
3.
Trčaka oko 42.000, a trebalo ih je biti oko 690.000; ostvarenje je samo
6%;
4.
Srneće divljači oko 10.000 grla, a trebalo ih je biti oko 24.000; ostvarenje
je 40%;
5.
Jelenske divljači 245 grla, a trebalo ih je biti 2.400; ostvarenje je 11%;
6.
Kamenjarki 17.000, a trebalo ih je biti oko 300.000; ostvarenje je
samo 6%.
Iz ove kratke analize slijedi: da je prema, približnoj ocjeni kapaciteta lovišta
zečeva trebalo biti 3 puta više, fazana 13, trčaka 16 puta, srneće divljači
25 puta, jelenske divljači 9 puta, kamenjarki 17 puta, od postojećeg brojnog
stanja. Ukratko, da kod ovih šest vrsta osnovne plemenite lovne divljači, nije
postignuto ni 50%-tno ostvarenje od stvarne mogućnosti društvenih lovišta.


Ovakvo stanje, u vezi zacrtane perspeküve lovne privrede, tj., stalnog povećanja
brojnog stanja divljači do realnog, dozvoljenog i odgovarajućeg kapaciteta
lovišta — a da ne nastanu vidne štete na poljoprivredi i šumskim
kulturama — ukazuje: da bi glavno težište rada trebalo biti u stalnom povećavanju
rasplodnog fonda plemenite divljači sve do postignutog kapaciteta,
kao i u postepenom smanjenju godišnjih planova odstrela do postignutog zadanog
cilja gospodarenja.


Gledano s privredne tačke gledišta, vrijednost postojećeg rasplodnog fonda
divljači za nabrojenih 6 vrsta plemenite divljači, po tadašnjim cijenama,
kretala se je oko 380 miliona dinara, dok bi kod punog kapaciteta, trebala biti
oko 1,900 miliona. Dakle vrijednost postojećeg rasplodnog fonda divljači trebalo
je povećati za pet puta da se postigne planirani maksimum.


Jedan od osnovnih nedostataka kod realnog, perspektivnog usmjeravanja
lovne privrede, realnog planiranja, svakako je u tom, što planerima nije stajao
na raspolaganje odlučujući činilac — faktor, tj. podatak o prirodnim mogućnostima
— kapacitetima lovišta, a s tim u vezi, utvrđenje realnih kapaciteta
lovišta. Iz tih razloga, kao primarni zadatak u budućem radu Saveza
lovačkih društava NRH, postavljeno je pitanje »bonitiranje« lovišta. Sa provedenim
bonitiranjem lovišta, otvorile bi se najšire mogućnosti za maksimalna
ostvarenja u lovnoj privredi.


No, međutim, i pored najboljeg nastojanja Saveza da se taj rad što prije
provede u svim društvenim lovištima, to ni do danas nije u priličnom broju
lovišta provedeno, o čemu će biti govora kasnije.


TAMANJENJE ŠTETOČINA. Jedan od važnih zadataka Saveza lovačkih
društava NRH u privrednom radu, u vezi podizanja postojećeg brojnog stanja
divljači i rasplodnog fonda divljači, bio je »sistematsko tamanjenje« pernatih
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 71     <-- 71 -->        PDF

i dlakavih štetočina putem »socijalističkog takmičenja«, koje je bilo dobro
organizirano i sistematski provađano stalno od 1948. god. pa dalje. U takmičenju
je organizovano sudjelovalo od 600 lovačkih društava, njih 314. O izvršenom
takmičenju govore slijedeće po kotarskim lovačkim savjetima, komisijski
provjerene brojke:


u 1948. g. uništeno je 41.712 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1949. g. uništeno je 78.659 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1950. g. uništeno je 139.512 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1951. g. uništeno je 62.310 dlakavih, pernatih grabežljivaca;
u 1952. g. uništeno je 46.095 dlakavih, pernatih grabežljivaca;


ako uzmemo 1948. god. kao osnovu 100%, onda je u 1949. postignuto 188,8%
u 1950. god. 334% itd.


Naročito je zapažen uspjeh u tamanjenju vukova: u 1948. god. uništena
su 164 vuka, u 1949. god. 254, a u 1950. god. 153. Štete koje su počiniil vukovi
u isto vrijeme na stočnom fondu i srnećoj divljači su velike: u 1948. god. 5.494,
u 1949. god. 7.407 grla. Treba navesti, da je za tamanjenje štetočina, da bi se
ono bolje stimuliralo, Ministarstvo financija NRH odobrilo kredit kao pomoć
Savezu svotu od 5,5 miliona dinara, od toga 2 miliona dinara za vukove, a
3,5 miliona dinara za ostale štetočine.


OSTALI UZGOJNI I TEHNIČKI RADOVI. Za što intenzivniji uzgoj fazana
Savez je osnovao 5 centara za uzgoj fazanske divljači i to: u Zagorju
(Oroslavlje), u jugozapadnoj Slavoniji (Kutma), na Kordunu (Karlovac) u Dalmaciji
(Zadar), u Istri (Pula). Za početak rada svakom centru poslana su od
Saveza po 24 grla fazanske divljači i 360 fazanskih jaja, a slijedeće godine po
12 grla i 180 fazanskih jaja. U tu svrhu Savez je investirao kao početni novčani
iznos svotu od 500 hiljada dinara. Slijedećih godina osnovana su dalje
tri nova fazanska centra (Sisak, Glina, Zlatar).


Za tehničko uređenje lovišta izgrađeno je-, lovnih staza 13.980 tm, lovnih
prosjeka 14.275 m2, visokih zasjeda 85, hranilišta: za jelensku i srneću divljač
97, za trčke i fazane 906, pojilišta 384, solista 156.


KULTURNO PROSVJETNI, PROPAGANDNI I NAKLADNI RAD. Savez
lovačkih društava NRH vršio je putem »Lovačkog vjesnika« koji se štampao
u preko 20 hiljada primjeraka kao stručno glasilo Saveza, vrlo jak utjecaj u
pogledu odgojnog i stručnog uzdizanja lovaca i stalnog lovačkog kadra i to,
ne samo u NRH, već i u FNRJ.


Nakladno izdavačka djelatnost Saveza preko »Male lovačke biblioteke« i
^Lovačke knjige«, u ovom periodu, postiže vidne uspjehe izdavanjem stručnih
i popularnih edicija iz lovstva naših eminentnih lovačkih stručnjaka i pisaca;
izdane su slijedeće knjige i brošure: LOVSTVO, Fazan, Srne, Lovački priručnik,
Šumske koke, Čagalj, Tamanjenje vukova, Medvjed, Uzgoj lovačkih pasa,
Ocjenjivanje lovačkih trofeja, Razgovori o pušci, Lovačke humoreske, Na lovačkim
stazama itd.


Lovačka izložba. Naša prva republička lovačka izložba poslije Oslobođenja,
održana je u Zagrebu od 9—25. V 1953. Ova izložba iako u manjim razmjerima,
prikazala je važnost lova kao grane narodne privrede. Na ovoj izložbi
zapaženi su vanredni primjerci jelenskih i srnećih rogova iz naših lovišta,
iz Podravsko-Dunavskog, Posavskog, Bilogorskog i Slavonsko-Brdskog
pojasa. Dermoplastički preparati prikazali su bogatu lovnu faunu NRH; u 4
diorame život barskih ptica, fazana, trčaka, lisica itd. Reljefna karta prikazala


543
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 72     <-- 72 -->        PDF

je rasprostranjenost, vrst i lokaciju divljači. Ovo izložba djelovala je na posjetioce
vrlo poučno i odgojno; ona je za sigurno dala podstrek svima posjetiocima,
naročito lovcima i ljubiteljima prirode, za još bolji i uspješniji rad
oko unapređenja lova kao grane narodne privrede.


NA POLJU KINOLOGIJE postignuti su vidni uspjesi nabavom čistokrvnih
lovačkih pasa (81 grlo), stranih i domaćih, održavanjem izložba, smotra
i utakmica lovačkih pasa. Održana je i piva poslijeratna republička izložba
svih pasa međunarodnog značaja u Zagrebu 2. VI 1951. kako bi naši lovci
mogli dobiti što potpuniju sliku, ne samo o izloženom materijalu, već i o stanju
uzgoja pojedinih pasmina kod nas. Bilo je izloženo preko 350 pasa raznih
pasmina, lovačkih i ne lovačkih što domaćih, što stranih izlagača.


IZVOZ DIVLJAČI. Porastom brojnog stanja divljači, veliki broj lovačkih
društava (220) ugovara prodaju žive i odstreljene divljači za izvoz. Već je u
1951—52. god., što izvezeno što ugovoreno za izvoz i to: živih zečeva 5.681, ođstreljenih
32.000, fazana 1562. Od tog vremena pa dalje, izvozna kvota divljači
stalno raste iz godine u godinu o čemu će biti kasnije govora.


Državni sektor — uzgojna lovišta


U ovom vremenskom periodu (1948—1954) dolazi do tako čestih zamašnih,
zapravo filmskih organizacijskih promjena u šumarstvu, a tim i u državnim
lovištima, da ih je bilo teško pratiti, a još teže provesti. Te promjene trebale
su ubrzati tempo razvitka u šumarstvu i lovstvu.


Osnutkom Glavne direkcije šumskih gospodarstava NRH sa 9 teritorijalnih
šumskih gospodarstava kao privrednih poduzeća republičkog značaja 1947.
god., za uzgojna lovišta, u sastavu tih gospodarstava, u 5-godišnjem planu
(1947—1951), planirana je lovna proizvodnja u visini od 6,268.000 dinara, uz
sukcesivne planske investicije od 10 rniliona dinara. Međutim, pošto ta lovišta
u tom 5-godišnjem razdoblju, radi ranijeg lošeg stanja, nisu ni približno mogla
realizirati plansku proizvodnju, to je radi unapređenja lovne privrede i
ubrzanja tempa razvitka lovstva odlučeno da se osnuju posebne lovne ustanove
,lovne sekcije, sa posebnim lovnim, stručnim personalom, pri čemu je
šumarsko i lugarsko osoblje sa područnih šumskih terena bilo izuzeto iz lovne
privrede a što je bila kardinalna greška kako će se to kasnije vidjeti.


Lovne sekcije, iako su kao budžetske ustanove raspolagale sa razmjerno
dosta kredita za valjano gospodarenje, nisu dale očekivanih rezultata u lovnoj
privredi. S jedne strane, posvemašnje pomanjkanje dovoljnog broja stručnih
kadrova koji uz to nisu bili ni dovoljno stimulirani, s druge strane, nikakva
perspektiva u napredovanju, kao i nepostojanje sistematizacije radnih mjesta,
doveli su do neuspjeha i do rasformiranja lovnih sekcija, čiji rad nije traiao
ni pune dvije godine dana.


U 1950. god., prestankom rada lovnih sekcija, gospodarenje u uzgojnim
lovištima, ponovo preuzima šumarstvo koje preko lovnog inspektorata u šumskom
gospodarstvu kao organa za lovnu privredu, vodi opći nadzor nad lovnim
gospodarenjem nad uzgojnim lovištima. U ovoj godini osnovano je još:
samostalno Lovno-privredno poduzeće Repaš, koje je bilo ubrzo rasformirano
1951. god., te Uprava uzgojnog lovišta »Zelendvor«, šumarije Varaždin, vezana
na Šumsko gospodarstvo Zagreb. I ova lovna uprava likvidirana je već
1951. godine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 73     <-- 73 -->        PDF

U 1951. god. dolazi do daljnih reorganizacija u šumarstvu, a tim i u
lovstvu:rješenjem Ministarstva financija NRH postojeća šumska gospodarstva brisana
su kao privredna poduzeća i proglašena za ustanove sa samostalnim
financiranjem;

rješenjem Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo NRH br. 2040/51. objedinjene
su sve šume i šumska zemljišta bez obzira na značaj i vlasništvo
i kao takove stavljene su pod jedinstvenu republičku upravu. Tim rješenjem
likvidirana su dotle postojeća 44 kotarska šumska poduzeća i gospodarstva.
U 1952. god. ukida se Glavna uprava za šumarstvo u sastavu Savjeta za
poljoprivredu i šumarstvo, a poslovi njihovog djelokruga preneseni su u djelokrug
upravnog aparata Privrednog savjeta NRH. Tako su i poslovi za šumarstvo
i lovstvo prešli u Privredni savjet NRH, gdje je osnovan odjel za
šumarstvo.


U 1953. god., ustavnim zakonom NRH, osniva se Državni sekretarijat za
poslove narodne privrede sa upravom za šumarstvo (načelnik) i referadom za
lovstvo (referent) sa 9 šumarskih inspektorata i oko 200 područnih šumarija
i 30 uzgojnih lovišta. U uzgojnim lovištima, uz lugare kao lovočuvare, u šumarijama,
postavljeni su za ostale zadatke na polju lovstva lovni uzgajivači.
Prema takvoj organizaciji koja je trajala razmjerno dugo (1953—1964), kod
uprave za šumarstvo i lovstvo, u posebnoj referadi za lovstvo, referent za lovstvo
je instruktivno-inspekcijski organ državnog sekretarijata za poslove narodne
privrede NRH sa ingerencijom nad lovnom privredom NRH, nad društvenim
i državnim sektorom, dok su šumski inspektori na terenu imali isti
funkcionalni zadatak. Konačno, nakon svih izvršenih reorganizacija u šumarstvu
i lovstvu, u 30 uzgojnih lovišta, koncem ovog perioda, piema podacima
tadašnje Uprave za lovstvo, bilo je slijedeće brojno stanje divljači:


jeelnske — jelena 550, košuta 895, teladi 368, svega = 1813 grla;


srneće — srnjaka 2760, srna 3810, lanadi 1270, svega = 7840 grla;


medvjeda 110, divljih svinja 965, zečeva 12.000, fazana 3.350, poljskih ja´
rebica 1.900, lještarka 900, velikih tetrijeba 250.


FINANCIJSKA SREDSTVA. Početkom druge polovine ove periode pa
dalje, za uzgojna lovišta bila su anagažirana daleko veća novčana sredstva
nego ona u početku. Prosječno godišnje, uzgojna lovišta su raspolagala sa 20
miliona dinara iz republičkih izvora i planova područnih šumarija, dok se ja
taj iznos u 1954. god. povećao u vidu republičkih investicija na oko 30 miliona
godišnje i daljnjih 40 miliona godišnje preko društvenih planova šumarija.
Međutim, za isto vrijeme uzgojna lovišta bila su pasivna za oko 35 miliona
dinara godišnje.


Ovaj podatak govori zato da divljač visokog lova, specijalno jelenska, nije
sa ekonomskog gledišta rentabilna, i da je kod uzgoja te vrsti divljači trebalo
ići na uzgoj manjeg broja i to kvalitetnih rasnih grla, a nikako ne ići
na kvantitet. O tom će kasnije biti govora. Treba spomenuti, da su u uzgojnim
lovištima bili postignuti vrlo dobri rezultati kod uzgoja jelenskih grla
što potvrđuju rogovi odstreljenih jelena koji su bili izloženi na već spomenutoj
našoj izložbi u Zagrebu 1953. god. kao i kasnije na Međunarodnoj izložbi
u Düsseldorf u, gdje su zauzeli prva mjesta na ranglistama.


545
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Period od 1955—1964. godine


U ovom periodu — usporedimo li ga s ranijim periodima, kako će se to
vidjeti iz kasnijih izlaganja — glavno težište rada u obadva proizvodna sektora,
društvenom i državnom, bilo je usmjereno: u ubrzanje tempa lovne proizvodnje
kao i u daljnja organizacijska učvršćenja u proizvodnim organizacijama,
lovačkim društvima i šumskim gospodarstvima, odnosno šumarijama
kao proizvodnim jedinicama.


U društvenim organizacijama provedena je decentralizacija rada prenošenjem
mnogih ovlasti sa Republičkog lovačkog saveza NRH, na saveze lovačkih
društava kotareva uz istodobno uklapanje tih organizacija u naš novi komunalni
sistem. Izvršenom decentralizacijom, širokom aktivizacijom stvaralačkih
snaga, došlo je, manje-više, u svim lovačkim društvima do pojačanog
tempa rada i to osobito u vezi sa snažnim povećanjem brojnog stanja divljači
i planskim napučivanjem lovišta sa umjetno uzgojnom divljači kao i onom
nabavljenom iz drugih obližnjih lovačkih regija. Ovo se je povoljno odrazilo
i na jako povećanje izvoznih kvota žive i odstreljene divljači kao i u prihodima
od divljači od lovnog turizma. U šumarijama kao proizvodnim jedini čama
za uzgojna lovišta, naglo je poraslo brojno stanje visoke divljači osobito
jelenske, tako, da su neka nizinska uzgojna lovišta bila već početkom druge
polovine ove periode prenapučena sa jelenskom divljači. Radi takvog stanja
nastale su velike štete od jelenske divljači na poljoprivrednim kulturama, a
ništa manje štete nisu bile i na šumskim kulturama, nasadima topola i branjevinama.
Tim se pojavilo u uzgojnim lovištima vrlo važno pitanje: problem
šteta od divljači o čemu će biti kasnije govora.


Društveni sektor


BROJNO STANJE DIVLJACI. Već s početkom ove periode dolazi do vidnog
porasta brojnog stanja divljači i to osobito divljači niskog lova.
Prema podacima Saveza lovačkih društava NRH (»Lovački vjesnik« 1959)
osnovni fond divljači 1957. god. bio je:


fond odstrel izvršenje
plan
jelena 650 50 42
košuta 700 49 25
srnjaka 13.340 1.456 946
srna 18.182 586 581
zečeva 387.823 120.752 109.636
divljih svinja 708 137 —
iazana 100.000 30.352 31.049
jarebica 162.000 52.963 50.591
kamenjarka 15.520 2.240 6.043


U isto vrijeme, u 1957. god. uništeno je pernatih i dlakavih grabežljivaca:


258.178 bez uništenih jaja pernatih grabežljivaca, dok je u 1955. god. uništeno
148.587 grabežljivaca sa 136.535 uništenih jaja. Savez je isplatio lovcima iz
republičkih sredstava i vlastitih za uništene grabljivice svotu od 3,139.841 d.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Naglo povećanje brojnog stanja divljači odrazilo se je i na izvozu divljači
te godine. Savez je preko »Lovca« i poduzeća »Zagorje« izvezao: 7.356 živih
i 7.669 odstreljenih zečeva, te 1.180 živih poljskih jarebica. Usporedimo li ovo
brojno stanje (prosjek 1957. god.) sa stanjem u periodu 1948—1954. god. sa
prosjekom iskazanim za 1952. god., vidimo, da je postignut vidni napredak
kod porasta divljači niskog lova i to kod: zečeva (387.823 — 130.000) porast od
257.823, fazana (100.000 — 21.000) porast od 79.000, poljskih jarebica (162.00042.000) porast od 120.000.
Do ovakvog porasta došlo je uslijed planskog usmjeravanja investicija,
koje je Savez sistematski vršio niz godina pa sve do danas iz postojećeg fonda
Saveza za unapreeđnje lovne privrede a prema pravilniku tog fonda. Iz sredstava
tog fonda koji su iz godine u godinu impozantno rasli do na desetke
miliona dinara, obvezatnim doprinosima lovaca i piihodima ostvarenim iz
prodaje divljači na domaćim i stranim tržištima, Savez je u to vrijeme, što
kupom živih zečeva od lovačkih društava, što uzgojenim fazanima i zečevima
iz uzgajališta »Kunjevci«, i iz 14 fazanskih centara, napučio zečeve i fazane
u 57 lovišta lovačkih društava (zečeva 2.450, fazana 2.515 — Kunjevci 1.374,
centri 1.141 fazan). Osim toga, ingerencijom Saveza u 49 lov?.čkih društava
izvršena je međusobna izmjena zečeva radi osvježenja krvi. Iz fonda Saveza
nabavljeno je još 6 grla jelenske divljači i pušteno u lovišta Brezovicu i Žuticu
(Sisak), te 12 jelena lopatara za lovište Podravsku Slatinu. Za još jače
ubrzanje tempa proizvodnje divljači i porasta brojnog stanja divljači niskog
lova, Savez je na osnovu postignutih iskustava donio zaključak, da dokine
postojećih 17 centara za uzgoj fazana, te osnovao male umjetne fazanerije (14)


— uzgajališta i u tu svrhu investirao kao početni kapital iz fonda za unapređenje
lovstva 1,100.000 d.
Problem agrotehničkih i agrokemijskih mjera. Za unapređenje poljoprivrede
i povećanja doprinosa žitarica, poljoprivreda je provela široku akciju
trovanja miševa zatrovanim mekama što je dovelo samo na području kotara
Osijek do utvrđenog masovnog trovanja divljači niskog lova kojom prilikom
je ustanovljen gubitak samo u 1956. god. kod poljskih jarebica od oko 65.000,
kod fazana preko 10.000, a što je bio rezultat nepravilnog polaganja zatrovanih
meka, tj. stavljanja meka, umjesto u mišje rupe. površinskim rasipavanjem.


Lovno gospodarska 1963—1964. god.


U ovoj godini — prema podacima SLD NRH — na bruto lovnoj površini
društvenog sektora od 4,203.805 ha sa 609 lovačkih društava u 89 općinskih
saveza lovačkih društava i organiziranih 24.677 lovaca (bez 2500 stažista), bilo
je po profesiji-lovaca: radnika 5.840, zemljoradnika 9.882, službenika 6.536, te
ostalih zanimanja 2.419. Osim toga bilo je zaposleno 1.042 plaćenih osoba. . . .
bilo je slijedeće brojno stanje divljači:


jelena 1.390 odstrel 244
košuta 1.653 odstrel 185
teladi 720 odstrel 49
srnjaka 13.975 odstrel 1.489
srna 20.390 odstrel 1.323
lanadi 8.340 odstrel 211
zečeva 262.360 odstrel 88.347
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 76     <-- 76 -->        PDF

fazana
polj. jarebica
kamenjarki
lještarka
vel. tetrijob
divljih svinja
medvjeda
divokoza


113.296


77.179


25.801


1.645
17
2,303
60
5


odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel
odstrel


38.218


20.842


5.287
22

244
Uporedimo ii brojno stanje divljači ove ekonomske godine sa stanjem 1957.
god. to vidimo: jako opadanje broja zečeva za 125.463, trčaka za 84,821. Ove
opadanje koje je brojčano evidentirano u Savezu lovačkih društava, pripisuje
se jakim prošlim sniježnirn nanosima, poplavama i agrotehničkim mjerama
— trovanju. Kod fazanske divljači, i pored navedenih elementarnih nepogoda,
došlo je do povećanja brojnog stanja za 13.296 grla, a što nije logično, no, ovo
povećanje rezultat je puštanja u lovišta umjetno uzgojenih fazana, dakle uzgojnih
mjera.


UZGOJNE MJERE. Ove mjere osobito su došle do izražaja kod umjetnog
uzgoja fazana. U 264 ljetne volijere i u 206 kućica za leženje te 518 za uzgoj,
umjetno je uzgojeno 14.239 fazana (prihodi 15,830.380 d, rashodi 15,108.010 d).


Osim ovih malih uređaja za umjetni uzgoj fazana, podignuti su još slije


deći veliki uređaji:


— kod Saveza lovačkih društava općine Virovitica (Kapela Dvor) umjetno


uzgajalište (inkubatori) za poljska jarebice i fazane kapaciteta od 10 do 20


hiljada grla;kod Saveza lovačkih društava općine Rijeka (otok Krk) umjetno uzgajalište
(inkubatori) za kamenjarke, poljske jarebice i fazane kapaciteta 10 do 20
hiljada grla;

kod Saveza lovačkih društava općine Istre (Pula) moderno inkubatorsko
postrojenje za uzgoj kamenjarki, poljskih jarebica i fazana sa kapacitetom
od 20 do 30 hiljada grla;

kao samostalno lovno privredno poduzeće za uzgoj divljači »Zelendvor:<
općina (Varaždin) izgradilo je najveće moderno inkubatorsko postrojenje
u NRH za uzgoj pernate divljači, fazana i poljskih jarebica sa kapacitetom
od 50 hiljada grla.
Sva ova postrojenja, manje-više, zapala su u poteškoće kod savlađivanja
prilično složenog i još nedovoljno usavršenog procesa proizvodnje kako sa tehničke,
tako još više sa biološko-uzgojne strane. Druge, ne male poteškoće, dolaze
zbog pomanjkanja dovoljnog broja izobraženog stručno-iskustvenog kadra.


Za održavanje brojnog stanja poljskih jarebica, fazana i kamenjarki, a da
se izbjegnu svi nepovoljni, vremenski, elementarni utjecaji (visoki sniježni
nanosi), lovačka društva, na intervenciju Saveza i Instituta za šumarska i lovna
istraživanja NRH u Zagrebu, pristupila su planskoj izgradnji zimskih prihvatilišta
(55) za pomenutu divljač (osobito na području Istre). Bez izgradnje tih
prihvatilišta, nema, i pored najboljih pomoćnih mjera što ih može čovjek pružiti
divljači u zimi (hranjenje, razgrtanje snijega), sigurnog uspjeha u uzgoju.


BONITIRANJE LOVIŠTA. Na inicijativu SLD, Sekretarijat za poljoprivredu
i šumarstvo NRH, povjerio je spomenutom Institutu, sastav uputstava
za bonitiranje lovišta za divljač niskog lova. Po tim uputstvima, koja su izašla
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 77     <-- 77 -->        PDF

1956. god.. Savez je dosad uspio, da se izvrši bonitiranje društvenih lovišta
na 65% korisne lovne površine, ili na cirka 2,200.000 ha. Dovršenjem bonitiranja
društvenih lovišta, Savez će moći konačno jasno sagledati kolike realne
mogućnosti pružaju društvena lovišta kod dopuštenih maksimalnih ostvarenjakapaciteta (ekonomika lova kao grane narodne privrede).
TAMANJENJE GRABEŽLJIV AC A. U ovoj godini uništen je veliki broj
raznovrsnih pernatih i dlakavih grabežljivaca, ukupno 235.740. Za ubijene grabežljivce
lovcima su isplaćene nagrade, što iz doprinosa Republike, što iz sredstava
Saveza i lovačkih društava od 157,812.790 dinara, dok je vrijednost utrošenih
metaka za uništene grabežljivce iznašala 108 milijona dinara (27 hiljada
lovaca ä 40 metaka po grabežljivcu, ä 100 dinara).
ŠTETE OD DIVLJAČI. Za počinjene štete od divljači u ovoj godini na poljoprivrednim
i šumskim kulturama u društvenim lovištima isplaćeno je: za
štete od jelenske divljači dinara 4,377.156, od srneće divljači 677.150 dinara,
za štete od zečeva 3,665.740 dinara, za fazane 101.180 dinara, te za štete od medvjeda
na stočnom fondu 450.000 dinara — svega 9,331.154 dinara.
LOVNA POSTROJENJA I ZGRADE. Podignuto je: lovačkih domova 66,
hranilišta za divljač niskog lova 7.796, za divljač visokog lova 2.215, solista
3.797, osmatračnica za divljač 1.561. umjetnih naprava za uzgoj fazana 62, pojila
908, zimovnika za trčke i fazane 55.
LOVNI TURIZAM I PRODAJA DIVLJAČI. Porastom brojnog stanja divljači
sve jače i više dolazi do izražaja lovni turizam te prodaja žive i odstreljene
divljači inostranstvu preko: »Republičkog saveza«. »Lovca«, »Kvarner
expresa«, »Generalturista«, »Putnika«, i t, d. Iz tih razloga, radi rasparčanosti
prodaje, teško je sakupiti pouzdane podatke o unovčenoj divljači kako po
vrsti divljači, tako po količini i vrijednosti. Prema podacima Republičkog saveza,
lovačka društva su za izvezene žive zečeve i trčke postigla slijedeće utrške:
u 1957/58. dinara 21,373.950
u 1958/59. » 31,429.720
u 1959/60. » 33,778.530
u 1960/61. » 37,431.800
u 1961/62. » 52,942.934
u 1962/63. » 39,173.450
u 1963/64. » 47,922.324


svega 264,052.716


dok je za izvoz odstreljene divljači postignuto u 1959/60 din 7,660.940, u 1960/61
dinara 9,087.797.


Lovačka društva u Istri izravnom prodajom odstrela divljači turistima od
1954. do 1964. za: 12.304 zeca, 5.084 fazana, 55.813 poljskih jarebica, 842 kamenjarke
— svega 74.043 grla, postigla su utržak od 271,384.070 talijanskih lira.


KULTURNO PROSJETNI PROPAGANDNI I NAKLADNI RAD. Nakladna
izdavalačka djelatnost Saveza preko »Male lovačke biblioteke« i »Lovačke
knjige«, i u ovom periodu postiže daljnje vidne uspjehe izdavanjem stručnih
i popularnih edicija iz lovstva naših eminentnih lovačkih stručnjaka i pisaca;
izdane su slijedeće knjige i brošure: »Naša visoka divljač na Krasu«, »Jelen«,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

»Poljske jarebice«, »Pas krvosljednik«, »Formule i upute za ocjenjivanje trofeja
«, »Uzgojni odstrel srneće divljači«, »Društveni i pravni propisi o lovu u
SRH«, »Odluka o radu sa omladinom«, »Zelene nedjelje«, »Posljednja želja«,
»Ćukova vodenica« itd.


Državni sektor — uzgojna lovišta


BROJNO STANJE DIVLJACI. U 33 uzgojna — državna lovišta brojno stanje
jelenske divljači iskazano koncem perioda 1948—1954. naglo je poraslo već
slijedećih godina. Tako je brojno stanje jelenske divljači — prema podacima
bivšeg Sekretarijata za Poljoprivredu i Šumarstvo, Uprave za šumarstvo — od
1813 jelenskih grla u 1954. godini, naraslo u 1960/61. godini na oko 7.500 grla.


Do ovako naglog porasta jelenske divljači, u to vrijeme, došlo je uslijed
neprovađanja uzgojnih mjera, uzgojnog odstrela kao neophodno nužne mjere
kod naprednog i racionalnog uzgoja jelenske divljači, gdje se striktno, svake
godine, provodi selekcija divljači putem uzgojnih odstrela i, ukratko: nije se u
početku uzgoja jelenske divljači išlo na kvalitet, nego odmah na kvantitet.
Ovakvo stanje bilo je neodrživo s obzirom na nastale velike, milionske štete
od jelenske divljači na poljoprivrednim kulturama u nizinskim lovištima a
tako i u šumarstvu na plantažama topola i u branjevinama, te na nasadima
crnogorice u brdskim šumama. Uslijed toga, došlo je, ne samo do opravdanih
prigovora, nego još više do opravdanih revolta sa strane državnih poljoprivrednih
poduzeća i inokosnih poljoprivrednika. Uslijed tih revolta, šumarstvo je
moralo volens-nolens, prijeći u drugu skrajnost i pristupiti hitnom i masovnom,
ne samo uzgojnom odstrelu, nego, još više, masovnoj redukciji brojnoj stanja
jelenske divljači osobito u nizinskim uzgojnim lovištima u Podravini i Posavini,
gdje je poljoprivreda bila najintenzivnija, a brojno stanje jelenske divljači,
najveće.


Ovakve akcije — s obzirom na tehničku stranu provedbe redukcionog odstrela,
i pored najboljih nastojanja sa strane lovačkog osoblja, da se redukcija
divljači odstrelom provede sa što manje šteta, — morale su se negativno odraziti
na tu divljač, ne samo u uzgojnim, nego i u ostalim lovištima.


Posljedice takvih akcija, još se i danas osjećaju i vide, o čemu će biti kasnije
govora.
Redukcija jelenske divljači bila je planski predviđena u drugoj polovini
ove periode godišnjim planovima odstrela, a kako to će se kasnije vidjeti.


Kod nekih vrsta divljači postignut je znatni napredak u planskom podizanju
brojnog stanja i to kod fazanske divljači u nekim nizinskim lovištima:
Međustrugovi (Prašnik), Radinje, Durgutovica, Koska, gdje je napučivanjem
fazanske divljači iz umjetnih uzgajališta — inkubatora stalno povećavano brojno
stanje fazana.


Na ingerenciju Sekretarijata za šumarstvo, Uprave za lovstvo, radi planskog
uzgoja fazanske divljači, šumska gospodarstva podigla su moderna uzgajališta,
inkubatorska postrojenja i to:


— Šumsko gospodarstvo Sisak, u »Kotar Šumi«, moderno inkubatorsko postrojenje
za umjetni uzgoj fazana, kapaciteta od 10 do 20.000 grla;
— Šumsko gospodarstvo Nova Gradiška, u šumskom predjelu »Prašnik«, moderno
inkubatorsko postrojenje za umjetni uzgoj fazana do 30.000 grla;
— Šumsko gospodarstvo Koprivnica, u šumskom predjelu »Đurđevački pijesci
«, moderno inkubatorsko postrojenje za umjetni uzgoj fazana i poljskih
jarebica kapaciteta do na nekoliko hiljada grla;


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF


Šumsko gospodarstvo Delnice, na otoku Lošinju, moderno inkubatorsko
uzgajalište prvenstveno za kamenjarke i poljske jarebice, a sekundarno za
fazane kapaciteta od 10—20.000 grla.
Kao što je navedeno za osnovana inkubatorska postrojenja za umjetni uzgoj
pernate divljači za lovišta društvenog sektora, i ova navedena postrojenja
bore se sa ne malim poteškoćama kod savlađivanja složenih proizvodnih procesa
kod umjetnog uzgoja pernate divljači.


REALIZACIJA ODSTRELA. Prema biltenu »Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija« za 1963. godinu, u uzgojnim lovištima šumskih gospodarstava
izvršeni su planski odstreli divljači i to:


Kod jelenske divljači plan 1.395 grla, odstrel 1.103 grla ili 79%,


»
srneće divljači » 1.398 » » 597 » » 43%,


»
fazanske divljači > 14.788 » » 4.168 » » 28%,


»
zečeva » 3.178 » » 1.793 » » 56%


U istoj godini plan prihoda realiziran je sa 144.837.000 d od predviđenih
178,274.000 d, ili 81.3%, dok je plan rashoda realizovan sa 269.724.000 d od
predviđenih 237,232.000 d ili 113%.


U citiranom »Biltenu« stoji doslovce slijedeće: »Kod djelomičnog odstrela
planirane jelenske i srneće divljači obično se izvrši odstrel plana vrednijih
za rasplod sposobnih grla; zapostavlja se odstrel neprikladne divljači, tim se
stalno mijenja odnos u korist nepoželjnih grla, što dovodi postepeno do degeneracije
jelenske i srneće divljači. I s druge strane, ostavljanjem većeg broja
divljači, nego što lovišta podnašaju, povećavaju se i štete, koju divljač čini na
šumskim i poljoprivrednim kulturama, što opet znatno i nepotrebno povećava
rashode lovišta«. Ovom komentaru ne bi trebalo ništa više dodati.


Iz ovoga komentara nije ni teško stvoriti sliku perspektive u pogledu budućeg
puta kojim treba ići kod uzgoja divljači visokog lova u uzgojnim lovištima,
to je put uzgoja manjeg broja kvalitetnih grla jelenske i srneće divljači,
jednog dozvoljenog i podnošljivog broja, čime bi se izbjegle zaista velike štete
na poljoprivrednim i šumskim kulturama.


Kod buduće politike oko uzgoja divljači visokog lova, na osnovu dosadašnjih
gorke stečenih iskustava, treba se pomiriti sa činjenicom: da stanje naše
poljoprivrede u našim najboljim ravničarske-poljoprivrednim površinama, gdje
su štete od jelenske divljači najveće, a poljoprivreda najintenzivnija, gdje je
i brojno stanje te divljači najveće — kao i stanje u šumarstvu, gdje se ide planski
na plantažnu, ubrzanu proizvodnju drvne mase i na proširenje areala Crnogorke
— imperativno nalaže: prijeći na uzgoj manjeg broja kvalitetnih grla,
a napustiti »masovni uzgoj«. Osim toga posve napustiti kod nas stvorenu iluziju
o rentabilnosti uzgoja divljači visokog lova, napose jelenske divljači.


Naša dosadašnja lovna »jelenska« praksa je nedvosmisleno pokazala, da
je nemoguće naći ni približno izravnanje u troškovima prihoda i rashoda, a
kamo li još iskazati vidnije rezultate rentabiliteta kod uzgoja divljači visokog
lova radi već spomenutih milionskih šteta u poljoprivredi i šumarstvu. O tim
troškovima, u ovom jubilarnom broju, ne možemo govoriti.


Uspjesi koje smo postigli na međunarodnim posleratnim lovačkim izložbama,
izlaganjem jelenskih i srnećih rogova po našim i stranim lovcima, u našim
lovištima, odstreljenih jelenskih i srnećih grla, zaista su veliki, osobito oni
na internacionalnoj lovačkoj izložbi u Diisseldorfu 1955. godine gdje su jeleni
iz naših uzgojnih lovišta osvojili mnogo zlatnih značaka i zauzeli veliki broj
vidnih mjesta na svjetskoj rang listi.