DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Prednji popis daje potpune podatke za Istarsko-primorske i dalmatinske
slivove ,dok se na popunjavanju podataka za slivove Drave, Dunava i Save još
uvijek radi. Vjerojatno još nije obuhvaćeno dosta bujica najnižih kategorija
(IV i V).


Prema registru proglašenih erozijskih područja po članu 49 Zakona o zaštiti
zemljišta od erozije i bujica do sada su izvođeni uređajni radovi u 179
bujičnih područja sa 629 bujica, čime je zacijelo mnogo pripomognuto smanjenju
erozijskih procesa u našoj zemlji.


Ovom prilikom se ističe, da se radovi uređivanja bujica na teritoriju SP
Hrvatske izvode već oko 80 godina. Prvi radovi su izvođeni na području Istre
i Dalmacije, koje je tada bilo pod austrijskom upravom nakon donošenja zakona
od 30. VI 1884. godine o mjerama za bezštetno odvođenje brdskih voda.
U Istri je opseg radova u početku bio malen, jer je radove izvodila Sekcija za
uređivanje bujica u Villachu (Bjeljaku u Koruškoj), dok je samostalna uprava
radova formirana u Trstu tek 1913. te je djelovala samo kratko vrijeme. Mnogo
veći opseg radova s utroškom 5,600X00 zlatnih kruna izvela je cd 1888—
1918. Sekcija za uređivanje bujica u Zadru. Ta sekcija podređena direktno
Ministarstvu poljodjelstva u Beču bila je dobro organizirana i snabdjevena
financijskim sredstvima s dosta kvalitetnih stručnjaka (10—12 šumara) pa je
ostavila veliki broj uzornih radova kao i niz dobro uspjelih zaštitnih kultura
u bujičnim područjima Dalmacije. Interesantno je, da se spomene, da su kod
te sekcije službovali stručnjaci, koji su kasnije uspješno djelovali ne samo u
našoj zemlji već i u inozemstvu (Amerigo Hofman n u Italiji i Japanu,


F. Š u k 1 j e i Alojz Str a near u Sloveniji, Milan M u ž i n i ć kao organizator
odjeljenja za uređivanje bujica kod Ministarstva šuma i rudnika u
Beogradu itd.).
Za područje Hvratske i Slavonije donesen je Zakon o uređenju bujica i
vododerina već 22. X 1895., a istovremeno je unutar Šumarskog odsjeka Zemaljske
vlade bila organizirala služba za uređivanje bujica. Prvi organizatori
bujičarske službe bili suF. Zigmundowsky , koji je preuzet od Sekcije
u Zadru te S. P e t r o v i ć, koji je prije toga radio kod Sekcije u Villachu.
Osim toga je omogućeno grupi mladih šumara (V. C m e 1 i k, D. G j u r eković,
L. Haueise i A. Jovanovac) da se specijaliziraju za poslove
uređivanja bujica u Austriji. Na taj je način bila formirana dobra ekipa, koja
je ubrzo započela veoma intenzivno raditi. No period takvoga rada trajao je
kratko, samo do 1914. g., a uz to je rađeno sa znatnim poteškoćama. Naime,
autonomna Hrvatsko-slavonska zemaljska vlada unatoč dobrom Zakonu o uređivanju
bujica iz 1895. g. nije mogla uspješno riješiti pitanje financiranja radova.
Stoga je veći opseg radova u tom periodu izveden samo na području
bivše Vojne krajine na teret sredstava Krajiške investicione zaklade, dok su
nakon iscrpljenja sredstava te zaklade radovi jako smanjeni.


Za vrijeme prvoga svjetskoga rata 1914—1918. bila je aktivnost na uredi
vanju bujica smanjena na minimum, a u poratnom periodu do 1923, kad je
bujicama rukovodila Generalna inspekcija voda, opseg radova je i nadalje
ostao veoma skroman. Dapače nije uspjelo niti održavati ranije izrađene sisteme
pa je u tom razdoblju dosta radova i zaštitnih kultura stradalo. Nakon
osnutka odjeljenja za uređivanje bujica kod Ministarstva šuma i rudnika n
Beogradu, gdje su djelovali M. M u ž i n i ć, S. R o s i ć, F. Rajner itd.
započeta je sistematska organizacija službe uređivanja bujica u čitavoj Jugo


530