DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 56     <-- 56 -->        PDF

UREĐIVANJE BUJICA U SR HRVATSKOJ


Ing. IVO GODEK


Bujične karakteristike vodnih tokova redovno su odraz niza poremetnji
nastalih u brdskim slivovima. Slabljenje prirodnoga raslinja u gorama, ogo
ljivanje površina te degradacija tla smanjuju sposobnost tla da prima i zadržava
vodu, a pospješuje naglo slijevanje voda i nastanak poplava. Paralelno
s time javljaju se i erozijski procesi, koji uzrokuju propadanje brdskih zemljišta
te pojačano stvaranje, pokretanje i odlaganje nanosa u koritima potoka i
rijeka kao i u njihovim dolinama. Pojam bujica ne može se stoga odvojiti od
pojma erozije pa se danas u teoriji, zakonodavstvu i praksi uređivanje bujica
tretira kao dio borbe protiv erozije u cilju zaštite i obnove zemljišta kao i u
cilju borbe protiv poplava kao i radi poboljšanja režima voda.


Teritorij SR Hrvatske pripada sa 3/4 gorama, brdima i brežuljcima pa na
površini preko 4,240.000 ha vode imadu veliki erozioni potencijal, koji na erodibilnim
tlima izaziva erozione procese, vehementnije, čim je intenzitet kiša
veći, čim su kolebanja temperature jača i vjetrovi snažniji, a čim je vegetacijska
zaštita terena slabija. Ekonomska nerazvijenost i nepovoljne prilike za
gospodarski i kulturni razvoj u prošlosti pogodovali su stihijskom iskorišćavanju
šuma i pašnjaka, što je dovelo dapače i do ogoljivanja i skeletizacije
ogromnih površina kamenjara, bujadnice, vriština itd. Takve su nam pojave
naročito poznate iz Dalmacije, Hrvatskoga Primorja i Istre i to ne samo na
podlczi tipične krške geološke podloge tj. na vapnencima i dolomitima, već
često puta još jače na nekrškim geološkim podlogama (npr. na werfenskim
škriljcima, fliškim naslagama, na laporima itd.). Unutar kontinentalnog krša
kao i u porječju Drave i Save stanje tla je povoljnije u toliko, što u tom području
ne nalazimo toliko ekstremno erodiranih površina s potpuno odnesenim
pedološkim slojem tla ili pak s opsežnim površinama izbrazdamh ili izjaružanih
terena. No posvuda u brdima nalazimo barem, lakše oblike površinske
erozije, kod kojih je načet ili djelomično odnesen humozni podhorizont tla.
Isto tako posvuda nalazimo na brdske potoke s blaže razvijenim oblicima linearne
erozije u gornjim i srednjim tokovima, a s djelomično ili potpuno zatrpanim
koritima u donjim tokovima. Uslijed toga tu dolazi do čestih izlijevanja
voda iz korita te preplavljivanja okoliša, odlaganja nanosa u okolišu, a
često i do zapruđenja ili zamočvarivanja. Ovi brdski tokovi se često razlikuju
od tipičnih bujica Alpi i visokih planina ili od mediteranskih sušica (torenta),
ali su identični tipu bujica sredogorja i brežuljaka, koji je E. Kirwal d
opisao kao karakteristične za srednju Evropu. Takve bujice redovno nemaju
tipično sakupište s recentnim erozionim procesom stvaranja krupnoga kamenitoga
nanosa, a rijetko kada formiraju i bujične konoide. Tipično je za njih
da bujični materijal stvaraju u »zoni prelaganja«, gdje zadiru u stare sedimente
bujičnoga materijala bilo time da pojačano slijevanje voda produbljuje
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 57     <-- 57 -->        PDF

korita na početku dolina ili pak da te nanose pokreće procesom vijuganja
korita. Takvi potoci ipak pokreću velike količine ne samo suspcndovanoga, vec
i vučenoga nanosa, često puta daleko prema nizinama ili u korita otplavnib
recipijenata.


Zahvaljujući radu stručnjaka Agroekološkoga zavoda u Zagrebu na izradi
pedoloških karala republike raspolažemo s podacima analiza erodiranosti naših
tala. Orijenlacijski prikaz erodiranih površina u SR Hrvatskoj veli, da je
ukupno erodirano 2,755.000 ha ili 48,7% od ukupne površine Republike ili prosječno
64% poljoprivrednih površina i 29% šumskih površina. Od toga pripada
u kategoriju ekstremno erodiranih tala 1,455.000 ha (53%), jako erodiranih tala
G00.000 ha (21,3%), umjereno erodiranih tala 400.000 ha (14,5%) i slabo erodiranih
tala 300.000 ha (10,9%).


Logično je, da uz takvu proširenost erozijskih procesa veliki dio brdskih
tokova mora poprimiti karakteristike bujica tj. potoka i rječica s ekstremno
naglim režimom voda, s divljim nestabiliziranim koritima te s pojačanim procesom
stvaranja, pokretanja i taloženja nanosa. Popis bujičnih područja (»Katastar
bujica«) SR Hrvatske, koji je u fazi dovršavanja daje nam o tome slijedeće
sumarne podatke:


Broj Broj Dužina Površina KategoReđni
Sliv rijeke bujič. bujič. glavnih bujičnih rije
broj Bujični areali područja tokova tokova slivova bujica


I
1
2
3


II


4
5
6
7
8
9


10
11


12
13


III
14
15
16
17


IV


18


li)
20
21
22
28
24


km2


km


Sliv r. Drave i Dunava 15 45 292 651 III—V
Gornji tok Bednje 9 26 150 338 III—V
Brdski sliv Karašice i Vučice 4 17 131 296 III—V


Bujice sliva r. Dunava


Sliv r. Save
Bujice Sutle i Krapine


B. zagrebačke Posavine
Bujice Lonje i Česme
Bujice Ilove i Pakre
Bujice južne hrv. Posavine
Bujice zap. dijela slavonske
Posavine
Bujice Požeške Kotline
Bujice ist. dijela slavonske
Posavine
Bujice sliva Kupe
Bujice sliva Une
Slivovi Istre i Hrv. Primorja


Bujice Istre


Bujice Hrv. Primorja


Bujice Kvarnerskih otoka


Bujice sjev. Like


Slivovi Dalmacije


Bujice juž. Velebita i
sjev. dalmatinske obale
Bujice Zrmanje i Otuče
Bujice sliva Krke
Bujice sliva Cetine
Bujice kraških polja
Bujice juž. dalmatinske obale
Bujice dalmatinskih otoka
SVEUKUPNO:


2 3 11 17 IV


78 345 2296 4585 II—V
7 31 238 477 III—V
4 19 168 217 III—V
5 30 277 596 III—V
4 11 90 124 III—IV
6 25 209 457 III—V


9 39 329 767 III—V


9 39 201 468 III—V


5 35 280 440 IV—V
12 4(1 318 646 II—V
17 70 186 393 II—V


83 342 817 1449 I—V
43 248 527 742 I—V
20 54 135 324 I—V
12 24 49 91 II—V


8 16 106 292 III—V


107 349 863 1941 I—V


11 37 122 396 II—V
15 55 75 138 I—V
27 88 265 536 I—V
24 61 179 304 I—V


7 26 63 223 II—V
15 64 104 200 I—V
8 18 55 85 III—V
283 1082 4268 8626 I—V
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Prednji popis daje potpune podatke za Istarsko-primorske i dalmatinske
slivove ,dok se na popunjavanju podataka za slivove Drave, Dunava i Save još
uvijek radi. Vjerojatno još nije obuhvaćeno dosta bujica najnižih kategorija
(IV i V).


Prema registru proglašenih erozijskih područja po članu 49 Zakona o zaštiti
zemljišta od erozije i bujica do sada su izvođeni uređajni radovi u 179
bujičnih područja sa 629 bujica, čime je zacijelo mnogo pripomognuto smanjenju
erozijskih procesa u našoj zemlji.


Ovom prilikom se ističe, da se radovi uređivanja bujica na teritoriju SP
Hrvatske izvode već oko 80 godina. Prvi radovi su izvođeni na području Istre
i Dalmacije, koje je tada bilo pod austrijskom upravom nakon donošenja zakona
od 30. VI 1884. godine o mjerama za bezštetno odvođenje brdskih voda.
U Istri je opseg radova u početku bio malen, jer je radove izvodila Sekcija za
uređivanje bujica u Villachu (Bjeljaku u Koruškoj), dok je samostalna uprava
radova formirana u Trstu tek 1913. te je djelovala samo kratko vrijeme. Mnogo
veći opseg radova s utroškom 5,600X00 zlatnih kruna izvela je cd 1888—
1918. Sekcija za uređivanje bujica u Zadru. Ta sekcija podređena direktno
Ministarstvu poljodjelstva u Beču bila je dobro organizirana i snabdjevena
financijskim sredstvima s dosta kvalitetnih stručnjaka (10—12 šumara) pa je
ostavila veliki broj uzornih radova kao i niz dobro uspjelih zaštitnih kultura
u bujičnim područjima Dalmacije. Interesantno je, da se spomene, da su kod
te sekcije službovali stručnjaci, koji su kasnije uspješno djelovali ne samo u
našoj zemlji već i u inozemstvu (Amerigo Hofman n u Italiji i Japanu,


F. Š u k 1 j e i Alojz Str a near u Sloveniji, Milan M u ž i n i ć kao organizator
odjeljenja za uređivanje bujica kod Ministarstva šuma i rudnika u
Beogradu itd.).
Za područje Hvratske i Slavonije donesen je Zakon o uređenju bujica i
vododerina već 22. X 1895., a istovremeno je unutar Šumarskog odsjeka Zemaljske
vlade bila organizirala služba za uređivanje bujica. Prvi organizatori
bujičarske službe bili suF. Zigmundowsky , koji je preuzet od Sekcije
u Zadru te S. P e t r o v i ć, koji je prije toga radio kod Sekcije u Villachu.
Osim toga je omogućeno grupi mladih šumara (V. C m e 1 i k, D. G j u r eković,
L. Haueise i A. Jovanovac) da se specijaliziraju za poslove
uređivanja bujica u Austriji. Na taj je način bila formirana dobra ekipa, koja
je ubrzo započela veoma intenzivno raditi. No period takvoga rada trajao je
kratko, samo do 1914. g., a uz to je rađeno sa znatnim poteškoćama. Naime,
autonomna Hrvatsko-slavonska zemaljska vlada unatoč dobrom Zakonu o uređivanju
bujica iz 1895. g. nije mogla uspješno riješiti pitanje financiranja radova.
Stoga je veći opseg radova u tom periodu izveden samo na području
bivše Vojne krajine na teret sredstava Krajiške investicione zaklade, dok su
nakon iscrpljenja sredstava te zaklade radovi jako smanjeni.


Za vrijeme prvoga svjetskoga rata 1914—1918. bila je aktivnost na uredi
vanju bujica smanjena na minimum, a u poratnom periodu do 1923, kad je
bujicama rukovodila Generalna inspekcija voda, opseg radova je i nadalje
ostao veoma skroman. Dapače nije uspjelo niti održavati ranije izrađene sisteme
pa je u tom razdoblju dosta radova i zaštitnih kultura stradalo. Nakon
osnutka odjeljenja za uređivanje bujica kod Ministarstva šuma i rudnika n
Beogradu, gdje su djelovali M. M u ž i n i ć, S. R o s i ć, F. Rajner itd.
započeta je sistematska organizacija službe uređivanja bujica u čitavoj Jugo


530
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 59     <-- 59 -->        PDF

slaviji pa je tada obnovljena i djelatnost bujičara na području Hrvatske. Tome
je doprinijelo donošenje modernog jugoslavenskoga Zakona o uređenju bujica
od 20. II 1930. kao i svih ostalih propisa za provedbu toga zakona. Kad je pak
nakon osnivanja banskih uprava omogućeno, da se osim sredstava za uređivanje
bujica iz državnoga budžeta, koja su bila nedostatna, osigura još i doprinos
iz banovinskih sredstava, tada su poslovi krenuli naglo naprijed, pa je
do 1941. izvedeno i u našim krajevima dosta uspjelih radova. Na našem području
uspješno je djelovao Odsjek za uređivanje bujica u Splitu (C. K o 1 u-
d r o v i ć, Ml. Kovači ć, E. Priji ć, D. Jedlowsky itd.). Radna jedinica
u Zagrebu u okviru Šumarskoga odsjeka banske uprave bila je znatno
slabija (L. H a u e i s e, Ante P r e m u ž i ć, J. Seljak, H. M u f t i ć, D.
Herjavec , I. Gode k itd.) i raspolagala je uvijek sa znatno manjim sredstvima.


Abrami — Terase sa patuljastim kruškama


Za vrijeme rata 1941—45., razumljivo, bila je i djelatnost na uređivanju
bujica veoma sužena. Centralno rukovodstvo radova vršili su Ante Pri m užić
i August H o r v a t. Splitska radna jedinica na čelu s Č. Kol u d r o-
vice m prebačena je iz okupiranog Splita u Makarsku, a za radove u gornjoj
Hrvatskoj formiran je Odsjek za uređivanje bujica kod Ravnateljstva šuma u
Zagrebu (I. G o d e k, J. D o š e n, I. P a v š a i Z. D e g c r : z z i a).


Nakon Oslobođenja zemlje radov: uređivanja bujica su obnovljeni već u
toku 1945. godine, ali su se odvijali u opsegu skromnih raspoloživih sredstava.
Rađeno je uz znatnu pripomoć naroda bilo u dobrovoljnom radu, prijevozima
i materijalu. Uspostavljene su radne jedinice za uređivanje bujica u Splitu


(D. Jedlowsky, E. P r i j i ć), u Zagrebu (I. God e k, J. J o v i ć), a osnovana
je nova radna jedinica u Rijeci (D. Herjavec, Z. Barac) unutar
šumarskih terenskih organizacija Najpovoljniji organizacijski oblik, naročito
u pogledu provođenja zaštitnih mjera i površinskih zaštitnih radova, bio je
u okviru Uprava za pošumljavanje i bujičarstvo, no te su uprave na žalost
suviše kratko djelovanje (1947—1949).
531
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Prilikom osnivanje Komiteta za vodoprivredu Vlade NR Hrvatske 1. VI
1950. služba uređivanja bujica prešla je u sastav vodoprivredne organizacije,
unutar koje se još i danas nalazi. U republičkom organu za vodoprivredu zadužen
je za uređivanje bujica i zaštitu zemljišta od erozije jedan stručnjak
kao šef odsjeka, dot. samostalni savjetnik (Ing. I. Godek) . U početku je izradu
projekata vršila bujičarska grupa kod poduzeća »Hidroprojekt«, dok nakon
podjele toga poduzeća djeluju četiri projektanta kod poduzeća »Projekt«
n Zagrebu (M. Štemberger, A. K r o 1 o, Z. B a 1 a ž i ć i Z. M a t a n)


^.1 ** mlm


Veli potok — Rab. Uređeno korito 1954. g.


te jedan projektant šumar kod poduzeća »Hidroprojekt« — Zagreb (B. Z eljak)
. Izvođenje i održavanje radova od 1950—51. vršili su šumarski inženjeri
kod vodograđevnih poduzeća (»Hidrotehna« — Zagreb, »Melioracija« —
Split i »Vodogradnja« — Rijeka). Rađeno je s dosta poteškoća, jer poduzećima
nisu odgovarala mala i daleka radilišta uređivanja bujica. Od 1951—1961. svu
operativu na terenu tj. projektiranje, izvođenje i održavanje bujičarskih radova
u Hrvatskoj izvršavali su uglavnom vodoprivredni odjeljci u Rijeci (I.
G r o p u z z o, A. P a v 1 i c a, M. Bakots), u Slav. Brodu (K. P 1 i v e r i ć),
u Splitu (H. Budimir, M. K o v a č i ć i E. P r i j i ć) te u Zagrebu (D.
H e r j a v e c, H. M u f t i ć i L. M a v r a č i ć). Tek neki veći poslovi u toku
prvih godina davani su na izvođenje građevinskoj operativi. Odjeljci su kao
budžetske ustanove preuzimali svaki zadatak koji im je bio postavljen, sve su
zadatke izvršavali brzo, relativno solidno i jeftino. Slaba pak strana takve
organizacije bilo je slabo nagrađivanje stručnjaka i radnika, male mogućnosti
prikupljanja i uzdizanja kadrova te nabave osnovnih sredstava i opreme.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Glavna zapreka normalnom odvijanju poslova u tom periodu bio je način financiranja
radova. Naime iz republičkih sredstava (većim dijelom iz Republičkoga
fonda voda, a manjim dijelom iz Rep. fonda za unapređenje šumarstva)
moglo se je za uređivanje bujica odobravati samo 40% i to za one radove,
za koje komuna ili drugi interesenti osiguraju 60% potrebnih sredstava
Radi toga je bilo moguće izvoditi radove samo na području imućnih komuna,
dok su radovi na području nerazvijenih komuna nerijetko posvema prekinuti.
Od 1962—1965. radovi zaštite zemljišta od erozije i bujica su zadatak općih
vodnih zajednica (I OVZ za sliv Drave i Dunava u Osijeku, II OVZ za sliv
rijeke Save — Direkcija za Savu — u Zagrebu, III OVZ za slivove Istre i
Hrv. Primorja u Rijeci i IV OVZ za dalmatinske slivove u Splitu). U dosadašnjem
radu tih vodnih zajednica je utvrđeno da su cijene radova višestruko
porasle (radovi na privrednom računu) te da njihova operativa ide za stvaranjem
velikih gradilišta te da izbjegava mala i daleka radilišta. Radi toga
posljednjih godina 2/3 od izvedenih bujičarskih radova otpada na dolinske i
nizinske regulacije, kojima se zapravo ne postizava niti smanjenje vodnih
valova poplavnih voda, niti ne sprečava nastanak i pokretanje bujičnih nanosa.
I premda su količine radova posljednjih godina bile u razmjeru s količinom
odobrenih sredstava i sa cijenama građevinske operative treba ipak
istaći, da sa sadašnjim stanjem ne bismo smjeli biti zadovoljni, jer ovakav
način rada sigurno ne vodi k smanjenju erozijskih procesa niti ugašivanju


bujica.


Melioracione vodne zajednice u Hrvatskoj do sada nisu imale niti stručnjake,
niti radnike, a niti opreme za radove uređivanja bujica pa se tim radovima
u glavnom do sada nisu niti bavile.


U nastavku daje se pregled količina izvedenih radova i utroška sredstava
za radove uređivanja bujica od 1945. do 1965. godine.


xodina
Broj
radilišta
Zemljoradnje
m3 Ziđe
m:i
Površinski
radovi
ha
Utrošeno
000 din
1945 8 640 636 1 472
1946 2i 11.155 4.000 126 4.362
1947 18 6.288 3.299 1 3.508
1948 19 19.299 5.958 190 8.095
1949 23 20.430 4.550 133 8.015
1950 15 9.532 3.872 12 9.172
1951 15 29.009 5.830 35 22.303
1952 35 32.867 6.355 1 57.017
1953 36 129.730 13.258 43 132 257
1954 54 92 696 9.508 73 104.091
1955
1956
4(5
56
62.429
67.426
13.326
20.655
106
119
118.780
119.774
1957 49 51.021 13.778 48 109.568
1958 37 37 416 6.218 36 81.542
1959 39 46.313 8.514 23 98.476
1960 48 72.175 11.403 55 183.810
1961 32 32.404 7.977 7 7 119.070
1962 33 32.352 6.266 74 139.939
1963 43 31.571 9.562 83 211.756
1964 43 95.554 5.590 42 226.808
1965 35 43.269 6.707 14 362.051


(Podaci za 1365. g. odnose se samo na radove izvedene na teret Republ. fonda voda).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kako se iz ovoga pregleda vidi maksimalne količine radova su izveli Vodoprivredni
odjeljci između 1955—57. Vidi se također, da je razmjerno nagli
porast sredstava posljednjih godina bio znatno manji od porasta cijena, koji
je nastupio ne samo uslijed općega porasta cijena u zemlji, već i uslijed prelaza
od režijskoga rada na rad putem organizacija na privrednom računu.
Zemljoradnje kod uređivanja bujica su pretežno izvedene ručnim radom. No
u periodu, kad su radovi izvođeni putem građevinske operative, bilo je kod
izvođenja regulacijskih radova u donjim tokovima bujica u zemljoradnji izve-


Loborska reka. Regulacija


denih bagerima. Prvih godina poslije rata znatan dio zida izveden je od kamena
u suho (radi pomanjkanja cementa). Posljednjih pak godina radi akutne
nestašice stručne radne snage (radi uposlenja u inozemstvu) povećane su količine
onih vrsta žiđa (betona, žicanih sanduka ispunjenih kamenom) koje je
moguće izvesti s manje stručne radne snage. U površinskim zaštitnim radovima
iskazana su u prvom redu zaštitna pošumljavanja izvedena na teret
sredstava za uređivanje bujica te površine saniranih klizavih terena. »Modernih
« površinskih radova radi reguliranja utjecanja vode izvedeno je na području
naše Republike razmjerno malo. Takvi radovi koncentrirani su uglavnom
na pokusno-demonstracijskim površinama zaštite zemljišta (I »Abrami«
kod Buzeta — tipična za erodirana zemljišta na fliškim terenima, II »Ograde«
kod Lopara na otoku Rabu — tipična za primorski krš, III »Klačine« kod
Hrvataca — tipična za kontinentalni Krš te IV »Doljanski potok« kod Zrmanje
— tipična za degradirane terene na podlozi werfenskih škriljaca), a koje
je radove organizirala i financirala Uprava za vodoprivredu. Aktivnost je
dakle i u ovom sektoru šumarskog stručnoga rada bila znatna iako svakako
treba težiti za tim, da bi se u budućnosti mogli postići bolji rezultati na zaštiti
i obnovi poljoprivrednih i šumskih zemljišta kao i na poboljšanju režima voda
u brdskim vodotocima do stupnja, koji interesi naroda i zemlje traže.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Razvoj erozijskih procesa u našoj Republici spada među najrazvijenije u.
Evropi, a štete koje uslijed toga trpimo ne dadu se niti pravo ocijeniti niti
ispraviti. Unatoč tomu služba uređivanja bujica ostaje stalno mnogo slabija
od one u susjednim zemljama, a u poslovima na zaštiti zemljišta nismo još
odmakli od uspjelih pokusa. Razloge za to treba tražiti prvenstveno u pomanjkanju
sredstava, no nisu svi razlozi samo u tome.


Savezni propisi kao i naš republički Zakon o zaštiti zemljišta od erozije
i bujica (Nar. novine br.: 25-60 i br. 4-65) daju dobar i savremen okvir za djelatnost
na zaštiti zemljišta u budućnosti. Onsovni zakon o vodama (Služb. list
SFRJ br. 13-65) i republički Zakon o vodama (Nar. novine br. 55-65) predviđaju,
da će se radovi uređivanja bujica kao i ostali vodoprivredni objekti potrebni
radi zaštite od štetnoga djelovanja voda financirati na teret
Republičkog fonda voda.« Isti ti propisi određuju, da će se o tim radovima
starati vodoprivredna poduzeća. Preostaje tek da se donesu detaljni propisi
te da se stvori nova povoljnija organizacija službe. S gledišta zaštite zemljišta
od erozije treba se založiti, da se u cijelosti financiraju iz republičkih sredstava
radovi, kojima se bitno utječe na smanjivanje i zaustavljanje erozijskih
procesa, kojima se regulira naglo slijevanje voda i zaustavlja stvaranje i pokretanje
nanosa. Za radove pak reguliranja donjih tokova, kojima se štite
određeni komunalni ili privredni objekti kao i za radove neposredne zaštite


Abeami. — Pošumljavanje na gradine


pojedinih zemljišta, da se omogući odobravanje učešća iz republičkih sredstava
u procentu koji će se mijenjati ovisno o tome, da li se radi o zaštiti zajedničkih
ili privatnih interesa. S obzirom na organizaciju službe zaštite zemljišta
od erozije i bujica treba i ovom prilikom istaći, da se zadaci toga sektora
rada bitno razlikuju od ostalih hidrotehničkih poslova. Uređivanje bujica
i sprečavanje erozijskih procesa se ne može postići samo izvođenjem radova
u donjim tokovima bujičnih korita. Redovno je mnogo važnije da se na pravilan
način zahvati u sakupištu bujice, gdje se formiraju visoki valovi bujič
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 64     <-- 64 -->        PDF

nih voda te gdje se stvara i pokreće nanos. Rijetki su isto tako slučajevi, da
se otklanjanje razloga pojačanju erozijskih procesa te njihovo zaustavljanje
može postići bez primjene određenih zakonskih i privrednih mjera u erozijskim
područjima. Svi ovi zadaci daleko prelaze zadatke građevinske operative
pa na to treba ozbiljno misliti, ako je ide za tim da buduća vodoprivredna
poduzeća mogu zadovoljiti i zadatke savremene zaštite zemljišta od erozije i
bujica. Dok posvuda drugdje u svijetu za uređivanja bujica postoje zasebne
organizacije, nipošto se ne bi smjelo zamijerati šumarskim inženjerima u službi
vodoprivrede Hrvatske da ističu specifičnost svojih zadataka i potrebu, da
se za projektiranje, izgradnju i održavanje protuerozijskih sistema omogući
barem formiranje samostalnih ekonomskih jedinica, koje mogu omogućiti
uspjeh njihovoga rada i osigurati im ravnopravni položaj s kolegama hidrotehničarima.
U tom nastojanju oni zacijelo zaslužuju i razumijevanje ostalih
stručnjaka u vodoprivrednim organizacijama kao i pomoć poljoprivrede i šumarstva
za čije se zadatke bore stručnjaci za zaštitu zemljišta od erozije


i bujica.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO
SLAVONSKI BROD


ŠTROSMAJEROVA ULICA 15 — TELEFON 25-17, 25-18
Poštanski pretinac 85


Sa svojim radnim jedinicama u


ORIOVCU, SALONSKOM BRODU, TRNJANIMA, STRIZIVOJNI
i POGONU POLJOPRIVREDE


— obuhvaća poslovanje na njegi i uzgoju šuma, plantažiranju,
eksploataciji šuma, lovstvu i poljoprivredi.


PROIZVODI I PRODAJE:


— sve vrsti sadnica šumskih i parkovskih vrsta drveća
— oblu gradu listača i četinjača
— drvo za kemijsku preradu
— ogrijevno drvo listača
— sporedne šumske proizvode
— poljoprivredne proizvode (ratarskih kultura)
POSEBNO NUDI:


— odstrijel kvalitetne visoke i niske divljači u svojem uzgojnom
lovištu »MEROLINO — GUŠEVAC«