DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Biro za uređivanje šuma u Titogradu izradio je šumsko gospodarsku kartu
u mjerilu 1 :20.000 za gospodarske jedinice u području Tare. Područje Crne
gora prethodno je bilo snimljeno za potrebe Savezne geodetske uprave i pokrito
detaljnom trigonomctričkom mrežom tako, da se upravo nametala racionalizacija
geodetskih radova i u području šumarstva.


Šumsko gospodarstvo Osijek uzelo je u zadatak da promjene nastale posljednjih
decenija unutar šumskih parcela unese u postojeće šumsko gospodarske
planove jednostavnom metodom bez instrumentarija (radilo se o ravnim
terenima) i to metodom grafičkog redresiranja.


Šumarski stručnjaci u Splitu (inž. Jedlovski i inž. Ž. Vrdoljak) primijenili
su aerosnimke za izradu vegetacijske karte u mjerilu 1 : 50.000. Aerosnimci su
upotrebljeni:


a) kcd predradnji (u pogledu izlučivanja tipova šuma s obzirom na vrste
i stupanj degradacije),
b) kod izbora reprezentativnih ploha za terestrička vegetacijska istraživanja
i
c) za kartiranja nakon mjestimičnih terestričnih istraživanja.


Šumarski fakultet u Zagrebu g. 1955. do 1957. djelomično u suradnji s
Elcktroprojeklom NRH, a djelomično u vlastitoj režiji došao je fotogrametrijskom
metodom do planova sa slojnicama za šumske objekte u Zalesini i Jamaričkom
brdu, te Lubardeniku (mjerila planova 1 :5.000).


U proteklom periodu aerosnimke su nabavili za interpretacijske svrhe: Šumsko
gospodarstvo Vinkovci, Tolmin i Uprava Nacionalnog parka »Plitvička
jezera«.


U godini 2S65. Institut za šumarska istraživanja Šumarskog faktulteta, Zagreb
je u suradnji s Vojno geograjskim institutom pristupio izradi tipološke
karte područja nacionalnog parka »Plitvička jezera« fotogrametrijskom metodom.


I pedološka terenska istraživanja Instituta za pedologiju i tehnologiju tla
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu vršena su tokom god. 1965. uz pomoć
fotointerpretacije postojećih aerosnimaka.


U pogledu šumske kartografije kod nas predstoje još oveći zadaci pri kojima
bi se trebali iskoristiti rezultati aerofotogrametrijskih snimanja u zemlji.
Treba spomenuti samo katastar šuma, uređajne geodetske radove za privatne
šume, vegetacijsku kartu (u mjerilu 1 : 200.000 i krupnijem mjerilu), kartu tipova
šuma i šumskih staništa (1 : 25.000 ili 1 : 12.500), koja bi dala pouzdani
površinski inventar niskih, srednjih i visokih šuma, te inventar otvorenih ili
sklopljenih šuma, površine juniperetuma, vriština, točila, erodiranih površina
i slično. Uvjeta za ovaj viši stupanj šumarske kartografije ima objektivno iz
dana u dan sve više. Geodetski i fotogrametrijski radovi Vojno geografskog Instituta,
te Geodetskih uprava i Geodetskih zavoda po republikama toliko su
napredovali, da se nameće pitanje novih vidova topografskih karata i planova
u pogledu geološkom, pedološkom, vegetacijskom, šumarskom itd.


Sigurno je da bi karte vegetacije odnosno karte tipova šume i šumskih
staništa izrađene sistematski za pojedina područja dale temeljitiju osnovu kako
za uređajne radove uopće tako i posebno za izradu pouzdanih projekata u pogledu
pošumljavanja, plantažiranja, introdukcija, melioracija itd., ukoliko su
takvi potrebni, ukratko bolje uvjete za jedno moderno i napredno, šumarstvo.


525