DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 52     <-- 52 -->        PDF

topografske karte tako vrlo mnogo i za izradu novih katastarskih operata te
2a potrebe elektroprivrede, poljoprivrede, šumarstva, urbanizma, melioracija


Au´Dmatska aerofotokamera na ploče Wild RC7


Za obrazovanje šumarskog i poljoprivrednog kadra u specifičnoj primjeni
fotogrametnje organizirana je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu trećestepena
nastava, te postdiplomski seminari i do nedavna izborna nastava u VII i VIII
semestru studija drugog stepena.


Na temelju objektivnih uvjeta, te djelomično i provedene spomenute nastave
možemo zabilježiti prve, iako skromne rezultate u proteklom periodu cd
dvadeset godina.


Šumsko gospodarstvo Samarica u Zagrebu, kartiralo je g 1954 šume u
području Kupe i Kupćine na površini cd oko 3.000 ha. Geodetsku podlogu za
unašanje detalja dah su katastarski planovi smanjeni na mjerilo 1 10 000 Isto
gospodarstvo dalo je izraditi fotoplanove vanjskom suradnjom (Zavod za geodeziju
Šumarskog fakulteta i Zavod za fotogram.elriju Tehničkog fakulteta Zagreb)
za područje Turopoljskog luga i Savskih vrbaka u god. 1954 (otprilike


4.500 ha). Šumsko topografski detalji preneseni su sa tih fotoplanova na paus
matricu. To gospodarstvo koristilo je aerosnimke fotointerpretacijski i kod
opisa sastojma na području između Zagreba i Siska.