DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 51     <-- 51 -->        PDF

KOLIKO SE KORISTIMO REZULTATIMA FOTOGRAMETRIJSKIH
SNIMANJA ZA POTREBE ŠUMARSTVA?


Dr ZDENKO TOMAŠEGOVIC


Jedan od glavnih dosadašnjih ciljeva šumskog gospodarstva bio je, kako
se to često ističe, proizvodnja drvnih sortimenata. Bazu za to izvršenje daje
nam u našem radu skup prirodnih faktora. Karike između prirodnih faktora
i gore postavljenog cilja dobrim su dijelom tehnološka i tehnička sredstva od
sjekire, pile, transportnih sredstava, objekata mehanizacije kao i projekti biološke,
tehničke ili ekonomske naravi.


Pri izradi projekata pošumljavanja, proređivanja, uređenja bujica, komunikacija
ili pri skupnim uređajnim projektima ili elaboratima traže se prethodni
radovi, koji daju podlogu za ta projektiranja (tipološke karte, sastojinske
karte, karte pašnjačkih površina itd.). Geodetski radovi daju prvenstveno
topografsku osnovu (plan, kartu) sa ili bez predstave reljefa; u drugom slučaju
visinsku predodžbu samo pojedinih poteza (uzdužni profili, poprečni profili,
nul linija trase i si.) ili katkad samo podatke o veličini površine ili podatke


o granicama vlasništva itd.
Skraćenje vremena potrebnog za izradu potrebnih spomenutih podloga za
projektiranje omogućuje u današnje doba metoda, koja je već pedeset i više
godina prerasla okvire samo uže geodetske (vojno topografske i katastralne)
primjene, a to je fotogrametrija, a posebno aerofctogrametrija.


Prednosti su manje više poznate: manje terenskih radova, sveukupna ušteda
na vremenu i novčanim sredstvima, mogućnost stereoskopskog promatranja
snimljenih područja sa svim detaljima itd. Pozitivno je djelovanje u pogledu
vremena na današnjem stupnju razvoja društva toliko da ga ne treba posebno
obrazlagati.


Dobitak na vremenu i novčanim sredstvima primjenom racionalnije metode
kod pripremnih radova mogao bi i trebao bi se uložiti u kapitalnije, uže
stručne radove. A to znači da bi principijelno fotogrametriju trebalo koristiti
a šumarstvu ne samo onih zmalja gdje stručne radne snage ima malo (primjerice:
Kanada, SR Njemačka, Švicarska, Novi Zeland sa relativno velikom primjenom)
ili je skupa nego i u ostalim zemljama gdje rezultati aerofotogrametrijskog
snimanja stoje manje ili više na raspoloženju za službene svrhe.


Veliki zamah u primjeni fotogrametrije u Jugoslaviji vidljiv je naročito
u posljednjih 20 godina. Razmjerno veliki dio područja naše zemlje snimljen
je iz zraka po Vojno Geografskom institutu odnosno Saveznoj Geodetskojupravi. Republički centri bogato su opremljeni prvorazrednim fotogrametrijskim
instrumentarijem. Snimanja su vršena kako za potrebe izrade nove vojno
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 52     <-- 52 -->        PDF

topografske karte tako vrlo mnogo i za izradu novih katastarskih operata te
2a potrebe elektroprivrede, poljoprivrede, šumarstva, urbanizma, melioracija


Au´Dmatska aerofotokamera na ploče Wild RC7


Za obrazovanje šumarskog i poljoprivrednog kadra u specifičnoj primjeni
fotogrametnje organizirana je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu trećestepena
nastava, te postdiplomski seminari i do nedavna izborna nastava u VII i VIII
semestru studija drugog stepena.


Na temelju objektivnih uvjeta, te djelomično i provedene spomenute nastave
možemo zabilježiti prve, iako skromne rezultate u proteklom periodu cd
dvadeset godina.


Šumsko gospodarstvo Samarica u Zagrebu, kartiralo je g 1954 šume u
području Kupe i Kupćine na površini cd oko 3.000 ha. Geodetsku podlogu za
unašanje detalja dah su katastarski planovi smanjeni na mjerilo 1 10 000 Isto
gospodarstvo dalo je izraditi fotoplanove vanjskom suradnjom (Zavod za geodeziju
Šumarskog fakulteta i Zavod za fotogram.elriju Tehničkog fakulteta Zagreb)
za područje Turopoljskog luga i Savskih vrbaka u god. 1954 (otprilike


4.500 ha). Šumsko topografski detalji preneseni su sa tih fotoplanova na paus
matricu. To gospodarstvo koristilo je aerosnimke fotointerpretacijski i kod
opisa sastojma na području između Zagreba i Siska.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Biro za uređivanje šuma u Titogradu izradio je šumsko gospodarsku kartu
u mjerilu 1 :20.000 za gospodarske jedinice u području Tare. Područje Crne
gora prethodno je bilo snimljeno za potrebe Savezne geodetske uprave i pokrito
detaljnom trigonomctričkom mrežom tako, da se upravo nametala racionalizacija
geodetskih radova i u području šumarstva.


Šumsko gospodarstvo Osijek uzelo je u zadatak da promjene nastale posljednjih
decenija unutar šumskih parcela unese u postojeće šumsko gospodarske
planove jednostavnom metodom bez instrumentarija (radilo se o ravnim
terenima) i to metodom grafičkog redresiranja.


Šumarski stručnjaci u Splitu (inž. Jedlovski i inž. Ž. Vrdoljak) primijenili
su aerosnimke za izradu vegetacijske karte u mjerilu 1 : 50.000. Aerosnimci su
upotrebljeni:


a) kcd predradnji (u pogledu izlučivanja tipova šuma s obzirom na vrste
i stupanj degradacije),
b) kod izbora reprezentativnih ploha za terestrička vegetacijska istraživanja
i
c) za kartiranja nakon mjestimičnih terestričnih istraživanja.


Šumarski fakultet u Zagrebu g. 1955. do 1957. djelomično u suradnji s
Elcktroprojeklom NRH, a djelomično u vlastitoj režiji došao je fotogrametrijskom
metodom do planova sa slojnicama za šumske objekte u Zalesini i Jamaričkom
brdu, te Lubardeniku (mjerila planova 1 :5.000).


U proteklom periodu aerosnimke su nabavili za interpretacijske svrhe: Šumsko
gospodarstvo Vinkovci, Tolmin i Uprava Nacionalnog parka »Plitvička
jezera«.


U godini 2S65. Institut za šumarska istraživanja Šumarskog faktulteta, Zagreb
je u suradnji s Vojno geograjskim institutom pristupio izradi tipološke
karte područja nacionalnog parka »Plitvička jezera« fotogrametrijskom metodom.


I pedološka terenska istraživanja Instituta za pedologiju i tehnologiju tla
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu vršena su tokom god. 1965. uz pomoć
fotointerpretacije postojećih aerosnimaka.


U pogledu šumske kartografije kod nas predstoje još oveći zadaci pri kojima
bi se trebali iskoristiti rezultati aerofotogrametrijskih snimanja u zemlji.
Treba spomenuti samo katastar šuma, uređajne geodetske radove za privatne
šume, vegetacijsku kartu (u mjerilu 1 : 200.000 i krupnijem mjerilu), kartu tipova
šuma i šumskih staništa (1 : 25.000 ili 1 : 12.500), koja bi dala pouzdani
površinski inventar niskih, srednjih i visokih šuma, te inventar otvorenih ili
sklopljenih šuma, površine juniperetuma, vriština, točila, erodiranih površina
i slično. Uvjeta za ovaj viši stupanj šumarske kartografije ima objektivno iz
dana u dan sve više. Geodetski i fotogrametrijski radovi Vojno geografskog Instituta,
te Geodetskih uprava i Geodetskih zavoda po republikama toliko su
napredovali, da se nameće pitanje novih vidova topografskih karata i planova
u pogledu geološkom, pedološkom, vegetacijskom, šumarskom itd.


Sigurno je da bi karte vegetacije odnosno karte tipova šume i šumskih
staništa izrađene sistematski za pojedina područja dale temeljitiju osnovu kako
za uređajne radove uopće tako i posebno za izradu pouzdanih projekata u pogledu
pošumljavanja, plantažiranja, introdukcija, melioracija itd., ukoliko su
takvi potrebni, ukratko bolje uvjete za jedno moderno i napredno, šumarstvo.


525
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 54     <-- 54 -->        PDF

*


Pitamo se na kraju da li smo u šumarstvu dovoljno koristili rezultate fotogrametrijske
djelatnosti u našoj zemlji? Odgovor je više negativan nego li pozitivan.
Koji su razlozi tome? Mislimo da ih imade više.


Prvo: što se često navodi je pitanje mogućnosti nabavke aerosnimaka. Jedini
izvršilac aerosnimanja u našoj zemlji je Vojni geografski Institut. Činjenica
je da taj Institut ne izdaje olako aerofotomaterijal. Izdavanje se vrši samo za
službeno-tehničke svrhe uz primanje obaveze da se materijali neće samovoljno
reproducirati, otuđiti ili publicirati. Treba naglasiti da unatoč rigoroznosti u
postupcima Vojno geografskog instituta ipak privreda ili katastar nisu ostali
bez aerosnimaka, ako se mogla uočiti odgovarajuća aktivnost tj. stalna životna,
realna potreba za tim materijalom. Kad se dođe do uvjerenja da su ti materijali
zaista neophodno potrebni i da se oni adekvatno primjenjuju Vojno geografski
institut omogućuje primjenu Prvi se prigovor dakle može prebroditi
čim dođe intenzivna potreba i seriozna primjena, koja će biti u interesu društvene
zajednice.


Drugo: naši šumarski kadrovi nedovoljno su upoznati s fotogrametrijom.
Od pet Šumarskih fakulteta u zemlji detaljnije održava nastavu iz primjene fotogrametrije
u šumarstvu teoretski i praktički samo fakultet u Zagrebu. No i ta
nastava je nažalost bila samo za pojedince i to: za postdiplomske slušače (nastava
III stepena iz Uređivanja šuma, postdiplomski seminari) ili u izbornom kolegiju
VII i VIII semestra II stepena nastave tako, da gotovo svi stariji ni velika
većina mlađih stručnjaka fotogrametrijske metode ne poznaje. A događa se,
ukoliko i postoji neka informacija o primjeni fotogrametrije u šumarstvu, da
se pomišlja na dendrometrijske radove, a ne na geodetske. Misao proteklih 5
decenija da će se dendrometrijski taksacioni elementi moći dovoljno pouzdano
određivati fotogrametrijskom metodom (aerofototaksacija u užem smislu) samo
se djelomično ostvarila. Glavna primjena i u šumarstvu bi trebala biti kartografske
naravi, a to se vrlo često zaboravlja. Obim primjene fotogrametrije u
šumarstvu Jugoslavije promatran s gornjeg aspekta proporcionalan je poznavanju
te grane u redovima šumarskih stručnjaka. Razumljivo je da će oprezan
stručnjak stajati po strani od neke nove metode ako je dovoljno ne poznaje.


Bojazan da bi »mehanizacija« radova mogla ugroziti radna mjesta ili zapošljavanje
trebalo bi eliminirati, jer bi upravo trebalo postepeno težiti metodama,
koje će dati mogućnost da se stručnjaci kod izrade elaborata oslobađaju
što više pomoćnih radova, te da im se daje više mogućnosti za bitne,
kreativne radove, koji donose veće proizvodne rezultate.


Smatramo u vezi ovih primjedaba da bi prije ili kasnije u nastavi geodezije,
koju prate svi slušači na šumarskim fakultetima trebalo dati primjerno mjesto
fotogrametriji u zamjenu onih dosada tretiranih geodetskih metoda rada, koje
nisu toliko značajne u tehničkom i ekonomskom pogledu za današnji period,
no tako, da se tom zamjenom ne bi mijenjao opseg tog kolegija u cjelini.


Treći potencijalni razlog zaprekama predstavlja bojazan od investicija.
Neki cd navedenih radova u šumarstvu sada za početak, kako smo vidjeli, izvedeni
su sasvim jednostavnim metodama (grafičko redresiranje, vizuelno unošenje
detalja u postojeće karte, pa dodajmo još grafičku radijalnu triangulaciju),
koje ne iziskuju gotovo nikakav instrumentarij ili takav (džepni, zrcalni
Stereoskop, aeroprecrtavač, jednostavni stereoinstrumenti) koga proizvodimo
već i u zemlji. Tek razvojem primjene, nakon većih iskustava i uspjeha, trebalo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 55     <-- 55 -->        PDF

bi postepeno pristupiti primjerenoj naDavi instrumentarija na pr. iz Istočnih
i Zapadnih zemalja, te snabdjeti naše institute i biroe za uređivanje šuma, te
projektanske biroe onakvim instrumentarijem kakovim raspolažu slične ustanove
u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Kanadi, Novom Zelandu


drugdje.
Treba se samo sjetiti koliko smo i vrlo skupocjenih, prvorazrednih stereoinstrumenata
nabavili izvana u proteklih 20 godina za geodetske potrebe diljem
čitave Jugoslavije. Kad postoji opravdana potreba nabavljaju se i kud i kamo
opsežniji i daleko skupocjeniji fotogrametrijski instrumentarij nego što bi
trebalo tako važnoj grani narodne privrede kao što je šumarstvo.
Usporedno dakle sa željenom primjenom i postignutim rezultatima vjerojatno
se ne će žaliti za primjerene investicije, koje će omogućiti brži i ekonomičniji
rad primjenom rezultata fotogrametrijskog snimanja.
Ni prigovor da je već sve u šumarstvu odavno geodetski snimljeno i kartirano
nije održiv. Za područje šumarstva ovakav stav je i više nego statičan.
Za napredno šumarstvo treba još novih kartografskih podloga u području tipologije
šume, pedologije, te za mnoge nove pojedinačne projekte. A napokon
i sastojinska struktura postojećih šuma ;se mijenja, a te bi se promjene morale
registrirati brzim i ekonomičnim metodama.


| i . j§g|||