DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 46     <-- 46 -->        PDF

O 20-GODIŠNJICI SLUŽBE UREĐIVANJA ŠUMA


Ing. DRAGO MAJER


Potreba službe uređivanja šuma izvire iz zakonskih propisa o gospodarenju
šumama — »kao dobrom od općeg društvenog interesa« — jer su šume i šum.
zemljišta osnovna sredstva (Cl. 1. Osnovnog zakona o šumama, St. br. 26/65).


Sume se moraju održavati i obnavljati tako, da se trajno očuva njihova vrijednost
i osigura trajnost i stalno povećanje prirasta i prinosa, kao i njihove
opće korisne funkcije (gospodarenje šumama čl. 2.), te da se ostvari njihova
namjena (prirodne, zaštitne i s posebnom namjenom, čl. 3.).


Šumama se gosopdari na osnovu šum. privredne osnove, a ovom se moraju
propisati mjere, kojima se osigura održavanje i obnova šuma, kao i mjere, kojima
se unapređuju šume i šumska proizvodnja (čl. 14).


U svrhu evidencije o stanju i promjenama u šumama ustanovljuje se katastar
šuma, koji treba da sadrži podatke o površini, drvnoj masi, prirastu, prinosu
i tehničkoj opremljenosti šuma, kao i o promjenama koje u njima nastanu
(čl. 17).


Šumsko privredna osnova je osnova za dugoročno gospodarenje šumama u
kojoj je prikazano stanje šuma i određeni ciljevi gospodarenja, vrsta i opseg
radova, mjere i metode za postizanje ciljeva gospodarenja kao i ekonomskofinancijska
osnova gospodarenja (čl. 25).


Šumsko privrednom osnovom mora se odrediti minimalni opseg radova na
gajenju šuma i minimalni opseg sječa, u skladu sa zakonom (čl. 25).


Za sve šume moraju postojati šum. privredne osnove, ako na osnovi zakona
republike nije drukčije određeno. Odredbe šumsko privredne osnove su obavezne
(čl. 26).


Šum. privredne osnove donose organizacije koje gospodare šumama, a odobravaju
ih nadležni organi Opć. skupštine (čl. 27).


Iz citiranih zakonskih propisa nužno se nameće obavezni zaključak: Šumsko-
privredne osnove donose organizacije, koje gospodare šumama, propisi
(snova su obavezni, nadzor nad izvršenjem propisa vrši šum. inspekcija (čl. 51,
55/2) uz određene sankcije (čl. 57/5, čl. 59/1, 5, 6, 7, 9, čl. 60/1).


Iz citiranih zakonskih propisa, te postojećih uputstava za uređivanje šuma,
zadatak službe uređivanja šuma bio bi:


Za izradu šumsko privrednih osnova potrebno je posebno specijalizirana
služba uređivanja šuma sa zadatkom:utvrđivanje šumskog fonda po prostoru i površini, s time u vezi potrebno
je poznavanje osnova geodetskog promjera i kartiranje zemljišta, poznavanje
arondacije, komasacije i razgraničenje šumskog od ostalog zemljišta,
poznavanje reambulacije međa, organizacije i rada zemljišno-knjižnih ureda
(katastar, gruntovnica), poznavanje imovinsko pravnih propisa (zamjene,
zakupi, otkupi) i dr.,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— ispitivanje šumskih i ostalih tala pedoloških, hidroloških i ekoloških uslova
u svrhu povećanja proizvodne sposobnosti tla,

fitocenološka ispitivanja biljnih zajednica u svrhu primjene najrentabilnijih
vrsta i biljnih zajednica na određenom području,

utvrđivanje šum. fonda drv. masa i prirasta po prostoru i vrsti drveta,

utvrđivanje etata glavnog i prethodnog prihoda po količini, vremenu, prostoru
i vrsti drveta,
— izračunavanje vrijednosti šuma kao osnovnog sredstva,
— izrada lokalnih prirasno-prirodnih i drvno-gromadnih tablica,
— izrada elaborata dugoročnih planova osvajanja napuštenih poljoprivrednih
površina izvan šumskih površina u svrhu plantažiranja i osnivanja intenzivnih
kultura brzorastućih vrsta drveća,


— proučavanje novih metoda i dostignuća u šumskoj proizvodnji, a u cilju povećanja
prinosa u što kraćem vremenu sa što manje troškova,
— proučavanje potreba na drvu i drvnih proizvoda na domaćem i stranom
tržištu za neposrednu potrošnju i za potrebe prerađivačke drvne industrije,

proučavanje i izradba tehničkih uputstava za izradu i sastav elaborata
šumsko-privrednih osnova primjenom novih dostignuća u nauci u svrhu
racionalizacije rada,
— određivanje načina melioracije, obnove i njege sastojina po vremenu i prostoru,


— praćenje izvršenja odobrenih šumsko privrednih osnova,

unapređenje službe uređivanja šuma primjenom moderne opreme za terenske
radove (moderan instrumentarij, fotogrametrijska snimanja) i obrada
elaborata upotrebom mehanografskih strojeva,

sudjelovanje pri donošenju urbanističkih planova gradskih, prigradskih,
turističkih i drugih rajona u svrhu projektiranja zelenih površina i parkova.
PROSTORNO UREĐENJE DRUŠTVENIH ŠUMA


Prostorno uređenje društvenih šuma u SRH prvi put je izvršeno 1947. godine
u svrhu brze inventarizacije šuma. Tad je bilo formirano 11 oblasti i 44
područja. Kako se ova podjela u praksi pokazala neodrživom, jer nije udovoiljavala
zahtjevu da trajno podmiruje sve lokalne potrebe na drvu i osigura
potrajnost sječivog prihoda, to se prigodom revizije dugoročne osnove sječa za
period 1957. do 1971. izvršila nova gospodarska podjela na oblasti (tri oblasti —
jednodobne, preborne i primorske šume), područja, gospodarske jedinice.


Oblast jednodobnih šuma podijeljena je na 4 nizinska područja
(I Podravsko, II Podunavsko, III Posavsko i IV Pokupsko), te na 13 brdskih
područja (V Dilj, VI Psunj, VII Papuk, VIII Moslavačka Gora, IX Bilo Gora,
X Kalnik, XI Ivančica, XII Zagrebačka Gora, XIII Zumberačko Gorje, XIV
Vukomeričke Gorice, XV Zrinjska Gora, XVI Petrova Gora i XVII Perjasička
Kosa).


Oblast pre b orni h šum a podijeljena je na sedam područja: I Risnjak,
II Velika Kapela, III Mala Kapela, IV Sjeverni Velebit, V Južni Velebit, VI
Lička Plješivica i VII Ličko Sredogorje.


Oblast primorski h šum a podijeljena je fitocenološki na dva dijela:
zimzelene (mediteranske) i listopadne (submediteranske šume).


Podjela na područja izvršena je na osnovu geografsko-fitocenoloških kriterija,
a ne privredno-ekonomskih.


519
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Najnovijom podjelom društvenih šuma izvršenom 1963. godine


rješenjem Izvršnog vijeća Sabora broj 2072/2-21-1963. cd 6. II 1983. (N. N. br.


9/1963), utvrđena su na osnovu privredno-ekonomskog kriterija 24 šumska


privredna područja koja se uglavnom poklapaju sa današnjim područjem poje


dinih šumskih gospodarstava.


Kao osnovna uređaj na gospodarska podjela svih društvenih šuma uzeta je
gospodarska jedinica kao uređajna jedinica na osnovu gravitacije,
vrste drveća, način sječe i gospodarenja (oplodna, preborna) i uzgojnog tipa.


Oblast jednodobnih i prebornih šuma podijeljenja je na 451 gosp. jedinicu
sa presjekom od 2.600 ha površine.


Prema najnovijoj podjeli društvenih šuma osnovna uređajna jedinica trebala
bi biti šumsko-privredno područje formirano na osnovu prirodnih i ekonomskih
jedinstvenih kriterija kao ekonomska cjelina. No s obzirom da takvo
područje obuhvaća znatnu površinu šuma od onog najmanjeg (Ivančica, Varaždin
16.000 ha), pa do onog najvećeg (Velebit, Gospić 2,51.500 ha), to se moralo
odustati cd uređenja po područjima, dok se ne završe svi radovi po gospodarskim
jedinicama, a tek na osnovu pojedinačnih elaborata po jedinicama treba
se izraditi šumsko-privredna osnova po područjima sa težištem i obradom ekonomsko-
privrednih pokazatelja.


DOSADAŠNJA ORGANIZACIJA SLUŽBE UREĐIVANJA SUMA


Godine 1946. osnovan je Ured za uređivanje šuma pri Ministarstvu šumarstva
u Zagrebu, koji je izvršio prvu poslijeratnu inventarizaciju društvenih
šuma u SRH. Početkom 1948. godine služba uređivanja šuma prelazi u novo
osnovana šumska gospodarstva, kao poseban odjel. Godine 1954. ukinuta su
šumska gospedarstva i osnovani šumski inspektorati, a služba uređivanja šuma
čini poseban odjel tih inspektorata. Početkom 1956. god. ukidaju se šumarski
inspektorati, a službe uređivanja šuma se osamostaljuje, te se u sjedištima ukinutih
šumarskih inspektorata osnivaju Sekcije za uređivanje šuma kao republički
organi Sekretarijata za šumarstvo — kao budžetske ustanove.


Nakcn osnivanja novih šumskih gospodarstava 1960. god. služba uređivanja
šuma bila je podijeljena: dijelom kao poseban sektor u sastavu šumskih gospodarstava
(Gospić, Ogulin, Karlovac, Sisak, SI. Brod i Bjelovar), a dijelom kao
ustanove Sekretarijata za šumarstvo (Osijek, Gradiška, Zagreb, Rijeka i Split),
kao budžetske ustanove. Koncem 1962. godine dokinute su postojeće Sekcije
kao samostalne ustanove Sekretarijata, te pripojene Poslovnom udruženju kao
posebne terensko-obračunske jedinice. U toku 1963. ukinuta je terenska jedinica
Split, tako da je danas služba uređivanja šuma podvojena na dva kolosjeka


— četiri terenske jedinice u sastavu Poslovnog udruženja (Osijek, Gradiška,
Zagreb i Rijeka), te ostale u sastavu šumskih gospodarstava kao poseban sektor
(Vinkovci, Brod, Bjelovar, Karlovac, Sisak, Ogulin i Gospić).
Ovako često reorganizirana i razjedinjena služba uređivanja šuma ipak je
izvršila pionirski rad, te do d a n as preko 95% svih šuma imaju
šumsko privredne osnove izrađene po gosp. jedinicama.


Za ilustraciju navodimo: u periodu 1948/53. god. uređeno je 92.799 ha šuma
u sastavu šumskih gospe darstava. U periodu 1954—1956. god. 191.403 ha u sastavu
šumskih inspektorata, u periodu 1956—1962. god. 795.102 ha, u sastavu
Sekretarijata za šumarstvo, a od 1963. u sastavu Poslovnog udruženja šumsko
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 49     <-- 49 -->        PDF

privrednih organizacija 210.000 ha, te oko 172.000 ha u sastavu šum. gospodarstava.
Služba uređivanja šuma u sastavu šumskih gospodarstava kao privredne
organizacije pokazala je do sada ove slabosti:


— postojeća ionako oskudna uglavnom zastarjela oprema Sekcija za uređivanje
šuma bi se rasformiranjem tih sekcija raspračala podjelom na 24
šumske organizacije koliko danas ima šumskih gospodarstava, što bi ozbiljno
zakočilo radove na uređivanju šuma. Kompletiranje tolikog broja
službi za uređivanje šuma novom, skupom opremom, ne bi pojedine šumske
organizacije mogle izvršiti radi pomanjkanja financijskih (deviznih) sredstava,
— postojeći stručni kadar sekcija bi se ovakvom organizacijom službe uređivanja
šuma osuo, te bi ga trebalo duži niz godina sabirati i stručno osposobiti,
jer i u sadanjoj organizaciji pri šumskim gospodarstvima pojedine
službe nemaju dovoljan broj ili imaju nedovoljno stručan kadar (Gospić,
Ogulin), što bi opet zakočilo uređajne radove. Iz tih razloga kao i pomanjkanja
stanova ovako rascjepkana služba uređivanja šuma popunila bi se
postojećim, ali nedovoljno stručnim i iskusnim kadrom, što bi znatno ometalo
uređajne radove kako po obimu tako i po kvaliteti,
— postojeći stručni kadar u sastavu šumskih gospodarstava znatnim dijelom
je opterećen i drugim operativnim tekućim poslovima (planiranje proizvodnje,
doznaka stabala u sječinama, provedba inventure, zamjena stručnog
osoblja po šumarijama itd.), te ne izvršava svoje godišnje planove na uređivanju
još neuređenih šuma, a znatno zakašnjava na provedbi dospjelih
revizija postojećih osnova, što je naročito nedopustivo na području prebora,
na kojem se etat odnosno prirast utvrđuje kontrolnom metodom po isteku
ophodnjice,Radi nepostojanja jednog zajedničkog koordinacijskog operativnog organa,
a u pomanjkanju jasnih i preciznih tehničkih uputstava za uređivanje šuma
novijeg datuma (primjenjuju se uputstva još iz godine 1931.), a naročito
za revizije šumsko-privrednih osnova koje će zauzimati glavni zadatak
službe uređivanja šuma, izrada uređajnih elaborata u ovako dvojnoj razjedinjenoj
službi ne vrši se po jedinstvenim koncepcijama za određena područja,
odnosno oblasti (jednodobne, preborne i primorske šume) niti se
primjenjuju jedinstvene norme i normativi za normirane i tehnički jedinstvene
radove (na pr. razni pogledi na intenzitet i način sječe etata u prebornim
šumama i intenzitet proreda u jednodobnim šumama), što ima za
posljedicu znatno odstupanje u kvaliteti elaborata i praktičnoj suvremenoj
primjeni.
— Kako je za sve društvene šume obavezno donošenje šumsko privrednih
osnova (čl. 26. Z. o. š.), a šumsko-privredne osnove donose privredne organizacije
koje šumama upravljaju (čl. 27. Z. o. š.), a odobravaju ih nadležne
općine — to se izradbe m elaborata po organizaciji koja upravlja
šumama po onoj »kadija tuži — kadija sudi« ne bi objektivno uvijek moglo
zagarantirati osnovna zakonska postavka da su šume »dobro od općeg društvenog
interesa«, s kojima se mora gospodariti na principu potrajnosti i
povećanja njihovih prinosa«, te onemogućiti intervenciju nadležnih općina
u svrhu nedozvoljenih zahvata u šume radi potreba uskih lokalističkih interesa
komuna ili čak pojedinih organizacija ili pojedinaca, ili opet nezar
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 50     <-- 50 -->        PDF

koniti zahvat u šumski fond od same privredne organizacije radi saniranja
eventualnih gubitaka nastalog lošim poslovanjem.


— Proučavanje najnovijih dostignuća kod nas i u svijetu u oblasti uređivanja
šuma, te primjenu tih dostinuća u praksi ne može se ni zamisliti bez jednog
centralnog organa, koji bi se specijalistički time bavio i prenio ih u praksu,
što nikako nije moguće putem sadašnje 24 privredne organizacije, koje
upravljaju i gospodare šumama.

Isto tako primjena moderne, ali skupe opreme kao na pr. mehanografski
strojevi velikog kapaciteta za obradu numeričkih podataka elaborata — ne
može se ni zamisliti u sadanjoj razjedinjenoj organizaciji te službe, a još
manje ako bi svaka privredna organizacija — šumsko gospodarstvo htjelo
nabaviti tu skupu strojnu opremu velikog kapaciteta.
— Isto tako za primjenu moderne opreme ne samo da trebaju znatna devizna
sredstva, koja svaka privredna organizacija za sebe ne može osigurati, već
su potrebni i stručnjaci specijalisti, koji će tom kompliciranom opremom
rukovati i znati organizirati prikupljanje potrebnih mjernih podataka, a to
je sve moguće ako se ujedine sredstva i stručni kadar koncentrira na jednom
radnom mjestu u jednoj organizaciji.

Zaostajanje izvršenja uređajnih radova, a naročito revizija šumsko privrednih
osnova, u posljednje je vrijeme dijelom uzrokovano razjedinjenom
službom uređivanja, pomanjkanjem stručnog kadra i opreme, a najvećim
dijelom pomanjkanjem financijskih sredstava za te radove i potiskivanje
značaja i važnosti službe uređivanja šuma po pojedinim rukovodiocima
privrednih organizacija kao investitorima. Da bi se pitanje financiranja uređajnih
radova riješilo predlaže se donošenje putem Poslovnog udruženja
i Komore obaveznog zaključka o formiranju posebnog zajedničkog centralnog
fonda iz kojeg bi se financirali uređajni radovi prema prioritetu i potrebi
prakse.

Po dovršenju izradbe uređajnih elaborata po gosp. jedinicama treba prići
izradi elaborata po šumsko prvirednim područjima, a na osnovu pojedinačnih
elaborata gcsp. jedinica koje sačinjavaju to područje. Za izradu
takvih elaborata, koji često puta prelaze granične okvire privredne organizacije
treba biti organizirana specijalistička služba uređivanja šuma sa
odgovarajućim kadrom i opremom (geodet, pedolog, fitocenolog, ekonomista
i pravnik), koju se ne može organizirati u sastavu brojnih šumskih
organizacija, već jedino u većim specijaliziranim organizacijskim jedinicama.

Isto tako prigodom rješavanja posjedovno-pravnih odnosa (arondacija, komasacija,
zamjena i otkup posjeda i dr.) služba uređivanja šuma mora
imati u svom sastavu odgovarajući stručni kadar (pravnik, geodet), jer
geodetske radove i elaborati koji su vezani na provedbu u katastru i gruntovnici
ovlašteni su samo izrađivati geodetski stručnjaci.

Dosadanji uređajni elaborati obrađuju opis staništa i tla samo makroskopskom
ocjenom taksa tora bez prethodne pedološke analize tla, što je krUfpan
nedostatak, jer u svom sastavu služba uređivanja nema šumara-pedologa
sa dobro opremljenim laboratorijem, a što je moguće organizacijski
obuhvatiti samo u jedinstvenoj jednoj centralnoj organizaciji.