DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 46     <-- 46 -->        PDF

O 20-GODIŠNJICI SLUŽBE UREĐIVANJA ŠUMA


Ing. DRAGO MAJER


Potreba službe uređivanja šuma izvire iz zakonskih propisa o gospodarenju
šumama — »kao dobrom od općeg društvenog interesa« — jer su šume i šum.
zemljišta osnovna sredstva (Cl. 1. Osnovnog zakona o šumama, St. br. 26/65).


Sume se moraju održavati i obnavljati tako, da se trajno očuva njihova vrijednost
i osigura trajnost i stalno povećanje prirasta i prinosa, kao i njihove
opće korisne funkcije (gospodarenje šumama čl. 2.), te da se ostvari njihova
namjena (prirodne, zaštitne i s posebnom namjenom, čl. 3.).


Šumama se gosopdari na osnovu šum. privredne osnove, a ovom se moraju
propisati mjere, kojima se osigura održavanje i obnova šuma, kao i mjere, kojima
se unapređuju šume i šumska proizvodnja (čl. 14).


U svrhu evidencije o stanju i promjenama u šumama ustanovljuje se katastar
šuma, koji treba da sadrži podatke o površini, drvnoj masi, prirastu, prinosu
i tehničkoj opremljenosti šuma, kao i o promjenama koje u njima nastanu
(čl. 17).


Šumsko privredna osnova je osnova za dugoročno gospodarenje šumama u
kojoj je prikazano stanje šuma i određeni ciljevi gospodarenja, vrsta i opseg
radova, mjere i metode za postizanje ciljeva gospodarenja kao i ekonomskofinancijska
osnova gospodarenja (čl. 25).


Šumsko privrednom osnovom mora se odrediti minimalni opseg radova na
gajenju šuma i minimalni opseg sječa, u skladu sa zakonom (čl. 25).


Za sve šume moraju postojati šum. privredne osnove, ako na osnovi zakona
republike nije drukčije određeno. Odredbe šumsko privredne osnove su obavezne
(čl. 26).


Šum. privredne osnove donose organizacije koje gospodare šumama, a odobravaju
ih nadležni organi Opć. skupštine (čl. 27).


Iz citiranih zakonskih propisa nužno se nameće obavezni zaključak: Šumsko-
privredne osnove donose organizacije, koje gospodare šumama, propisi
(snova su obavezni, nadzor nad izvršenjem propisa vrši šum. inspekcija (čl. 51,
55/2) uz određene sankcije (čl. 57/5, čl. 59/1, 5, 6, 7, 9, čl. 60/1).


Iz citiranih zakonskih propisa, te postojećih uputstava za uređivanje šuma,
zadatak službe uređivanja šuma bio bi:


Za izradu šumsko privrednih osnova potrebno je posebno specijalizirana
služba uređivanja šuma sa zadatkom:utvrđivanje šumskog fonda po prostoru i površini, s time u vezi potrebno
je poznavanje osnova geodetskog promjera i kartiranje zemljišta, poznavanje
arondacije, komasacije i razgraničenje šumskog od ostalog zemljišta,
poznavanje reambulacije međa, organizacije i rada zemljišno-knjižnih ureda
(katastar, gruntovnica), poznavanje imovinsko pravnih propisa (zamjene,
zakupi, otkupi) i dr.,