DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 16     <-- 16 -->        PDF

8. ZAKLJUČAK
Iz ovog kratkog prikaza razvoja šumarstva u razdoblju od 20 godina vidi
se nesumnjivo vidan napredak u svima njegovim djelatnostima. Kao rezultat
izvršenih napora na poboljšanju zatečenog stanja jest smanjenje učešća materijalnih
troškova u ukupnom prihodu koje se smanjenje u periodu cd zadnjih
11 godina kreće aproksimativno između 4 i 5%.


Kretanje društvenog bruto proizvoda, društvenog proizvoda i narodnog
dohotka vidi se iz ovog pregleda (po KGI-u).


Tekuće cijene u min dinara
Godina D B P DP N D


1953 15.396 8.438 6.461
1954 21.808 11.663 9.303
1955 19.594 10.798 10.093
1956 16.147 9.597 9.404
1957 14.916 8.837 8.606
1958 10.262 6.722 6.510
1959 11.318 7.538 7.334
1960 17.383 10.579 10.286
1961 22.567 14.203 11.925
1962 30.593 20.085 16.561
1963 35.637 22.719 20.434


LITERATURA I IZVORI:


1.
Peterne l ing Josip : Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj. Šumarski list
br. 11—12 1955, str. 428.
2.
Vajd a dr Zlatko : Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj.
Šumarski list br. 11—12/1955, str. 436.
3.
Smila j ing Ivan : Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj. Šumarski list br. 11—12
/1955, str. 469.
4.
Cvitovac ing Vjekoslav: Organizacija upravljanja šumama u NR Hrvatskoj.
Šumarski list br. 11—12/1955, str. 503
5.
Lovri ć ing Ante : Šumarstvo NR Hrvatske; Razvoj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije 1945—1956 godine. Beograd 1958 u izdanju SITŠID.
6.
Butkovi ć ing Ma t ej : Stanje otvorenosti šuma u NR Hrvatskoj. Šumarski
list br. 1—2/1963.
7.
Mikš a ing Stjepan : Iskorišćavanje šuma i drvna industrija u NR Hrvatskoj
1939, 1947—1954 godine, Zavod za statistiku NRH Zagreb 1955 godine.
8.
Šumarstvo 1955—1960 Savezni zavod za statistiku, Beograd 1963, Statistički bilten
br. 267.
9.
Šumarstvo 1961—1962 Savezni zavod za statistiku, Beograd 1964, Statistički bilten
br. 321.
10. Šumarstvo 1963 Savezni zavod za statistiku, Beograd 1964, Statistički bilten br
331.
11. Šumski fond 1962 Republički zavod za statistiku Zagreb, Saopćenje 17.
12. Statistički godišnjaci od 1953—1965, Savezni zavod za statistiku Beograd.
13. Ohridski kongresni materijali, Beograd — ŠITŠID.
14. 5-godišnji plan razvoja šumarstva od 1957—1961 NR Hrvatske.
15. Razni dokumentacijski materijali Rep. zavoda za planiranje, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 15     <-- 15 -->        PDF

njegova sredstva raspoređivala iz centra. U tom razdoblju dolazi i do djelomičnog
uključivanja eksploatacije šuma u šumarstvo i prelazi se na plant.ažno
pošumljavanje i introdukciju, uslijed čega je moralo doći do većeg ulaganja
za opremu i biološke investicije koje su sadržane u »ostalom« ulaganju.


Od 1962. godine šumska gospodarstva prelaze na status privrednih poduzeća
sa radničkim samoupravljanjem, preuzimaju cjelokupnu eksploataciju
šuma u svoje ruke, dolazi i do korekcije cijena šumskim proizvodima, pa je to
sve utjecalo na povećanje fondova privrednih organizacija. U tom razdoblju
se ulažu maksimalni napori, da se šumska proizvodnja što prije opremi sa mehaničkim
sredstvima za rad, a uz dodatna sredstva prišlo se većem ulaganju
u biološke investicije.


Potrebno je možda istaknuti, da se nisu sva trošenja investicijskih sredstava
iskazana u »ostalim ulaganjima« vršila samo za potrebe šumarstva, nego
je u pojedinim godinama znatan dio tih sredstava odlazio nenamjenski u druge
svrhe pa i u druge privredne grane. To je ujedno bila negativna strana centralizacije
sredstava.


Koliko je takav razvoj utjc-cao na bolju opremljenost vidi se iz stanja opreme
koncem 1964. godine kada su šumska gospodarstva raspolagala sa:


142 komada kamiona
5Ü1 » traktora
1581 » motornih pila i
538 » raznih priključnih strojeva i ostale mehanizacije.


7. IZVOZ ŠUMSKIH PROIZVODA
Izvoz šumskih proizvoda ograničen je samo na prostorno drvo i sporedne
proizvode, pa u ukupnom izvozu Hrvatske ne predstavlja neku značajniju stavku.
Ipak će biti od interesa prikazati ga kako se on kretao makar u zadnjih 12
do 13 godina:


u min deviznih dinara (1$ = 300 d)
Godina Eksploatacija šuma Lov i ljekovito bilje


1952 1134 45
1953 1143 91
1954 1052 222
1955 1170 313
1956 1647 290
1957 1545 719
1958 1317 387
1959 1091 478
1960 970 391
1961 1141 400
1962 1089 626
1963 1103 568
1964 1077 426


Karakteristično je da se izvoz proizvoda eksploatacije šuma iz godine u
godinu pretežno održavao na istom nivou. Premda izvoz lova i ljekovitog bilja
ne obuhvaća samo šumske proizvode korisno je podvući da. su mogućnosti
izvoza sporednih šumskih proizvoda daleko veći nego što su se ostvarivali.


487
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 14     <-- 14 -->        PDF

stava predan javnom saobraćaju, pa se kao takve više ne pojavljuju u evidencijama
šumarstva. Osim toga je vjerojatno od 1956. godine bilo i rekonstrukcija
postojećih cesta, koji se podatak ne prati u statistici.


6. INVESTICIJE U ŠUMARSTVU
Investicijska ulaganja u šumarstvu gotovo isključivo su vršena iz vlastitih
izvora, pa su ulaganja ovisila o priticanju sredstava u pojedinim godinama.
Radi ilustracije iznijet ćemo prikaz investicijskih ulaganja po godinama:


Po cijenama 1962 g.


Godina Ukupno U tome:
grad. objekti oprema ostalo
miliona dinara


1947 123 88 8 27
1948 343 212 69 62
1949 612 103 62 447
1950 368 84 23 261
1951 268 17 46 205
1952 784 747 28 9
1953 1567 1232 175 160
1954 192 94 64 34
1955 3340 1926 460 954
1956 4717 3939 311 467
1957 2893 544 304 2045
1958 1655 1337 121 197
1959 2481 1808 338 335
1960 2331 1458 598 275
1961 3110 1124 1061 925
1962 4759 1622 1404 1733
1963 4460 1423 1610 1427
1964 5465 2051 1236 2178


Kod promatranja investicijskih kretanja u šumarstvu interesantna su 3


razdoblja i to:
I od 1947—54. godine sa godišnjim prosjekom ulaganja od 532 min.
II — od 1955—61. godine sa godišnjim prosjekom ulaganja od 2933 min.
III — od 1962.—64 godine sa godišnjim prosjekom ulaganja od 4895 min.
Ulaganje investicija po namjeni kretalo se ovako:


u min dinara
Godišnji prosjek
Razdoblje Ukupna ulaganja Građevin. objekti Oprema Ostalo


1947—1954 532 322 59 151
1955—1961 2933 1734 456 742
1962—1964 4895 1699 1417 1799


Do 1954. godine investicije su bile neznatne zbog niske šumske takse i
uglavnom su se odnosile na građevinske objekte (na komunikacije). Ulaganja
u opremu su niska zbog toga što je u tom razdoblju eksploatacija šuma bila
izvan sklopa šumarstva. U 1955. godini se osniva obavezni Fond za unapređenje
šumarstva, koji je u početku imao namjenu za izgradnju komunikacija.
Putem njega došlo je do izdvajanja znatnih sredstava u taj zapravo investicijski
fond, koji je jedno vrijeme imao i karakter egalizacionog fonda, kada su se


486
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Drvna masa šuma prema glavnim vrstama drveća iznosi:


Drvna masa ukupna 197 milijuna m3
Drvna masa hrasta 35 milijuna m3
Drvna masa bukve 78 milijuna m3
Drvna masa ostalih tvrdih listača 44 milijuna m3
Drvna masa mekih listača 2 milijuna m3
Drvna masa četinjača 36 milijuna m3


Prosječni godišnji prirast ocijenjen je u društvenim šumama sa 3,776.027


3 ;!3


m, a u privatnim šumama 512.288 m ili ukupno 4,288.315 m.


5. IZGRADNJA ŠUMSKIH KOMUNIKACIJA
Uvodno je rečeno da je zatečeno stanje šumskih komunikacija odmah iza
rata bilo vrlo slabo, pa je pitanju izgradnje šumskih komunikacija tokom
čitavog ovog perioda data posebna pažnja.


U toku proteklih 20 godina počelo se napuštati otvaranje šuma šumskim
željeznicama, koji se je način otvaranja prije rata gotovo isključivo upotrebljavao
u visokim jednodobnim šumama.


Prema raspoloživim sredstvima kretala se i dužina izgradnje cesta u pojedinim
godinama.


Do 1955. godine bilo je izgrađeno 1424 km tvrdih cesta i 1262 km šumskih
željeznica (1), pa je po stanju koncem 1955. godine bilo ukupno 3560 km
cesta i 1867 km šumskih željeznica.


Izgradnja se kretala ovako:


1956. godine 134,4 km
1957. godine 176,9 km
1958. godine 107,0 km
1959. godine 133,4 km
1960. godine 119,7 km
1961. godine 215,9 km
1962. godine 194,4 km
1963. godine 188,3 km
1964. godine 146,4 km


ili ukupno od 1945—1964. godine 2840 km cesta. Međutim u razdoblju od
1945—1964. godine razgrađeno je 1598 km šumskih željeznica, tako da je koncem
1964. godine ostalo još svega 259 km šumskih željeznica. Prema Generalnom
planu izgradnje šumskih komunikacija, koju je izvodio Institut za
drvnoindustrijska istraživanja, dinamika izgradnje trebala bi se kretati oko
250 km prosječno godišnje, što se zbog ograničenih sredstava nije moglo postići
i iznosila je od 1956—1964. godine prosječno godišnje 157 km, a godišnji
prosjek od 1945—1964. iznosio je 142 km cesta.


Prema Statistici SR Hrvatske stanje šumskih komunikacija koncem 1934.
godine iznosi 3155 km tvrdih putova, 1512 km mekih putova i 259 km šumskih
željeznica.


Ovaj podatak se osjetno razlikuje od podataka dobivenih godišnjim praćenjem
prirasta izgradnjom novih kilometara cesta, prema kojem bi stanje
koncem 1964. godine iznosilo 4234 km. Ova razlika je vjerojatno nastala zbog
toga što je znatan broj šumskih cesta izgrađenih od strane šumskih gospodar
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Od 1946—1952. godine vrijednost izvršenih radova je u snažnom porastu,
a radovi pretežno su izvođeni besplatno sa dobrovoljnom radnom snagom.
U tom su razdoblju radovi na pošumljavanju vršeni na velikim površinama,
ali sa relativno slabim uspjehom. Radi realnijeg prikaza uzeti su u račun samo
reducirane površine toga razdoblja. Od 1953. godine pa nadalje svi uzgojni
radovi su izvođeni plaćenom radnom snagom. Zbog ograničeno raspoloživih
sredstava radovi se sve do 1961. godine sa manjim oscilacijama zadržavaju
na istom nivou. Jedino je u 1963. godini došlo do iznenadno visokog porasta
vrijednosti izvedenih radova, a to je bila posljedica organizacionog sređenja
.šumskih gospodarstava i potpunog preuzimanja eksploatacije šuma, pa su na
taj način šumska gospodarstva došla u daleko povoljniji financijski položaj.
Povrh toga u toj godini su šumska gospodarstva dobila iz bankovnih kredita
znatna sredstva za podizanje plantaža i to je jako utjecalo na tako visok porast
vrijednosti radova u toj godini.


4. UREĐIVANJE ŠUMA
Veliki su napori izvršeni na poslovima oko uređivanja šuma. Iako se


podaci o izvršenim radovima u pojedinim godinama ovog razdoblja sadržani


u raznim izvorima često međusobno ne slažu, ipak oni nesumnjivo daju pre


sjek snažne aktivnosti ove važne šumarske djelatnosti.


Dovoljno je istaknuti da je već 1947. godine izvršena inventarizacija svih


šuma. Važnost ovog rada je u tome što je on donesen brzo i na vrijeme pa


makar i sa manje tačnosti.


Već koncem 1951. godine izradila je služba uređivanja šuma dugoročnu


osnovu sječa za period od 1952—1971. godme na bazi inventarizacije iz 1948.


godine i izvršenih sječa.


U 1955, i 1956. godini je ponovno obavljen značajan rad, kada su u jed


nodobnim visokim šumama sve sastojine starije od 80 godina, a u prebornim


šumama sva stabla iznad 10 cm pr. pr. klupirana radi utvrđivanja drvne mase,


N izradi gospodarskih osnova prema Smilaju (3) izvršeni su terenski ra


dovi u razdoblju od 1946—1954 godine na površini od 476.268 ha.


Od 1956—1964. godine prosječno godišnje je izvršeno terenskih radova
na površini od 128.443 ha tako, da je od 1946—1964. godine ukupno uređeno
1,632.264 ha cd čega je na površini od 205.196 ha izvršena već prva revizija
gospodarskih osnova.


Koncem 1964. godine ostalo je još 69.700 ha neuređenih šuma.
Republički zavod za statistiku SRH prikupio je podatke od privrednih
organizacija i ustanova o šumskom fondu sa stanjem 31. XII 1961. godine koji
izgleda ovako:


Ukupne obrasle površine 1,949.309 ha


od toga:


— društvene šume 1,482.597 ha
— privatne šume 466.712 ha
K tome:
— neobrasla šumska zemljišta 448.008 ha
Sveukupno šumsko zemljište: 2,397.327 ha


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Analogno kao i u eksploataciji šuma izvršenje uzgojnih radova također
smo grupirali u ona karakteristična razdoblja:


Vrsta radova 1938
1945
1946
1947
—1951
1952
—1956
1957
—1961
1962
— 1964
hektar a
Pošumljavanje
U tome:
Plantaže
Njega šuma
Melioracija šuma
Introdukcija
11.784 2.393
_
491
614

19.447
_
1.067
9.746

10.457
*
21.938
8.105

4.895
1.176
26.912
5.108
3.321
6.712
3.596
45.624
8.589
1.552


U uvodnom dijelu su opisane karakteristike po ovim razdobljima osim
razdoblja 1945. i 1946. godine. U tom razdoblju iz objektivnih razloga nije
se mogla ovim radovima posvetiti veća pažnja.


Radi plastičnijega pregleda prikazani su izvršeni uzgojni radovi u grafikonu
gdje je vrijednost radova svedena na ha pošumljavanja.


Vrijednost izvršenih uzgojnih radova svedena na ha
pošumljavanja


io


35


30


15


i 10


10


19*6 47 IS i$ /950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 /960 61 62 63 «4
god


* Plantaže ss prate od 1956. godine.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tabela 3


1945—1946


1947—1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964


Iskorišteni sporedni šumski proizvodi u društvenim š


Paša i žiropaša
Svega
Sitna
stoka
hiljada grla
Krupn a
stoka
Smola
tona
291,3 — — 11,8
1220,7 — — 522,3
698,6 — — 1007,3
650.0 — — 253,2
620,4 — — 274,2
831,2 679,1 152,1 180,0
730,0 609,0 121,0 279,0
786,0 622,0 164,0 341,0
914,0 747,0 167,0 248,0
1036,0 913,0 123,0 145,0
942,0 818,0 124,0 287,0
900,5 771,3 129,2 280,1
796,2 695,0 101,2 232,5
696,1 606,3 89.8 222,0
655,2 571,8 83,4 180.1


urnama


Ukupna vrijednost
svih sporednih
šumskih proizvoda


000 d


25.222


150.943


113.693


107.022


147.049


186.072


231.038


333.582
268,050
241.642


303.621
330,788
370.056
337,164
379,208
3. KRETANJE UZGOJNIH RADOVA
Kolikogod su se u proteklom razdoblju sve snage u šumarstvu anagažirale
da bi sječom šuma što potpunije zadovoljile povećane potrebe na drvu,
vodeći računa, da ne bi došlo do slabljenja proizvodnog kapaciteta šuma,
vršeni su paralelno i radovi na održavanju i unapređenju šuma.


U tabeli 4 prikazan je tok uzgojnih radova izvršenih u tom 20-godišnjem
razdoblju.


Tabela 4 PREGLED IZVRŠENIH ŠUMSKO KULTURNIH RADOVA


Pošumljavanj e Melioracija


Godina Tretirana
površina
Uspjelo
pošumljavanj
e
u tome
plantaže
i intenz.
kulture
šuma i
šikare bez
zabrane
sječe
Njega
šuma
(bez
proreda)
Introdukcija
ha ha ha ha
1954 9.934 6.854 7.978 17.703
1945—46 4.787 1.924 — 1.228 983 —
1938 11.784 — — — — —
1947 11.099 5.794 — 1.861 1.495 —
1948 17.952 7.827 — 8.734 594 —
1949 21.945 10.697 — 14.996 582 —
1950 23.875 9.836 — 12.074 1.832 —
1951 22.363 11.986 — 11.066 834 —
1952 21.075 10.053 — 7.370 16.569 —
1953 10.499 6.300 — 10.473 21.047 —
1954 9.934 6.854 — 7.978 17.703 —
1955 6.338 — — 9.125 32.308 —
1956 4.441 — 1.421 5.610 22.064 —
1957 5.184 — 1.613 4.155 19.883 —
1958 5.004 — 1.268 9.571 28.187 8.481
1959 4.570 — 1.287 5.074 25.520 2.730
1960 3.300 — 702 6.613 28.498 2.985
1961 6.418 — 1.011 6.127 32.470 2.410
1962 5.824 — 2.299 8.448 33.334 825
1963 8.788 — 5.218 12.322 60.475 1.813
1964 5.529 — 3.270 4.996 43.064 2.023
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S obzirom na izloženo kretanje sječa u društvenom sektoru proizvodnje
logično je, da je u 1938. i u prvom periodu poslije rata učešće trupaca za rezanje
visoko, jer su u to vrijeme u društvenoj proizvodnji obuhvaćene pretežno
samo regularne sječe bez većih proreda, pa je uslijed toga nužno došlo
do relativno visokog učešća trupaca za rezanje s jedne strane, a s druge strane
u tom su periodu gotovo jedini preradbeni kapaciteti bile pilane. U kasnijim
periodima dolazi zbog smanjenih sječa do naglog opadanja proizvodnje
trupaca. U posljednjem periodu se proizvodnja opet osjetnije diže, što se naročito
vidi ako se zajedno promatraju trupci za rezanje i trupci za furnir
i ljuštenje. Porast učešća u posljednjem periodu u odnosu na prethodni iznosi
3,4%. U apsolutnom iznosu to povećanje iznosi 264 hiljade m3 trupaca prema
ukupno povećanoj sječi ocl 449 hiljada m3. Ovo je bilo abnormalno visoko
povećanje proizvodnje trupaca u odnosu na povećanu sječu. Preveliki broj
pilanskih kapaciteta i novopodignuti kapaciteti šperploča kod smanjenih sječa
vrše pritisak na tržištu uslijed čega dolazi do sve većih tolerancija u pitanju
kvalitete trupaca i do izmjene kriterija standarda a time se u stvari i može
opravdavati tako visoka proizvodnja trupaca. Ovo naročito upada u oči kod
proizvodnje trupaca za furnir i ljuštenje. U 1964. godini je učešće trupaca F
i L kvalitete 4-struko veće od onog u 1938. godini, a 3,5 puta više, nego u
periodu najvećih sječa.


Konstantan lagani porast, učešća celuloznog drveta bio je logična posljedica
razvoja naših preradbenih kapaciteta za celulozu i papir kao i potražnja
na vanjskom tržištu. Ostalo industrijsko drvo naprotiv pokazuje stalnu tendenciju
opadanja a odnosi se uglavnom na proizvodnju taninskog drveta, čija
prerada zbog niskog procenta tanina postaje sve manja interesantna. Drvo
za proizvodnju ploča posebno se još ne prati.


Porast tehničkog drveta odnosi se uglavnom na porast rudnog drveta,
dok je izradba tesanih pragova u opadanju, jer je izrada na pilanama ekonomičnija.
Proizvodnja ogrijevnog drveta u zadnjem periodu se povećava, jer
su povećane i ukupne sječe koje se povećanje postiže intenzivnijim proređivanjem
kod čega uglavnom napada prostorno drvo. Međutim, to ne znači da
se povećala potrošnja ogrijevnog drveta, jer jedan dio toga »ogrijevnog drveta
« odlazi na daljnju industrijsku preradu (ploče, poluceluloza, suha destilacija).


Kod toga je važno za šumsku proizvodnju da u novoj tehnologiji prerade
drveta sve se više kao sirovina upotrebljava i Sortiment kvalitete ogrijevnog
drveta tj. industrija postaje potrošač i onog drveta, koje se ranije upotrebljavalo
samo za ogrjev. Radi toga se u 1964. godini eksploatacija šume mogla
orijentirati na proizvodnju od oko dva milijona m3 prostornog drveta.


Radi cjelovitosti prikaza iskorišćavanja šuma u tabeli 3 dat je pregled
kretanja iskorišćavanja sporednih šumskih proizvoda.


Iskorišćavanje šumskih proizvoda po vrijednosti (u tekućim cijenama)
pokazuje stalan lagani porast. U stvari na tom polju nisu bile iskorištene sve
mogućnosti, jer bi taj porast svakako trebao biti jači.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 8     <-- 8 -->        PDF

COCOCONOJNNn © CO CO Ol IM CD


<
<
IO ^ t-N ffi CS]CO©CO©©©©©CCOI
© <* r-i CO CM CN


<


Ü
Ü
CD © © CN Tf IO o * r~> CO
^P e»3 vr CM >* IC


* CO


o


>


u


x>


o
cotD^incocococo co in io
13 A!


>CJ


< "c


>


o


O


a © T-H CO © CO T-ICDCO-—i CO CO CM CO


L-CNCN©CNCOCO©lß CO iß Ol CO
t-H CN T-H ^H ^H


-a


3


. 3


< o ci .


3 « o L h
CO i-H CO Tf< CD CD iß
CO rJH C^ Iß T}H t- Iß CO Ol CO iß CD


"K > Ö JJ --H TH T-H CM T-H


ea


CO CO Ol O Iß CD CN CO
-tf ^ Iß CO Iß Iß iß TF iß CO


rH Ol T-H CO CO CO Ol CM CO CD
Ol CD ©


CM LO C-Ol IO
t- T-H CO
CN CM CM


o
M
U


s


g
´ü 3


* CO CO CO CO CD C3l Iß iß
Ol Iß CM


a s->


t—t CM CO CO CM CM CO CN CNj CM CM CM -^ ^
CD t^ CM


a 3 «n


u^ |3


u


P
P
cd


i—i


N


Cd o T-H r-< CO CT CO CM CO t-l CD Iß CM CO CT © CM Irtl


U
i-s CO
,_| T-H o


CT c~ CT CM CD CN CO Ol C-C-CO OS CT -t<
rH


O


CM CO IO IO IO TfH Iß <^H CN CM CN CM r-i <-H CM CM
CO CO Ol


>o


CD


PH d -L


CS CD ,—1 CO [> o
CO © Iß CN


.2


N * * CO CO CO
r-H CN CSI CO


QJ -—<


kl


«


03
o


N


~H CO
O
CD IO CO CO CO -^ © r-H CN © Ol © T-H ©^ O
E> -f CO Ol T-H iß © iß © CO t— [>


c-c


a
^>
CM CO CM CO CO CO CO CO CO CO CS] CO


3

p


.O
a


u


I
I
© CD Iß
Ol CO o: CO CO ©
CM CO CM CM TH T-H T-H TH CM TH


Gj T3


a o
a o
© CM © CO CM CO Iß


© iß © "HH © TrJH Ol CO ©
CO IßCM iß CO CO -^


a > °


*


.* o ^ CM CM CO CM CM co csi csi csj CO CM CM CN CS] CS] CO CO


^>a


a


c


OJ
TJ © © tH CM CO ^ iß © t-CO © © T-I CM CO ^


^ Iß Iß Iß Iß Iß Iß Iß Iß Lß Iß © CO © © ©
o © © © © © © © OJ © © Ol © © © ©
Ü
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 7     <-- 7 -->        PDF

pučanstva se napustio i sječa šume se sve više obavlja putem društvenog
sektora proizvodnje tako, da je danas taj sektor proizvodnje obuhvatio gotovo
potpuno svu sječu u društvenim šumama.


Kretanje ukupnih godišnjih sječa 1938,m?´- /$%


J-injja prosječnog god/šnjeg
prirasta ~" ~


1958 mi 48 43 1950 51 52 53 54 55 56 57 59 1950 61 61 A3 64
godina


Za ova kretanja predratno učešće nije uporedivo, jer su ne samo vlasnički
odnosi bili različiti ,nego se i način eksploatacije šuma razlikovao (veleprodaja
sječina, režije i maloprodaja).


Karakteristična su i kretanja učešća važnijih grupa sortimenata u ukupnoj
proizvodnji šumskih sortimenata:


1947 1952 1957 1962
Grupa sortimenata 1938 —1951 —1956 —1961 —1964


Trupci za rezanje 46,0 43,1 33,8 31,3 33,1
Trupci za furnirCelulozno drvo
Ostalo ind. drvo
i ljuštenje 0,9
2,2
5.6
1,1
4,2
5,0
1,0
6.7
4,4
1,3
7.1
3,6
2,9
11,2
2,1
Tehničko drvo 5,1 6,9 6,4 8,1 8,4
Ogrijevno drvo 40,2 39,7 47,7 48,6 42,3
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 6     <-- 6 -->        PDF

periodu se osjetno povećavaju investicijska ulaganja za nabavu mehanizacije
za sve vrste radova od uzgajanja i podizanja šuma do eksploatacije i zaštite
šuma u svrhu što bržeg izvlačenja šumarstva iz velike zaostalosti.


2. PRIKAZ KRETANJA ŠUMSKE PROIZVODNJE U PROTEKLOM
RAZDOBLJU
1) Iskorišćavanje šuma.


Kretanje izvršenih sječa po ukupnoj bruto drvnoj masi prikazano je u
tabeli 1 po godinama i po glavnim vrstama drveća, po sektorima vlasništva
i ukupno.


Prosječni nivo sječa u pojedinim periodima kretao se ovako:
1947 1952 1957 1962
1938. —1951. —1956. —1961. —1964.
u 000 m3


Ukupna sjeća 5928 6237 4162 3639 4229
Od toga:


u društvenim šumama — 5545 3669 3269 3715
u privatnim šumama — 692 493 370 514
Po vrstama drveta:
U društvenim šumama
hrast 1058 527 523 679
bukva 2920 1845 1503 1559
ostale listače 1012 693 797 939
četinjače 1093 605 405 536


U iskazanim količinama posječenog drveta uključen je i šumski otpad.
Do najvećeg pada sječe je došlo u trećem periodu i to najviše kod četinjača
kada su sječe četinjača iznosile svega 37% od prosjeka sječa izvršenih u prvom
periodu od 1947—1951. godine.


Kod ostalih listača bila su najmanja odstupanja u pojedinim periodima.


Međutim od naročitog je interesa promatrati kretanje proizvodnje u
eksploataciji šuma, koje je prikazano na tabeli 2. Ako ga promotrimo u istim
vremenskim odsjecima kao i kod kretanja ukupnih sječa vidimo, da se učešće
proizvodnje šumskih sortimenata, koji predstavljaju društveni sektor proizvodnje,
kretalo ovako:1


1947 1952 1957 1962
Godina 1938 —1951 —1956 —1961 —1964


Učešće 29,7»/o 48,8% 76,83/o 80,5u/o 83,9»/o


Iz ovog se pregleda vidi, da je u prvim poratnim godinama u društvenim
šumama još vrlo visoko učešće privatnog sektora proizvodnje. U to se vrijeme
opskrba seoskih domaćinstava sa ogrjevnim drvetom vršila gotovo isključivo
prodajom stojećih stabala u šumi. U kasnijim periodima taj način opskrbe


1 Sve daljnje analize odnose se na društvene šume.


478
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 5     <-- 5 -->        PDF

o


>o
CO


f M Ol CO CO CO
OS r^ r-CO CO t
"tf CM CM in


as


CO ö


IO CD


no


^ ^ ^


5

go t-OCOtnOS^OCK CD ^ CD in CO
3 CD


COasCOCOCOCOCOCOCOCMCO t-CD


I^-CJSCOCOCO^CMOCOCMOCN CO t~;


CO


cococörococococöcocöcoco CO CO


> J
CO CO in CO OS i—I CO CM
OS CD CM CO as co <-i as co O


CO CM CD as CM CD
as CD CM .-H co co in
in COCOCOCOCOCO^Tf


cj3


CO OS CO CM CM CO
CO a) -^ CO CO CO -^ CO


O


H


<


G c/j


|o


w


i-j -q1s a


ITaus TF auj UsJ L— uj vi»/ y-<


I CNtQ-^^CMOOOO


Eg


o


ID


« >


Q CO


O


3J3


&


w


<


CO TH r^ as * CO r-CD
< CM r-m co co t--r co CO
lO *tf "^ "^ CO CO CO CO CO CO


o


w


i-s


CO CD CD CO Tf rH
co^T-Hcocoasco^t-i-imas<-H


as as in co
as m co m CD co m m m


co co "tf m in


CO


o


LH
O
>r/l
K
EH


CO -»->


CO


> CM
co as i-t co CD *H CD CM


w


M o co *-i o o as as as
f/1


CO OS CM i-H r-CD in co co co co co co co co as as «


P! cyj


Et»


Q


w


J
Ü
CO |Q *f T* CM <*< as rH CO CO .—H m as co


"+


O; CO t-CO as
m TF co T^ in > yj


L3


-O


T-H CM CM CM


CO


o


c


Id CD


o A>
CM as co ^ -^ CM r^
T^ O CO


>N


m CD CO CM
en


Tl 3


co CD m m


coK
a


CO


CO


E


o
6
cocococomascocMOi-Has´-HminTtHcocMO


c ocMCMcoas^cocomoocOf-iinasT^T-Hinas


p. p.
3
coioio5


^cdcDuoco^cocöcococococococococöco ^ oP Do
C


cm


to
LCi in


a


a; -S CD co as o »-i CM co TF co as o ^H CM co ^
OS
T—1
a> t3>"


inininmmm mm m incDcocococo
X! o <" T3


ascsasasasasasasasasososasasasasasasos o


CO m


Ü
O


477
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 4     <-- 4 -->        PDF

kanja kvalitetnog sadnog materijala i nedovoljnog stručnog kadra nisu uspjela


pošumljavanja niti 50% tretiranih površina (uglavnom se radilo sa dobrovolj


nom i aktiviziranom radnom snagom).


Politika šumarstva toga razdoblja bila je, da se pod svaku cijenu ublaže


previsoke sječe. U tu svrhu su vršene velike akcije na obnavljanju šuma, koje


su ujedno imale veliki značaj za popularizaciju šumarstva.


U drugom periodu od 1952. do 1956. godine nastupa izvjestan predah u


proširivanju sječa, pa je godišnji prosjek ukupnih sječa pao na 4,162.000 m:!


tj. nivo ukupnih sječa u ovom periodu je smanjen za 58% °d nivoa izvršenih


sječa u prvom periodu. U istom se periodu kod radova na pošumljavanju po


čela poklanjati veća pažnja kvalitetu nego kvantitetu izvedenih radova, pa je


smanjeno pošumljavanje površinski za 39´% od prethodnog perioda; U po


gledu obnove šuma u tom periodu je ustvari nastao nagli zaokret što se tiče


kvalitete izvedenih radova a to se najbolje vidi što su izvršena pošumljavanja


u 1956. godini uspjela već i do 80%.


Karakteristika ovog perioda je i bolje iskorištenje posječenog drveta.


Međutim, još uvijek se osjeća dosta jak pritisak i potražnja šumskih sortime


nata određene kvalitete, specijalno trupaca za rezanje. Uslijed toga je dolazilo


u prvim godinama ovog perioda do tzv. kvalitetnih doznaka stabala, što je u


krajnjem cilju značilo kvalitetno slabljenje šumskog fonda.


Još uvijek pod dojmom visokih sječa nije se u politici šumarstva počelo
konkretnije rješavati nastali problem što niti sječivi etati niti prirast šuma
ne idu ukorak sa sve većim potrebama u potražnji drveta.


Ipak se već u tom periodu počelo upozoravati i isticati da potražnja drveta
raste iznad mogućnosti šumske proizvodnje.


U trećem periodu od 1957—1961. godine prišlo se daljnjem smanjivanju
sječa na godišnji prosjek od 3,639.000 m:! u kojem je periodu sječa snižena
ispod ocijenjenog prosječnog godišnjeg prirasta šuma.


Ovakvim usklađivanjem visine sječa sa etatnim mogućnostima neminovno
je došlo do potrebe realnijeg sagledavanja nastalog nesklada između proizvodnje
i potrošnje drveta kao i traženje najbržeg puta za njegovo otklanjanje
odnosno ublažavanje.


Zbog toga ovaj period karakterizira naglašena orijentacija na potrebu
proširenja areala četinjača kao najdeficitarnije vrste drveta putem introdukcije
četinjača u šume listača kao i orijentacija na sadnju visokoprinosnih topola
i drugih vrsta drveća brzog rasta. Međutim, ograničena sredstva, pomanjkanje
sadnog materijala i određenog iskustva kao i potpuna tehnička neopremljen
ost, nisu omogućili u tom periodu onakav zamah, kakav se je mogao
i trebao razviti.


Nadalje ovaj period karakterizira naročito naglašena orijentacija na njegu
šuma, melioraciju degradiranih šuma radi kvalitetnog poboljšanja postojećeg
šumskog londa kao i na forsiranju izrade šumsko gospodarskih osnova.


U četvrtom periodu od 1962. do 1965. godine dolazi do postepenog laganog
porasta ukupnih sječa koje u 1964. godini dostižu visinu od 4,360.000 m:!. U
pošumljavanju se težište prenijelo na podizanje plantažnih šuma i na podizanje
intenzivnih kultura brzog rasta uz zadržavanje snažne dinamike u
njezi šuma.


Kao glavna karakteristika ovog perioda je potpuno napuštanje administrativnog
upravljanja šumama i prijelaz na radničko samoupravljanje. U tom
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 89. STUDENI—PROSINAC
GODINA 1965.


DVADESET GODINA ŠUMARSTVA SR HRVATSKE
1945—1964. god.


Ing. MATEJ BUTKOVIĆ


1. UVOD
Odmah iza rata šumarstvo se našlo pred teškim i složenim zadacima. S
jedne strane, trebalo je osigurati velike količine drveta za obnovu zemlje,
osigurati prerađivačkoj industriji dovoljno sirovina radi što bržeg zadovoljenja
domaćih potreba, osigurati što veće količine drveta za izvoz radi dobivanja
deviza potrebnih za industrijalizaciju zemlje. Na drugoj strani zatečena
nedovoljna otvorenost šuma, pomanjkanje mehanizacije, te pomanjkanje stručne
radne snage zahtijevalo je maksimalne napore ne samo da bi se izvršili
zadaci u proizvodnji, nego je trebalo istodobno u takvim uvjetima poslovanjasačuvati proizvodnu sposobnost šuma.
Radi toga je 20-godišnji put poslijeratnog šumarstva veoma značajan u
povijesti našega šumarstva, pa je potrebno jednim pregledom osvrnuti se na
njega i prikazati što cjelovitije rezultate svih važnijih aktivnosti koje su u
tom.
razdoblju izvršene u šumarstvu Hrvatske.
Četiri su karakteristična perioda toga razdoblja:


1.
od 1945—1951. godine
2.
od 1952—1956. godine
3.
od 1957—1961. godine
4. od 1962—1965. godine
Prvi period karakterizira vrlo visok nivo sječa, daleko iznad prirasta šuma,
u kome je periodu šumarstvo kao prirodni izvor nacionalnog bogatstva,
doprinijelo veliki prilog u obnovi i industrijalizaciji zemlje. U tom periodu
prosječni godišnji nivo sječa iznosio je 6,237.000 m;J sa maksmalnim sječama
u 1948. godini u kojoj je posječeno 7,235.000 m:! (u šumama svih sektora vlasništva).
U istom razdoblju izvršeni su (po površini) veoma opsežni radovi na podizanju
šuma tako, da je godišnji prosjek pošumljavanih površina dostigao
visinu od 19.447 ha sa maksimalno izvršenim pošumljavanjem u 1950. godini
na površini od 23.875 ha.
Pomanjkanje stručne radne snage, a ogromni zadaci koje je u tom razdoblju
šumarstvo nosilo na svojim leđima, odrazilo se na vrlo slabom kvalitetu
izvedenih radova. Zbog toga bila je ne samo niska produktivnost rada,
nego i vrlo slabo iskorištenje drveta. Na polju podizanja šuma zbog pornanj