DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 18     <-- 18 -->        PDF

ricda. Rezultat ove širine je činjenica, da danas u priličnom broju djelatnosti,
posebno onih na području primarne prerade drveta, imamo najveći broj proizvodnih
kapaciteta na istu količinu proizvoda, odnosno po poduzeću najmanju
proizvodnju. Evo samo nekoliko uporednih pokazatelja po republikama za neke
značajnije proizvode u 1964. godini (u % proizvodnje):


m: 1 po SR SR SR SR
pod´.: izeću B i H Hrvatska Slovenija Srbija
rezana građa četinjara 98 43 100 —
rezana građa bukve 218 143 100 61
rezana građa mekih lišćara — 78 — 100
šperploče 196 117 100 125
iveraste ploče 112 97 100 74
spavaće sobe 33 28 100 80
kombinirane sobe 102 101 100 125
kuhinje 22 50 100 89
komadni namještaj krupni 76 43 100 41
građevna stolarija 32 65 100 37
kuće, barake i dijelovi 254 105 100 48


Nema sumnje da su ovi momenti imali, a da imaju još i sada, znatan utjecaj
na rentabilnost proizvodnje, osobito u djelatnostima više faze obrade drveta,
gdje su i investicijska ulaganja bila osjetno veća. U sklopu svih ovih i niza
drugih razvojnih okolnosti treba istaći činjenicu, da je u predratnom periodu
najvredniji dio drvne mase lišćara bio toliko pretjerano eksploatiran u otvorenim
šumskim područjima, da je u periodu obnove ratom opustošene zemlje
trebalo u isto vrijeme obnavljati postojeće kapacitete i podizati nove, a za jedne
i druge otvarati nova šumska područja, u pravilu mnogo udaljenija i sa inače
slabim dostupnim komunikacijama.


U tootpadao na pilansku preradu. 1939. godine njeno je učešće iznosilo nešto preko
60´%, da bi već u 1947. godini palo na cea OS0/!), iako je pilanska prerada porasla
za preko 30%! Daljnje promjene u strukturi prerade drv. industrije, u inače
karakterističnim godinama razvojnog ciklusa grane, pokazuje slijedeća tabela:


1939. 1947. 1950. 1951. 1953. 1956. 1960. 1964.
Rezana građa 60,3 58,0 57,2 55,7 53,0 43,1 33,0 27,6
Furniri i ploče 14,3 11,0 7,6 7.3 7,5 8,4 11,0 11,6
Ambalaža 2,0 3.4 3,0 3,2 3.4 4.2 2.9 1,8
Namještaj 4.0 9,3 11,6 15,5 14,7 19,9 26,1 33,7
Kuće i
građevna stolarija 0,6 1,6 7,9 4,2 1,3 1,8 3,6 7.2
Parket 2.3 2,9 1,8 2,0 2,6 2,7 3.1 1.8
Štavila 8,6 6,0 3,3 4,7 5,2 4.8 3,7 1,3
Ostalo 7,6 7.8 7,6 7,4 12,3 15,1 16,6 15,0
Ukupno: 100 100 100 100 10O 100 100 100