DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 153     <-- 153 -->        PDF

INTERNACIONALNO SAVJETOVANJE
O ŠUMSKOJ PRODUKCIJI THARANDT
1965.


Tehnički Univerzitet Drezden
Institut za šumsku produkciju Tharandt
Tharandt, 18.—23. X 1965.


U jednoj od najstarijih šumarskih škola
na Svijetu, u Tharandtu, (Saska, Demo


kratska Republika Njemačka), održano je
u vremenu od 18—23. oktobra 1965. Internacionalno
savjetovanje o šumskoj produkciji
na inicijativu Instituta za šumsku
produkciju (prof. Kleinerta i Dr. Hengsta)
Drezdenskog tehničkog sveučilišta.


Nakon svečanog otvaranja koje je izvršio
prof Kleinert, direktor Instituta za
šumsku produkciju, slijedili su referati i


SI. 1.
Učesnici Internacionalnog savjetovanja o šumskoj produkciji u Tharandtu.


SI. 2.
Institut za šumsku produkciju u Tharandtu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 154     <-- 154 -->        PDF

diskusije pod predsjedanjem profesora
Schcbera (Njemačka), Mitscherlicha (Njemačka),
Pardea (Francuska) i Klepca (Jugoslavija).


Prof, đr Schober, Göttingen (Zap. Njemačka):
Podaci o proredama u bukovim
šumama.


Dr Bryndum (Danska): Pokusi o proredama
u bukovim šumama Danske.


Dr. Schelev (Sofija, Bugarska): Istraživanja
prirasta i prihoda u hrastovim šumama
Bugarske.


Prof. dr Klepac (Zagreb, Jugoslavija):
Gubici na prirastu u hrastovim šumama
koje su napali gubar i ostali štetnici.


Ofm. Heggemann (Norveška): Značenje
istraživanja prirasta i prihoda za postizavanja
cilja gospodarenja.


SI. 3.
Institut za šumarsku ekonomiku u Tharandtu gdje je održano Savjetovanje.


SI. 4.
Smrekova sastojina s odličnim podmlad kom u šumskom predjelu Carlsfeld u
Saskoj.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Prof. dr Trampler (Varžava, Poljska):
Izračunavanje tečajnog prirasta na pokusnim
plohama.


Dr. Dittm?.r (Ebcrswaldc, Njemačka):
Rast i cbrast u zavisnosti cd šumskih cblasti.


Dr. Decourt (Nancy, Francuska): Sastav
prirasno-prihodnih tablica u Francuskoj.


Prof, đr Parde (Nancy, Francuska): Istraživanje
produktivne sposobnosti u četinjavim
šumama Francuske.


SI. 5.
Smrekova sastojina vrlo kvalitetnog drva
u Saskoj.


Prof, dr Becking (Wageningen, Holandija):
Preborno gospodarenje u tropskoj
prašumi.


Prof. dr Magyar (Soprön, Mađarska): Vegetacijska
istraživanja u Mađarskoj kao
podloga za produkciju i uzgajanje šuma.


Dr. Hummel (Meksiko): Nacionalna šumska
inventarizacija u Meksiku.
Prof. dr Borset (Oslo, Norveška): Razvoj
preborne pokusne plohe u 40 godina.
Prof. dr Prisol (Zvolen, Čehoslovačka):
Priiast i prihod u prebornim šumama.


Dr. Kräuter (Eberswalde, Njemačka):
Usporedba produkcije u mladim borovim
sastojinama koje su nastale različitim tretmanima.


Prof. dr Vyskot (Brno, Čehoslovačka):
Prirast i razvoj ariša različite provenience
je.


Dr Sopp (Söpron), Mađarska): Istraživanje
drvne mase i prirasta na borovima
Mađarske.


Dr Swalow (Moskva, Sovjetski Savez):
Metoda i podaci jednog istraživanja u borovim
sastojinama na sjeveru Sovjetskog
Saveza.


Dr. Vinš (Prag, Čehoslovačka): Širina
goda u jednodobnim smrekovim sastojinama
i njihove promjene.


Lie. Ericsson (Stockholm, Švedska): Utjecaj
njege sastojine na težinu drveta.
Dr. hab. Hengst (Tharandt, Njemačka):
Studija o mješovitim sastojinama.


U toku i na kraju Savjetovanja organizirano
je nekoliko vrlo uspjelih ekskurzija
u šume Saske, gdje su učesnici vidjeli
vrlo lijepo uzgojene i odlično regenerirane
smrekove šume. Uvjerili smo se na terenu
da njemački šumari odlično gospodare svojim
šumama i da mnoge njihove sastojine
mogu poslužiti kao školski primjer kako
treba njegovati, pomlađivati i sjeći šumu.
SI. 4. pokazuje takve smrekove sastojine u
oblasti Carlsfeld-a.


Savjetovanje je u cijelosti uspjelo. Referati,
žive diskusije i izmjena mišljenja
zbližili su oko stotinu učesnika iz raznih
dijelova Evrope i pokazali ponovno da
znanost ne poznaje granice a gostoprimstvo
i srdačnost domaćina — napose prof.
Kleinerta i dr. Hengsta — učinili su ovo
Savjetovanje vrlo ugodnim.


Prof. dr Dušan Klepac


NEKE MISLI NA 13. KONFERENCIJI
FAO U RIMU
(Tehnički Komitet za šumarstvo i šumske
proizvode, Oktobar 1965)


Prof. dr Dušan Klepac


Nova studija o potrošnji, produkciji i
trgovini drva u Evropi, koju je izradila
Evropska ekonomska komisija sa Organizacijom
FAO, zacrtala je osnovne smjernice
politike u Evropi. Prema toj studiji


— čini se — da će Evropa biti u mogućnosti
da proizvede svu količinu listača
srednje i slabije kvalitete, koju će trebati,
ali će joj nedostajati četinjače tanjih dimenzija
i listače odličnih kvaliteta. Radi
se o jednom deficitu koji bi — računajući
od sada do 1975. godine — mogao iznositi
40 do 70 milijuna kubičnih metara već pre627