DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 152     <-- 152 -->        PDF

zamoljeni da se proglašenje ovih odjela na
licu mjesta obavi u našem prisustvu. Ovaj
smo predlog sa zadovoljstvom prihvatili
te je proglašenje obavljeno na svečan način.


Nakon posjete Pragu i ostalim ustanovama
i institucijama članovi grupe su se
oprostili od domaćina i otputovali u Varšavu.


I u Varšavi je doček prevazišao sva
naša očekivanja. Topla i ugodna atmosfera
vladala je za cijelo vrijeme boravka
u Poljskoj.


Prema programu u Poljskoj trebalo je
da posjetimo Šumarski fakultet, fakultetsko
dobro, neke kulturne ustanove, historiske
spomenike, lugarsku školu i Centar
za obrazovanje radnika.


Domaćini su nas prvo upoznali sa organizacijom
i radom Šumarskog fakulteta
u Varšavi i njegovih zavoda. Pored ovog
u Poljskoj rade još dva šumarska fakulteta
i to u Poznanju i Krakovu. Svaki
od njih ima svoje fakultetsko dobro. U
Varšavi i Poznanju su i fakulteti za drvnu
industriju. U Poznanju je i odjelenje za
hemisku preradu drveta. Fakulteti spadaju
pod Ministarstvo za visoke škole.


Za obavljanje naučnog rada formirani
su:Institut za šumarstvo u Varšavi (u
njemu je zaposleno 280 lica od kojih
30 profesora i docenata, 90 asistenata,
a ostali su inženjeri te drugo tehničko
i administrativno osoblje).

Institut za drvnu industriju u Poznanju
i
— Institut za celulozu u Lodju.
Ovi instituti spadaju pod Ministarstvo
šumarstva i drv. industrije. Organizacijom
naučnog rada u zemlji bavi se Poljska akademija
nauka. Ona nema posebnu radnu
jedinicu za šumarstvo. Postoji samo
sekcija za šumarstvo i drv. ekonomiku.


Nakon upoznavanja Šumarskog fakulteta
i njegovih zavoda članovi grupe otputovali
su u Roguw gdje se nalazi istoimeno
fakultetsko dobro. Fakultetsko dobro
je udaljeno od Varšave šezdesetak kilometara.
Do dobra vodi električna željeznica i
asfaltna cesta.


Fakultetsko dobro »Roguw« organizovano
je kao budžetska ustanova. Ono upravlja
sa 3.450 ha šuma i jednom malom pilanom.
Organizacija dobra je sprovedena
po revirnom sistemu. Imaju 4 revira a
svaki revir ima 3—4 lugarska rejona (svega
14 lugarskih rejona). Na čelu dobra je
inženjer šumarstva. I na čelu revira su inženjeri
šumarstva.


Baza za gazdovanje na dobru je privredna
osnova koju radi katedra za uređivanje
šuma. Godišnji etat je 12—13.000 m:l dok


je prirast 15—16.000 m;´. Prosječni prirast
je 4 m3 po 1 ha a tekući 7 m3.


Što se tiče odnosa i saradnje između Šumarskog
fakulteta kao cjeline kao i njegovih
katedri stanje je isto kao što je rečeno
za Šumarski fakultet u Brnu. Sve su
katedre živo zainteresovane za rad na dobru.
Neke od njih (meteorologija, entomologija
i zaštita) imaju čak i svoje zavode
smještene na samom dobru. Nastava iz ovih
predmeta pretežno se drži na dobru
pa je u tu svrhu opremljeno i nekoliko učionica.
Rukovodioci zavoda su stalno nastanjeni
na dobru.


Pored ovog na dobru se nalazi velik studentski
dom, restoran i dom za nastavnike.


Nakon upoznavanja organizacije i rada
fakultetskih dobara »Adamovo« i »Roguw«
članovi grupe stekli su približno ovakav
dojam:šumarski fakulteti i njihova dobra
predstavljaju nerazdvojnu cjelinu, pri
čemu ni jedno od njih ne gubi svoju
individualnost, jer su im prava i dužnosti
jasno utvrđene.
- kolektivi Fakulteta
ne mogu ni zamisliti
da bi se moglo raditi bez dobra
pa na pr. mogućnost odvajanja dobra
od Fakulteta nikome i ne pada na
um.na dobro se gleda kao na zasebnu
radnu jedinicu koja treba da samostalno
egzistira.

kao ugledno, dobro do maksimuma
koriste druga preduzeća, bilo za potrebe
obrazovanja svojih stručnjaka
ili prenoseći kod sebe naučno-tehnološka
ostvarenja.
— učešće svih nastavnika i njihovih saradnika
u radu dobra veoma je intenzivno.
Nema ni jednog člana fakulteta
koji bar nešto ne radi na dobru.
Namještenici dobra smatraju se prosto
kao članovi Fakulteta.posebno nas je ugodno dirnulo kada
smo na dobru »Adamovo« skoro na
svakom koraku nailazili na razne spomenike
podignute zaslužnim šumarima
ili pojedincima koji su pjevali o
šumama.
Po povratku iz Roguwa domaćini su nam
omogućili da posjetimo stari varšavski
grad, geto, nacionalni muzej, muzej u palati
Sobjeskih, svjetsku izložbu knjiganeke još historiske spomenike.


I na kraju Ministarstvo šumarstva i drv.


industrije omogućilo je potpisatom da, u


zapadnim dijelovima zemlje, posjeti Cen


tar za obrazovanje radnika u Rihliku i Lu


garsku školu u Margoninu.


Tako se završila ova vrlo ugodna i ko


risna posjeta članova Odbora za fakultet


ska dobra dvjema prijateljskim zemljama.


Dr Kopčić