DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 151     <-- 151 -->        PDF

Ostali podaci:prosječna temperatura 7,5° C

nadmorska visina između 215 i 570 m.

padavine 550—650 m/m

godišnji plan sječa iznosi 45.000 m:i
bruto mase (što iznosi po 1 ha obrasle
površine 4,7 m3)
prosječni godišnji prirast je 4,2 nrv*
po X ha


m


struktura sastojina:


t :

mlade sastojine 40,"/u

stare sastojine 60,:l/<>
H
— lišćara je 4S"/o, a četinara 51´Vo od čega
otpada na:smrču 25"´/{i

bukvu 2P/o

bor 14l:´/o

hrast 133/0

grab lOB/o

jelu 0Vo

ariš 5°/o
— lipu 5,;,/o
— ostalo l´!l/o
Dobro funkcioniše kao budžetska ustanova
kojom upravlja Upravni odbor. Na
čelu dobra je upravnik. U administrativnom
pogledu dobro je podređeno Rektoratu.
(U sastavu Rektorata su: šumarski,
agronomski, veterinarski i ekonomski fakultet).
Dobrom se gospodari na bazi privredne
osnove koju radi fakultet. Budžet
dobra odobrava Ministarstvo finansija.


Šumarski fakultet kao cjelina, i preko
svojih katedri, intenzivno sarađuje sa upravom
dobra te se ustvari Fakultet i uprava
dobra mogu smatrati kao jedna cjelina.
Ovakvo stanje je posljedica sretno
riješenih međusobnih odnosa gdje su prava
i dužnosti uprave dobra i Fakulteta u
potpunosti raščišćeni. Rad nastavnika i
sarađnika Fakulteta odvija se na dobru
iz ovih oblasti:naučno-istraživački rad. Dobar dio ovog
rada odvija se na dobru. Samo
u 1965. godini obrađuju se 34 naučne
teme. Ovaj rad pretežno finansira Fakultet,
a u manjoj mjeri samo dobro.
Sredstva za naučni rad, koje finansira
Fakultet, daje Fakultetu Ministarstvo
finansija koje odobrava plan
naučno-istraživačkog rada,

diplomski radovi studenata. Studenti
rade svoje diplomske radove iz tema
koje su od interesa za dobro,

praktična nastava i proizvodna praksa
obavlja se na bazi plana kojeg zajednički
rade Fakultet i Uprava dobra.
Isto tako se na dobru praktikuje
kombinovano izvođenje praktične i
teoretske nastave. Studenti prve godine
provode redovno 2 dana nedjeljno
na praktičnim radovima. Ostalih
godina prema potrebi.

privrednu osnovu dobra radi katedra
za Uređivanje šuma. U izradi ove osnove
sarađuju i ostale katedre. Na
bazi i u granicama privredne osnove
rade se godišnji planovi.

geološko-pedološka ispitivanja. Svaka
stopa zemljišta je ispitana i na osnovu
toga su izrađene geološke karte.
Prema podacima ovih karata geološka
podloga dobra se sastoji od granita
(zapadna strana), vapnenca sa karstom,
škriljaca, gline i jure. Prema
pedološkoj karti podzoli se nalaze na
granitu i glini a smeđa šumska zemljišta
i sive te smeđe renzine na krečnjaku.
Na nizu oglednih ploha redovno
se prate promjene u zemljištu.

meteorološka služba. Na dobru je instalirano
20 meteoroloških stanica na
kojima se prate i analiziraju podaci
o oborinama, temperaturi, vjetru i
vlažnosti vazduha.

geodetski radovi. Katedra za geodeziju
detaljno je snimila dobro i sve
objekte na njemu te izradila odgovarajuće
karte.

iskorišćavanje šuma. Iz ove oblasti
najviše se studiraju načini privlačenja
drvnih sortimenata i mehanizacije
radova. Najveća udaljenost od puta
do panja iznosi 400 m. Učešće motornih
pila u sječi je 71"/o. Na jednu
pilu otpada godišnje 3.000 m3. Privlačenje
je mehanizovano 55°/o (traktori)
a prevoz 99%> (kamioni — sa napravom
za utovar koji obavlja šofer
sa svojim pomoćnikom). Na 1 kamion
otpada 4.500 m3.

uzgajanje šuma. Na katedri za uzgajanje
šuma leže najodgovorniji zadaci.
Oni se kreću od problema sjemena,
preko sjetve i sadnje do njege i
zaštite sastojina. Kod tretiranja određenog
zemljišta utvrdi se cilj kojem
se teži tj. buduća sastojina te se propišu
mjere gospodarenja u svrhu ostvarenja
cilja.
— organizacija i ekonomika gospodarenja.
Iz ove oblasti, pored studiranja
organizacijskih formi posebno se prate
troškovi, ekonomičnost i rentabilnost
rada. Na dobru rade stalni šumski
radnici koji stanuju u okolnim
selima kod svojih kuća.


Zadnji dan boravka na dobru domaćini
su nam priredili veoma ugodno iznenađenje.
Naime, fakultetska uprava je proglasila
dva odjelenja na dobru imenom našeg
eminentnog stručnjaka prof. dr. Žarka
Miletića. Kako je naš odbor od strane domaćina
smatran u neku ruku prestavnikom
svih naših šumarskih fakulteta to smo


623