DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 149     <-- 149 -->        PDF

kvantitativno određivanje bilo što preciznije,
istovremeno sa spomenutim vodenim
ekstraktima ispituje se baktericidno i bakteriostatsko
djelovanje klasičnih antibiotika
penicilina i streptomioina. Pomoću te
usporedbe moguće je rezultat fitoncidnog
djelovanja ispitivanih biljaka izraziti u
ekvivalentu sa klasičnim antibioticima,
koji u ovom slučaju služe kao mjera za
jačinu baktericidnog i bakteriostatskog
djelovanja.


Ovom »kombiniranom metodom« pregledano
je bilo 267 biljnih uzoraka, koji se
odnose na 174 različite biljke. One su u
disertaciji prikazane po porodicama, kojih
ima 62 i u preko 8G´Vo pripadaju mediteranskim
flornim elementima. U posebnoj
tabeli su navedena i njihova nalazišta
uz 4 priložene karte.


Rezultati baktericidnog i bakteriostatskog
djelovanja prikazani su tabelarno kod
96 uzoraka za penicilinski i streptomicinski
ekvivalent što znači da 35.2´:l/o ispitanih
biljaka pokazuje titoncidnu aktivnost, dok
kod ostalih nema ni tragova antibiotika
tipa penicilina ili streptomicina. Utvrđene
količine fitoncida su uglavnom malene, pa
tek 27 biljaka pokazuje ekvivalenat tipa
penicilina iznad 10 jedinica i 7 biljaka
ekvivalente iznad 100 gama streptomicina
u 1 gr. biljne materije. Da bi se ipak na
neki način pojačalo njihovo djelovanje,
ekstrakti su podvrgnuti koncentraciji evaporacijom
kod 37´1 C čime se je volumen
smanjio za 8—10 puta a baktericidno djelovanje
višestruko pojačalo. Usporedbom
djelovanja između listova i plodova iste
biljke, izrazito više fitoncida sadrže plodovi.
Postoje indikacije, da su proljetni
uzorci bogatiji na fitoncidima od ljetnih
i zimskih. Za biljke sa izraženom fitoncidnom
aktivnošću su prikazane ekološke
karakteristike i date količinske procjene
ukoliko bi ove došle u obzir za iskorištenje
kao sirovinski materijal.


U eksperimentalnom radu sa životinjama
opisano je provjeravanje djelovanja vodenih
ekstrakata biljaka, koje su u labora


ci´lcano 3umactifv)f9


POSJETA ČEHOSLOVAČKOJ
I POLJSKOJ


Zajednica šumarskih fakulteta Jugoslavije,
između ostalih, formirala je i »Odbor
za fakultetska dobra« sa zadatkom da:


torijskim pokusima pokazivale izrazitu aktivnost,
pa su ti ekstrakti aplicirani na inficirane
rane kod zečeva. Prethodno je
bilo utvrđeno da su ekstrakti podnošljivi
na parenteralnu primjenu. Ti su pokusi
vršeni u usporedbi sa klasičnim antibioticima.
Pokazalo se, da je zaštitno djelovanje
fitoncida na inficirane rane kod zečeva
u tom obliku neznatno, vjerovatno
radi premalog sadržaja i nepročišćenosti
primijenjenih vodenih ekstrakata.


Na kraju disertacije je dat zaključak sa
popisom upotrebi] ene literature.


Ovaj rad gledan u sklopu problematike
pošumljavanja i melioracije Krša je interesantan,
jer je među ispitanim biljkama
njih 80, koje su u tom pogledu značajne.
Klasificirane po tipu uzrasta i po svojem
fitoncidnem djelovanju prikazane su u tabeli:


11 o 0 °


5 c Ö cg
g Ss cSS g-s


N p a u (DO V

Stablo 23 V2
Manje stablo 4 2
Krupni grm 4 3
Grm 31 13
Manji grm 13 3
Ukupno 80 33


Kako se vidi iz gornje tabele antibiotsku
aktivnost pokazuje 41.5ö/o vrsta što
je oko Ö´/´o više od procenta svih ispitanih
biljaka. Među ove spada Arbutus unedo,
Quercus ilex, Pistacia terebinthus, Rhus
coriaria, Ceratonia siliqua, Myrtus communis,
Pinus pinaster, Erica sp. itd.


Kod ovog ispitivanja, koje je trajalo 3
godine, surađivao je Institut za Jadranske
kulture i melioraciju Krša u Splitu te
Šumsko gospodarstvo u Zadru.


D.
Jedlowski

se upozna sadašnja organizacija i rad
svih fakultetskih dobara u zemlji i
pomogne njezino poboljšavanje
— prostudira problematika iz oblasti:
— statusa fakultetskih dobara
— odnosa fakultet — dobro
621
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 150     <-- 150 -->        PDF

— održavanja nastave i prakse i na


učno-istraživačkog rada na dobri


ma
i predlože mjere unapređenja da se
— ostvari saradnja između dobara u
svrhu razmjene mišljenja, usklađivanja
odnosa i korišćenja dostignuća.
Da bi Odbor za fakultetska dobra što
bolje ostvario postavljene zadatke, uključio
je u svoj rad i direktore fakultetskih
dobara. Rad članova odbora odvijao se na
sastancima koji su održavani na samim fakultetskim
dobrima. Ovo je činjeno iz razloga
da se članovi odbora i direktori fakultetskih
dobara detaljno upoznaju sa
svim dobrima, njihovom organizacijom,
radom i osnovnom problematikom. Ovakav
način rada pozitivno se odrazio kako
na članove odbora tako i na direktore dobara.
Tako se mogla realno na licu mjesta
tretirati sva problematika iz oblasti
rada dobara.


Kroz pet održanih sastanaka odbora obišla
su se sva fakultetska dobra (u Sloveniji
se obišlo bivše fakultetsko dobro,
jer sada fakultet u Ljubljani nema svoga
dobra). Kada su se tako članovi odbora upoznali
sa našim fakultetskim dobrima,
predloženo je, da se u svrhu daljnjeg proširivanja
i upotpunjavanja saznanja o dobrima,
obiđu i neka poznata strana fakultetska
dobra. Uviđajući korisnost ovog
predloga za daljnji razvoj naših dobara,
odlučeno je, da se za početak posjete dobra:


— »Adamovo« — Šumarskog fakulteta u
Brnu i
— »Roguw« — Šumarskog fakulteta u
Varšavi.
Sa ovom odlukom odbora saglasila se i
Zajednica šumarskih fakulteta Jugoslavije.
Grupa cd devet članova (3 člana odbora,
3 direktora dobara i 3 stručnjaka iz
šumsko-privrednih preduzeća SRBiH) —
otputovala je 9. maja 1965. godine u trinaestdnevnu
posjetu Čehoslovačkoj i Poljskoj.
Putovalo se preko Austrije u Brno i
dalje u Varšavu. Povratak je bio preko
Mađarske. Prema programu, trebalo je da
se na fakultetskim dobrima »Adamovo« i
»Roguw« upozna:


— organizacija i rad dobara


— odnosi Fakultet—dobro


— organizacija praktične nastave i pro


izvodne prakse na dobrima


— naučno-istraživački rad na dobrima
— odnos između dobra i drugih preduzeća
u zemlji
— osnovi za gazdovanje na dobru
— obrazovanje radnika i drugih struč


njaka dobra igledanje na dobro od strane fakulteta
kao na pomoćnu nastavnu instituciju.
Osim navedenih problema, koji su u prvom
redu interesovali članove grupe, zamoljeni
su domaćini da iznesu i druge probleme
za koje smatraju da bi bili od koristi.
Kako su u grupi bila i 3 predstavnika
preduzeća (1 direktor i 2 tehnička direktora)
to smo zamolili da nas upoznaju i sa
nekim preduzećima.


Doček i prihvatanje grupe, kako u Čehoslovačkoj
tako i u Poljskoj, daleko je prevazišlo
sva naša očekivanja. Srdačnost na
koju smo naišli i gotovost da nam se u
svemu izađe u susret, ugodno su nas iznenadili
Izjava domaćina »da se prijateljima
kaže sve tj. ne samo dobre nego i loše
strano« još više nas je uvjerila da se uistinu
nalazimo u bratskim zemljama i među
dobrim prijateljima. To saznanje nam je
učinilo boravak korisnijim i neuporedivo
ugodnijim. Iako su svi nastavnici i drugi
stručnjaci, sa kojima smo došli u doticaj,
bili veoma srdačni i predusretljivi, posebno
su se sa svojom srdačnošću i gostoljubivošću
isticali profesori dr Doležal (Cehoslovačka)
i dr Kaminski (Poljska).


Osim posjete fakultetima, dobrima, nekim
preduzećima i Centrima za obrazovanie
radnika grupa je posjetila i nekoliko
kulturnih ustanova i institucija te historijskih
spomenika. Tako smo u Čehoslovačkoj,
gdje se je grupa zadržala šest dana,
posjetili Šumarski fakultet u Brnu, fakultetsko
dobro »Adamovo«, jedno preduzeće
u okolini Brna, državni dvorac »Lednice«,
nove iskopine starog naselja u Moravskoj,
stari grad u Brnu, Prag, Hradčane, operu
u Brnu i spomenik Napoleonu kod Austerlica.


Članovi grupe su se u prvom redu upoznali
sa organizacijom i radom Šumarskog
fakulteta u Brn u i svim njegovim zavodima.
Organizacija i opremljenost fakulteta
i zavoda ostavili su na nas najbolji utisak.
Slijedećih dana domaćini su nas upoznali
sa organizacijom i radom fakultetskog
dobra »Adamovo«, koje spada u
red veoma uzornih fakultetskih dobara.
Ovdje ćemo se ograničiti samo na neke
podatke o dobru.


»Adamovo« je osnovano 1922. godine kao
fakultetsko ogledno dobro u koju svrhu
služi i danas. Dobro se prostire u neposrednoj
blizini Brna (oko 10 km od grada)
sa kojim je povezano asfaltnim cestama.
Površina mu inzosi 10.900 ha od čega otpada
na:


— obraslu površinu 9.500 ha


— rezervacije
720 ha
— pokusne plohe 520 ha
— ostalo 160 ha


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 151     <-- 151 -->        PDF

Ostali podaci:prosječna temperatura 7,5° C

nadmorska visina između 215 i 570 m.

padavine 550—650 m/m

godišnji plan sječa iznosi 45.000 m:i
bruto mase (što iznosi po 1 ha obrasle
površine 4,7 m3)
prosječni godišnji prirast je 4,2 nrv*
po X ha


m


struktura sastojina:


t :

mlade sastojine 40,"/u

stare sastojine 60,:l/<>
H
— lišćara je 4S"/o, a četinara 51´Vo od čega
otpada na:smrču 25"´/{i

bukvu 2P/o

bor 14l:´/o

hrast 133/0

grab lOB/o

jelu 0Vo

ariš 5°/o
— lipu 5,;,/o
— ostalo l´!l/o
Dobro funkcioniše kao budžetska ustanova
kojom upravlja Upravni odbor. Na
čelu dobra je upravnik. U administrativnom
pogledu dobro je podređeno Rektoratu.
(U sastavu Rektorata su: šumarski,
agronomski, veterinarski i ekonomski fakultet).
Dobrom se gospodari na bazi privredne
osnove koju radi fakultet. Budžet
dobra odobrava Ministarstvo finansija.


Šumarski fakultet kao cjelina, i preko
svojih katedri, intenzivno sarađuje sa upravom
dobra te se ustvari Fakultet i uprava
dobra mogu smatrati kao jedna cjelina.
Ovakvo stanje je posljedica sretno
riješenih međusobnih odnosa gdje su prava
i dužnosti uprave dobra i Fakulteta u
potpunosti raščišćeni. Rad nastavnika i
sarađnika Fakulteta odvija se na dobru
iz ovih oblasti:naučno-istraživački rad. Dobar dio ovog
rada odvija se na dobru. Samo
u 1965. godini obrađuju se 34 naučne
teme. Ovaj rad pretežno finansira Fakultet,
a u manjoj mjeri samo dobro.
Sredstva za naučni rad, koje finansira
Fakultet, daje Fakultetu Ministarstvo
finansija koje odobrava plan
naučno-istraživačkog rada,

diplomski radovi studenata. Studenti
rade svoje diplomske radove iz tema
koje su od interesa za dobro,

praktična nastava i proizvodna praksa
obavlja se na bazi plana kojeg zajednički
rade Fakultet i Uprava dobra.
Isto tako se na dobru praktikuje
kombinovano izvođenje praktične i
teoretske nastave. Studenti prve godine
provode redovno 2 dana nedjeljno
na praktičnim radovima. Ostalih
godina prema potrebi.

privrednu osnovu dobra radi katedra
za Uređivanje šuma. U izradi ove osnove
sarađuju i ostale katedre. Na
bazi i u granicama privredne osnove
rade se godišnji planovi.

geološko-pedološka ispitivanja. Svaka
stopa zemljišta je ispitana i na osnovu
toga su izrađene geološke karte.
Prema podacima ovih karata geološka
podloga dobra se sastoji od granita
(zapadna strana), vapnenca sa karstom,
škriljaca, gline i jure. Prema
pedološkoj karti podzoli se nalaze na
granitu i glini a smeđa šumska zemljišta
i sive te smeđe renzine na krečnjaku.
Na nizu oglednih ploha redovno
se prate promjene u zemljištu.

meteorološka služba. Na dobru je instalirano
20 meteoroloških stanica na
kojima se prate i analiziraju podaci
o oborinama, temperaturi, vjetru i
vlažnosti vazduha.

geodetski radovi. Katedra za geodeziju
detaljno je snimila dobro i sve
objekte na njemu te izradila odgovarajuće
karte.

iskorišćavanje šuma. Iz ove oblasti
najviše se studiraju načini privlačenja
drvnih sortimenata i mehanizacije
radova. Najveća udaljenost od puta
do panja iznosi 400 m. Učešće motornih
pila u sječi je 71"/o. Na jednu
pilu otpada godišnje 3.000 m3. Privlačenje
je mehanizovano 55°/o (traktori)
a prevoz 99%> (kamioni — sa napravom
za utovar koji obavlja šofer
sa svojim pomoćnikom). Na 1 kamion
otpada 4.500 m3.

uzgajanje šuma. Na katedri za uzgajanje
šuma leže najodgovorniji zadaci.
Oni se kreću od problema sjemena,
preko sjetve i sadnje do njege i
zaštite sastojina. Kod tretiranja određenog
zemljišta utvrdi se cilj kojem
se teži tj. buduća sastojina te se propišu
mjere gospodarenja u svrhu ostvarenja
cilja.
— organizacija i ekonomika gospodarenja.
Iz ove oblasti, pored studiranja
organizacijskih formi posebno se prate
troškovi, ekonomičnost i rentabilnost
rada. Na dobru rade stalni šumski
radnici koji stanuju u okolnim
selima kod svojih kuća.


Zadnji dan boravka na dobru domaćini
su nam priredili veoma ugodno iznenađenje.
Naime, fakultetska uprava je proglasila
dva odjelenja na dobru imenom našeg
eminentnog stručnjaka prof. dr. Žarka
Miletića. Kako je naš odbor od strane domaćina
smatran u neku ruku prestavnikom
svih naših šumarskih fakulteta to smo


623
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 152     <-- 152 -->        PDF

zamoljeni da se proglašenje ovih odjela na
licu mjesta obavi u našem prisustvu. Ovaj
smo predlog sa zadovoljstvom prihvatili
te je proglašenje obavljeno na svečan način.


Nakon posjete Pragu i ostalim ustanovama
i institucijama članovi grupe su se
oprostili od domaćina i otputovali u Varšavu.


I u Varšavi je doček prevazišao sva
naša očekivanja. Topla i ugodna atmosfera
vladala je za cijelo vrijeme boravka
u Poljskoj.


Prema programu u Poljskoj trebalo je
da posjetimo Šumarski fakultet, fakultetsko
dobro, neke kulturne ustanove, historiske
spomenike, lugarsku školu i Centar
za obrazovanje radnika.


Domaćini su nas prvo upoznali sa organizacijom
i radom Šumarskog fakulteta
u Varšavi i njegovih zavoda. Pored ovog
u Poljskoj rade još dva šumarska fakulteta
i to u Poznanju i Krakovu. Svaki
od njih ima svoje fakultetsko dobro. U
Varšavi i Poznanju su i fakulteti za drvnu
industriju. U Poznanju je i odjelenje za
hemisku preradu drveta. Fakulteti spadaju
pod Ministarstvo za visoke škole.


Za obavljanje naučnog rada formirani
su:Institut za šumarstvo u Varšavi (u
njemu je zaposleno 280 lica od kojih
30 profesora i docenata, 90 asistenata,
a ostali su inženjeri te drugo tehničko
i administrativno osoblje).

Institut za drvnu industriju u Poznanju
i
— Institut za celulozu u Lodju.
Ovi instituti spadaju pod Ministarstvo
šumarstva i drv. industrije. Organizacijom
naučnog rada u zemlji bavi se Poljska akademija
nauka. Ona nema posebnu radnu
jedinicu za šumarstvo. Postoji samo
sekcija za šumarstvo i drv. ekonomiku.


Nakon upoznavanja Šumarskog fakulteta
i njegovih zavoda članovi grupe otputovali
su u Roguw gdje se nalazi istoimeno
fakultetsko dobro. Fakultetsko dobro
je udaljeno od Varšave šezdesetak kilometara.
Do dobra vodi električna željeznica i
asfaltna cesta.


Fakultetsko dobro »Roguw« organizovano
je kao budžetska ustanova. Ono upravlja
sa 3.450 ha šuma i jednom malom pilanom.
Organizacija dobra je sprovedena
po revirnom sistemu. Imaju 4 revira a
svaki revir ima 3—4 lugarska rejona (svega
14 lugarskih rejona). Na čelu dobra je
inženjer šumarstva. I na čelu revira su inženjeri
šumarstva.


Baza za gazdovanje na dobru je privredna
osnova koju radi katedra za uređivanje
šuma. Godišnji etat je 12—13.000 m:l dok


je prirast 15—16.000 m;´. Prosječni prirast
je 4 m3 po 1 ha a tekući 7 m3.


Što se tiče odnosa i saradnje između Šumarskog
fakulteta kao cjeline kao i njegovih
katedri stanje je isto kao što je rečeno
za Šumarski fakultet u Brnu. Sve su
katedre živo zainteresovane za rad na dobru.
Neke od njih (meteorologija, entomologija
i zaštita) imaju čak i svoje zavode
smještene na samom dobru. Nastava iz ovih
predmeta pretežno se drži na dobru
pa je u tu svrhu opremljeno i nekoliko učionica.
Rukovodioci zavoda su stalno nastanjeni
na dobru.


Pored ovog na dobru se nalazi velik studentski
dom, restoran i dom za nastavnike.


Nakon upoznavanja organizacije i rada
fakultetskih dobara »Adamovo« i »Roguw«
članovi grupe stekli su približno ovakav
dojam:šumarski fakulteti i njihova dobra
predstavljaju nerazdvojnu cjelinu, pri
čemu ni jedno od njih ne gubi svoju
individualnost, jer su im prava i dužnosti
jasno utvrđene.
- kolektivi Fakulteta
ne mogu ni zamisliti
da bi se moglo raditi bez dobra
pa na pr. mogućnost odvajanja dobra
od Fakulteta nikome i ne pada na
um.na dobro se gleda kao na zasebnu
radnu jedinicu koja treba da samostalno
egzistira.

kao ugledno, dobro do maksimuma
koriste druga preduzeća, bilo za potrebe
obrazovanja svojih stručnjaka
ili prenoseći kod sebe naučno-tehnološka
ostvarenja.
— učešće svih nastavnika i njihovih saradnika
u radu dobra veoma je intenzivno.
Nema ni jednog člana fakulteta
koji bar nešto ne radi na dobru.
Namještenici dobra smatraju se prosto
kao članovi Fakulteta.posebno nas je ugodno dirnulo kada
smo na dobru »Adamovo« skoro na
svakom koraku nailazili na razne spomenike
podignute zaslužnim šumarima
ili pojedincima koji su pjevali o
šumama.
Po povratku iz Roguwa domaćini su nam
omogućili da posjetimo stari varšavski
grad, geto, nacionalni muzej, muzej u palati
Sobjeskih, svjetsku izložbu knjiganeke još historiske spomenike.


I na kraju Ministarstvo šumarstva i drv.


industrije omogućilo je potpisatom da, u


zapadnim dijelovima zemlje, posjeti Cen


tar za obrazovanje radnika u Rihliku i Lu


garsku školu u Margoninu.


Tako se završila ova vrlo ugodna i ko


risna posjeta članova Odbora za fakultet


ska dobra dvjema prijateljskim zemljama.


Dr Kopčić