DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 149     <-- 149 -->        PDF

kvantitativno određivanje bilo što preciznije,
istovremeno sa spomenutim vodenim
ekstraktima ispituje se baktericidno i bakteriostatsko
djelovanje klasičnih antibiotika
penicilina i streptomioina. Pomoću te
usporedbe moguće je rezultat fitoncidnog
djelovanja ispitivanih biljaka izraziti u
ekvivalentu sa klasičnim antibioticima,
koji u ovom slučaju služe kao mjera za
jačinu baktericidnog i bakteriostatskog
djelovanja.


Ovom »kombiniranom metodom« pregledano
je bilo 267 biljnih uzoraka, koji se
odnose na 174 različite biljke. One su u
disertaciji prikazane po porodicama, kojih
ima 62 i u preko 8G´Vo pripadaju mediteranskim
flornim elementima. U posebnoj
tabeli su navedena i njihova nalazišta
uz 4 priložene karte.


Rezultati baktericidnog i bakteriostatskog
djelovanja prikazani su tabelarno kod
96 uzoraka za penicilinski i streptomicinski
ekvivalent što znači da 35.2´:l/o ispitanih
biljaka pokazuje titoncidnu aktivnost, dok
kod ostalih nema ni tragova antibiotika
tipa penicilina ili streptomicina. Utvrđene
količine fitoncida su uglavnom malene, pa
tek 27 biljaka pokazuje ekvivalenat tipa
penicilina iznad 10 jedinica i 7 biljaka
ekvivalente iznad 100 gama streptomicina
u 1 gr. biljne materije. Da bi se ipak na
neki način pojačalo njihovo djelovanje,
ekstrakti su podvrgnuti koncentraciji evaporacijom
kod 37´1 C čime se je volumen
smanjio za 8—10 puta a baktericidno djelovanje
višestruko pojačalo. Usporedbom
djelovanja između listova i plodova iste
biljke, izrazito više fitoncida sadrže plodovi.
Postoje indikacije, da su proljetni
uzorci bogatiji na fitoncidima od ljetnih
i zimskih. Za biljke sa izraženom fitoncidnom
aktivnošću su prikazane ekološke
karakteristike i date količinske procjene
ukoliko bi ove došle u obzir za iskorištenje
kao sirovinski materijal.


U eksperimentalnom radu sa životinjama
opisano je provjeravanje djelovanja vodenih
ekstrakata biljaka, koje su u labora


ci´lcano 3umactifv)f9


POSJETA ČEHOSLOVAČKOJ
I POLJSKOJ


Zajednica šumarskih fakulteta Jugoslavije,
između ostalih, formirala je i »Odbor
za fakultetska dobra« sa zadatkom da:


torijskim pokusima pokazivale izrazitu aktivnost,
pa su ti ekstrakti aplicirani na inficirane
rane kod zečeva. Prethodno je
bilo utvrđeno da su ekstrakti podnošljivi
na parenteralnu primjenu. Ti su pokusi
vršeni u usporedbi sa klasičnim antibioticima.
Pokazalo se, da je zaštitno djelovanje
fitoncida na inficirane rane kod zečeva
u tom obliku neznatno, vjerovatno
radi premalog sadržaja i nepročišćenosti
primijenjenih vodenih ekstrakata.


Na kraju disertacije je dat zaključak sa
popisom upotrebi] ene literature.


Ovaj rad gledan u sklopu problematike
pošumljavanja i melioracije Krša je interesantan,
jer je među ispitanim biljkama
njih 80, koje su u tom pogledu značajne.
Klasificirane po tipu uzrasta i po svojem
fitoncidnem djelovanju prikazane su u tabeli:


11 o 0 °


5 c Ö cg
g Ss cSS g-s


N p a u (DO V

Stablo 23 V2
Manje stablo 4 2
Krupni grm 4 3
Grm 31 13
Manji grm 13 3
Ukupno 80 33


Kako se vidi iz gornje tabele antibiotsku
aktivnost pokazuje 41.5ö/o vrsta što
je oko Ö´/´o više od procenta svih ispitanih
biljaka. Među ove spada Arbutus unedo,
Quercus ilex, Pistacia terebinthus, Rhus
coriaria, Ceratonia siliqua, Myrtus communis,
Pinus pinaster, Erica sp. itd.


Kod ovog ispitivanja, koje je trajalo 3
godine, surađivao je Institut za Jadranske
kulture i melioraciju Krša u Splitu te
Šumsko gospodarstvo u Zadru.


D.
Jedlowski

se upozna sadašnja organizacija i rad
svih fakultetskih dobara u zemlji i
pomogne njezino poboljšavanje
— prostudira problematika iz oblasti:
— statusa fakultetskih dobara
— odnosa fakultet — dobro
621