DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 148     <-- 148 -->        PDF

dirani dio Krčkog područja (južno od linije
koja obuhvaća Grahovsko i Livanjsko
polje te južno od linije nešto sjevernije
od Suice, Prozora, Konjica, Uloga i Gacka);
ostale oko 2/3 površine čine srednjebosansku
sjemenarsku oblast. Svaka oblast
podijeljena je na po 2 područja i to na
veću zapadnu i manju istočnu s graničnom
linijom Samac—Gračanica—Kladanj—
Olovo—Sarajevo—Konjic, a III na sjever
no i južno tj. na toplije i na hladnije područje
medunčevih šuma.


Izbor sjemenskih sastojina zasada je izvršen
samo za četinjače: ariš (0,5 ha — jedini
nasad ove vrste u BiH-u), crni bor
(345,5 ha), obični bor (358,5 ha), jelu
(2025,5 ha) i smreku (947,5 ha). Navedene
površine su ukupne, dok su reducirane oko
5G!´/o manje. Izbor sjemenskih sastojina listača
nije vršen, jer Perspektivni plan
šumsko-uzgojnih radova u Bosni i Hercegovini
nije planirao upotrebu listača, ali
autori smatraju, da su potrebne i sjemenske
sastojine listača i to u ukupnoj površini
od oko 200 ha (bukovih 80 ha), hrastovih
60 ha, crnojohovih i bijelojasenovih
po 5 ha, javorovih 25 ha i jasenovih —
crnog? — 25 ha ukupne površine, a reducirane
za oko 3G°/o manje).


Od ostalog materijala naglasiti mi je još
pitanje lokacije trušnica. Autori smatraju,
da ih je potrebno više, a manjih i to prvenstveno
radi toga, da se može osigurati
sigurnost provenijencije sjemena, a o čemu
se do sada nije vodilo dovoljno računa.
Uostalom, danas postoji već više tipova
manjih, i prenosnih, trušnica od kojih
npr. G. M. Saralidže-a trusi češere posve
mehanički bez zagrijavanja (vidi skicu
u ovoj publikaciji ili u skriptama Šumskog
sjemenarstva Šumarske škole u Karlovcu,
odnosno u časopisu Lesnoje Hozjastvo
br. 12/61).


Bez obzira na ograđivanje autora, da
su pojedini zaključci samo orijentacione
vrijednosti« (str. 5), ako se konstatacije i
rezultati kako analiza tako i sinteza u ovom
radu primijene u praksi (a na tu primjenu
obavezuje i Opći zakon o proizvodnji
i prometu sjemenskom robom) učinit
će se znatan korak naprijed u osiguranju
dobrih sastojina. A mjesto konstatacije, da
će sjeme iz sjemenskih baza biti »znatno
skuplje nego što je bilo u doba kada se
sakupljalo bez nadzora« (str. 64), dakle da
će i podizanje novih sastojina, pošumljavanje
ili pomlađivanje, biti »skuplje«, bolje
bi odgovarala, da će cijena sjemena,
kao i cijena podizanja novih sastojina, biti
realnija u odnosu na cijenu ostalih roba
nego li je to danas. Naime, već je vrijeme,
da mi sami ne naglašavamo, pa i u izvanšumarskim
krugovima, da su radovi po


šumljavanja skupi iako troškovi pošumljavanja
i u težem Kršu iznose oko 400.000
din. po ha, a u terenski boljim uvjetima
ni lOO.OOOdin. Troškovi pošumljavamja nisu
visoki uspoređujući s troškovima drugih
investicija kao npr. gradnje hotela,
gdje trošak po 1 krevetu iznosi koliko i
pošumljavanje najmanje 5 ha teškog terena.
Rezultat komparacije bit će u korist
naših radova i onda, ako se usporede i
prihodi te budući troškovi (troškovi uzdržavanja
i obnove). Zašto da podcjenjujemo
vrijednost vlastitog rada!


O. Piškorić
Dr Stojan Pagon: ANTIBIOTSKE
SUPSTANCIJE U BILJKAMA SA PODRUČJA
DALMACIJE (Doktorska dizertacija).


Doktor opće medicine Stojan Pagon, mikrobiolog
Opće bolnice i ranije Vojne bolnice
u Splitu s uspjehom je odbranio doktorsku
disertaciju u novembru 1964. na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Njegov rad, koji se odnosi na istraživanja
antibiotskih supstancija (fitoncida)
u višim biljkama vrlo je interesantan,
tim više što su obrađene minoge šumske
vrste, uglavnom sa područja česmine
te bijelog i crnog graba.


U kratkom uvodu prikazana su nastojanja
ruskih autora, koji su 1928. započeli
sa svestranim obrađivanjem tog problema
te izgotovili i prve ljekovite antibiotske
preparate dobivene iz viših biljaka.


U vezi sa prikupljanjem svježih biljnih
uzoraka dat je kratak opis ispitivanog područja
sa kartom biljno-geografskog rasčlanjenja
Krša Jugoslavije na kojem su
naznačena mjesta sa kojih su uzorci sabrani.
Osim rijetkih iznimaka (Vel. Paklenica
i planina Cincar) to je priobalni pojas
i otoci od Zadra do Dubrovnika.


Najviše pažnje posvećeno je samom laboratorijskom
određivanju antibiotika u
višem bilju. Prikazano je nekoliko metoda
ruskih autora koje su upotrebljavane
u početku samog ispitivanja. Kako su one
medutim pokazale izvjesne nedostatke,
autor je sastavio iz poznatih laboratorijskih
tehnika vlastitu kvantitativnu metodu
takozvanu »kombiniranu metodu«,
kojom se određuju fitoncidi u hladnim sterilnim
vodenim ekstraktima biljnog materijala.
Antibiotsko djelovanje tih ekstrakata
određuje se prema dva odabrana
mikroorganizma, od kojih je jedan pred


stavnik gram-pozitivnih kola (Staphylococcus
aureus), a drugi gram-negativnih
bacila (Escherichia coli). Ukoliko je djelovanje
uopće izraženo, biljni ekstrakti djeluju
u jačim koncentracijama baktericidno,
a u slabijima bakteriostatski. Da bi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 149     <-- 149 -->        PDF

kvantitativno određivanje bilo što preciznije,
istovremeno sa spomenutim vodenim
ekstraktima ispituje se baktericidno i bakteriostatsko
djelovanje klasičnih antibiotika
penicilina i streptomioina. Pomoću te
usporedbe moguće je rezultat fitoncidnog
djelovanja ispitivanih biljaka izraziti u
ekvivalentu sa klasičnim antibioticima,
koji u ovom slučaju služe kao mjera za
jačinu baktericidnog i bakteriostatskog
djelovanja.


Ovom »kombiniranom metodom« pregledano
je bilo 267 biljnih uzoraka, koji se
odnose na 174 različite biljke. One su u
disertaciji prikazane po porodicama, kojih
ima 62 i u preko 8G´Vo pripadaju mediteranskim
flornim elementima. U posebnoj
tabeli su navedena i njihova nalazišta
uz 4 priložene karte.


Rezultati baktericidnog i bakteriostatskog
djelovanja prikazani su tabelarno kod
96 uzoraka za penicilinski i streptomicinski
ekvivalent što znači da 35.2´:l/o ispitanih
biljaka pokazuje titoncidnu aktivnost, dok
kod ostalih nema ni tragova antibiotika
tipa penicilina ili streptomicina. Utvrđene
količine fitoncida su uglavnom malene, pa
tek 27 biljaka pokazuje ekvivalenat tipa
penicilina iznad 10 jedinica i 7 biljaka
ekvivalente iznad 100 gama streptomicina
u 1 gr. biljne materije. Da bi se ipak na
neki način pojačalo njihovo djelovanje,
ekstrakti su podvrgnuti koncentraciji evaporacijom
kod 37´1 C čime se je volumen
smanjio za 8—10 puta a baktericidno djelovanje
višestruko pojačalo. Usporedbom
djelovanja između listova i plodova iste
biljke, izrazito više fitoncida sadrže plodovi.
Postoje indikacije, da su proljetni
uzorci bogatiji na fitoncidima od ljetnih
i zimskih. Za biljke sa izraženom fitoncidnom
aktivnošću su prikazane ekološke
karakteristike i date količinske procjene
ukoliko bi ove došle u obzir za iskorištenje
kao sirovinski materijal.


U eksperimentalnom radu sa životinjama
opisano je provjeravanje djelovanja vodenih
ekstrakata biljaka, koje su u labora


ci´lcano 3umactifv)f9


POSJETA ČEHOSLOVAČKOJ
I POLJSKOJ


Zajednica šumarskih fakulteta Jugoslavije,
između ostalih, formirala je i »Odbor
za fakultetska dobra« sa zadatkom da:


torijskim pokusima pokazivale izrazitu aktivnost,
pa su ti ekstrakti aplicirani na inficirane
rane kod zečeva. Prethodno je
bilo utvrđeno da su ekstrakti podnošljivi
na parenteralnu primjenu. Ti su pokusi
vršeni u usporedbi sa klasičnim antibioticima.
Pokazalo se, da je zaštitno djelovanje
fitoncida na inficirane rane kod zečeva
u tom obliku neznatno, vjerovatno
radi premalog sadržaja i nepročišćenosti
primijenjenih vodenih ekstrakata.


Na kraju disertacije je dat zaključak sa
popisom upotrebi] ene literature.


Ovaj rad gledan u sklopu problematike
pošumljavanja i melioracije Krša je interesantan,
jer je među ispitanim biljkama
njih 80, koje su u tom pogledu značajne.
Klasificirane po tipu uzrasta i po svojem
fitoncidnem djelovanju prikazane su u tabeli:


11 o 0 °


5 c Ö cg
g Ss cSS g-s


N p a u (DO V

Stablo 23 V2
Manje stablo 4 2
Krupni grm 4 3
Grm 31 13
Manji grm 13 3
Ukupno 80 33


Kako se vidi iz gornje tabele antibiotsku
aktivnost pokazuje 41.5ö/o vrsta što
je oko Ö´/´o više od procenta svih ispitanih
biljaka. Među ove spada Arbutus unedo,
Quercus ilex, Pistacia terebinthus, Rhus
coriaria, Ceratonia siliqua, Myrtus communis,
Pinus pinaster, Erica sp. itd.


Kod ovog ispitivanja, koje je trajalo 3
godine, surađivao je Institut za Jadranske
kulture i melioraciju Krša u Splitu te
Šumsko gospodarstvo u Zadru.


D.
Jedlowski

se upozna sadašnja organizacija i rad
svih fakultetskih dobara u zemlji i
pomogne njezino poboljšavanje
— prostudira problematika iz oblasti:
— statusa fakultetskih dobara
— odnosa fakultet — dobro
621