DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 148     <-- 148 -->        PDF

dirani dio Krčkog područja (južno od linije
koja obuhvaća Grahovsko i Livanjsko
polje te južno od linije nešto sjevernije
od Suice, Prozora, Konjica, Uloga i Gacka);
ostale oko 2/3 površine čine srednjebosansku
sjemenarsku oblast. Svaka oblast
podijeljena je na po 2 područja i to na
veću zapadnu i manju istočnu s graničnom
linijom Samac—Gračanica—Kladanj—
Olovo—Sarajevo—Konjic, a III na sjever
no i južno tj. na toplije i na hladnije područje
medunčevih šuma.


Izbor sjemenskih sastojina zasada je izvršen
samo za četinjače: ariš (0,5 ha — jedini
nasad ove vrste u BiH-u), crni bor
(345,5 ha), obični bor (358,5 ha), jelu
(2025,5 ha) i smreku (947,5 ha). Navedene
površine su ukupne, dok su reducirane oko
5G!´/o manje. Izbor sjemenskih sastojina listača
nije vršen, jer Perspektivni plan
šumsko-uzgojnih radova u Bosni i Hercegovini
nije planirao upotrebu listača, ali
autori smatraju, da su potrebne i sjemenske
sastojine listača i to u ukupnoj površini
od oko 200 ha (bukovih 80 ha), hrastovih
60 ha, crnojohovih i bijelojasenovih
po 5 ha, javorovih 25 ha i jasenovih —
crnog? — 25 ha ukupne površine, a reducirane
za oko 3G°/o manje).


Od ostalog materijala naglasiti mi je još
pitanje lokacije trušnica. Autori smatraju,
da ih je potrebno više, a manjih i to prvenstveno
radi toga, da se može osigurati
sigurnost provenijencije sjemena, a o čemu
se do sada nije vodilo dovoljno računa.
Uostalom, danas postoji već više tipova
manjih, i prenosnih, trušnica od kojih
npr. G. M. Saralidže-a trusi češere posve
mehanički bez zagrijavanja (vidi skicu
u ovoj publikaciji ili u skriptama Šumskog
sjemenarstva Šumarske škole u Karlovcu,
odnosno u časopisu Lesnoje Hozjastvo
br. 12/61).


Bez obzira na ograđivanje autora, da
su pojedini zaključci samo orijentacione
vrijednosti« (str. 5), ako se konstatacije i
rezultati kako analiza tako i sinteza u ovom
radu primijene u praksi (a na tu primjenu
obavezuje i Opći zakon o proizvodnji
i prometu sjemenskom robom) učinit
će se znatan korak naprijed u osiguranju
dobrih sastojina. A mjesto konstatacije, da
će sjeme iz sjemenskih baza biti »znatno
skuplje nego što je bilo u doba kada se
sakupljalo bez nadzora« (str. 64), dakle da
će i podizanje novih sastojina, pošumljavanje
ili pomlađivanje, biti »skuplje«, bolje
bi odgovarala, da će cijena sjemena,
kao i cijena podizanja novih sastojina, biti
realnija u odnosu na cijenu ostalih roba
nego li je to danas. Naime, već je vrijeme,
da mi sami ne naglašavamo, pa i u izvanšumarskim
krugovima, da su radovi po


šumljavanja skupi iako troškovi pošumljavanja
i u težem Kršu iznose oko 400.000
din. po ha, a u terenski boljim uvjetima
ni lOO.OOOdin. Troškovi pošumljavamja nisu
visoki uspoređujući s troškovima drugih
investicija kao npr. gradnje hotela,
gdje trošak po 1 krevetu iznosi koliko i
pošumljavanje najmanje 5 ha teškog terena.
Rezultat komparacije bit će u korist
naših radova i onda, ako se usporede i
prihodi te budući troškovi (troškovi uzdržavanja
i obnove). Zašto da podcjenjujemo
vrijednost vlastitog rada!


O. Piškorić
Dr Stojan Pagon: ANTIBIOTSKE
SUPSTANCIJE U BILJKAMA SA PODRUČJA
DALMACIJE (Doktorska dizertacija).


Doktor opće medicine Stojan Pagon, mikrobiolog
Opće bolnice i ranije Vojne bolnice
u Splitu s uspjehom je odbranio doktorsku
disertaciju u novembru 1964. na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Njegov rad, koji se odnosi na istraživanja
antibiotskih supstancija (fitoncida)
u višim biljkama vrlo je interesantan,
tim više što su obrađene minoge šumske
vrste, uglavnom sa područja česmine
te bijelog i crnog graba.


U kratkom uvodu prikazana su nastojanja
ruskih autora, koji su 1928. započeli
sa svestranim obrađivanjem tog problema
te izgotovili i prve ljekovite antibiotske
preparate dobivene iz viših biljaka.


U vezi sa prikupljanjem svježih biljnih
uzoraka dat je kratak opis ispitivanog područja
sa kartom biljno-geografskog rasčlanjenja
Krša Jugoslavije na kojem su
naznačena mjesta sa kojih su uzorci sabrani.
Osim rijetkih iznimaka (Vel. Paklenica
i planina Cincar) to je priobalni pojas
i otoci od Zadra do Dubrovnika.


Najviše pažnje posvećeno je samom laboratorijskom
određivanju antibiotika u
višem bilju. Prikazano je nekoliko metoda
ruskih autora koje su upotrebljavane
u početku samog ispitivanja. Kako su one
medutim pokazale izvjesne nedostatke,
autor je sastavio iz poznatih laboratorijskih
tehnika vlastitu kvantitativnu metodu
takozvanu »kombiniranu metodu«,
kojom se određuju fitoncidi u hladnim sterilnim
vodenim ekstraktima biljnog materijala.
Antibiotsko djelovanje tih ekstrakata
određuje se prema dva odabrana
mikroorganizma, od kojih je jedan pred


stavnik gram-pozitivnih kola (Staphylococcus
aureus), a drugi gram-negativnih
bacila (Escherichia coli). Ukoliko je djelovanje
uopće izraženo, biljni ekstrakti djeluju
u jačim koncentracijama baktericidno,
a u slabijima bakteriostatski. Da bi