DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 145     <-- 145 -->        PDF

i predsjednik Srpske akademije nauka.
Napisao je oko 40 naučnih i stručnih radova.
Pisac je prve srpske dendrologije.


U svojim istraživanjima P a n č i ć je
najveću pažnju posvetio Kopaoniku. Onamo
su bile 1951. prenesene njegove kosti
iz Beograda i sahranjene u mauzoleju izgrađenom
iz Kopaoničkog granita na najvećem
vrhu prozvanom »Panćićev vrh«.
Time je Srpski narod odao svoju zahvalu
i priznanje velikom Pančiću .


U našem članku: »Povodom 150-godišnjice
rođenja Josipa Pančića«, u Šumarskom
listu, 1965., s. 185—197, pogrešno se
kod osvrta na monografiju spominje ima
njenog pisca: »Prof. D. Mitrović« umjesto
»Prof. D. Mitranović«. Isto tako greškom je
štampano da je Pančić preseljenjem 1853.


g. iz Kragujevca u Beograd »nastupio« umjesto
»napustio« liječničku službu.
Dr M, Anić


Jovančević đr Milorad: RASPROSTRANJENJE,
VARIJABILITET I
SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS
MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.


Pod ovim je naslovom izašla u izdanju
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
u Zagrebu 1G85. godine doktorska disertacija
dr ing. Milorada Jovančević
a, docenta Šumarskog fakulteta u Sarajevu
koju je autor prije par godina uspješno
obranio na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Kako je ta radnja značajan doprinos
utvrđivanju, rasprostranjenju, varijabilitetu
i sistematici te vrste, koja je
cd interesa i za našu operativu, prvenstveno
krških krajeva, smatramo potrebnim
da se na nju podrobnije osvrnemo.


Autor je radnju, koja obasiže 178 strana
teksta, 3 karte, 18 tabela, 14 fotografija
i 31 sliku, podijelio na: predgovor, uvod,
podatke iz literature, vlastita istraživanja,
osvrt na rasprostranjenje, morfološki
opis primjernih stabala, zajedničke
odlike, morfološke varijacije i sistematske
varijacije. Zatim je dao ključ za određivanje,
Claris analytica, o nekim ekološkim
i biološkim razlikama između pojedinih
svojti i zaključak. Potom registar citiranih
naučnih i domaćih imena biljaka i registar
geografskih imena.


U uvodu autor spominje da crni cer među
našim listopadnim vrstama zauzima
posebno mjesto kao najstarija vrsta koja
postepeno izumire. Kod nas tvori najveće
i najljepše šume u svom području. On raste
na najizrazitijem kršu gdje se druge
vrednije vrste ne mogu održati ili slabije
uspijevaju. Zbog toga crni cer ima pionirski
značaj kod pošumljavanja Krša i go


leti. Osim toga list mu ostaje preko čitave
zime u gušćim sastojinama na stablu te
zelenim granama služi za ishranu stoke u
najkritičnijim mjesecima. Osim toga dobro
štiti tlo od erozije. Zbog svega toga on zaslužuje
da se postavi na pravo mjesto kod
izbora vrsta za pošumljavanje krškog područja.


Crni cer se ubraja među najstarije listopadne
hrastove. Njegova morfologija,
ekologija i biologija pokazuje da potječe
iz tercijara.


Da je crni cer u prošlosti napustio pojedine
terene u našoj zemlji najbolje potvrđuje
velika disjunkcija i rastrganost sadašnjeg
areala.


Autor utvrđuje hercegovačko-dalmatinsko
područje crnog cera kao najsjevernije.
Konstatira da je crnogorsko-skadarsko
područje južnije i po površini nešto veće,
dok je makedonsko-metohijsko područje
najjužnije i po veličini najveće. Za sva tri
područja utvrđuje središta pojedinih areala.


U vezi rasprostranjenja crnog cera kod
nas autor postavlja pitanje da li su populacije
u ta tri područja i nakon duže geografske
izolacije još uvijek morfološki jedinstvene
jer se svaka populacija mora đo
neke mjere prilagođavati novim uvjetima,
a ovi nisu posve isti u sva tri areala.


Autor konstatira da populacija crnog cera
u sva tri područja imaju niz zajedničkih
morfoloških i drugih odlika, koje ih
objedinjuju u jednu vrstu. To je i razumljivo,
objašnjava autor, ako se ima u vidu
da crni cer vodi porijeklo od zajedničke


tercijarne vrste Querem drymeja Ung.
Prema tome to su stara ustaljena svojstva
koja su izdržala klimatske promjene
potkraj tercijara, za vrijeme glacijalnih i
interglacijalnih perioda.


Autor zatim razmatra najznačajnije zajedničke
odlike koje se pojavljuju kod
kore, pupoljaka, lisne peteljke, lišća i ploda
u svih 180 analiziranih stabala iz sva
tri područja rasprostranjenja.


Crni cer se svuda odlikuje velikom izđanačkom
snagom. U tom pogledu nije
mu jednak ni jedan listopadni hrast. Zbog
toga je većina sastojina crnog cera izdanačkog
porijekla. Otporan je na kljaštrenje.
Kljaštrenjen brzo se pomladi. Ü toku
jednog ljeta autor je opazio omlatke duge
preko 1 m.


Crni cer se na svim nalazištima ponaša
kao izraziti termofil, fotofit, kserofit i kalcifit.
Kako se najveći dio Krša odlikuje
toplom klimom, velikom insolacijom, vapnenom
podlogom i suhim tlom spomenuta
svojstva ističu praktičnu vrijednost te vrste
u toliko više što mu drugi listopadni


617
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 146     <-- 146 -->        PDF

hrastovi u tom pogledu ni izdaleka nisu
jednaki na takvim staništima.


Nakon tih razmatranja autor detaljno
ispituje morfološke varijacije kod habitusa,
kore, pupoljaka, lišća, cvijetova i plodova.
Pritom se često služi varijacionostatističkom
metodom.


Na koncu autor razmatra morfološke
razlike u evolutivnom razvoju crnog cera
te konstatira da je došlo do sistematske
divergencije tako da se crni cer ne može
smatrati jedinstvenom vrstom. Na to ga
upućuju brojne diferencije kod cvijeta i
ploda te razlike drugih organa (ploda, liske,
pupoljka, kore i habitusa). Na osnovu
tih razlika on dolazi do zaključka da nema
većih razlika između hercegovačkodalmatinske
i makedonsko-metohijske populacije
i smatra da one unatoč većoj geografskoj
podvojenosti, pripadaju zajedničkoj
podvrsti Quercus mecedonica ssp. typica.


Budući da se crnogorsko-skadarska populacija
po morfologiji cvijeta udaljila od
spomenute podvrste on je također smatra
posebnom podvrstom i naziva je Quercus
macedonica ssp. multiflora.


Dok se na jednoj strani hercegovačkodalmatinska
i makeđonsko-skadarska populacija
gotovo podudaraju utvrđeno je da
se razilaze u morfologiji ploda. Hercegovačko-
dalmatinski crni cer ima razmjerno
krupniji žir a makedonsko-metohijski sitniji
žir. Kako među njima uglavnom nema
osjetnijih razlika on smatra hercegovačko-
dalmatinsku provenijenciju posebni
varijetetom osnovne podvrste koju po
plodu naziva Quercus macedonica var.
macrocarpa, dok makedonsko-metohijsku
populaciju naziva Quercus macedonica var.
microcarpa.


Crniogorsko-skadarska i makedonskometohijska
populacija najviše se razilaze u
obliku kupule. Prva populacija je karakterizirana
žirom sa plitkom kupulom koja
ga pokriva najviše u 1/3 njegove dužine.
Zbog toga otpada vremenski ranije, ponekad
prije potpunog dozrijevanja. Radi toga
autor smatra tu svojtu posebnom formom
koju naziva Quercus macedonica f.
brevi cupulata. Drugi tip kupule pokriva
žir od 1/2—2/3 njegove duljine koju formu
autor naziva Quercus macedonica, f. longicupulata.
Autor činjenicama potkrepljuje
opravdanost novih naziva.


Unutar crnogorsko-skadarskog područja
ističe se mjestimice uskolisnata forma crnog
cera koju on naziva Quercus macedonica
f. angustifolia.


Po nekim morfološkim karakteristikama
liski, stipuli na kupulama, broju palistića,
koji oblik je uglavnom raširen tamo gdje


dolazi obični i crni cer ali ga inače ima
unutar hercegovačko-đalmatinske populacije.
Po intermedijarnim karakteristikama
tih organa taj oblik autor smatra posebnom
formom koju naziva Quercus macedonica
f. pseudocerris. On je smatra formom
iz razloga što se nekad pojavljuje i
tamo gdje običnog cera nema i gdje ne
postoji mogućnost križanja.


Pored navedenih svojti crnog cera dolaze
negdje i njegovi prelazni oblici. Zapaženi
su na najvišim crnogorskim i nekim
metohijskim nalazištima. U crnogorskim
populacijama dolazi prelazni oblik između
Quercus macedonica ssp. multiflora i Quercus
macedonica var. macrocarpa a u metohijskom
prelazni oblik između Quercus
macedonica ssp. multiflora i Quercus macedonica
var. microcarpa.


Na kraju autor daje registar citiranih
naučnih imena biljaka u radu koji olakšava
čitaocu snalaženje u tekstu i podiže
upotrebljivost rada.


Rad dr Jovančevića, bez obzira na to
što je kao disertacija zvanično priznati naučni
rad ima i tu značajku što detaljno
obrađuje jednu endemnu i reliktnu vrstu
koja je do sada bila citirana ali nije obrađivana
sa naučne i praktične strane.


Ing. August Horvat


Jovkovi ć B.: TOPOLA; PRAKTIČNA
UPUTSTVA ZA PODIZANJE, NJEGU
I ZAŠTITU. Sarajevo, 1965. Izdanje »Šumarskog
glasnika« Sarajevo.


Nedovoljan, gotovo slab uspjeh u uzgoju
šuma, naročito intenzivnih kultura i
plantaža, pogreške u izboru provenijence i
manipulacije sadnim materijalom, nesistematska
zaštita od bolesti i štetnih insekata
i nedovoljna njega, sve je to uzrok slabim
uspjesima, — ističe u predgovoru te publikacije
M. Gojmerac. Na te propuste
ukazala je »Projekcija programa
za po! dizanje intenzivnih
kultura i plantaža lišćara i četinara
u SR Bi H«. U vezi s time preporučuju
se Jovkovićeva uputstva o uzgoju
topola svima općinskim skupštinama,
svima šumsko-privrednim organizacijama
i individualnim proizvođačima topola.


Jovkovićeva publikacija sadrži 62 strane
džepnog formata, 32 slike, 20 poglavlja.
Pisana je sažeto, jednostavnim stilom, pregledno.
U uvodu se ukazuje na veliku osjetljivost
topola u proizvodnom procesu,
na potrebu da se za BiH dadu praktična
uputstva za podizanje, uzgajanje i zaštitu
topola i na mogućnosti proizvodnje na registriranim
zemljištima površine oko 30.000
ha, naročito u području Posavine (oko 8.000