DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 145     <-- 145 -->        PDF

i predsjednik Srpske akademije nauka.
Napisao je oko 40 naučnih i stručnih radova.
Pisac je prve srpske dendrologije.


U svojim istraživanjima P a n č i ć je
najveću pažnju posvetio Kopaoniku. Onamo
su bile 1951. prenesene njegove kosti
iz Beograda i sahranjene u mauzoleju izgrađenom
iz Kopaoničkog granita na najvećem
vrhu prozvanom »Panćićev vrh«.
Time je Srpski narod odao svoju zahvalu
i priznanje velikom Pančiću .


U našem članku: »Povodom 150-godišnjice
rođenja Josipa Pančića«, u Šumarskom
listu, 1965., s. 185—197, pogrešno se
kod osvrta na monografiju spominje ima
njenog pisca: »Prof. D. Mitrović« umjesto
»Prof. D. Mitranović«. Isto tako greškom je
štampano da je Pančić preseljenjem 1853.


g. iz Kragujevca u Beograd »nastupio« umjesto
»napustio« liječničku službu.
Dr M, Anić


Jovančević đr Milorad: RASPROSTRANJENJE,
VARIJABILITET I
SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS
MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.


Pod ovim je naslovom izašla u izdanju
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
u Zagrebu 1G85. godine doktorska disertacija
dr ing. Milorada Jovančević
a, docenta Šumarskog fakulteta u Sarajevu
koju je autor prije par godina uspješno
obranio na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Kako je ta radnja značajan doprinos
utvrđivanju, rasprostranjenju, varijabilitetu
i sistematici te vrste, koja je
cd interesa i za našu operativu, prvenstveno
krških krajeva, smatramo potrebnim
da se na nju podrobnije osvrnemo.


Autor je radnju, koja obasiže 178 strana
teksta, 3 karte, 18 tabela, 14 fotografija
i 31 sliku, podijelio na: predgovor, uvod,
podatke iz literature, vlastita istraživanja,
osvrt na rasprostranjenje, morfološki
opis primjernih stabala, zajedničke
odlike, morfološke varijacije i sistematske
varijacije. Zatim je dao ključ za određivanje,
Claris analytica, o nekim ekološkim
i biološkim razlikama između pojedinih
svojti i zaključak. Potom registar citiranih
naučnih i domaćih imena biljaka i registar
geografskih imena.


U uvodu autor spominje da crni cer među
našim listopadnim vrstama zauzima
posebno mjesto kao najstarija vrsta koja
postepeno izumire. Kod nas tvori najveće
i najljepše šume u svom području. On raste
na najizrazitijem kršu gdje se druge
vrednije vrste ne mogu održati ili slabije
uspijevaju. Zbog toga crni cer ima pionirski
značaj kod pošumljavanja Krša i go


leti. Osim toga list mu ostaje preko čitave
zime u gušćim sastojinama na stablu te
zelenim granama služi za ishranu stoke u
najkritičnijim mjesecima. Osim toga dobro
štiti tlo od erozije. Zbog svega toga on zaslužuje
da se postavi na pravo mjesto kod
izbora vrsta za pošumljavanje krškog područja.


Crni cer se ubraja među najstarije listopadne
hrastove. Njegova morfologija,
ekologija i biologija pokazuje da potječe
iz tercijara.


Da je crni cer u prošlosti napustio pojedine
terene u našoj zemlji najbolje potvrđuje
velika disjunkcija i rastrganost sadašnjeg
areala.


Autor utvrđuje hercegovačko-dalmatinsko
područje crnog cera kao najsjevernije.
Konstatira da je crnogorsko-skadarsko
područje južnije i po površini nešto veće,
dok je makedonsko-metohijsko područje
najjužnije i po veličini najveće. Za sva tri
područja utvrđuje središta pojedinih areala.


U vezi rasprostranjenja crnog cera kod
nas autor postavlja pitanje da li su populacije
u ta tri područja i nakon duže geografske
izolacije još uvijek morfološki jedinstvene
jer se svaka populacija mora đo
neke mjere prilagođavati novim uvjetima,
a ovi nisu posve isti u sva tri areala.


Autor konstatira da populacija crnog cera
u sva tri područja imaju niz zajedničkih
morfoloških i drugih odlika, koje ih
objedinjuju u jednu vrstu. To je i razumljivo,
objašnjava autor, ako se ima u vidu
da crni cer vodi porijeklo od zajedničke


tercijarne vrste Querem drymeja Ung.
Prema tome to su stara ustaljena svojstva
koja su izdržala klimatske promjene
potkraj tercijara, za vrijeme glacijalnih i
interglacijalnih perioda.


Autor zatim razmatra najznačajnije zajedničke
odlike koje se pojavljuju kod
kore, pupoljaka, lisne peteljke, lišća i ploda
u svih 180 analiziranih stabala iz sva
tri područja rasprostranjenja.


Crni cer se svuda odlikuje velikom izđanačkom
snagom. U tom pogledu nije
mu jednak ni jedan listopadni hrast. Zbog
toga je većina sastojina crnog cera izdanačkog
porijekla. Otporan je na kljaštrenje.
Kljaštrenjen brzo se pomladi. Ü toku
jednog ljeta autor je opazio omlatke duge
preko 1 m.


Crni cer se na svim nalazištima ponaša
kao izraziti termofil, fotofit, kserofit i kalcifit.
Kako se najveći dio Krša odlikuje
toplom klimom, velikom insolacijom, vapnenom
podlogom i suhim tlom spomenuta
svojstva ističu praktičnu vrijednost te vrste
u toliko više što mu drugi listopadni


617