DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 144     <-- 144 -->        PDF

je autor obuhvatio i papir a nesamo celulozu
i drvenjaču, i da je prikazao i uvoz
šumskih i drvnih proizvoda u našu zemlju.


Treća glava sadrži materiju šumskoprivredns
geografije, datu po kontinentima osim
kod SSSR-a, SAD i Kanade, koji su
prikazani posebno kao važni faktori na
drvnom tržištu.


Posljednja, četvrta glava predstavlja neke
vrste dodatak: autor donosi puni tekst
»Ineotermsa 1953.«, zatim »Opšte uslove za
izvoz i uvoz rezane građe četinara«, »Opšte
uslove za izvoz i uvoz trupaca lišćara
i rezane građe lišćara umerenog područja
«, konverzione faktore za preračunavanje
općih mjera i mjera za šumske i drvne
proizvede, i na kraju nekoliko obrazaca
kupoprodajnih ugovora koji se primjenjuju
u prodaji drveta u međunarodnom prometu
(jedan za London putem brokera,
jedan za Belgiju putem agenta, po jedan za
Holandiju i Švicarsku bez posrednika, zatim
ugovori između komisionara i komitenta
te komisionara i kupca).


Autor je ovom stručnom publikacijom
mnogo zadužio ne s^mo nastavu na šumarskim
fakultetima nego i ostalu stručnu
javnost koja je dobila udžbenik (a djelomično
i priručnik) za obavljanje poslova
koji ulaze u domenu prometa drvetom.


Materija trgovine, a posebno vanjske trgovine
je kompleksne prirode. Osim stručno-
tehnoloških znanja i poznavanja robe
jedno konkretne branše, nužno je poznavanje
određenih osnova različitih privrednih
sistema, makroorganizacije i funkcioniranja
narodnih privreda, poznavanje
sredstava ekonomske politike uopće, zatim
određene materije iz sfere obligacionog
prava i međunarodnog privatnog prava.
Na sve se ovo nadovezuje potreba poznavanja
praktičnog funkcioniranja razmjene
dobara sa svim organima, institucijama
i privrednim organizacijama koje u tome
sudjeluju. Zbog toga zadatak autora
nije bio lagan, jer je trebalo, da iz tako
raznorodne materije izabere bitno, i da to
ukomponira u što jedinstveniju cjelinu. S
obzirom na namjenu publikacije, autor je
bio prinuđen, da ude u detaljnije prikazivanje
i objašnjavanje nekih ekonomskopravnih
instituta i pojmova, jer se ne predavaju
na šumarskim fakultetima. Autor,
koji je uostalom naš poznati stručnjak na
području trgovine drvetom, izvršio je taj
zadatak vrlo uspješno.


Zv. Potočić


Mitranović D.: PANCICEV ŽIVOT,
Beograd 1964., Posebno izdanje Srpske akađemije
nauka i umjetnosti, 181 str., sa IG
siika u tekstu, fotografijom Pančića i dvije
table fotografija Panćićeve omorike.


U knjizi su prikupljeni podaci o životu
i radu dr Josipa Pančića, koji je djelovao
u Srbiji 42 godine (1843—1838), najprije
kao liječnik u Kragujevcu, a poslije
kao profesor botanike na Filozofskom odjelu
Liceja i Filozofskom fakultetu Velike
škole u Beogradu.


Knjiga je objavljena povodom 150-godišnjiee
rođenja J. Pančića . Važniji podaci
iz života i rada J. Pančića bili su
nam poznati iz knjige: J. Panči ć »Flora
u okolini Beograda«, Beograd 1892, koju je
kao III izdanje priredio poslije Pančićevc
smrti Ž. J u r i š i ć. Međutim, Mitranovićki
n rad je najpotpunija monografija


o J. Pančiću. U njoj su podaci prikupljeni
vrlo detaljno i opsežno. Kod pisanja knjige
uložen je velik trud.
Podaci u knjizi svrstani su hronološkim
redom, i to prema poglavljima: Pančićev
zavičaj i školovanje, Pančić kao liječnik
i njegov dolazak u Srbiju (1846), Pančić
kao profesor Liceja (1853—1863), Pančić i
Velika škola, Pančić kao narodni poslanik,
Pančić kao član Glavnog prosvetnog sa-
veta, Pančić kao državni savjetnik, Kraj
Pančićeva života i počasti. Slijedi popis literature.
U dodatku nalazi se popis biljaka
koje je Pančić otkrio. Dodan je i sadržaj
na francuskom jeziku, te registar lica
i registar geografskih imena.


U tekstu se potkralo i nekoliko slučajnih
grešaka. Tako se rodni kraj Pančića, Bribir,
ne nalazi na podnožju Velebita, a rodno
mjesto Nikole Tesle nije Smiljevo nego
Smiijan. Rhamnus rupestris (kršika) označen
je griješkom kao maklen.


U knjizi su istaknute zasluge Pančić a
kao naučenjaka, pedagoga i prijatelja naroda.
Pančić je razvio prirodoslovna istraživanja
u Srbiji. Već 1859. istakao se svojim
opažanjima o serpentinskoj flori u
srednjoj Srbiji, gdje je uočio neko važne
serpentinomorfoze. Između 102 nove biljke,
koje je pronašao Pančić, nalazi se, osim
Pančićeve omorike, Acer intermedium,


A. macrepterum, Euphorbia fragifera, nekoliko
vrsta ruža i dr. Njegov herbar imao
je preko 30.000 primjeraka. Botanički vrt,
koji je Pančić osnovao i uredio u Beogradu,
odigrao je važnu ulogu kod uzgoja i
proširenja raznog domaćeg i stranog dekorativnog
drveća i grmlja. Panči ć je bio
vrlo aktivan kao dugogodišnji rektor Velike
škole, narodni poslanik, potpredsjednik
Narodne skupštine, državni savjetnik


ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 145     <-- 145 -->        PDF

i predsjednik Srpske akademije nauka.
Napisao je oko 40 naučnih i stručnih radova.
Pisac je prve srpske dendrologije.


U svojim istraživanjima P a n č i ć je
najveću pažnju posvetio Kopaoniku. Onamo
su bile 1951. prenesene njegove kosti
iz Beograda i sahranjene u mauzoleju izgrađenom
iz Kopaoničkog granita na najvećem
vrhu prozvanom »Panćićev vrh«.
Time je Srpski narod odao svoju zahvalu
i priznanje velikom Pančiću .


U našem članku: »Povodom 150-godišnjice
rođenja Josipa Pančića«, u Šumarskom
listu, 1965., s. 185—197, pogrešno se
kod osvrta na monografiju spominje ima
njenog pisca: »Prof. D. Mitrović« umjesto
»Prof. D. Mitranović«. Isto tako greškom je
štampano da je Pančić preseljenjem 1853.


g. iz Kragujevca u Beograd »nastupio« umjesto
»napustio« liječničku službu.
Dr M, Anić


Jovančević đr Milorad: RASPROSTRANJENJE,
VARIJABILITET I
SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS
MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.


Pod ovim je naslovom izašla u izdanju
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
u Zagrebu 1G85. godine doktorska disertacija
dr ing. Milorada Jovančević
a, docenta Šumarskog fakulteta u Sarajevu
koju je autor prije par godina uspješno
obranio na Šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Kako je ta radnja značajan doprinos
utvrđivanju, rasprostranjenju, varijabilitetu
i sistematici te vrste, koja je
cd interesa i za našu operativu, prvenstveno
krških krajeva, smatramo potrebnim
da se na nju podrobnije osvrnemo.


Autor je radnju, koja obasiže 178 strana
teksta, 3 karte, 18 tabela, 14 fotografija
i 31 sliku, podijelio na: predgovor, uvod,
podatke iz literature, vlastita istraživanja,
osvrt na rasprostranjenje, morfološki
opis primjernih stabala, zajedničke
odlike, morfološke varijacije i sistematske
varijacije. Zatim je dao ključ za određivanje,
Claris analytica, o nekim ekološkim
i biološkim razlikama između pojedinih
svojti i zaključak. Potom registar citiranih
naučnih i domaćih imena biljaka i registar
geografskih imena.


U uvodu autor spominje da crni cer među
našim listopadnim vrstama zauzima
posebno mjesto kao najstarija vrsta koja
postepeno izumire. Kod nas tvori najveće
i najljepše šume u svom području. On raste
na najizrazitijem kršu gdje se druge
vrednije vrste ne mogu održati ili slabije
uspijevaju. Zbog toga crni cer ima pionirski
značaj kod pošumljavanja Krša i go


leti. Osim toga list mu ostaje preko čitave
zime u gušćim sastojinama na stablu te
zelenim granama služi za ishranu stoke u
najkritičnijim mjesecima. Osim toga dobro
štiti tlo od erozije. Zbog svega toga on zaslužuje
da se postavi na pravo mjesto kod
izbora vrsta za pošumljavanje krškog područja.


Crni cer se ubraja među najstarije listopadne
hrastove. Njegova morfologija,
ekologija i biologija pokazuje da potječe
iz tercijara.


Da je crni cer u prošlosti napustio pojedine
terene u našoj zemlji najbolje potvrđuje
velika disjunkcija i rastrganost sadašnjeg
areala.


Autor utvrđuje hercegovačko-dalmatinsko
područje crnog cera kao najsjevernije.
Konstatira da je crnogorsko-skadarsko
područje južnije i po površini nešto veće,
dok je makedonsko-metohijsko područje
najjužnije i po veličini najveće. Za sva tri
područja utvrđuje središta pojedinih areala.


U vezi rasprostranjenja crnog cera kod
nas autor postavlja pitanje da li su populacije
u ta tri područja i nakon duže geografske
izolacije još uvijek morfološki jedinstvene
jer se svaka populacija mora đo
neke mjere prilagođavati novim uvjetima,
a ovi nisu posve isti u sva tri areala.


Autor konstatira da populacija crnog cera
u sva tri područja imaju niz zajedničkih
morfoloških i drugih odlika, koje ih
objedinjuju u jednu vrstu. To je i razumljivo,
objašnjava autor, ako se ima u vidu
da crni cer vodi porijeklo od zajedničke


tercijarne vrste Querem drymeja Ung.
Prema tome to su stara ustaljena svojstva
koja su izdržala klimatske promjene
potkraj tercijara, za vrijeme glacijalnih i
interglacijalnih perioda.


Autor zatim razmatra najznačajnije zajedničke
odlike koje se pojavljuju kod
kore, pupoljaka, lisne peteljke, lišća i ploda
u svih 180 analiziranih stabala iz sva
tri područja rasprostranjenja.


Crni cer se svuda odlikuje velikom izđanačkom
snagom. U tom pogledu nije
mu jednak ni jedan listopadni hrast. Zbog
toga je većina sastojina crnog cera izdanačkog
porijekla. Otporan je na kljaštrenje.
Kljaštrenjen brzo se pomladi. Ü toku
jednog ljeta autor je opazio omlatke duge
preko 1 m.


Crni cer se na svim nalazištima ponaša
kao izraziti termofil, fotofit, kserofit i kalcifit.
Kako se najveći dio Krša odlikuje
toplom klimom, velikom insolacijom, vapnenom
podlogom i suhim tlom spomenuta
svojstva ističu praktičnu vrijednost te vrste
u toliko više što mu drugi listopadni


617