DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 141     <-- 141 -->        PDF

3. sat — »fizikalna atmosfera« pri radu;
4. sat — Načela racionalizacije živog rada:
»optimalan rad«;
biološka načela


5. sat — prilagođavanje rada radniku:
sredstva, načina i tehnike te vremena, psihološke
i fizikalne atmosfere;
6. sat — nastavak;
3. dan:
1. sat — prilagođavanje radnika radu:
profesionalna orijentacija, profesionalna
selekcija i praktično odabiranje najprikladnijih
radnika za pojedine radove;
2. sat — tehničkc-zaštitna načela: afinitet
za nezgode i razlozi nezgoda; načela za
sječu i izradu, šumski transport;
3. sat — za šumsko-kuiturne radove i
šumsko građevinarstvo;
4. sat — načela grupnog rađa: skupni
rad, jednostavna kooperacija, specijalizacija
(manufaktura, mašinski rad), mnogomajstorstvo;
5. sat — lančani sistem rada; brigadni
sistem;
6. sat — pojedinačna proizvodnja, maloserijska
proizvodnja, velikoserijska proizvodnja,
masovna proizvodnja, sistem različitih
radilišta (tipovi: domaće radinosti,
industrijski); postupično, paralelno i kombinirano
kretanje komada serije.
4. dan:
1. sat — Načela racionalizacije oruđa za
rad: mala tehnička racionalizacija (oruđa,
tehnike rada, tehnologije);
2. sat — mehanizacija, automatizacija,
automacija;
3. sat — Načela racionalizacije predmeta
rada: sirovine, pomoćnih materijala;
4. sat — Načela usklađivanja svih faktora
rada, odnosno proizvodnje: načelo
uklanjanja štetnih razmaka ( u vremenu i
prostoru); načelo uklanjanja povratnih hodova;
načelo uklanjanja praznih hodova;
5. sat — načelo susmještavanja; načelo
ujednačenosti (standardizacije i tipizacije)
i diversifikacije;
6. sat — načelo predviđanja;
5. dan:
1. sat — načelo pripreme rada;
2. sat — načelo pripreme radilišta;
3. sat — načelo pripreme radnog mjesta;
4. sat — načelo planiranja;
5. sat — načelo reda i čistoće;
6. sat — načelo nadzora, kontrole, evidencije,
analize i koordiniranja.
6´. dan:


1. sat — Proučavanje rađa: radni pokus;
studij rada; podjela rada;
2. sat — glavne karakteristike psihofizioloških
metoda proučavanja rada: kalorimetrijske
metode, metode mjerenja pulsa,
metode mjerenja temperature, metode
mjerenja znojenja, metode mjerenja umora;
3. sat — metode mjerenja: snage, brzine;
količine i kvalitete učinka; objektivnih
uvjeta rada;
4. sat — metode studija toka rađa i pokreta
(metode, stila);
5. sat — pojednostavljenje rada;
6. sat — informacija o sistemima MTM,
QSK, BTE i si.;
7. dan:
1. sat — metode studije vremena: podjela
radnog vremena; mjerenje;
2. sat — kronografija i fotosnimka radne
smjene;
3. sat —
kronometraža;
4. sat — metode trenutačnih zapažanja;
5. sat — metode procjene radnog mjesta
i radne osobe;
6. sat — nastavak.
8. dan:
1. sat — Diskusija o prijeđenom gradivu;
2. sat — nastavak.
3. sat — Normiranje rađa: metode normiranja,
tj. iskustvene, statističke, proračunsko-
analitičke (tehničke);
4. sat — normativ materijala, normativ
oruđa za rad tj. kapacitet oruđa za rad,
normativ radne snage tj. radne norme —
općenito, vrste normi žive radne snage;
5. sat — koristi od poznavanja navedenih
»normativa«;
6. sat — Konzultacije i diskusija.
9. dan:
1. sat — Kapacitet agregata za obradu
tla;
2. sat — nastavak;
3 sat — kapacitet kamionskog voznog
parka i si. strojeva;


4. sat — nastavak;
5. sat — kapacitet animalne vozne zaprege;
6. sat — nastavak.
10. dan:
1. sat — kapaciteti oruđa za rad prikladnih
za razne vrste radova;
2. sat —
Diskusija i konsultacije.
3. sat — Tehničko normiranje žive radne
snage: 5 faza karakterističnih za svako
naučno istraživanje;