DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 135     <-- 135 -->        PDF

ŠUMARSKA PROBLEMATIKA U VEZI UREĐIVANJA
TOKA SAVE NA PODRUČJU SR HRVATSKE
(Koreferat za savjetovanje o vodoprivrednom rješenju i eksploataciji
rijeke Save — 29. X 1965. godine)
Ing. BERNARD HRUŠKA


Dugoročni program razvoja privrede postavlja zadatak da proizvodnja i
prerada drveta u zadovoljavanju potreba društvenog razvoja i standarda u
daljnjem periodu od 20 godina stignu nivo najrazvijenijih zemalja Evrope, a da
pritom ne bude umanjena zaštitna uloga šuma.


Da može doći do planiranog povećanja potrebno je da se sadašnja proizvodnja
drveta u tom periodu udvostruči. Povećanje proizvodnje se predviđa:unapređenjem proizvodnje u prirodnim šumama zavođenjem intenzivnih
i suvremenih metoda gospodarenja,

proizvodnjom drveta u plantažama.
Prema orijentacionom 20wgodišnjem perspektivnom programu bi trebalo
na području SFRJ privesti intenzivnoj proizvodnji drveta površinu od preko
1 milijun ha. Na području SR Hrvatske treba osnovati preko 400.000 ha plantaža,
cd čega na šumskim zemljištima cea 60%, a cea 40´% n& zemljištima u
sastavu poljoprivrede i nekorištenim zemljištima.


Iz podataka navedenih u materijalima Direkcije za Savu »Mogućnost kompleksne
bonifikacije i intenzifikacije poljoprivrede na području doline rijeke
Save u SR Hrvatskoj« je očito, da postoje svi uvjeti da se na dijelu površina
toga područja organizira intenzivna proizvodnja drveta u plantažama i intenzivnim
kulturama topola i vrba.


Projekcijom perspektivnog razvoja doline rijeke Save predviđa se slijedeće
stanje šumske proizvodnje:
prije poslij´e
bonifikacije


— prirodne šume 155.400 ha 110.000 ha
— šumske plantaže 7.300 ha 30.000 ha
— od ukupne površine područja 639.400 ha 639.400 ha


Prema tome se predviđa da se sadašnja šumovitost promatranog područja
snizi od 24% na 17%. Smatramo da je projektirano sniženje šumovitosti štetno
jer je i sadašnje stanje šuma ispod optimalne šumovitosti (1/3 površine pod
šumama). Poznato je da povoljan odnos i razmještaj šuma djeluje korisno na
suzbijanje jakosti vjetrova i sprečavanje nepotrebnog isušivanja poljoprivrednog
zemljišta. U slučajevima prekomjerne vlage, u doba vegetacije, transpiriranjem
ogromnih količina vode putem svoga velikog asimilacionog aparata
doprinosi bržem normaliziranju prilika za, poljoprivredne uvjete. U periodima
suše pomažu u zadržavanju vlage, naročito stvaranjem rose. Prema mišljenji
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 136     <-- 136 -->        PDF

ma istaknutih stručnjaka optimalna šumovi tost i povoljan raspored poljoprivrednih
i šumskih površina mogu u pozitivnom djelovanju povećati prinose poljoprivrede
do 7%.


Iz toga razloga, a i zbog velikih troškova krčenja i čišćenja šumskih površina
od panjeva koji daleko premašuju elaboratom predviđene troškove tehničkog
uređenja zemljišta, trebalo bi krčenje šuma ograničiti samo na najnužnije
površine kojima će se arcndirati kompleksi najboljih poljoprivrednih površina
sposobnih za visoku produkciju. Lošijih boniteta zemljišta će se i tako dobiti
dovoljno i bez krčenja šumskih površina na takvim tlima.


U hidrotehničkcm rješenju se predviđa stvaranje nizinskih retencija u kojima
će se privremeno retardirati višak vodenih masa rijeke Save i njezinih
pritoka radi postojanja triju uskih grla u protoku vodenih masa koritom Save
u vrijeme visokog vala. I pored toga što je stručna komisija Saveznog sekretarijata
za poljoprivredu i šumarstvo pozitivno ocjenila dana rješenja, dužni
smo na osnovu iskustva, upozoriti da će eventualno duže zadržavanje retardiranih
vodenih masa. u retencijama u vrijeme vegetacije uzrokovati sušenje
šuma na ovim površinama zbog pomanjkanja kisika za život i rad korjenovog
sistema i dovesti do propadanja ovih šuma. Obzirom da se radi o velikoj povnšini
(preko 40.000 ha) vrijednih šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena upravo
neprocjenjive vrijednosti, nužno je da se u sklopu hidroenergetskih i saobraćajnih
rješenja pronađu rješenja koja neće dovoditi u pitanje sigurnost i regeneraciju
postojećih prirodnih šuma predviđenih za izgradnju retencija.


Nadopunom idejnih projekata obuhvatit će se melioracijom ukupno 2 min
ha površina na čitavoj dolini rijeke Save od čega otpada na teritorij SR Hrvatske
oko 1 min ha. U dovršenim projektima tretira se 639.400 ha, od kojih je
stalno ugroženo od poplava 435.590 ha ili 69% od ukupno ugroženih površina u
Posavini. Od ugroženih površina djelomično je branjeno 235.590 ha a potpuno
nebranjeno je oko 200.000 ha.


Sadašnja struktura .površina po kategorijama korištenja pokazuje da livade
i pašnjaci zauzimaju 172.000 ha ili 27´no od ukupne površine područja. Sve
su to zemljišta koja leže u području ugroženih, djelomično branjenih i plavnih
površina. Ove površine spadaju u cijelosti u kategoriju hidromorfnih odnosno
bazenskih tala koja imaju sva svojstva negativna. Njihova melioracija zahtijeva
najdetaljniju površinsku odvodnju, koja je ujedno i najskuplja, a da su
bar do potpune melioracije i sanacije rezultati poljoprivredne proizvodnje dubiozni
zbog male ili skoro nikakve propusnosti za vodu u ovim tlima. Naročito
se to očituje u gornjoj Posavini gdje dolazi do povećanih oborina u proljetnom
periodu (iskustva na PIK-u Moslavina).


Zbog takvih prilika smo mišljenja da je u projekciji perspektivnog razvoja
doline rijeke Save proizvodnja drva u plantažama u visini od 30.000 ha prenisko
predviđena i da je sigurno moguće u ovu svrhu predvidjeti najmanje
dvostruku površinu tj. barem 60.000 ha i to na zemljištima dubioznim za poljoprivrednu
proizvodnju, s tim da se u prvom periodu veća pažnja posveti
najboljim tlima sposobnim za organizaciju visokoprinosne poljoprivredne proizvodnje.


Na pogodnom dijelu ovih površina moguće je organizirati kombiniranu
proizvodnju drveta i mesa iskorišćujući međuprostore između redova u plantažama
topola, agrotehničke mjere i gnojenja za proizvodnju stočne hrane u
cilju što boljeg iskorištenja zemljišta i povećanja rentabiliteta. Ovim bi nači
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 137     <-- 137 -->        PDF

nom proizvodnje bila potvrđena u elaboratu naglašena potreba orijentacije na
stočarsku proizvodnju u uređenoj bonificiranoj Posavini.
Ova bi proizvodnja prema tome bila od interesa jednako za poljoprivredu
kao i za šumarstvo.


U stranim zemljama (naročito Italiji) mogu se vidjeti postignuti dobri rezultati
ove kombinirane proizvodnje, a i kod nas je također na više mjesta
ovakva proizvodnja provjerena i pokazala je dobre rezultate (Šumsko gospodarstvo
Osijek, Koprivnica i dr.). U Italiji se uglavnom ovom proizvodnjom
bave poljoprivrednici, dok je u našoj zemlji do sada bila stavljena u zadatak
šumarskim organizacijama.


Šumarske org du na osnivanju plantaža euroameričkih topola
su stekle iskustva (10 i više godina). Nabavljen je i umnožen kvalitetni sadni
materijal, razrađen i provjeren je proizvodni proces, kako u proizvodnji sadnica
tako i u osnivanju, njezi i zaštiti plantaža. U sadnom materijalu došli smo već
1963. godine u razmnažanju za sada najbolje ocijenjenog i provjerenog kultivara
euroameričke topole 1-214 do viškova reprodukcionog materijala. Radovi
na osnivanju plantaža tcpola u šumarstvu se odvija u okviru raspoloživih
sredstava s pratećom problematikom oko financiranja i pripreme zemljišta za
plantažu u svrhu združene proizvodnje. U šumskim gospodarstvima na području
Podravine i Posavine postoje stručni kadrovi i organizirane specijalne
ekonomske jedinice za osnivanje i gospodarenje plantažama, koje su u stanju,
uz osiguranje stalnog izvora investicionih sredstava, da prihvate i realiziraju
sve programe plantažiranja.


Veoma stručnu obradu ovakvog projekta plantažiranja, kao i nadzor nad
njegovim izvršenjem, može preuzeti grupa međunarodno* priznatih naučnih i
stručnih radnika u Zavodu za topole u Novom Sadu. Ovaj Zavod je dao na
provjeru križanjem dobiveni hibrid trepetljike za ovakva teža zemljišta koji
obećava da će u prirastu konkurirati dosadašnjim kultivarima euroameričkih
topola. U selekciji i traženju visokoprinosnih vrba potrebnih za privođenje proizvodnji
drveta velikih površina u poplavnim područjima velikih rijeka, do
sada skoro izvan proizvodnje, su također postignuti dobri početni rezultati koji
obećavaju prinose slične onima koji se postižu hibridima euroameričkih topola.
Za korištenje najnižih dijelova bazenskih zemljišta u melioraciji doline rijeke
Save dolaze u obzir i nasadi visokoprinosnih vrba.


Naravno da se u sastavu poljoprivrednih organizacija može, nakon njihove
konsolidacije na novim zemljištima, organizirati ova kombinirana proizvodnja
koristeći iskustva stečena u osnivanju i gospodarenju plantažama topole iz šumarskih
organizacija i njihovu organizaciju stočarske proizvodnje.


Vrijeme realizacije predloženog programa ovisno je o proizvodima koji se
očekuju iz ove proizvodnje. Neposredna blizina Zagrebačke tvornice papira će
u gornjoj Posavini uvjetovati orijentaciju na proizvodnju oeluloznog drveta na
potrebnoj površini, a u preostalom dijelu srednje Posavine cilj gospodarenja u
plantažama topola će biti ubrzano povećanje drvnog fonda zbog smanjenja pritiska
na drvni fond prirodnih šuma, koji je poremećen uslijed disproporcije
dobnih razreda, odnosno zbog manjka zrelih šuma (50´% po površini, a oko
20% po drvnoj masi od normalnog stanja).


Vrijeme za izvršenje samog programa osnivanja plantaža za proizvodnju
drveta ovisi uglavnom o mogućnosti priticanja sredstava za financiranje s time
da je za proizvodnju dovoljno povećanog broja kvalitetnih sadnica tj. za puni
start u realizaciji programa potrebno najmanje dvije godine (sadnice 2/2 godina).


(K;:J
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 138     <-- 138 -->        PDF

Aproksimativni troškovi osnivanja j´ednog ha plantaža iznose:


1.
krčenje zemljišta prosječno 5 radnika a 2.500 dinara bruto 12.500 din.
2.
rigolanje na 60 cm 80.000 „
3.
kupljenje žila 3 radnika a 2.500 dinara bruto 7.500 ,,
4.
tanjuranje 7.000 ,,
5.
kolčenje mreže za kopanje i sadnju sadnica 270 komada
a 5 dinara 1.350 „
6.
kopanje jama promjera 60 cm, dubine 80 cm 270 komada
a 50 dinara 13.500 „
7.
sadnice 270 komada a 250 dinara 67.500 „
8.
Sadnja sadnica 270 komada a 40 dinara 10.800 „
9. prevoz
sadnica 500 komada pola radnog dana traktora a tj. po ha 6.5C0 dinara 6.500 „
10. umjetno gnojivo 1200 kg a 26 dinara
31.200 „
11. rasturanje gnojiva
5.000 „
12. ostali troškovi
7.000 „
Direktni troškovi 249.850 din.
Indirektni troškovi (20% UPR) 49.970 „


SVEUKUPNO: 299.820 din.
ili okruglo: 300.000 din.


Zemljišta koja dolaze u obzir za osnivanje plantaža topola su djelomično
obrasla živicama i s nešto šikara, pa se stoga predviđaju troškovi niži od predviđenih
elaboratom, koji se odnose većim dijelom na osnivanje plantaža na
krčevinama.


Prema tome bi za realizaciju predloženog programa osnivanja plantaža
topola i vrba na površini od 60.000: ha bilo potrebno 18 mlrd dinara. Ako se
odlučimo da ophodnja bude 12 godina, potrebna bi bila godišnje sredstva od


1,5 mlrd dinara.


Prihvatimo li elaboratom predviđeni godišnji prosječni prirast po 1 ha cd
30 ms, iznosit će bruto drvna masa nakon 12 godina 360 m;i po 1 ha. Po odbitku
15´% otpada na granjevinu i dr., preostaje nam neto drvna masa od 306 m3,
iz koje će se na osnovu sadašnjih cijena realizirati 3,672.000 dinara bruto prihoda
nakon 12 godina ili prosječno godišnje 306.000 dinara, sve po 1 ha.


Osim direktnih troškova osnutka potrebno je tokom života plantaža vršiti
zaštitne mjere i silvikulturne radove, koji iznose tokom ophodnje oko 60%
troškova osnivanja ili oko 180.000 dinara po ha. Ukupno uložena sredstva iznose


480.000 dinara, a ostvaruju ukupni prihod od 3,672.000 din., tj. nakon 12 godina
ostvaruje se oko 7,5 puta veća vrijednost od svih uloženih sredstava.
Gornji račun je izveden pod pretpostavkom da se međuprostori koriste za
predviđenu poljoprivrednu proizvodnju, u našem slučaju proizvodnju stočne
hrane, i da će ta proizvodnja pokrivati svoje troškove, odnosno da neće teretiti
proizvodnju drveta i da će ona indirektno prigodom vršenja radova za proizvodnju
vršiti njegu i održavanje proizvodne sposobnosti zemljišta. Na zemljištu
priređenom za plantažnu proizvodnju (iskrčenom, duboko pooranom na
60 cm, istanjuranom i pognojenom startnom količinom od 1.200 kg umjetnog
gnojiva) mogući su visoki prinosi stočne hrane (kukuruza i krmnih smjesa),
koji mogu učiniti proizvodnju mesa rentabilnom i interesantnom.


610
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Za proizvodnju stočne hrane će se moći koristiti površine kroz 5—6 godina
primjenjujući vrste koje podnose zasjenu, već prema tome kako se ona
povećava. Moramo ovdje naglasiti da je zatravljivanje i paša stoke isključena,
jer trave iz roda Gramminae nepovoljno djeluju na prirast topola, a pašom
stoke se smanjuje neophodna aeracija tla nužna za visoke prinose topola.


Da bi predočili veličinu i korisnost predloženog programa, navodimo:


Potpunom realizacijom programa osnivanja plantaža topola na području
od 60.000 ha kroz 12 godina, tj. po 5.000 ha godišnje, omogućuje se nakon toga
stalna godišnja sječa 5.000 ha plantaža s drvnom masom od 360 m;! po 1 ha
odnosno ukupno 1,800.000 rh! bruto drvne mase.


Upoređenc sa sječivim etatom prirodnih ekonomskih šuma, koje sa površine
cd preko 1,160.000 ha omogućuju sječu koja se kreće oko 3,900.000 m3
(nakon revizije sječivih etata po uređajnim elaboratima) pokazuje da organizirana
proizvodnja drveta na 60.000 ha daje stalni godišnji prinos koji iznosi
46´% od visine sječa sa preko 1,160.000 ha prirodnih šuma. Financijski rezultat
je još povoljniji, jer predložene površine leže u blizini autoputa i rijeke Save
koja će nakon uređenja biti plovna do Zagreba, pa će i troškovi eksploatacije,
a naročito prevoza, biti daleko manji i povoljniji nego u prirodnim šumama,
s time što troškovi privlačenja do pomoćnog stovarišta potpuno izostaju u
eksploataciji drveta sa plantaža jer se prevoznim sredstvom može doći direktno
na lice mjesta po izrađenu masu. Prema tome izvršenje ovoga i još jednog
takvog programa na drugim područjima (Podravina) osiguravaju dvostruku
proizvodnju drva.


Na kraju možemo konstatirati da za proizvodnju drveta u plantažama postoji
veliki interes stranih privrednih grupacija, tako da ne bi bilo teškoća da
se u slučaju odobrenja za zaduženje u inozemstvu nađu povoljni krediti za
financiranje predloženog programa. Isto tako je moguće sav višak drva za celulozu
prodati u izvozu i ostvariti čvrsta devizna sredstva, kojima se može povoljnije
na svjetskom tržištu kupiti pšenica nego ´što bi se proizvela na ovim
dubioznim zemljištima i sve to bez rizika i dubioze, odnosno gubitka poslovanja,
pa je iz ovog aspekta predložena proizvodnja vrijedna pažnje.


Najzad, do konačnog rješenja, odobravanja i obezbeđenja sredstava za čitav
projekt regulacije rijeke Save, uz mala ulaganja i ´kraću ophodnju u proizvodnji
drva, mogu se parcijalno rješavati pojedini problemi uz istovremeno
ubiranje visokih prihoda i akumulacije. Ovako> ostvarena sredstva mogu sa
svoje strane, djelomično doprinijeti rješenju financiranja čitavog projekta.