DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tabela 3


1945—1946


1947—1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964


Iskorišteni sporedni šumski proizvodi u društvenim š


Paša i žiropaša
Svega
Sitna
stoka
hiljada grla
Krupn a
stoka
Smola
tona
291,3 — — 11,8
1220,7 — — 522,3
698,6 — — 1007,3
650.0 — — 253,2
620,4 — — 274,2
831,2 679,1 152,1 180,0
730,0 609,0 121,0 279,0
786,0 622,0 164,0 341,0
914,0 747,0 167,0 248,0
1036,0 913,0 123,0 145,0
942,0 818,0 124,0 287,0
900,5 771,3 129,2 280,1
796,2 695,0 101,2 232,5
696,1 606,3 89.8 222,0
655,2 571,8 83,4 180.1


urnama


Ukupna vrijednost
svih sporednih
šumskih proizvoda


000 d


25.222


150.943


113.693


107.022


147.049


186.072


231.038


333.582
268,050
241.642


303.621
330,788
370.056
337,164
379,208
3. KRETANJE UZGOJNIH RADOVA
Kolikogod su se u proteklom razdoblju sve snage u šumarstvu anagažirale
da bi sječom šuma što potpunije zadovoljile povećane potrebe na drvu,
vodeći računa, da ne bi došlo do slabljenja proizvodnog kapaciteta šuma,
vršeni su paralelno i radovi na održavanju i unapređenju šuma.


U tabeli 4 prikazan je tok uzgojnih radova izvršenih u tom 20-godišnjem
razdoblju.


Tabela 4 PREGLED IZVRŠENIH ŠUMSKO KULTURNIH RADOVA


Pošumljavanj e Melioracija


Godina Tretirana
površina
Uspjelo
pošumljavanj
e
u tome
plantaže
i intenz.
kulture
šuma i
šikare bez
zabrane
sječe
Njega
šuma
(bez
proreda)
Introdukcija
ha ha ha ha
1954 9.934 6.854 7.978 17.703
1945—46 4.787 1.924 — 1.228 983 —
1938 11.784 — — — — —
1947 11.099 5.794 — 1.861 1.495 —
1948 17.952 7.827 — 8.734 594 —
1949 21.945 10.697 — 14.996 582 —
1950 23.875 9.836 — 12.074 1.832 —
1951 22.363 11.986 — 11.066 834 —
1952 21.075 10.053 — 7.370 16.569 —
1953 10.499 6.300 — 10.473 21.047 —
1954 9.934 6.854 — 7.978 17.703 —
1955 6.338 — — 9.125 32.308 —
1956 4.441 — 1.421 5.610 22.064 —
1957 5.184 — 1.613 4.155 19.883 —
1958 5.004 — 1.268 9.571 28.187 8.481
1959 4.570 — 1.287 5.074 25.520 2.730
1960 3.300 — 702 6.613 28.498 2.985
1961 6.418 — 1.011 6.127 32.470 2.410
1962 5.824 — 2.299 8.448 33.334 825
1963 8.788 — 5.218 12.322 60.475 1.813
1964 5.529 — 3.270 4.996 43.064 2.023