DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 91     <-- 91 -->        PDF

cJtcano SumacJtna


SUME DR VJETNAMA


Dvojica docenata Sovj. Saveza (M. L a-
v r o v sa tehnol. instituta i J. Zaruđny
sa šum. teh. akademije) boravili su
u Sj. Vjetnamu sa zadatkom da ukazu
pomoć u podizanju kadrova predavača i
naučnih radnika za ekologiju šumskog bilja,
šumarsku entomologiju i zoologiju i
da budu konzultatori Centr. šum. uprave.


Glavne su radove obavljali u Institutu
poljo-i šumoprivrede, koji je nedaleko
Hanoja, a i drvarskoindustrijskim gospodarstvima,
pokusnim gospodarstvima i
šum. stanicama širom zemlje. Doc. M.
Lavro v izvještava:


Institut poljoprivrede i šumarstva
— to je visoka škola, kojoj
nema ravne u čitavoj jugoistočnoj Aziji.
Na njegovih 6 fakulteta (agronomskom, za
zaštitu bilja, veterinarskom, šumarskom,
za mehanizaciju u poljoprivredi i šumarstvu,
ribarskom) studira preko 3.000 studenata.


Prošlost . Prema statističkim podacima,
fancuski su kolonizatori za svoje 80-
godišnje vladavine ostavili vjetnamskom
narodu 4 škole, 120.000 birtija i pušionica
opijuma i 95% nepismenih. U ovih 20 godina
iza revolucije od 1945. g. nepismenih
je nestalo.


U 9 visokih škola i 54 tehnikuma ima


oko 40.000 studenata; od toga je u vis.


školama 14.000, a to je 22 puta više od


broja studenata u čitavoj Indokini (Vjet


namu, Laosu i Kambodži) u 1940. g.


Francuzi su, naravno, devastirali šume
i za 80 godina pošumili su 100 ha a devastirali
stotine hiljada .O tom piše (1909. g.)
i sam francuski šumar O. Chevalier,
Milijuni su hektara pretvoreni u niskoproizvodne
džungle.


Sadašnjost. Iza oslobođenja počelo


se racionalno gospodariti. Šume se sma


traju velikim nacionalnim bogatstvom, o


čem svjedoči i narodna poslovica: Šuma


je zlato — more srebro.


Trećinu zemlje pokrivaju šume (13,45


mil. ha).Iznad 17. paralele tj. na teritori


ju DR Vjetnama nalazi se 2/3 šuma čita


vog Vjetnama.


To je planinska zemlja s jasno izraže


nim vertikalnim raslojavanjem vegetacije.


Vlažne tropske šume su u nizinama i klan


cima: na sjeveru sižu i do 700 m, a na


jugu do 1.000 i 1.200 m. Iznad te crte na


sjeveru su pretežno subtropske šume hra


sta, johe, klena, a na jugu prevladavaju
crnogorične šume sa Pinus merkussi, P.
khasia i dr.


Biljno je bogatstvo veliko. Prof. A,
Tahtadžjan pisao je 1941. g. da flora
DRV broji oko 12.000 vrsta viših biljaka.
Vegetacija pokriva gotovu svu zemlju čak
i erodirane brežuljke, strme stijene vapnenačke,
dine po morskim obalama — sve
se to brzo pokrije grmljem, travama, paprati
i isprepliće brojnim lijanama.


Šume su vrlo mješovite. Ponekad se na
jednom ha nađe i po desetak vrsta drveća,
grmlja, bambusa, paprati, lijana. S avansk
e ili rijetke šume zapremaju strme
obronke gora i padine zapadne ekspozicije
gdje biva manje kiše. Te su šume
zbijene u zapadnim i dijelom centralnim
provincijama. Stabla su im tek 10-15
m visoka. Tu nema orhideja, paprati, a
rijetke su i lijane. Tlo je pokriveno travom.


Duž riječnih dolina i brojnih potoka
protežu se uskim pojasevima višeetažne
šume obraštene neprohodnim bambusom i
drugim zeljastim biljem, naročito alangalangom.
Morska je obala sva pokrita šumama
mangrove, koje zauzimaju više od


80.000 ha.
Šume se dijele u 4 zone. Najniža je
četvrta. Ona siže do 500 m i zauzima površinu
više od 3,5 mil. ha. U toj zoni jedino
se i vrši iskorišćavanje. Bogate šume
imaju do 250 kub. m po ha (ima ih
1,1 mil. ha), ostale su manje vrijedne, one
su zasada rezerva.


U šumama Vjetnama ima preko 600
vrsta drveća, od kojih mnoge daju dobar
građevni materijal, kvalitetne boje, smole
i tanin. Najvrednije su ove vrste: lim,
gu, kam-he, zoj, sao, bang-lang, čak i d.


Li m (Eritrophlacum Fordii) spada među
»željezno drveće«, crvenkasto je i tvrdo,
teško pa tone u vodi. Od njega prave
direke, mostove, parkete, željezničke pragove
itd.


Sa o (Hoplea odorata) upotrebljava se
u brodogradnji i za vagone, jer je veoma
elastično.


Bang-lan g (Leger stroemia diversi)
radi svoje elastičnosti i čvrstoće naziva
se »avionskim drvom« i iskorišćava se u
aviaciji.


Osim tih, ima još oko 20 raznih vrsta
»crvenog drveća« čak, kam-lat, g o d
o i dr. Od njih se prave razne skulpture,


469