DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 89     <-- 89 -->        PDF

»VOLMANIT CB« — univerzalno sred


stvo za zaštitu drveta (113 i 114)


Poljoprivredno-šumarski fakultet —


Skoplje (123—124)


Drugi plenum Zajednica šumarskih fa


kulteta (89)


Modernizacija šumr je za


preradu drveta (88)


Ztaštita jamskog skim


ugljenokopima (88)


Neiskorišćena sirovii.a (88)


Obnova mešovitih šuma bukve-jele


smrče (88)


citcana 6tcaćna litecatuta


Ilija Radakov i Jordan Minkov:


HRASTOVE SUME U BUGARSKOJ


Državno izdatelstvo. Varna 1963. godine.


Hrastove šume u Bugarskoj zauzimaju
oko dve trećine šumskog fonda, radi čega
pravilno gazdovanje sa njima ima veoma
veliki značaj za šumarstvo ove zemlje.
Ovo pitanje ne može se uspešno resiti po
nekom opštem receptu koji važi za zemlje
sa razvijenim šumarstvom, pošto se
hrastove šume Bugarske razlikuju od njih
po ekološkim uslovima, sastavu, izgradnji
i produkciji drvne mase. Sve to nalaže da
se gazdovanje sa njima sprovede u vezi
sa mesnim proučavanjima.


U knjizi su razmotrena dva osnovna
problema: a) klasifikacija hrastovih šuma,
i b) prilagođavanje načina gazdovanja
u skladu sa karakteristikama pojedinil
taksonomskih jedinica.


Klasifikacija šuma je izvršena na principu
najnovijih ekoloških metoda, stvorenim
isključivo za uslove Bugarske. Svakom
tipu šuma postavljen je odgovarajući
privredni cilj s obzirom na iskorišćavanje
prisutnih prirodnih sila.


Važnu ulogu za pravilno primjenjivanje
odgovarajućih mera gazdovanja ima
prirodno obnavljanje. Na osnovu dugotrajnih
proučavanja utvrđene su pojedine
zone u kojima se hrastov podrast razvija
na razne načine. U jednoj zoni (u sklopu)
stvaraju se optimalni uslovi za pojavu
podrasta, a u drugoj (na otvorenom) za
njegovo rašćenje. Protivno dosadašnjim
shvaćanjima, pri optimalnim uslovima za
rašćenje hrastov podrast je brzorastući.
U knjizi se preporučuju takve vrste seča,


Rodezijska tikovina — za izradu parketa
(88)
Primena poliesterskih lakova u suvremenoj
industriji namještaja i građevinske
stolarije (101)
Švedski postupak obrade deveta u šumi
(90)
Uzorna šumarska škola u Kraljevu (99)
Tvornica sulfatne celuloze u Plaškom


(104)
Nedovoljno se vodi briga o zapošljavanju
šumarskih inženjera i tehničara
(104)
Ing. Kruni Angelov
koje odgovaraju biologiji hrastovog podrasta.
Pošto se sastojine pojedinih tipova šuma
razlikuju od projektiranih (šume koje
imaju određeni privredni cilj), daju se
uputstva za odgovarajuće preuređenje sastojina.


Ostale mere gazdovanja-pomaganje prirodnog
podmlađivanja, pošumljavanje, ogledne
seče — usmjeruju se isto tako ka
postizavanju odgovarajućih privrednih ciljeva
dotičnih tipova šuma.


Primen j i van je privrednih mera za gazdovanje
hrastovim šuma celishodno i diferencijalno
po tipovima šuma, prema mišljenju
autora, dovešće do potpunog iskorišćavanja
potencijalne produktivnosti
šumskog fonda u hrastovim šumama.


Ova knjiga može naići na široku primenu
i u našim uslovima, gde hrastove
šume imaju znatnog uticaja na naš šumski
fond, te s toga je preporučujemo svima
onima koji se bave ovim pitanjima.


Inž. Niko Popnikola


Penčo Bodžakov i Ivan Teriev:


ORGANIZIRANJE ŠUMSKIH SEMENIH
BAZA


Sofija, 1962. godine.


U ovoj knjizi izložena su pitanja o mestu
sortovog semenarstva (semeproizvodstva)
u sistemu metoda i sredstava za povišenje
produktivnosti šumskih sastojina.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Nadalje, izložena su inostrana i sopstvena
iskustva u vezi organizacije šumskih semenskih
baza u elitnim mladim srednjedobnim
i dozrevajućim sastojinama. Razrađeno
je i pitanje osnivanja šumskih semenskih
plantaža putem kalemljenja sa
plemkama dobivenih od etilnih, po pore


cfteani Mcučni ča&epi&i


LESNOE HOZJAJSTVO — Moskva
8 — 1965. Osnovni principi kod provođenja
glavnih sječa u šumama SSSR. —
Timofee v V. P.: Zakonitosti u formiranju
borovih sastojina prirodnog i umjetnog
porijekla. — Smilga J. J., Mojro
v S. L.: Gospodarska ocjena trepetljike
raznih bioloških formi. — Rovsk i V.
M., Sarkisova E. G.: Konstantnost
nekih formi gledičije u ovisnosti o sastavu
oprašivača u sastojini. — O 1 i s a e v


V. A.: Iskustva na osnovici uzgojnih sječa
u bukovim sastojinama. — Kar a mzi
n A. U.: Taksacija sječina iz helikoptera.
— Boljškov, Marusov, Nikola
e v a: Glodari-šumski štetnici. — D 1 u sski-
Zaharov: Naseljavanje mrava u
šumama raznih tipova.
LESNICKA PRACE — Prag


5 — 1965. Knop-Zasmeta: U susret
trećem deceniju čehoslovačkom šumarstvu.
— Jindra-Zachar: Dvadeset
godina naučnih istraživanja u šumarstvu.
— R u p r i c h : Mogućnost uvođenja
principa usavršavanja planskog upravljanja
šumama.— Steffel : Uloga cijene
i standardizacije drvne sirovine u novom
sistemu planskog upravljanja u nar.
gospodarstvu. — Novak : Kemijska asanacija
stabala koja su napali potkornjaci.


6. — 1965. Bluđovski : Spremamo
novi petogogišnji plan u šumarstvu. —
Skoupy : Sadnja s busenom u polietilenu.
— Prihoda: Uši na korijenu obične
omorike.
7 — 1965. Prus a : Načini gospodarenja
šumama s biološkog stanovišta. —
M r a č e k : Broj sadnica po hektaru. —
Pomoćne tabele za doziranje kemijskih
sredstava.


LESNICKI ČASOPIS — prag


6 — 1965. Kalandra, Urošević:
Nova bolest topola. — Dimitrovsky:
Rekultivacija šuma u područjima nepovoljnog
djelovanja industrije i rudnika.


klu i kvalitetu, stabala na odgovarajuće
podloge.


Knjiga je namenjena specijalistima-selekcionarima,
i specijalistima-vrtlarima
koji se bave proizvodnjom dekorativnih
sadnica za ozelenjavanje.


Inž. Niko Popnikola


7 — 1965. Blattny, Brčak, Svobodova,
Prochazkova, Be ja na n-
s k y, Š a f r : Daljnja saopćenja omozaiku
topola. — M a 1 e k : Istraživanja uslova
proizvodnje u pojedinim šumskim tipovima.


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


7 1965. Treba potpuno iskoristiti sušce i
izvale. — Garelkov: Mjesto vrsta drva
brzog rasta u bukovim šumama. —


K. Rangelov: Svojstva srži drva Populus
regenerata. — G. Si r a k o v : Za
nas nova metoda sadnje omorike obične.
G Lazarov : Pakovanje i istovarivanje
drv. materijala. — B. Mačev : Sadržaj
vitamina u šumskim plodovima. — I. P alašev,
C. Garilov, D. Dimitrov:
Pozitivan pokušaj stvaranja kultura ailantusa.
8 — 1965. Svjetla godišnjica (20 godina
od oslobođenja u bugarskom šumarstvu).


— A. Georgiev: Kako stijene utječu
na svojstva šumskih tala. — Z. Geor giev
: Mjesto koje zauzima akacija u
rekonstrukciji malovrijednih šuma. — G.
Sirakov/B. Vaši lev, N. Pleše v:
Pokusi sadnje bijelog bora sadnicama s
podrezanim centralnim korijenom. — A.
Manolov : Izvoz čitavih stabala i dugih
klada, važan je zadatak šumskih gospodarstava.
9 _ 1965. B. M i č e v : Sjemenske baze
u bugarskim šumama. — Ž. Ge o r g i e v :
Tehnička zrelost sastojina akacije. — A.
Janakiev : Očuvanje klijavosti bijelog
bora pri mašinskom obcskriljavanjupročišćavanju. — H. S i r a k o v, J. Calakov,
N. Tomov: Naučni temelji tarifne
takse drva na panju — pretpostavka
za poboljšanje sistema planiranja u
šumoprivredi. — H. Stancev : Crnogorične
iglice bogat su rezervoar mikro,
makroelemenata i vitamina. N. Cenov :
Preporuke o sabiranju kestena.


D. K.