DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

domaći 6icučnl ča&api&i


LES — Ljubljana


7/8 — 1965. Slovnik M.: Zdravstveno-
tehničkoj zaštiti pri drvarsko-industrijskom
radu treba posvetiti više pažnje.


— Šinkovc B.: Lakiranje sa nitro-i
poliesterskim lakovima, njihove karakteristike
i međusobna poređenja. — K n oevenage
l A.: Specijalne mašine za obradu
drva. —- Ehemann K.: Novosti
sa područja strojeva za brušenje drva. —
H e m p e 1 W.: Automatske stružnice, frezeri
i bušilice Hempel. — Motorne pile
sistema Dolmar za šumu i skladišta.
TOPOLA — Beograd


50/51 — 1965. Vasić M.: Važniji. problemi
šumske privrede Jugoslavije. — Bur
a D.: Plantažno gajenje topola u Italiji.


— Marković J.: Značaj i potreba eksperimentalnog
istraživanja primene mehanizacije
i racionalizacije u plantažnoj proizvodnji
topola i vrba. — Bur a D.: Izložba
mehanizacije šumske proizvodnje.
BILTEN — Zagreb


7 — 1965. Informacije o primjeni novih
privrednih mjera šumarstvu. — O integraciji
u šumskoj proizvodnji i industriji za


mogućnostima razvoja šumarstva kotara
Osijek. — Pokusi sa proizvodnjom vrba.


ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


7/8 — 1965. Gojmerac M.: Šumski
fond i snabdijevanje tvornica celuloze sa
celuloznim drvetom. — C i vi ć P.: Osvrt
na raniji i sadašnji način mehaničke prerade
bukovine. — Eić N,: Taksacijska
procjena šuma pomoću primjernih praga.


— Zilenkov N.: Uzroci brzog propadanja
naših šumskih putova. — O m anovi
ć S.: Podizanje šumskih kultura u
okolici Sarajeva — historijski prikaz.
ŠUMARSTVO — Beograd


12 — 1965. P o p o vi ć V.: Primena linearnog
programiranja na probleme iz
ekonomike šumarstva. — Radova n o-
vi ć Ž.: Metodologija planiranja u radnoj
organizaciji u šumarstvu sa stanovišta
potrajnog gazdovanja šumama. — G a 1 i ć
M.: O mediteranskom i submediteranskom
elementu u fiori Šumadije. — N e đ a 1ko
v S.: Primena tipologije šuma u uređivanju
šuma. — Vujiči ć L.: Istraživačko-
razvojna služba u drvnoj industriji
Beograda. — Jevti ć M.: Evoluciom put
i savremene koncepcije pošumljavanja u
Francuskoj. — Mirković D.: Spisak


preradu drva. — Tumačenje novih pro-%&doktorskih distertacija odbranjenih na


piša. Šumarskom fakultetu u Beogradu (od os8
— 1965. Uvod u diskusiju o stanju i nivanja Šumarskog fakulteta do 1965. g.).


PREGLED ZNAČAJNIH ČLANAKA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE
ZA PRERADU DRVA


OBJAVLJENIH


Od br. 1 do 122 broja objavljeni su sli


jedeći članci. U zagradi je broj lista u


kojem je članak objavljen.
Neophodna je modernizacija pilana i


fabrika namještaja (5)
Drvo, novi izvor odličnog đubriva (14)
Borba protiv šumskih požara (20)
Sušenje drveta za izradu namještaja (21)
Motorne festere u šumarstvu (34)
Pošumljavanje priobalnih pojasa Velike
Morave (42)
Bolje korišćenje šuma i industrija za
preradu drveta (43)
Šumarstvo i drv. industrija (47)
Mehanizacija radova u eksploataciji šuma
(47)
Značaj šumskih zaštitnih pojasa (63)
Bolje utvrđivanje normi u šumarstvu


(64)
U IT-NOVINAMA


Razvoj oplemenjivanja bilja u šumarstvu
(72)
O nekim aspektima zaštite drveta (87)
Gubar napada šume (95)
Institut za šumarstvo i drv. industriju


— Beograd (106)
Zavod za šumarstvo — Peć (106)
Kako je zaštićen šumarski stručnjak na
terenu (108)
Osnovni zakon o zaštiti bilja od bolesti
i štetočina (108)
Sprečavanje štetnog dejstva poplava
(121)
Uspjeh bugarske nauke i tehnike u oblasti
zaštite bilja (83)
Jednostrano čeono zavarivanje brodskih
panel-ploča (120)
Način polaganja stručnih ispita u šumarstvu
(112)