DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

crnogorskih šuma, veoma su aktivno privredno
surađivali s okupatorom;


rad i odnos organa upravljanja državnih
preduzeća »Durmitora« i »Šipada« u
iskorišćavanju crnogorskih šuma i u periodu
države SHS i Jugoslavije i u periodu
italijanske okupacije bio je u osnovi
isti kao i rad i odnos privatnih domaćih i
stranih kapitalista«.


Kako je već istaknuto knjiga je rezimirana
u francuskom jeziku, a osim toga
je dokumentirana sa više od 230 podataka
upotrijebljene literature sa naznakom
i bez naznake autora, arhivskim materijalom,
te zakonima i drugim propisima.


3-s lji6tocife $timaCdii9a


DVIJESTOGODIŠNJICA ZNAČAJNIH
DOKUMENATA NAŠEG ŠUMARSTVA


UVOD


1. Od 1764. do 1766. godine dakle prije
200 godina, vršeni su radovi na
izradi neke vrše gospodarske osnove za
šume na Velebitu i u Velikoj Kapeli, a
191415. godine, dakle prije 50 godili
a ova osnova, s još nekim materijalima
iz onog doba, objavljena je u Šumarskom
listu. To su osnove— elaborati pod
naslovima:
1. »Preponizni poslušni izvještaj o vojnim
šumama slavne ličke graničarske pukovnije
koje leže uz morsku obalu austrijskog
primorja«, i
2. »Najpokorniji i najposlušaniji izvještaj i
opširni opis o c.-kr. vojnim šumama koje
se nalaze u austrijskom Primorju kako
slavne otočke tako i djelomično ogulinske
graničarske pukovnije«.
Prijevode ovih eleborata objavio je B.
Kosović, tada »kr. zem. šum. nadzornik
II razreda«, pod naslovom »Prvi šumarski
stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i
Vel. Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja
i Ogulina« i podnaslovom »Prvi
šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i čuvarije, prvi
cjenik za drvenu gradu iz njih, prve misli
o pošumljavanju primorskog krša itd.«
u Šumarskom listu i posebnom otisku
1914/15.god.


Kako i objavljivanje ovih elaborata
spada već u poodmakiu prošlost, iskorišćujemo
ove obljetnice, da, s jedne strane,
na ove vrijedne i jedinstvene historij-


Potrebno je istaći da je problematika
koju autor u svojoj knjizi obrađuje rijetko
dolazila pod pero naših stručnjaka
(Begović, Frančišković, Simeunović, Vujičić)
pa ona od autora utoliko više zahtijeva
i posebnu erudiciju i izvanredan afinitet,
što je pisac knjige nesumnjivo i
posjedovao.


U želji da će rad dra Dušana Vučkovića
»Kapitalističko iskorištavanje šuma u
Crnoj Gori« — impresivno djelovati i na
druge čitaoce naše struke pisac ovih redaka
ga toplo preporučuje.


Dr ing. Uroš Golubović


ske dokumente upozorimo i mlađe generacije
šumara, a, s druge strane, da se
oda priznanje i K o s o v ić u za ovaj njegov
rad, za koji je oteo zaboravu originalne
dokumente (izvještaje, zapisnike
sjednica, karte), koji su se nalazili u tadanjem
»C.-kr. ratnom Arhivu« u Beču te
u »Hrvatskom zemaljskom arhivu« u Zajebu.


Kako se može zaključiti i iz podnaslova,
Kosović se nije ograničio samo na
elaborate, nego je objavio i ostale materijale
iz kojih se mogu vidjeti okolnosti
koje su uvjetovale izradu samih elaborata
te propise, kojima se treba osigurati
trajna proizvodnja drva prevenstveno za
brodogradnju, ali i dasku, jer je »trgovina
dasaka s Levantom vrlo jaka«*


ŠUME MASIVA VELEBITA I VELIKE
KAPELE


1. Masiv Velebit — Velika Kapela podijeljen
je u tri upravne cjeline: ličke,
otočke i ogulinske graničarske pukovnije
(krajiške regimente), a svaka ova cjelina
dalje na tzv. distrikte, koje možemo nazvati
i šumskoprivrednim područjima.
Broj distrikata iznosio je: u ličkoj pukovniji
11, u otočkoj 12, a u ogulinskoj 4. U
Ličkoj i Otočkoj pukovniji kao posebne
cjeline uzeto je Podgorje tj. područje iz*
Navod iz zapisnika od 22. VI 1762. o
vijećanju predstavnika Dvorskog trg. vijeća,
Češke dvorske kancelarije, Dvorskog
ratnog vijeća, Dvorske kancelarjie itd.
463
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

među hrpta Velebita i mora odnosno primorska
strana Velebita područje golog
krša.


Površina šuma (welche . . accurat
und Geometrish aufgenommen und nach
der Wahren Laage der Gegend entworffen
worden« — koja je brižljivo i geometrijski
snimljena te prema stvarnom stanju
prikazana, kako piše na siutacionoj karti
Ličke pukovnije) iznosila je:


Ličke
pukovnije 51.433 jutara (po 1600 čhv),
Otočke
pukovnije 108.474 jutara,
Ogulinske
pukovnije 60.613 jutara, odnosno
svega 220.500 jutara.


Za pojedine distrikte iskazane su površine
i broj stabala po vrstama i to kako
ukupni tako i sposobnih, za iskorištenje
Za većinu distrikata površina šuma iskazana
je jednim podatkom tj. za distrikt
kao cjelinu, a za one distrikte koji nisu
u cijelosti bili obrasli šumom po pojedinim
kompleksima. Tako npr. u distriktu
Trnovcu (u području Smiljana s 513 jutara,
predjel između Ravne Metle, Kozjaka
i Košnog potoka površine 1375 7/8
jutara) i predjel Mala Brušanska Kosa površine
943 jutara (mješovita sastojina
hrasta i bukve u omjeru 1:2 ito 1/3 stare,
a 2/3 mlade šume). U Podgorju računati
su samo predjeli obrasli šumskim
vrstama od kojih se mogla očekivati veća
korist. Takvih je u Podgorju Ličke pukovnije
bilo sedam (najmanji, mladik kod
Pavića Glavice i Raskrižja, imao je svega
59 jutara), a na području Otočke pukovnije
šest (od kojih je u 3 predjela bilo
i crnog bora sa 60 do 100 stabala po jutru).
Posebno je iskazana i Senjska draga
jer je bila sporna između c. i kr. erara i
grada Senja.


2. Obrast sastojina nije iskazivan
po drvnoj masi, nego brojem stabala
i to po pojedinim vrstama. Sastav po vrstama
i po ukupnom broju stabala vidi
se iz tabelarnog pregleda. Prosječni broj
stabala po jutru kretao se od 110 do 200,
ali uglavnom preko 160.Ni u predjelima
Podgorja broj stabala po jutru nije bio
manji nego u unutrašnjosti. Iskazan je i
broj stabala, koja se mogu iskorištavati,
ali samo u distriktima iz kojih je onda
bilo moguće drvo i izvesti (iznijeti). Po
pojedinim pukovnijama prosječni broj
svih stabala i stabala za sječu iznosio je:
ukupni broj
pukovnija broj stabala za


stabala iskorištavanje


Lička 188 53
Otočka 198 49
Ogulinska 193


3. Za svaki distrikt data je i kratka karakteristika
o iskorištavanju. Tako
npr. za sastojine u sedmom ličkom distriktu
(Trnovac kod Smiljana) kaže da se
»od javorine i bukovine kao i Oštarskoj
gori mogu praviti vesla, a jelovina nije
nego za daske, šindru i dužicu; za sastojine
jedanaestog ličkog distrikta navodi
se: »svuda se nalazi mladik, a osobito u
Velikom potoku, Crnom Madežu i Malom
Sunđeru mladika smreke, ali i stabla za
jarbole i križišta, koja se međutim teško
mogu dopremiti do mora radi dubokih
uvala i kamenitih brda«, za osmi otočki
distrikt (Senjsko bilo), da je najbolje drvo
već izvađeno, ali »ima još nešto smreke
za jarbole, a ostalo (smreka, jela, bukva,
javor) nije za drugo nego za dužicu, ugljen
i ogrjev, dok je hrast još dijelom
mladik«; za prvi ogulinski distrikt (Drežnica),
piše da je »šuma u cijelosti potpuna
s najbiranijim drvetom za brodograđevnu
i drugu tehničku upotrebu, ali je
neizmjerno težak izvoz do morske obale,
osim ako se ne izradi valjan put. . . .«,
itd.
Za iskorištavanje šuma Otočke pukovnije
u izvještaju . . . nalazi se i poseban
prijedlog mreže puteva uz naznaku
načina i troškova pojedinog puta.
Predlaže se izgradnja 8 puteva od kojih
neke do mora (na Stinicu, u sv. Juraj, u
Senj i u zaliv Povile) s troškom od 10
novčića po dužnom hvatu osnovne širine
9 stopa (dakle blizu 3 m). Radna snaga:
graničari.


Predložena je i izgradnja skladišta i to
ne samo otvorenih (za drvo koje se brzo
dalje otprema) nego i zatvorenih.


4. Uzgojne mjere predviđene su sa
sječom prestarih stabala, »koja priječe
razvoj mladika«, a gdje nema mladika i
sadnju sjemena, uglavnom hrastovog. Sječa
starih stabala treba biti postepena, kako
bi mladik bio zaštićen od bure. Za
Oštarsku goru navodi se »da hrast osobito
lijepo napreduje, a kada bi se izvršila
sječa bukve koja preuzima mah i
zasadio hrastov žir proizvela bi se lijepa
hrastovina za brodogradnju«. ltd.
Nadalje se u cilju osiguranja dobrih sastojina
za budućnost preporuca sječa samo
prestarih stabala, a zabranu sječe
mladih »koja su u najboljoj snazi« pri
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

rašćivanja. Štetnost prestarih stabala sastoji
se i u tome »što za sebe vuku svu
silu hrane, a malo je ostvljaju mladim
stablima«. Za lički dio Podgorja posebno
se naglašava štetnost koza, ali »zabrana
držanja koza . . . nije tako jednostavna
stvar, jer je ona najvažniji izvor hrane za
tamošnje stanovništvo. Zato se za smanjivanje
štete od koza predlaže intenzifikacija
kozarstva izgradnjom staja i osiguranjem
krme za zimski dio godine.


6. U izvještajima . . . nalaze se i podaci
o stanju Krša, o jačini, degradacije tla
jer se u zaključnom dijelu prikaza :-astojina
u ličkom Podgorju navodi, da se u
ovom području jača hrastova stabla mogu
uzgojiti samo u vrtačama, gdje se nalazi
više zemlje i koja su mjesta zaštićena od
bure i žege. Takva su mjesta na karti i
posebno označena kao npr. Pavićeva
draga, predjel ispod Šopića stana, ispod
Bilog briga nedaleko granice prema Dalmaciji
i dr.


3. OSTALI PRILOZI
Od ostale materije u ovom radu B. Kosovića
nalazi se i:


1. zapisnici raznih sjednica,
2. Instrukcija za šumare svih c. i kr.
vojnih šuma u Karlovačkom generalatu,
3. teze za donošenje propisa o šumskom
redu za sve c. i kr. vojne šume u Karlovačkom
generalatu, te
4. prijedlozi prodajnog cjenika drveta u
šumi na panju.
Konačno, B. Kosović, uzima ove materijale
za obranu svoje teze da sadašnje
rasprostiranje golog Krša ne datira iz
daleke prošlosti.


KOLIČINA STABALA U ŠUMAMA VELEBITA I VELIKE KAPELE
broj stabala na području pukovnije


ličke otočke Ogulinske
ukupni za sječu ukupni za sječu ukupni


jela 3,081.536 1,106.609 5,697.351 1.780.277 2,714.390
bor — — 136.100 67.630 —
smreka 1,131.370 250.073 2,916.046 835.335 1,471.660
brijest 1.572 157 18.275 3.894 27.958
bukva 4,526.400 1,258.512 10,252.180 2,407.692 6,332.430
grab 148.830 24.461 264.175 42.023 —
hrast 214.030 13.701 424.615 44.088 48.071


jasen (bijeli
i crni) 118.398 15.975 206.716 23.477 358.197
jasika — — 2.178 544 —
javor 361.535 56.647 519.548 134.851 686.991
klen i maklen 93.734 2.749 178.440 32.444 —


lipa 6.831 2.749 15.346 3.836 72.220


Za Ličku pukovniju navodi se, da ima i nešto breze a za Ličku i Otočku,
da ima dosta i lijeske, ali koja nije brojčano iskazana, jer se broji kao visoko
drvo. „ _..,


O. Piskonc


ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

domaći 6icučnl ča&api&i


LES — Ljubljana


7/8 — 1965. Slovnik M.: Zdravstveno-
tehničkoj zaštiti pri drvarsko-industrijskom
radu treba posvetiti više pažnje.


— Šinkovc B.: Lakiranje sa nitro-i
poliesterskim lakovima, njihove karakteristike
i međusobna poređenja. — K n oevenage
l A.: Specijalne mašine za obradu
drva. —- Ehemann K.: Novosti
sa područja strojeva za brušenje drva. —
H e m p e 1 W.: Automatske stružnice, frezeri
i bušilice Hempel. — Motorne pile
sistema Dolmar za šumu i skladišta.
TOPOLA — Beograd


50/51 — 1965. Vasić M.: Važniji. problemi
šumske privrede Jugoslavije. — Bur
a D.: Plantažno gajenje topola u Italiji.


— Marković J.: Značaj i potreba eksperimentalnog
istraživanja primene mehanizacije
i racionalizacije u plantažnoj proizvodnji
topola i vrba. — Bur a D.: Izložba
mehanizacije šumske proizvodnje.
BILTEN — Zagreb


7 — 1965. Informacije o primjeni novih
privrednih mjera šumarstvu. — O integraciji
u šumskoj proizvodnji i industriji za


mogućnostima razvoja šumarstva kotara
Osijek. — Pokusi sa proizvodnjom vrba.


ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


7/8 — 1965. Gojmerac M.: Šumski
fond i snabdijevanje tvornica celuloze sa
celuloznim drvetom. — C i vi ć P.: Osvrt
na raniji i sadašnji način mehaničke prerade
bukovine. — Eić N,: Taksacijska
procjena šuma pomoću primjernih praga.


— Zilenkov N.: Uzroci brzog propadanja
naših šumskih putova. — O m anovi
ć S.: Podizanje šumskih kultura u
okolici Sarajeva — historijski prikaz.
ŠUMARSTVO — Beograd


12 — 1965. P o p o vi ć V.: Primena linearnog
programiranja na probleme iz
ekonomike šumarstva. — Radova n o-
vi ć Ž.: Metodologija planiranja u radnoj
organizaciji u šumarstvu sa stanovišta
potrajnog gazdovanja šumama. — G a 1 i ć
M.: O mediteranskom i submediteranskom
elementu u fiori Šumadije. — N e đ a 1ko
v S.: Primena tipologije šuma u uređivanju
šuma. — Vujiči ć L.: Istraživačko-
razvojna služba u drvnoj industriji
Beograda. — Jevti ć M.: Evoluciom put
i savremene koncepcije pošumljavanja u
Francuskoj. — Mirković D.: Spisak


preradu drva. — Tumačenje novih pro-%&doktorskih distertacija odbranjenih na


piša. Šumarskom fakultetu u Beogradu (od os8
— 1965. Uvod u diskusiju o stanju i nivanja Šumarskog fakulteta do 1965. g.).


PREGLED ZNAČAJNIH ČLANAKA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE
ZA PRERADU DRVA


OBJAVLJENIH


Od br. 1 do 122 broja objavljeni su sli


jedeći članci. U zagradi je broj lista u


kojem je članak objavljen.
Neophodna je modernizacija pilana i


fabrika namještaja (5)
Drvo, novi izvor odličnog đubriva (14)
Borba protiv šumskih požara (20)
Sušenje drveta za izradu namještaja (21)
Motorne festere u šumarstvu (34)
Pošumljavanje priobalnih pojasa Velike
Morave (42)
Bolje korišćenje šuma i industrija za
preradu drveta (43)
Šumarstvo i drv. industrija (47)
Mehanizacija radova u eksploataciji šuma
(47)
Značaj šumskih zaštitnih pojasa (63)
Bolje utvrđivanje normi u šumarstvu


(64)
U IT-NOVINAMA


Razvoj oplemenjivanja bilja u šumarstvu
(72)
O nekim aspektima zaštite drveta (87)
Gubar napada šume (95)
Institut za šumarstvo i drv. industriju


— Beograd (106)
Zavod za šumarstvo — Peć (106)
Kako je zaštićen šumarski stručnjak na
terenu (108)
Osnovni zakon o zaštiti bilja od bolesti
i štetočina (108)
Sprečavanje štetnog dejstva poplava
(121)
Uspjeh bugarske nauke i tehnike u oblasti
zaštite bilja (83)
Jednostrano čeono zavarivanje brodskih
panel-ploča (120)
Način polaganja stručnih ispita u šumarstvu
(112)