DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IDHARDT dr. NIKOLA: »Istaknuo bi
potrebu za takovim radom, naročito među
mladim kadrom, kao i potrebu brzog
informiranja o naučnim dostignućima, ne
samo preko bibliografskih naslova nego i


preko anotacija važnijih članaka«.
ANIC dr. MILAN: »Podupire inicijativu
IZAD-a i pozdravlja hvale vrijednu akciju.
Redovno objavljivanje aktuelnih dostignuća
u nauci biti će od pomoći ne
samo kadru na startu stručnog uzdizanja,
nego i svima ostalim. Smatra, da je potrebno
i za područje šumarstva pristupiti
odmah izdavanju jedne bibliografske
edicije.« BARIŠIČ inž. TOMISLAV: »Smatra
da započetu akciju treba nastaviti i
proširiti. Bibliografska obrada inozemnih
naučnih dostignuća i njihova transmisija
usko su povezani s konkretnim problemima
koje treba riješiti u praksi. Naša je
obaveza razvijanje kadrova u praksi, koji
će s dostupnošću potrebnih informacija o
različitim problemima uzdizati i ujedno
biti stimulirani na daljnje stručno usavršavanje.
Ističe potrebu da se zaključci s
ovog sastanka prenesu u Savez istraživačkih
ustanova i drvne industrije u Beogradu
«. DERETA inž. BOGDAN: »U ime
Instituta za šumarska istraživanja, pozdravlja
i podržava ovu akciju naglašavajući
da će Institut u okviru postojećih
mogućnosti pružiti svu potrebnu pomoć«.
Ispred Zavoda za četinjače, LOJDA inž.
GRETA naglašava, »da je bilo već krajnje
vrijeme da se pristupi organiziranju
i izdavaniu, na ovaj način obrađene stručne
literature«. POTOČIĆ dr. ZVONIMIR
pozdravlja akciju u ime SDITSDI i iznaša
da će Savez staviti na raspolaganje
fond stručne biblioteke i podržati akciju
u Šumarskom listu. HORVAT dr. IVO
konstatira jednoglasnost učesnika o potrebi
izdavanja bibliografskih publikacija
za šumarstvo, kao što je to već ostvareno
za područje drvne industrije. Smatra da
se pored bibliografiranja naslova članaka
trebaju vršiti i anotacije ili prikazi najvažnijih
članaka u našim stručnim časopisima.
Govoreći o tehnici štampanja biltena
smatra, da je potrebno poboljšati
tehničku bazu opreme za izdavanje ove
publikacije. Bolje opremljeno izdanje
omogućiti će i razmjenu za slične publikacije.
Nadalje ističe potrebu da se za dokumentacionu
službu na području šumarstva
formira jezgro, koje bi predstavljalo
užu redakciju organizacione naravi, koja
bi pokrenula izdavanje bibliografskog biltena
za šumarstvo. BADUN inž. STANKO
govori o potrebi suradnje s Jugoslaven


skim Centrom za naučnu i tehničku dokumentaciju
po pitanjima izmjenjivanja
informacija i kordinaciji izdavanja biblio


grafskih edicija. RAJKOVIĆ inž. VLADO
ističe potrebu i razloge za formiranje uže
redakcije, šumarske serije, bibliografskog
biltena. Govoreći o tome iznaša iskustva
redakcije bibliografskog biltena za područje
drvne industrije. Smatra, da redakcije
trebaju biti u što užem sastavu,
radi kriterija pri izboru članaka, brzom
reagiranju i ažurnosti informacija. ŠALOVAC
inž. I., naglašava potrebu organizacije
zajedničkog međurepubličkog centra
za dokumentaciju i informacije za šumarstvo
i drvnu industriju. BARIŠIC inž.
TOMISLAV naglašava ulogu i značaj dokumentacione
službe i njezinih edicija za
potrebe istraživačkog rada i prakse. To je
nervni centar, odakle potiču sve ostale
akcije. Dokumentaciona služba nije stvar
ličnog afiniteta pojedinaca nego stvarna
potreba za našu čitavu struku. HORVAT
dr IVO ističe neophodnost stvaranja materijalne
baze za takav rad. Smatra, da u
početku treba pristupiti obradi i izdavanju
edicija prema momentanim mogućnostima,
a postepeno osigurati i novčana
sredstva.


Iz diskusije o gornjoj temi i iznesenih
mišljenja prisutnih, na sastanku su doneseni
ZAKLJUČCI, koji pokazuju da
postoji:


1. Jedinstvenost stava o potrebi izdavanja
bibliografskog biltena za šumarstvo
i drvnu industriju;
2. Suglasnost prisutnih o zajedničkoj
suradnji, stručnoj i materijalnoj pomoći
bibliografskim publikacijama;
da se,
3. Izabere redakcija za šumarsku seriju
bibliografskog biltena:
Bertović Stjepan, dipl. inž., Institut za
šum. istraž., Zagreb,
Prpić Branimir, dipl. inž., Šumarski fakultet,
Zagreb,
Dr. Bojanin Stevo, Šumarski fakultet,
Zagreb


Lojda
Greta, dipl. inž., Jugoslavenski institut
za četinjače, Jastrebarsko


4. Izabire se za urednika obiju redakcija:
Rajković Vladimir, dipl. inž.
da treba,


5. Upoznati Savez istraživačkih ustanova
Šumarstva i drvne industrije, Beograd
o zaključcima ovog sastanka.
6. Pripremiti zajedničko savjetovanje
predstavnika šumarskih i drvnoindustrijskih
institucija u SFRJ, o pitanju dokumentacijske
službe.
7. Organizaciju savjetovanja povjeriti
Instituta za drvo u Zagrebu.
Odjelu za dokumentacije i publikacije,
St. B., R. V.