DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

me zaključeno je nakon diskusije potpred.sjednika
Saveza IT Hrvatske prof, dr Milana
Androića da se izabere nekoliko jakih
organizacija šumarstva i drvne industrije
u SRH u kojima anketirati i rukovodioce
i na osnovi te ankete donijeti prijedloge
i zaključke Savezu IT Hrvatske.


Ad. 4. Upravni odbor Saveza prihvatio
je po blagajniku podnesen rebalans financijskog
plana za 1965. godinu.


Ad. 5. Glede raspodjele osobnih dohodaka
službenicima adimnistracije našeg Saveza
zaključeno je da blagajnik i tajnik
uz pomoć predsjednika pripreme prijedlog
pravilnika, a da se prije njegova odobrenja
osoblju izvrši isplata akontacije.


Ad. 6. Razno


Zaključuje se iz u tu svrhu namijenjenih
sredstava Saveza dodijeliti kako slijedi:


a) za priznanje na dugogodišnjem radu
u obliku spomen-pokiona ranijim funkcionerima
Saveza ITŠID Jugoslavije iznos do


40.000
d.
b) Fondu za unapređenje dječje zaštite
iznos
od 10.000 d.
c) Pokretu »Nauku mladima« iznos od


10.000 d.
DOKUMENTACIJA U DRVNOJ
INDUSTRIJI I ŠUMARSTVU


Institut za drvo, Zagreb, organizirao je


15. V 1965. sastanak na kojem se raspravljalo
o temi iznesenoj u naslovu. Sastanak
je održan u biblioteci Zavoda za tehnologiju
drva, Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Sastanku su prisustvovali: Prof.
dr. NEIDHARDT N., dekan Šumarskog
fakulteta, Zagreb, Prof. dr. ANIC M.,
predstavnik JAZU, Zagreb, Prof. dr.
Horvat I., predstavnik Šumarskog fakulteta,
Zagreb, Prof. dr. POTOČIĆ Z., predstavnik
Saveza šumarskih društava Hrvatske,
Zagreb, Ing. DERETA B., predstavnik
Instituta za šumarska istraživaživanja,
Šum. fakulteta, Zagreb, Ing. LOJDA
G., predstavnik Jugoslavenskog instituta
za četinjače, Jastrebarsko, Ing. BARIŠIĆ
T., predstavnik Instituta za drvo,
Zagreb, Ing. RAJKOVIC V., predstavnik
Instituta za drvo, Zagreb, Ing. PRPIC B.,
predstavnik Šumarskog fakulteta, Zagreb,
Ing. BAĐUN S., predstavnik redakcije
Bibliografskog biltena IZAD-a, Zagreb.
Za predsjednika sastanka izabran je
prof. dr. I. Horvat, koji je nakon uvodne
riječi predložio slijedeći dnevni red:


1.
Izvještaj o dosadašnjem radu na dokumentaciji
2. Izdavanje bibliografskih publikacija
3.
Formiranje redakcije za dokumentaciju
za područje šumarstva
4. Razno
Izvještaj o dosadašnjem radu na dokumentaciji
radova s područja drvne industrije,
kojeg vrši Odjel za dokumentaciju
i publikacije Instituta za drvo (IZAD-a)
podnosi Šalovac Ivo, dipl. inž. U svom
izlaganju ukazuje na činjenicu da danas
postoji preoblije znanstvenih informacija
koje se prenose kroz sve veći broj stručnih
časopisa, knjiga, tehničkih izvještaja
i dr. Ove informacije objavljuju se brže
nego što se mogu sabrati i prikazati. Kao
ilustraciju tome navodi podatak da danas
na području prirodnih nauka i tehnike
godišnje izlazi oko 40.000 časopisa s oko
2 miliona članaka. Časopisi, odnosno članci
unutar njih drže više korak s napretkom
nauke, nego monografije, knjige i
ostalo. Budući da su članci od većeg naučnog
i stručnog interesa, potrebno je
njihove naslove i sadržaje što prije prenijeti
do zainteresiranih punktova. Na
ovaj način olakšava se rad mnogim naučnim
i stručnim radnicima — jer »nekolicina
njih čita mnogo, da bi mnogo
njih s malo čitanja bili dobro informirani
«.


Radi gore iznesenih razloga, Odjel za
dokumentacij u i publikacije IZAD-a u
Zagrebu, uključujući napore Instituta za
unapređenje naučno-istraživačkog rada,
počeo je ove godine izdavati BIBLIOGRAFSKI
BILTEN za područje drvne industrije.


Korištenjem ove publikacije naši naučni
i stručni radnici u raznim institucijama,
te stručnjaci i tehničari u praksi moći
će kompletirati svoje kartoteke s bibliografskim
podacima: o člancima iz
stručnih časopisa, o knjigama i ostalim
materijalima. Ostvarenje principa moderne
dokumentacije, tj. preko horizontalnog
komuniciranja znanosti, omogućiti vertikalnu
transmisiju informacija, zadatak je
ove nove publikacije.


Prilikom rada na Bibliografskom biltenu,
Odjel za dokumentaciju koristio je
časopisni fond biblioteke IZAD-a koji velikim
dijelom pokriva područje drvne industrije.
Postepeno bi se obradili i časopisi
— koji bi bili od interesa — i iz ostalih
specijalnih bibliotečno-dokumentacionih
centara. Prvi broj donosi i popis
časopisa. Predviđeno je izlaženje 10 brojeva
godišnje. Rad redakcije se sastoji u
izboru članaka, bibliografskoj obradi, prijevodu
naslova na naš jezik, kao i klasificiranju
prema decimalnoj i Oxfordskoj
klasifikaciji za šumarstvo i drvnu indu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

striju, koja predstavlja ne samo sredstvo
za međunarodnu terminologiju i difuziju
stručne i naučne literature, već i olakšicu
za korišćenje i nformacija. Nastojali
smo što više smanjiti vrijeme između
publiciranja originalnog rada i pojave
njegovog bibliografskog odraza. Materijal
je obrađen u obliku dokumentacijskih
kartica, koje se mogu izrezivati prema
potrebi i lijepiti na bibliografske kartice
internacionalnog formata. (Umnažanje se
vrši ciklostil strojem, naslovna strana za
sve ovogodišnje brojeve otisnuta je u tiskari,
a za omotne strane su upotrebljeni
institutski fascikli). U prvom broju publiciran
je i prikaz primjene decimalne
klasifikacije u drvnoj industriji i šumarstvu
s glavnom i pomoćnim tabelama, kao
i kompletni prijevod grupe 8. koja obrađuje
područje — Proizvodi šume i njihova
upotreba. Tiraž nije tačno predviđen i
kretao bi se prema potrebi, tako´ da zadovolji
potrebe našeg Instituta, đrvnoindustrijskih
poduzeća, srodnih instituta u
zemlji, a manji broj je namijenjen zamjeni
za slične domaće i inozemne bibliografske
publikacije. Time je ispunjena jedna
davna želja stručnjaka ne samo iz naših
naučnih institucija u Zagrebu, nego i iz
drugih republičkih centara, pa i obaveza
prema našim stručnjacima u operativi.


Očekujući da će ova aktivnost dobiti
podršku i od Saveza istraživačkih ustanova
šumarstva i drvne industrije, naša
je namjera da se formira centar za drvnu
industriju pri našem Institutu, koji bi
kartice i informacije o novim časopisima,
stranim i domaćim knjigama, separatima,
dizertacijama, izvještajima itd. izmjenjivao
sa ostalim srodnim institucijama, koje
svoj rad koordiniraju s našim, a naravno
ne bi se ispustilo iz vida ni suradnja
s nacionalnim i akademijskim bibliotekama.
U tom slučaju bi dokumentacione
kartice nosile osim signature decimalne
klasifikacije i rednog broja kartice i oznaku
institucije, gdje je dokument obrađen
i odakle se može dobiti.


U tom centru bi se nalazio centralni
katalog svih stručnih časopisa i stranih
stručnih knjiga, koji bi se redovno kontinuirao
s novim prinovama, odnosno unosile
odgovarajuće izmjene. To bi poboljšalo
i koordiniranost u nabavci stručnih
publikacija i uštedu u materijalnim izdacima.


Koordiniranost nabavki stručnih časopisa,
kao i pregled domaćih i stranih časopisa
po našim naučno-stručnim bibliotekama
iz područja drvne industrije i šumarstva,
postići će se najbolje popisom
časopisa po bibliotekama (podacima o


godištima, koje biblioteka posjeduje) i
tako stvoriti centralni katalog časopisa,
koji bi se mogao i posebno objaviti. Kod
toga će biti također neobično važne međusobne
informacije o nabavci ostalih
stranih publikacija (kao knjiga, separata,
izvještaja itd.).


U daljnjem izlaganju I. Šalovac komparira
bibliografske publikacije i referati
vne žurnale i ističe potrebu suradnje s
Centrom za tehničku i naučnu dokumentaciju
u Beogradu.


Bilteni dokumentacije Centra u Beogradu
izlaze kako je poznato u više serija,
nastojeći da pokriju sve grane prirodnih
i tehničkih nauka. Serija A-3 za šumarstvo
i drvnu industriju godinama ispunjava
veliku prazninu u radu na širenju
informacija iz obiju struka. Izlazi u
tiražu od 260 primjeraka, a u vidu dokumentacijskih
kartica s normiranom dužinom
izvoda, anotira veliki broj stručnih
časopisa iz obiju struka,ali na žalost samo
djelomično. Referativni žurnali u prosjeku
mogu obuhvatiti anotacijom oko 57´Vo
publiciranih članaka, dok je kod čistih
bibliografskih edicija taj postotak 73%.
Vrijeme između publiciranja članaka i
bibliografskog prikaza je neuporedivo kraće
i ide u korak s tempom publiciranja,
dakle pruža upotrebive informacije — u
pravo vrijeme. Naučni radnik i specijalista
treba da primi znanstvenu informaciju
na najbrži i najkoncizniji način, a to
mu prije svega pruža jedna specijalizirana
bibliografska ekipa — poznavaoca
struke, stranih jezika i tehnika rada.


Mi raspolažemo velikim bogatstvom
dokumentacije, ali njeno korišćenje nije
još sistematizirano, jer je ne koriste efikasno
privreda i drugi zainteresirani faktori.
Danas, npr. u našoj zemlji, prema
nekim podacima, razne institucije uvoze
oko 11.000 naslova stranih časopisa, za
koje se ne može reći da se koriste najefikasnije.
Pojedine časopise uvoze u većem
broju više organizacija i tako možda nepotrebno
troše devize. Koordiniranim radom
postiglo bi se efikasnije korišćenje
uvezenih publikacija, uz to bi se strani
časopisi naručivali u najnužnijem i potrebnom
broju, a eventualno i bolje stručne
kvalitete.


Na završetku svog izlaganja I. Šalovac
iznosi da je za osiguranje uspješnije koordinacije
istraživanja potrebno razviti i
bolju službu jedinstvenih informacija.
Vrijeme je da stvari krenu naprijed, potencijalnih
mogućnosti ima — treba ih
samo i ostvariti.


U diskusiji koja se iza toga razvila, prisutni
su iznijeli slijedeća mišljenja. NE
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IDHARDT dr. NIKOLA: »Istaknuo bi
potrebu za takovim radom, naročito među
mladim kadrom, kao i potrebu brzog
informiranja o naučnim dostignućima, ne
samo preko bibliografskih naslova nego i


preko anotacija važnijih članaka«.
ANIC dr. MILAN: »Podupire inicijativu
IZAD-a i pozdravlja hvale vrijednu akciju.
Redovno objavljivanje aktuelnih dostignuća
u nauci biti će od pomoći ne
samo kadru na startu stručnog uzdizanja,
nego i svima ostalim. Smatra, da je potrebno
i za područje šumarstva pristupiti
odmah izdavanju jedne bibliografske
edicije.« BARIŠIČ inž. TOMISLAV: »Smatra
da započetu akciju treba nastaviti i
proširiti. Bibliografska obrada inozemnih
naučnih dostignuća i njihova transmisija
usko su povezani s konkretnim problemima
koje treba riješiti u praksi. Naša je
obaveza razvijanje kadrova u praksi, koji
će s dostupnošću potrebnih informacija o
različitim problemima uzdizati i ujedno
biti stimulirani na daljnje stručno usavršavanje.
Ističe potrebu da se zaključci s
ovog sastanka prenesu u Savez istraživačkih
ustanova i drvne industrije u Beogradu
«. DERETA inž. BOGDAN: »U ime
Instituta za šumarska istraživanja, pozdravlja
i podržava ovu akciju naglašavajući
da će Institut u okviru postojećih
mogućnosti pružiti svu potrebnu pomoć«.
Ispred Zavoda za četinjače, LOJDA inž.
GRETA naglašava, »da je bilo već krajnje
vrijeme da se pristupi organiziranju
i izdavaniu, na ovaj način obrađene stručne
literature«. POTOČIĆ dr. ZVONIMIR
pozdravlja akciju u ime SDITSDI i iznaša
da će Savez staviti na raspolaganje
fond stručne biblioteke i podržati akciju
u Šumarskom listu. HORVAT dr. IVO
konstatira jednoglasnost učesnika o potrebi
izdavanja bibliografskih publikacija
za šumarstvo, kao što je to već ostvareno
za područje drvne industrije. Smatra da
se pored bibliografiranja naslova članaka
trebaju vršiti i anotacije ili prikazi najvažnijih
članaka u našim stručnim časopisima.
Govoreći o tehnici štampanja biltena
smatra, da je potrebno poboljšati
tehničku bazu opreme za izdavanje ove
publikacije. Bolje opremljeno izdanje
omogućiti će i razmjenu za slične publikacije.
Nadalje ističe potrebu da se za dokumentacionu
službu na području šumarstva
formira jezgro, koje bi predstavljalo
užu redakciju organizacione naravi, koja
bi pokrenula izdavanje bibliografskog biltena
za šumarstvo. BADUN inž. STANKO
govori o potrebi suradnje s Jugoslaven


skim Centrom za naučnu i tehničku dokumentaciju
po pitanjima izmjenjivanja
informacija i kordinaciji izdavanja biblio


grafskih edicija. RAJKOVIĆ inž. VLADO
ističe potrebu i razloge za formiranje uže
redakcije, šumarske serije, bibliografskog
biltena. Govoreći o tome iznaša iskustva
redakcije bibliografskog biltena za područje
drvne industrije. Smatra, da redakcije
trebaju biti u što užem sastavu,
radi kriterija pri izboru članaka, brzom
reagiranju i ažurnosti informacija. ŠALOVAC
inž. I., naglašava potrebu organizacije
zajedničkog međurepubličkog centra
za dokumentaciju i informacije za šumarstvo
i drvnu industriju. BARIŠIC inž.
TOMISLAV naglašava ulogu i značaj dokumentacione
službe i njezinih edicija za
potrebe istraživačkog rada i prakse. To je
nervni centar, odakle potiču sve ostale
akcije. Dokumentaciona služba nije stvar
ličnog afiniteta pojedinaca nego stvarna
potreba za našu čitavu struku. HORVAT
dr IVO ističe neophodnost stvaranja materijalne
baze za takav rad. Smatra, da u
početku treba pristupiti obradi i izdavanju
edicija prema momentanim mogućnostima,
a postepeno osigurati i novčana
sredstva.


Iz diskusije o gornjoj temi i iznesenih
mišljenja prisutnih, na sastanku su doneseni
ZAKLJUČCI, koji pokazuju da
postoji:


1. Jedinstvenost stava o potrebi izdavanja
bibliografskog biltena za šumarstvo
i drvnu industriju;
2. Suglasnost prisutnih o zajedničkoj
suradnji, stručnoj i materijalnoj pomoći
bibliografskim publikacijama;
da se,
3. Izabere redakcija za šumarsku seriju
bibliografskog biltena:
Bertović Stjepan, dipl. inž., Institut za
šum. istraž., Zagreb,
Prpić Branimir, dipl. inž., Šumarski fakultet,
Zagreb,
Dr. Bojanin Stevo, Šumarski fakultet,
Zagreb


Lojda
Greta, dipl. inž., Jugoslavenski institut
za četinjače, Jastrebarsko


4. Izabire se za urednika obiju redakcija:
Rajković Vladimir, dipl. inž.
da treba,


5. Upoznati Savez istraživačkih ustanova
Šumarstva i drvne industrije, Beograd
o zaključcima ovog sastanka.
6. Pripremiti zajedničko savjetovanje
predstavnika šumarskih i drvnoindustrijskih
institucija u SFRJ, o pitanju dokumentacijske
službe.
7. Organizaciju savjetovanja povjeriti
Instituta za drvo u Zagrebu.
Odjelu za dokumentacije i publikacije,
St. B., R. V.