DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

me zaključeno je nakon diskusije potpred.sjednika
Saveza IT Hrvatske prof, dr Milana
Androića da se izabere nekoliko jakih
organizacija šumarstva i drvne industrije
u SRH u kojima anketirati i rukovodioce
i na osnovi te ankete donijeti prijedloge
i zaključke Savezu IT Hrvatske.


Ad. 4. Upravni odbor Saveza prihvatio
je po blagajniku podnesen rebalans financijskog
plana za 1965. godinu.


Ad. 5. Glede raspodjele osobnih dohodaka
službenicima adimnistracije našeg Saveza
zaključeno je da blagajnik i tajnik
uz pomoć predsjednika pripreme prijedlog
pravilnika, a da se prije njegova odobrenja
osoblju izvrši isplata akontacije.


Ad. 6. Razno


Zaključuje se iz u tu svrhu namijenjenih
sredstava Saveza dodijeliti kako slijedi:


a) za priznanje na dugogodišnjem radu
u obliku spomen-pokiona ranijim funkcionerima
Saveza ITŠID Jugoslavije iznos do


40.000
d.
b) Fondu za unapređenje dječje zaštite
iznos
od 10.000 d.
c) Pokretu »Nauku mladima« iznos od


10.000 d.
DOKUMENTACIJA U DRVNOJ
INDUSTRIJI I ŠUMARSTVU


Institut za drvo, Zagreb, organizirao je


15. V 1965. sastanak na kojem se raspravljalo
o temi iznesenoj u naslovu. Sastanak
je održan u biblioteci Zavoda za tehnologiju
drva, Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Sastanku su prisustvovali: Prof.
dr. NEIDHARDT N., dekan Šumarskog
fakulteta, Zagreb, Prof. dr. ANIC M.,
predstavnik JAZU, Zagreb, Prof. dr.
Horvat I., predstavnik Šumarskog fakulteta,
Zagreb, Prof. dr. POTOČIĆ Z., predstavnik
Saveza šumarskih društava Hrvatske,
Zagreb, Ing. DERETA B., predstavnik
Instituta za šumarska istraživaživanja,
Šum. fakulteta, Zagreb, Ing. LOJDA
G., predstavnik Jugoslavenskog instituta
za četinjače, Jastrebarsko, Ing. BARIŠIĆ
T., predstavnik Instituta za drvo,
Zagreb, Ing. RAJKOVIC V., predstavnik
Instituta za drvo, Zagreb, Ing. PRPIC B.,
predstavnik Šumarskog fakulteta, Zagreb,
Ing. BAĐUN S., predstavnik redakcije
Bibliografskog biltena IZAD-a, Zagreb.
Za predsjednika sastanka izabran je
prof. dr. I. Horvat, koji je nakon uvodne
riječi predložio slijedeći dnevni red:


1.
Izvještaj o dosadašnjem radu na dokumentaciji
2. Izdavanje bibliografskih publikacija
3.
Formiranje redakcije za dokumentaciju
za područje šumarstva
4. Razno
Izvještaj o dosadašnjem radu na dokumentaciji
radova s područja drvne industrije,
kojeg vrši Odjel za dokumentaciju
i publikacije Instituta za drvo (IZAD-a)
podnosi Šalovac Ivo, dipl. inž. U svom
izlaganju ukazuje na činjenicu da danas
postoji preoblije znanstvenih informacija
koje se prenose kroz sve veći broj stručnih
časopisa, knjiga, tehničkih izvještaja
i dr. Ove informacije objavljuju se brže
nego što se mogu sabrati i prikazati. Kao
ilustraciju tome navodi podatak da danas
na području prirodnih nauka i tehnike
godišnje izlazi oko 40.000 časopisa s oko
2 miliona članaka. Časopisi, odnosno članci
unutar njih drže više korak s napretkom
nauke, nego monografije, knjige i
ostalo. Budući da su članci od većeg naučnog
i stručnog interesa, potrebno je
njihove naslove i sadržaje što prije prenijeti
do zainteresiranih punktova. Na
ovaj način olakšava se rad mnogim naučnim
i stručnim radnicima — jer »nekolicina
njih čita mnogo, da bi mnogo
njih s malo čitanja bili dobro informirani
«.


Radi gore iznesenih razloga, Odjel za
dokumentacij u i publikacije IZAD-a u
Zagrebu, uključujući napore Instituta za
unapređenje naučno-istraživačkog rada,
počeo je ove godine izdavati BIBLIOGRAFSKI
BILTEN za područje drvne industrije.


Korištenjem ove publikacije naši naučni
i stručni radnici u raznim institucijama,
te stručnjaci i tehničari u praksi moći
će kompletirati svoje kartoteke s bibliografskim
podacima: o člancima iz
stručnih časopisa, o knjigama i ostalim
materijalima. Ostvarenje principa moderne
dokumentacije, tj. preko horizontalnog
komuniciranja znanosti, omogućiti vertikalnu
transmisiju informacija, zadatak je
ove nove publikacije.


Prilikom rada na Bibliografskom biltenu,
Odjel za dokumentaciju koristio je
časopisni fond biblioteke IZAD-a koji velikim
dijelom pokriva područje drvne industrije.
Postepeno bi se obradili i časopisi
— koji bi bili od interesa — i iz ostalih
specijalnih bibliotečno-dokumentacionih
centara. Prvi broj donosi i popis
časopisa. Predviđeno je izlaženje 10 brojeva
godišnje. Rad redakcije se sastoji u
izboru članaka, bibliografskoj obradi, prijevodu
naslova na naš jezik, kao i klasificiranju
prema decimalnoj i Oxfordskoj
klasifikaciji za šumarstvo i drvnu indu