DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 60     <-- 60 -->        PDF

O INTEGRACIJI U ŠUMSKOJ PROIZVODNJI
I INDUSTRIJI ZA PRERADU DRVA*


Prof. đr ZVONKO POTOClC


UVOD


Integracijski procesi u privredi su posljedica određenih ekonomskih kretanja
u proizvodnji i na tržištu. Ti su procesi zapravo neprekidni i sižu daleko
u prošlost, počinjući zajedno s procesom prvobitne akumulacije kapitala,
ali su svojim institucionalnim oblicima i dimenzijama posebno došli do izražaja
u doba razvoja monopolističkog stadija kapitalizma. Integracijski su procesi
istovremeno i jedna od zakonomjernosti u oblasti makroogranizacije privrede.


Uočavajući važnost koncentracije u makroorganizaciji privrede i uočivši određene
svjesne akcije i inicijative u tom pravcu u šumskoj proizvodnji i industriji za
preradu drva Upravni odbor Saveza ITŠID Hrvatske je odlučio, da taj problem iznese
pred struku na razmatranje.


Cilj ovog referata nije, dakle u tome, da se na osnovu njega na jednom
Savjetovanju donesu bilo kakvi konkretni zaključci o oblicima integracije,
koji bi se trebali svagdje provesti. Shvaćajući integraciju kao dugotrajniji
proces, koji treba da se neprekidno sve više prilagođava ne samo konkretnim
uvjetima pojedinih privrednih grana, nego i prilikama na pojedinim ekonomsko-
geografskim područjima, ovaj referat nema namjeru, da dade recept za
ostvarenje integracije u bilo kojem konkretnom slučaju i za sva vremena.
Cilj je referata, da se struka upozna s privrednim koristima koje može i mora
da pruži integracija, i da se naši stručnjaci, inženjeri i tehničari, razmatrajući
ove probleme pripreme za ostvarenje konkretnih odluka na svojim radnim
mjestima.


OSNOVNE KONSTATACIJE


Pojava integracije


Integracija je udomaćeni termin za koncentraciju u privredi (koncentraciju
sredstava — kapitala, koncentraciju kadrova, koncentraciju ponude —
potražnje, koncentraciju privredne politike u jednoj privrednoj grani —
oblasti).


Koncentracija je zakonitost u razvoju industrije, a posebno je došla do
izražaja u teškoj — metaloprerađivačkoj industriji, u kojoj integracijski procesi
najbrže napreduju.


Postoje vrlo različite forme koncentracije (tzv. horizontalna, pa vertikalna
koncentracija i njihove kombinacije) kao i njeni različiti stupnjevi: od
najblažih oblika (kooperacija), pa preko čvrstih veza (koncerni, trustovi) do
potpunog spajanja (fuzija).


* Referat održan na Plenumu šum. gospodarsva 26. VI 1965. u Bjelovaru.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Prednosti integracije sa stajališta narodne privrede


Prednosti su izvanredno velike: prije koncentracije postojala je veća količina
razjedinjenih, konkurentskih malih i slabih poduzeća. Poslije koncentracije
postoji jedna volja, jedna (jedinstvena) privredna politika, uvodi se red u
proizvodnji, podjela rada (specijalizacija), postižu se optimalniji kapaciteti,
uvodi se nauka uneposrednu proizvodnju (vlastiti laboratoriji, instituti), uvodi
se red na tržištu. Sve zajedno uzevši, integracija (koncentracija) znači daljnji
veći korak u razvoju proizvodnih snaga, i prema tome je društveno progresivna.


Nosioci integracije


U kapitalističkom svijetu nosioci koncentracije su oni koji dirigiraju proizvodnjom,
a to je financijski kapital. Povezanost financijskog kapitala (banaka
koje financiraju — kreditiraju proizvodnju) sa poduzećima koja proizvode
odvija se putem personalnih veza (direktor poduzeća — ili vlasnik je član
uprave banke i si.). Pojedina se poduzeća ne mogu dugo opirati procesu koncentracije
(integracije) koji forsira financijski kapital (metode prisile su: ukidanje
kredita, kupovanje akcija tog poduzeća, konkurencija na tržištu sirovina
ili gotovih proizvoda i si.). Proces koncentracije odvija se uglavnom prisilnim
putem (dobrovoljno samo u blažim oblicima integracije).


Koristi integracije za njezine nosioce


Koristi od integracije za njezine nosioce svode se na postizavanje ekstraprofita
koji može uslijediti ili kao posljedica dirigirane cijene na tržištu( bilo
sirovina bilo finalnih proizvoda), ili kao posljedica unapređenja procesa proizvodnje
(specijalizacijom ili boljom tehnologijom) ili na oba načina. Osim
ekstra-profita koncentracijom se postiže stalno i sigurno područje za plasman
kapitala. Kapital se tim putem (tj. koncentracijom) bori za sigurnost i širinu
plasmana s jedne strane, i za postizavanje ekstra-profita s druge strane. Koncentracija
(integracija) nije, dakle, posljedica volje države (i njezine privredne
politike) nego je posljedica postojanja kapitala i kapitalista, i njihove međusobne
borbe za vlast i prevlast na privrednom polju (čitaj: profit), pa onda i
na društvenom i političkom polju.


Naravno, koncentracija je nužna pojava iz koje rezultira daljnji napredak
u razvoju proizvodnih snaga, pa je uslijed tog određena koncentracija
nužnost i za socijalističke zemlje. Premda se u ovom slučaju ne radi o formiranju
monopola radi postizavanja ekstra-profita, koncentracija je i ovdje potrebna
radi koncentracije kadrova, radi uvođenja nauke u tehnologiju, radi
koncentracije sredstava, radi raspodjele rada (specijalizacije), postizavanja
optimalnih kapaciteta i si. Za socijalističke zemlje je važna određena koncentracija
i radi provođenja (jedinstvene) privredne politike u određenoj grani
proizvodnje sa strane (neposrednih) proizvođača (odumiranje vlasti).


INTEGRACIJA U OBLASTI ŠUMSKE I DRVARSKE PRIVREDE


U oblasti šumarstva


U vidu veličine posjeda postoje slučajevi visoke koncentracije (državni
šumski posjed, privatan veliki šumski posjed), ali postoji i mali sitno-seljački
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 62     <-- 62 -->        PDF

šumski posjed. U ovu privrednu granu financijski kapital uglavnom nije ulazio,
nije ulagao (barem dosada) neka veća sredstva.


Sa stajališta efikasnosti organizacije i uprave, veličina šumskog
posjeda se (u jednoj organizacionoj jedinici — direkciji i šumariji) ravnala
prema opsegu i intenzitetu poslova (sa znatnim rasponima). U tom pogledu
je ekstenzivna šumarija posjedom mogla biti veća i od (intenzivne) direkcije.
Uglavnom, prema dosadašnjim iskustvima, povećanjem intenziteta
privređivanja, smanjivale su se površine i šumarija, ali i direkcija (jedna direkcija
8—12 šumarija).


Sa stajališta financiranja radova, uvijek je bila povoljnija situacija u velikim
šumskim posjedima (prelijevanje sredstava između šumarija, pa i između
direkcija — budžetski sistem).


Sa stajališta stručnih kadrova također je bila povoljnija situacija u velikim
posjedima (pravilniji raspored kadrova na poslove prema njihovoj sklonosti,
specijalizacija, međusobno dopunjavanje kod donošenja stručnih odluka
i si.).


U oblasti drvne privrede


U oblasti drvarske industrije zapažena je uglavnom vertikalna koncentracija
(pilane za tvrdo drvo sa parketarijom, tvornicom bačava i si., pilane za
meko drvo sa sandučarama i pogonima za panelske srednjice i si.).


Horizontalna koncentracija (na pr. kartel pilana tvrdog ili mekog drva)
nije razvijena. Razlog tome leži po svoj prilici u većoj zavisnosti pilanara o
izvorima sirovina (o šumo-vlasnicima), nego obratno (izuzeci su uglavnom
samo periodi privrednih kriza).


Integracija šumarstva i drvopreradivačke industrije


U privrednoj praksi ima više slučajeva integracije šumskog posjeda i
prerađivačke industrije, u stručnoj literaturi poznate pod nazivom »industrijalizacija
šumskog posjeda«. U takvoj integraciji (fuziji) postoji opasnost, da
prevlada politika »bližih ciljeva« (akumulacija na štetu šumskog fonda), koja
bi mogla biti suprotna dugoročnijim interesima cjelokupne zajednice (sadašnje,
a još više buduće generacije). Razlog takvom, moglo bi se reći pravilu,
je ekonomski razumljiv: šumarstvo ima odviše spor obrtaj (ne samo za privatnog
šumovlasnika, nego čak i za sadašnju generaciju cijelog društva), dok prerađivačka
industrija ima obrtaj koji se kreće u normalnim granicama ostale
privrede. Zbog toga drvna industrija postiže »barem« prosječnu profitnu stopu,
što šumarstvo nije u stanju. Ipak, takva čvrsta integracija šumarstva i
drvne industrije nije pravilo, ona ne prevladava, premda je ekonomska međuzavisnost
šumske i drvnoindustrijske proizvodnje upravo sudbonosne prirode
za obje privredne grane.


EKONOMSKE MEĐUZAVISNOSTI ŠUMSKE I DRVNO-INDUSTRIJSKE
PROIZVODNJE


Po zakonima robne proizvodnje u kapitalizmu, esktra-profiti koji se ostvaruju
u drvoprerađivačkoj industriji prelaze, u konačnoj liniji, u vlasništvo
šumovlasnika u vidu povećane cijene drveta na panju (šumske takse). Prema
tome, i svako povećanje produktivnosti rada u pogonima drvne industrije (tj.
smanjenje cijene koštanja prerade drva ) odražava se povoljno na šumsku
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 63     <-- 63 -->        PDF

proizvodnju u vidu povećane šumske takse, drugim riječima, u vidu jačanja
ekonomske snage šumskog gospodarstva. Prerađivačkim pogonima, u pravilu,
ostaje na kraju samo prosječna profitna stopa, koja im pripada kao i svim
ostalim kapitalistima (izuzev monopola). Uslijed povećane visine (i mase)
šumske takse, šumovlasnik ima više materijalnih mogućnosti da ulaže u unapređenje
šumske proizvodnje što, opet, u krajnjoj liniji, ide u korist industrijske
prerade drva ( poboljšanje i povećanje proizvodnje sirovine).


Nadalje, šumovlasnici su zainteresirani da se tržište šumskih proizvoda
širi i na jeftinije šumske Sortimente osnivanjem odgovarajućih prerađivačkih
pogona. Ovime se također jača materijalna sposobnost šumovlasnika.


U uvjetima našeg privrednog i društvenog sistema ne postoji kapital, pa
ni njegova posljedica »prosječna profitna stopa«. No, ipak postoji opća pojava,
koju možemo nazvati »općom zakonomjernošću«, da se cijene šumskih sortimenata
kao sirovine povisuju također sa povećanjem produktivnosti rada u
drvoprerađivačkoj industriji. Postoji također zakonomjernost, da se osnivanjem
prerađivačkih pogona širi tržište šumskih proizvoda, i da se time postižu
povoljnije cijene. Prema tome, i u našim uvjetima su šumska gospodarstva
(kolektivi koji upravljaju šumama) životno zainteresirani stanjem drvopreradivačke
industrije.


S druge strane, pogoni drvoprerađivačke industrije zainteresirani su, ne
računajući kvalitet i cijenu sirovine, sa stalnom i kontinuiranom opskrbom
šum. sortimenata i to barem na rokove, potpune amortizacije osnovnih sredstava.
Sa stajališta narodne privrede, poželjno bi bilo, da se takvi pogoni
trajno održavaju (naravno, prateći razvoj tehnologije) pa se kao problem javlja
usklađenje prerađivačkih kapaciteta sa sirovinskom osnovom, i njihovo
međusobno poslovno povezivanje na što dulje rokove (radi planiranja daljnje
ekonomske perspektive), Međusobno usklađivanje kapaciteta i perspektivnog
razvoja je upravo u ovim privrednim granama važna privredno-politička
mjera. Moglo bi se, naime, utvrditi gotovo kao pravilo, da nagomilani prerađivački
kapaciteti vrše pritisak na sirovinsku osnovu (ekonomski i vanekonomski
pritisak) iznad njene proizvodne mogućnosti, čime se ugrožava daljnja
perspektiva obaju partnera.


Sa gledišta ekonomske zainteresiranosti čini se da šumarstvo ima više interesa
na razvoju industrijske prerade drva nego što bi imala sama drvoprerađivačka
industrija. Razvojem, naime, drvoprerađivačke industrije šumarstvo
u pravilu dobiva više nego što dobiva industrija. Zbog toga bi se moglo
govoriti i o nužnosti, da se »šumovlasnici« aktivnije angažiraju na formiranju
drvoprerađivačke politike u zemlji.


EKONOMSKA SITUACIJA ŠUMSKE I DRVOPRERAĐIVAČKE PROIZVODNJE


U SR HRVATSKOJ


Osnovne karakteristike šumske proizvodnje u SR Hrvatskoj su: nedovoljna
otvorenost šuma (posebno u Lici, na Velebitu, na brdima između Save i
Drave, te na Baniji, Kordunu i Žumberku); pomanjkanje mehanizacije (posebno
u privlačenju i utovaru šumskih sortimenata), visok postotak degradiranih
šumskih površina (šikare i dr.); nepovoljan razmjer dobnih razreda
(pretežu mlade i srednjedobne sastojine); maleno učešće četinjača (cea 20"/o)
Takvo stanje uvjetovalo je visoke troškove eksploatacije šuma i razmjerno
slabu ekonomsku sposobnost šumsko-privrednih organizacija u cjelini. Prem
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 64     <-- 64 -->        PDF

da je iza Oslobođenja učinjeno mnogo na razvoju šumske proizvodnje naročito
u odnosu na razdoblje između dva rata ( pa i ranije) još uvijek je udio
ljudskog rada na prilagođivanju fizionomije šumskog fonda društvenim potrebama
jedva primjetan.


Šumsko privrednih organizacija (šumskih gospodarstava) ima nešto preko
20 (23 s Koprivnicom). Prosječna površina kojom jedna organizacija upravlja
iznosi 80.500 ha, a ako se izuzme Dalmacija onda iznosi 64.400 ha. Prosječna
površina jednog gospodarstva u Dalmaciji iznosi 144.000 ha, u Lici i Gorskom
Kotaru 133.000 ha, a na kontinentalnom dijelu 50.700 ha. Veliki broj
gospodarstava rasparčava ionako mala sredstva na mnogo malih dijelova, koji
su, svaki za sebe, premali za zamašnije akcije.


Stanje drvoprerađivačke industrije nije nimalo povoljnije. Preteže mehanička
prerada, posebno pilanska, sa zastarjelom opremom, zastarjelim tehnološkim
postupkom, nedovoljno mehanizirana. U finalnoj proizvodnji dominira
svaštarstvo sa niskom produktivnosti rada, i često zanatskim karakterom rada.
Uopće, kapaciteti su ispod optimalnih, razasuti po republici, a pilanski kapacitet
dvostruko veći od sirovinskih mogućnosti. Industrija celuloze i papira je
nedovoljno razvijena. Ekonomska je situacija većine poduzeća slaba, često na
granici rentabiliteta. Privrednih organizacija ima oko 70, a pilana (zajedno sa
malim pilanama uslužnog reza) oko 400. Ukupan gubitak drvnoindustrijskih
poduzeća u 1962. godini iznosio je cca700 mil. dinara, a u 1963. godini nešto
više d 1,4 milijarde dinara. U 1964. godini je situacija bila nešto povoljnija ne
samo zbog očite konjukture na svjetskom drvnom tržištu, nego i zbog povoljnijih
privrednih instrumenata u prvom planu.


ZADACI PO SEDMOGODIŠNJEM PLANU


Zadaci šumske proizvodnje do 1970. godine


Zadaci šumske proizvodnje do 1970. godine su značajni, budući da su posebno
naglašeni zadaci na podizanju većih površina topolovih plantaža (6000
ha godišnje i više) te plantaža i intenzivnih kultura četinjača (2000 ha godišnje,
pa i više) a zatim treba povećati napore na melioraciji degradiranih šuma
i šikara, što sve iziskuje veće napore nego u proteklom razdoblju. Osim tih
izuzetno visokih zadataka nužno je proširenje šumskih komunikacija (250 km
godišnje), te uvođenje mehanizacije u šumski transport (do 7010/o radova). O
izvršenju ovih zadataka zavisi s jedne strane podmirenje potreba društva
(bilo upotrebnim vrijednostima, bilo devizama) uz istovremeno jačanje ekonomskog
položaja šumsko-privrednih organizacija, i s druge strane sniženje
troškova eksploatacije šuma do mjere koja omogućava sve potrebne tehnološko-
uzgojne zahvate u sastojinama.


Zadaci drvoprerađivačke industrije do 1970. godine


Porast potreba na drvetu, uslijed naglog razvoja privrede, stavlja daljnje
zadatke drvoprerađivačkoj industriji. Osim znatnog porasta unutarnje potrošnje
namještaja i papira, te porasta potreba drugih privrednih grana na
drvetu kao reprodukcionom materijalu, ekonomika zemlje zahtijeva i porast
eksportnih vrijednosti drveta i drvnih proizvoda. Do 1970. godine proizvodnja
celuloze i poluceluloze treba da dostigne nivo od cea 320.000 t (od sadašnjih


27.000 t), furnira i raznih ploča nivo od preko 160.000 m3 (sada 60.000 m:i), a
proizvodnja namještaja treba da poraste 2,6 puta.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 65     <-- 65 -->        PDF

SREDSTVA I MJERE ZA IZVRŠENJE ZADATAKA


Sredstva i mjere u šumskoj proizvodnji


Izvršenje zadataka u šumskoj proizvodnji vezano je uz maksimalno mobiliziranje
vlastitih sredstava i uz nešto dodatnih sredstava od strane zajednice.
Ukupna ulaganja treba da se kreću od 4 milijarde u 1964. uz postepeno
povećanje do 6 milijardi u 1970. godini, s time, da bi se tehničke investicije
kretale od 2,5 do 3 milijarde u istom razdoblju, a biološke od 1,5 do 3 milijarde.
Ta sredstva bi se formirala iz vlastite proizvodnje i to 3 milijarde u
1964. (uz postepeno godišnje povećanje), do 4,5 milijarde u 1970. god. a dodatna
sredstva zajednice treba da pokriju ostale (tj. od 1 milijarde u 1964, 1,4
milijarde u 1965., 1,5 u 1966., 1,8 u 1967., 2,1 u 1968,,te po 1,5 milijardu u
1969. i 1970. godini). Sveukupno od 1964. do 1970. investiralo bi se cea 35 milijardi
dinara.


Maksimalna mobilizacija vlastitih sredstava i njihova ulaganja na najpovoljnija
mjesta pretpostavlja prethodnu određenu koncentraciju u makroorganizaciji.


Sredstva i mjere u drvoprerađivačkoj industriji


Planirano povećanje proizvodnje moguće je postići tek sa znatnim investicijama
većim dijelom u nove objekte, a manjim dijelom na proširenje i rekonstrukciju
postojećih objekata. Za proširenje odnosno rekonstrukciju postojećih
kapaciteta treba investirati 20 do 30 milijardi u mehaničkoj, a 15
milijardi u kemijskoj preradi drva. Ukupno to sve iznosi: cea 85 milijardi za
nove objekte a 35 do 38 milijardi za proširenje i rekonstrukcije sveukupno
cea 120 milijardi dinara.


Osim potrebnih investicionih sredstava, pretpostavka ovog povećanja proizvodnje
(i povoljnije ekonomske situacije u poduzećima) je određena koncentracija
sredstava, uvođenje modernije tehnologije i specijalizacije u proizvodnji.


EKONOMSKO ORGANIZACIONA NAČELA INTEGRACIJE


Opća situacija u makroorganizaciji šumske i drvoprerađivačke proizvodnje
ne zadovoljava, to stanje ne zadovoljava ni u Republici ni u Federaciji,
i nepovoljno se odražava i na samu proizvodnju. Premda se izrađuju određeni
planovi proizvodnje na raznim nivoima od federacije, preko republike i
kotareva do poduzeća, oni nisu (većinom) usklađeni niti sa konkretnom kreditnom
politikom, niti su adresirani na pojedina poduzeća, te djeluju manjeviše
kao predviđanja, kao preporuke, odnosno kao okvir u kojem bi se trebalo
kretati koliko proizvodnja toliko i investiciona aktivnost. Planovi pojedinih
poduzeća, koji se »zbrajaju« u republički plan samo su tu i tamo izraz
orijentacije i svjesne poslovne politike poduzeća naprotiv, oni su većinom
mehanički sastavljeni bilo na osnovu približnih proteklih izvršenja, bilo na
osnovu postojećih proizvodnih kapaciteta. Tako i republički plan, ukoliko je
samo »zbroj«, predstavlja zbroj planova dvadesetak šumskih gospodarstava,
zbroj dvadesetak šumsko-proizvodnih (i šumsko-privredmh) politika, odnosno
zbroj četrdesetak drvnoprerađivačkih politika. Naravno; takvom »zbroju« nedostaje
racionalnost međusobne raspodjele rada, nedostaje mu međusobno
povezivanje radi zajedničkih akcija, nedostaje opće usklađivanje njihovih pojedinačnih
poslovnih politika, a sve to na štetu smišljenog razvoja ovih privrednih
grana.


443
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Razjedinjenost poslovnih politika šumskih gospodarstava i razjedinjenost
poslovnih politika drvoprerađivačkih poduzeća ne mogu ukloniti ni Poslovna
udruženja onakva kakva su danas, a ni Privredne komore. Sekretarijat za
privredu opet, kao organ vlasti, napušta sve više aktivnost u području neposredne
proizvodnje i poslovne politike poduzeća. U tim okolnostima se nameće
kao nužnost okupljanje proizvođača jedne privredne grane u jednu jedinstvenu
integracionu zajednicu. Čini nam se, da je takva integracija u punom
skladu s našim opće-društvenim kretanjima i određenim postavkama o preuzimanju
pune integracije (i odgovornosti) u proizvodnji sa strane (neposrednih)
proizvođača.


Šumarsku i drvarsku struku zatalasava s vremena na vrijeme jedanput
bolje, drugi put slabije organizirani vlak integracione akcije. Integracioni dogovori
drvarske industrije na području istočne Slavonije nisu uspješno završeni.
Nisu ostvarene integracione zamisli na području kotara Rijeka. Koncentracija
šumskih gospodarstava na području kotara Bjelovar provedena je
samo djelomično. Čini se, da su poduzimane pojedine akcije u tom pravcu, a
da nije bila sasvim jasna prava svrha, odnosno puna ekonomska sadržina
predlaganih integracija, ili se polazilo sa lokalnih (kotarskih) pozicija. Pritom
se pod pojmom integracije, ukoliko se radilo o integraciji šumske i drvarske
proizvodnje, redovno podrazumijevala fuzij a nekoliko poduzeća u jedno
gigantsko, glomazno i komplicirano poduzeće; ukoliko se radilo o smanjenju
broja šumskih gospodarstava, to se nastojalo stvoriti jedno površinski veliko
šumsko gospodarstvo, ali u granicama kotara. Međutim, takve sporadične,
slabo pripremljene akcije ne mogu zadovoljiti ni šumarsku ni drvarsku struku.
Ne mogu se prihvatiti integracije radi pokrivanja nečijih gubitaka, niti
radi postizavanja određenih lokalnih interesa i ambicija. Integracija, kao određena
koncentracija sredstava, kadrova, te proizvodne i investicione politike,
imade mnogo krupnije i progresivnije zadatke.


Sudbina razvoja šumske i drvne privrede nalazi se uglavnom u »rukama
« proizvođača ovih privrednih grana. Ma koliko se trudile pojedine šumarske
i drvarske privredno-političke institucije (komore, poslovna udruženja,
da dokažu neki prioritet u dobivanju obilnijih i povoljnijih društvenih
sredstava (kredita) za daljnji razvoj ovih privrednih grana, dobivena sredstva
neće odgovarati niti potrebama niti očekivanju. Težište će pasti na vlastita
sredstva, a ova će zavisiti ne samo o dovoljno elastičnoj poslovnoj politici,
pojedinih poduzeća, nego kudikamo više o zajedničkoj svjesno trasirano
j (iskalkuliranoj) privrednoj politici.


Šumsko privredne organizacije su u stanju da elastično raspolažu šumskim
fondom, i da putem »prethvata« pribave veće količine sredstava za ulaganje
na rentabilna mjesta bržeg obrtaja (plantaže i intenzivne kulture na
dobrim bonitetima povoljnih položaja, mreža šumskih komunikacija i si.).
Drvoprerađivačka industrija nije u takvoj mogućnosti. Međutim, niskoproduktivna
drvarska industrija ne može platiti povoljne cijene za šumsku sirovinu.
Ulaganja sredstava u modernizaciju (i specijalizaciju) drvarske industrije može
donijeti brze koristi upravo šumskoj proizvodnji u vidu povoljnijih cijena
za sirovinu. Prema tome postoji objektivna mogućnost elastičnog gospodarenja
(elastične poslovne politike) u šumskoj proizvodnji, koja može donijeti i
vrlo brze rezultate, mnogo brže nego što to može donijeti ulaganje u »klasičan
« šumski fond.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Spomenute mogućnosti objektivno postoje. Postoje i objektivne mogućnosti
koncentracije redovnih »vlastitih« sredstava tj. vlastitih postojećih fondova
i to skoncentriranih ne samo odvojeno po granama, nego i »integriranih
« zajedno, i uloženih ondje, gdje se mogu očekivati povoljni rezultati za
obje privredne grane.


Postoje zaista objektivne mogućnosti stvaranja krupnijih iznosa sredstava
s kojima se mogu povući krupniji i efikasniji potezi u poslovnoj politici
ovih privrednih grana, i s kojim se može očekivati brži razvoj njihovih proizvodnih
snaga nego što je bio do sada. No, da se i praktično omoguće krupni
privredno-politički potezi, nužna je određena, zajednički fiksirana, obavezna,
i u istom pravcu usmjerena privredna akcija.


Naravno, ovo pretpostavlja ponajprije formiranje udruženja proizvođača
u šumskoj proizvodnji i isto takvog udruženja prozivođača u drvarskoj industriji.
Povezivanje tih dvaju zajednica može uslijediti na osnovu određenih,
konkretnih poslovnih aranžmana po pojedinim ugovorima, a može uslijediti
i kao čvršća i trajnija veza, kao zajednica šumske i drvne privrede.


Udruženje proizvođača bi trebalo imati mogućnost koncentracije sredstava
(fondova), svakako, uz uvjet, da od toga imaju odgovarajuću korist »vlasnici
« fondova (pojedina poduzeća, odnosno ekonomske jedinice).


Odluke udruženja (zajednice) proizvođača treba da imaju i obaveznu snagu
za sve članove udruženja, osiguranu statutom.
Individualnost pojedinih poduzeća treba da ostane sačuvana u okvirima
datih obaveza u odnosu na udruženje proizvođača.


No odričući određene prednosti krupnijih šumsko-privrednih organizacija,
u odnosu na površinski male i sitne, bitnim pitanjima integracije ipak
smatramo ostvarenje smišljene, zajednički dogovorene proizvodne, poslovne i
investicione politike, kojoj ne mora stajati na putu »nešto veći broj manjih«
šumskih gospodarstava. Nije naime, bitno pitanje da li u republici postoji,
umjesto dvadeset šumsko-privrednih politika, samo njih deset; jer i desetak
nepovezanih šumskih gospodarstava znači još uvijek razbijene snage na desetak
dijelova.


Bitnim pitanjem smatramo i formiranje određene zajedničke privredne
politike u drvarskoj industriji, te povezivanje i usklađivanje šumarske i drvarske
privredne politike. Navedene postavke mogu ostvariti samo odgovarajuće
zajednice udruženja proizvođača u neposrednom kontaktu i u neposrednom
dogovoru, a na osnovu određenih iskalkuliranih obostranih interesa.
Tim putem bi se otvorile mnogostrane mogućnosti bržeg napretka koje mogu
opravdati napor struke da se one i ostvare.


ZADACI UDRUŽENIH PROIZVOĐAČA


Udruženi proizvođači u šumarstvu i drvarskoj industriji imadu pred sobom
nekoliko krupnih, i praktički permanentnih zadataka. Oni moraju neprestano
davati odgovor na pitanja:


— što proizvoditi


— koliko proizvoditi
— kako proizvoditi
— gdje proizvoditi
— uz kakav račun proizvoditi i s kolikim sredstvima proizvoditi.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Solidan, besprijekoran odgovor na postavljena pitanja može uslijediti
samo sa takvog mjesta, koje ima opći pregled Stanja i mogućnosti proizvodnje
s obzirom na šumski fond i s obzirom na kapacitet i strukturu drvarske
proizvodnje, a to mjesto može biti samo udruženi proizvođač bilo na nivou
republike, odnosno na nivou barem krupnijih proizvodnih rajona (područje
između Save i Drave, područje Korduna, Gorskog Kotara i Like). Raspolaganje
sa fondom četinjarskih šuma, raspolaganje sa fondom hrastovih šuma,
te bukovih šuma, ne bi smjela biti stvar isključivo pojedinačnih poduzeća
koja nemaju pregled cjeline. Politika raspolaganja sa šumskim fondom treba
polaziti sa pozicija cjelokupnosti, a u skladu s ovom općom politikom mogu i
trebaju da izvode svoju (poslovnu) politiku pojedina poduzeća.


Jednako tako nije dobro, ako pojedinačna poduzeća vode svoju (pojedinačnu)
politiku proširene reprodukcije bez veze sa interesima i potrebom cjeline:
kakve intenzivne kulture forsirati, na kojim područjima kakve vrste
drveća (pitanje prirodnih uvjeta, troškova, potrebnih sredstava), te od kojih
općih razmjera ići i si.


Važna su pitanja sa stajališta cjeline, u što treba prvenstveno ulagati
sredstva i na koja mjesta, pa da ova ionako mala sredstva, budu racionalno
plasirana (komunikacije: koliko, kakve i gdje; mehanizacija: kakva, gdje, koliko;
rekonstrukcija šumskog fonda: kakva igdje i si.), i na teret kojih sredstava
što i koliko (vlastitih ili drugih izvora).


Problem radne snage, školovanja kadrova, istraživačkih problema i insituacija,
sve su to u osnovi problemi i pitanja, na koja mogu i trebaju da odgovore
udruženi proizvođači, jer su to njihovi problemi i jer pojedinačna i
nepovezana poduzeća nemaju i ne mogu imati niti pregled problema, pa niti
neposredan, samo svoj vlastiti, pojedinačan interes u njihovom rješavanju.


No sve ovo ne znači neki kruti centralizam, niti to znači povratak na administrativno
upravljanje. Razlika je u tome, što poduzeća zadržavaju svoju
individualnost, ali koju ne shvaćaju apsolutno, nego upravo u svom vlastitom
interesu postaju dio cjeline, dio udruženog proizvođača koji uzima svoju sudbinu
u svoje ruke; pa se svrstavaju samodisciplinirano u kolotečinu, koja osigurava
i njima samim sigurniji hod.


Naravno, da samo proizvođači treba da odluče (i odlučuju od vremena do
vremena prema prilikama i potrebama) mjeru u općem i individualnom trasiranju
privredne (proizvodne i poslovne) politike, veličine odvajanja u zajednička
sredstva za zajedničke akcije ili za učešće za pribavljanje znatnijih
kredita za cijelu granu.


Jednako tako bi se moglo shvatiti i organiziranje udruženja proizvođača
drvarske industrije, koji su također međusobno zavisni, a zavisni su i o proizvođaču
sirovine. Veličina, vrste, brojnost i smještaj kapaciteta ne bi smjela
biti stvar samo pojedinačnog poduzeća i komune, kojima nedostaje pregled
cjeline. Osim toga za ova pitanja su veoma zainteresirani i proizvođači sirovine,
pa je za cijelu društvenu zajednicu, i pojedinačno za sve (udružene) proizvođače
korisno, da zajednički planiraju svoj daljnji razvoj.


Planovi opće društvenog razvoja, federalni i republički, dobili bi time
čvršću, sigurniju podlogu; planovi, opet, udruženih proizvođača bi dobili od
tih institucija opće proporcije svojeg daljnjeg kretanja. Ovo obostrano orijentiranje
omogućilo bi izradu realnijih planova i postizavanje sigurnije i određenije
perspektive.


446