DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 4     <-- 4 -->        PDF

MATERIJALI I METOD RADA


Zapreci sa gusenicama borovog četnika (T. pityocampa), koje su iskorišćene
u laboratorijskim ogledima, skupljeni su na borovima u okolini Sežane i dopremljeni
u laboratoriju 20. decembra 1960. godine. U 1961. godini zapreci su doneseni
iz Sežane, Kopra i okoline Mostara. Poljski ogledi na suzbijanju T. pityocampa
virusima postavljeni su u mestu Crnotiče blizu Kopra 1961. godine.
Ispitivanja patogenosti virusa nekih insekatskih vrsta na T. pityocampa u laboratoriji
vršeno je u entomološkim kavezima i staklenim posudama, koje su bile
zatvorene filtarpapirom. Gusenice su inficirane hranjenjem 2 do 3 dana grančicama
crnog bora oprskanim suspenzijama poliedara. Temperatura u sobi u
kojoj su ogledi izvođeni kretala se od 15° — 25° C. Gusenice u ogledima pregledavane
su svaki drugi dan, pa su skupljane uginule i utvrđivan uzrok uginuća.
Poljski ogledi pregledani su jednom mesečno tako što su zapreci pregledani
spolja i iznutra i ubeležavan je broj živih i uginulih gusenica.


I. REZULTATI LABORATORIJSKIH PROUČAVANJA
1. Osetljivost gusenica T. pityocampa na viroze nekih insekatskih vrsta
Pregledom nekoliko stotina zapredaka T. pityocampa u decembru 1960. godine
nisu nađene uginule gusenice od poliedrije. Zbog toga je pokušano da se
izazove virozno oboljenje od kojeg gusenice T. pityocampa oboljevaju u prirodnim
uslovima. Gusenice T. pityocampa četvrtog stupnja starosti hranjene su
oprskanim iglicama bora suspenzijama poliedara nuklearnog tipa dobijenih iz
gusenica Porthetria dispar L. i pagusenica Neodiprion sertifer Geojjr., zatim
suspenzijom citoplazmatičkog tipa poreklom iz gusenica Arctia čaja L. i suspenzijama
granula poreklom iz gusenica Hyphantria cunea Drury i Pieris brassicae
L. Koncentracije suspenzije poliedara bile su približno 200 X IO7 pol/ml.
Provereno je da su sve upotrebi jene suspnzije poliedara i granula bile vrlo
patogene za svoje izvorne domaćine. Po 25 naoko zdravih gusenica T. pityocampa
u svakoj varijanti hranjeno je 48 sati za koje vreme je tretirana hrana
pojedena. Sveza netretirana hrana davana je gusenicama svaki drugi dan kada
su skupljane i pregledane uginule gusenice. Rezultati ovog pregleda nalaze se
u tabeli 1 iz kojih se vidi da su korišćeni virusi izuzev virusa dobijenog iz
gusenica A. čaja imali slab uticaj na razvoj poliedara gusenica T. pityocampa,
jer se većina gusenica koje su hranjene hranom tretiranom ovim virusima
normalno razvijala i oprela kokone. Izvestan broj gusenica je uginuo usled
napada bakterija i drugih nepoznatih razloga. Gusenice inficirane suspenzijom
citoplazmatičnih poliedara A. čaja ginule su sa simptomima poliedrije. U ovoj
varijanti kokone je oprelo 5 gusenica od kojih su u kokonima dve uginule od
poliedrije, dok su iz 3 kokona izašli leptiri. Iz većine kokona u ostalim varijantama
su izašli leptiri. Prema ovim podacima poliedrija A. čaja bila je vrlo
patogena za gusenice T. pityocampa, jer je preko 72" o gusenica inficiranih ovom
suspenzijom uginulo od poliedrije. Mikroskopskim pregledom nalaženi su u
uginulim gusenicama poliedri, koji su po obliku bili vrlo slični poliedrima A.
čaja, ali je u njima bilo i poliedara identičnih sa poliedrima prirodno uginulih
gusenica T. pityocampa od poliedrije. Ovo ukazuje na to da se virusi A. čaja
umnožavaju u inficiranim gusenicama T. pityocampa paralelno sa specifičnim
virusima ove vrste .Da bi se utvrdila patogenost virusa T. pityocampa na guse