DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 35     <-- 35 -->        PDF

POJAVA DVOPOLNIH (BISEKSUALNIH) CVATI KOD BELOG BORA
(PINUS SILVESTRIS L.)


Inž. NIKO POPNIKOLA


Poznato je da je beli ili obični bor (Pinus silvestris) jednodoma (monecijska)
biljka, sa jednopolnim rasplodnim organima, što znači da se na istom
stablu nalaze i muške i ženske cvasti smeštene u posebnim skupinama. Ženske
cvasti pretežno rastu na dugorastima gornjeg dela krune, manje ih ima na
srednjem a sasvim malo ili uopšte ih nema na donjem delu krune. Obrnut je
slučaj sa muškim cvastima. One su obično smeštene na kratkorastima donjeg
dela krune, a naročito mnogo ih ima na donjim granama. Raspored rasplodnih
organa prema tome je strogo izdiferenciran: kratkorasti sa muškim cvastima
obično ne nose ženske cvasti, i obrnuto, dugorasti sa ženskim cvastima; ne nose
muške cvasti.


Muške i ženske cvasti belog bora, slično ostalim četinarskim vrstama,
imaju sasvim drugačiju izgradnju, veličinu i oblik.


U prirodi, međutim, rasplodni organi belog bora ne moraju uvek biti smešteni
na različitim letorastima. U jeku punog cvetanja belog bora tokom 1964.
godine, imali smo priliku da zapazimo dvopolnost (biseksualnost) kod dva stabla
belog bora. Na ovim stablima jedan deo muških i ženskih cvasti bile su
smeštene na istom letorastu, muške gusto raspoređene na donjem delu ose a
ženske cvasti smeštene na vrhu, formirajući na taj način dvopolnu cvast. Da
bismo se uverili radi li se ovde o dvopolnim cvastima, zamolili smo prof, dr
Pavla Fukarek a da proveri naše zapažanje. Zahvaljujući njegovoj pomoći
i predusrestljivosti dobili smo odgovor da se tu zaista radi o dvopolnosti.
O istom pitanju konsultirali smo i prof, dr Stjepana Urban a sa medicinskog
fakulteta iz Rijeke, koji se duže vremena bavi diferenciranjem seksualiteta
kod većine naših borova, te se i on složio da ovoj pojavi treba pokloniti veću
pažnju.


Primerci belih borova o kojima je reč, rastu na m. zv. »Reder« na planini
Kajmakčalanu. Našu pažnju je privukao neobičan izgled građe ovih cvasti,
prilikom izolacije ženskih cvasti za veštačku hibridizaciju. Pregledom cvetova
stvarno smo otkrili jedan autentičan slučaj dvopolnosti. Da bismo se uverili
da li je ova pojava slučajna ili ne, na istom stablu belog bora kod koga su 1964.
god. otkrivene dvopoine cvasti izvršena je provera i u 1965. godini, i konstatirano
je da se na istom stablu i u ovoj godini pojavljuju dvopoine cvasti.
Pažljivim pregledom utvrđeno je da se na ovom stablu belog bora pored dvopolnih
cvasti, na posebnim letorastima (dugorastima) nalaze posebne skupine
ženskih cvasti, a na posebnim letorastima (kratkorastima) muške cvasti.


Ohrabreni takvim otkrićem, prilikom daljih radova na hibridizaciji belog
bora mi smo ovoj pojavi poklonili više pažnje, te smo dvopoine cvasti (i ako u
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 36     <-- 36 -->        PDF

manjem i ne tako karakterističnom obimu) primetili kod još jednog stabla
belog bora. Vrlo je verovatno da se ovaj fenomen može otkriti i kod drugih
primeraka belih borova na Kajmakčalanu i u ostalim beloborovim šumama u
Makedoniji. Pošto je već Jovančevi ć (1964) otkrio dvopolne cvasti kod
smrče, a mi kod belog bora, postoji verovatnoća da se dvopolnost može utvrditi
i kod ostalih četinarskih vrsta, pa tim više ova pojava zaslužuje veću pažnju.


Dvopolne cvasti belog bora (pri dnu su muške, a na vrhu ženske)
Foto: N. Popnikola


Kako je napred izneto dvopolne cvasti kod belog bora primećene su na
dva stabla. Od 29 analiziranih cvasti sa stabla 1 (m. zv. »Reder«), nađeno je
10 primeraka dvopolnih cvasti, dok je kod stabla 2 (takođe na m. zv. »Reder«)
analizirano 26 cvasti i utvrđeno svega 4 dvopolnih cvasti. Stablo 1 je staro oko
80 godina, sa prsnim prečnikom od 58 sm i visinom od 24 m. Stablo 2 je staro
oko 65 godina, ima prsni prečnik od 47 sm i visinu 20 m. Kod oba stabla i
muške i ženske cvasti imaju crvenu boju. Prema istraživanjima koje je na
Kajmakčalanu vršio N i č o t a (1963), oba bora pripadaju tipu Pinus silvestris
ssp. hamata (Stev.) i f. erythranthera Tub. Kod dvopolnih cvasti broj ženskih
šišarica na dugorastu kreće se od jedan do tri. Merenjem dužine letorasta na
kojem se pojavljuju dvopolne cvasti, odnosno dugorasta na kojem se pojavljuju
ženske cvasti, te kratkorasta na kojem se pojavljuju muške cvasti, došli smo do
sledećeg zaključka:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Dužina dugorasta i kratkorasta sa
Broj dvopolnim cvastima ženskim cvastima muškim cvastima
stabla Mifmu m/m M ± fm u m/m M ± fm u m/m


1 37.94 ± 1.59 45.50 ± 1.82 25.47 ± 1.31
2 48.19 ± 2.74 46.10 ± 2.04 30.50 ± 0.88
Iz tabele se može zaključiti da je dužina letorasta (stablo 1) veća kod
dugorasta na kojima se nalaze samo skupine ženskih cvasti. Kod stabla 2 je
obrnut slučaj. Kod njega su duži letorasti na kojima se nalaze dvopolne cvasti.
Najmanju dužinu imaju kratkorasti na kojima se nalaze samo muške cvasti.
Napominjemo da je analizirani materijal sakupljen iz gornje trećine krune oba
stabla.


Dvopolne cvasti kod belog bora najverovatnije prestavljaju ponavljanje
(reviziju) vrlo starog rasporeda ženskih i muških rasplodnih organa. Da bi se
izbegla samooplodnja, u toku filogenetskog razvoja vrste — pomoću prirodne
selekcije — ženske cvasti belog bora počele su se javljati na posebnim letorastima
(dugorastima), a muške isto tako na posebnim letorastima (kratkorastima).
Savršeniji oblik prostornog razdvajanja muških i ženskih rasplodnih
organa predstavlja pojava jednog organa samo na jednom a drugog organa
samo na drugim stablima, kao što je to slučaj kod pojedinih lišćarskih vrsta
(vrbe, topole, jasen, javor negundo i si.), čime je mogućnost od samooprašivanja
i samooplodnje svedena na minimum. Nažalost, takav stepen u filogenetskom
razvoju četinarske vrste još nisu dostigle. Međutim, beli bor je zaštićen od
samooplodnje i time što njene muške i ženske polne ćelije ne dospevaju za
oplodnju u isto vreme. Za uslove Kajmakčalana utvrđeno je (N i č o t a) da se
muške šišarice ranije otvaraju od ženskih, tj. razlika između otvaranja muških
i ženskih šišarica uznosi nekoliko dana. To znači da vremenska razdvojenost,
isto kao i prostorna, muških i ženskih cvasti belog bora pruža dovoljnu sigurnost
od samooprašivanja i samooplodnje.


Postojanje dvopolnih rasplodnih organa kod belog bora, pored veoma
važnog naučnog interesa, takođe ima i praktičan značaj. Iznećemo praktičnu
vrednost ovog fenomena za radove na oplemenjivanju bora.


Što se tiče efekta samooplodnje kod belog bora, u literaturi postoje vrlo
oskudni podaci. Neki autori (Jonsson , Dengl e r) su utvrdili da potomstvo
iz samooplodnje ima nizak vitalitet, rđav oblik debla i pati od nedostatka hlorofila.
Kod belog bora, kao i kod ostalih četinara, izgleda da oni pri samooplodnji
ispoljavaju sterilitet i depresiju usled incuhta (gajenje u najužem
srodstvu). Kod borova je utvrđeno da se od samooplodnje ne može očekivati
uopšte ili pak samo ograničena proizvodnja semena, rđava klijavost semena,
slab prirast i potomstvo koje često sadrži nenormalne jedinke.


Prilikom ponavljanja incuhta pogoršavaju se potomci u narednim generacijama
do izvesne granice minimuma depresije koja često nastupa u sedmoj
do osmoj inbridovanoj (potomstvo uzgojeno samooplodnjom) generaciji. Po
pravilu, kod belog bora i smrče, već je prva inbridovana generacija jako degenerisana.
Zbog toga se samim incuhtom, samom samooplodnjom, ne može postići
ništa u oplemenjivanju šumskog drveća, ma kako odabrana drveta da se


415
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 38     <-- 38 -->        PDF

upotrebe. Međutim, ihcuht može da posluži kao posrednik u tome, kao što poljoprivrednici
rade sa kukuruzom. Izvestan broj odabranih drveta belog bora
izložio bi se samooplodnji. Iz prve ili druge generacije potomaka odabrala bi
se drveta za dalje inbridovanje, pa pošto bi se inbridovanje izvršilo dovoljno
puta, ukrštala bi se inbridovana drveta raznog porekla i osobina. Hibridizacijom
dva inbridovana genotipski dobra drveta moglo bi se dovesti do luksuriranja
(pojava bujnog rasta) od velikog značaja. Može se očekivati da će se
inbridovanjem belog bora samo kroz prve 1—2 generacije uštedeti mnogo
decenija rada na oplemenjivanju.


Prilikom veštačke hibridizacije belog bora sa dvopolnim cvastima, gde
nam je želja da izbegnemo samooprašivanje i samooplodnju, pre svega se
moraju ukloniti muške cvasti (emaskulacija). Zato je neophodno da se pre početka
radova na hibridizaciji, tj. još pri izboru stabala na kojima će se izvršiti
hibradizacija, utvrdimo da li se radi o belom boru sa jednopolnim ili eventualno
sa dvopolnim cvastima. Kod belog bora sa dvopolnim cvastima emaskulacija
se vrši na taj način što se pažljivo udaljuju sve muške cvasti, vodeći pri
tome računa da na letorastu ne ostane ni jedna prašnica. Ovaj posao obavlja
se pre početka polenizacije muških cvasti, odnosno pre otvaranja prašnika.
Posle izvršene emaskulacije, a pre otvaranja ženskih cvasti, pristupa se njihovoj
izolaciji pomoću specijalnih kesa od hartije ili nekog drugog materijala.
Naše dosadašnje iskustvo na hibridizaciji belog bora pokazalo je veoma dobre
rezultate kada se za izolaciju upotrebljavaju kese od specijalnog pergamenl


Jednopolne ženske cvasti belog bora (Foto: Popnikoia)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1965 str. 39     <-- 39 -->        PDF

papira. U momentu otvaranja ženskih cvasti, pomoću specijalnih pumpica, u
kesu se ubrizgava željeni polen, a posle zatvaranja ženskih cvasti kese se skidaju.


Ukoliko se pre početka izolacije ne izvrši emaskulaeija ženskih šišarica kod
dvopolnih cvasti belog bora, opasnost od samooplodnje nije odstranjena, pa sve
to može da poremeti ili sasvim da promaši postavljeni zadatak hibridizacije.
Radi toga za hibridizaciju je potrebno da se prethodno dobro prouči biologija
cvetanja svake pojedine vrste i posebno pojedinog drveta, jer je ona još uvek
nedovoljno poznata i nije uvek ista. Od tog poznavanja biologije cvetanja
upravo i zavisi celokupni uspeh radova na oplemenjivanju.


OCCURRENCE OF BISEXUAL INFLORESCENCES IN SCOTS PINE
(Pinus sylvestris L.)


Summary


Scots Pine (Pinus silvestris L.) is a monoecious plant with unisexual reproductive
organs. In nature, however, the reproductive organs need not always be situated on
different annual shoots. On Mount Kajmakcalan we had the opportunity to discover
bisexual inflorescences in two trees of Scots Pine. On the same tree — besides the
bisexual inflorescences — there were growing on separated annual shoots separately
male catkins and separately female catkins.


In bisexual inflorescences growing on one and the same annual shoot, i. e. on
the same axis the male catkins were situated on the lower part and at the top the
female catkins.


The bisexuality in Scots Pine most probably represents a repetition (renewal)
of a very ancient arrangement of female and male catkins.


The existence of bisexual inflorescences has a very imoprtant scientific and
practical significance. In order to avoid self-fertilization before the beginning of
isolation of female catkins for artificial hybridization, it is necessary to remove the
male flowers.