DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 99     <-- 99 -->        PDF

no. Stablo ima po više vrhova. Grane su
široke i protežu se u blagom obliku i veličini.
Također postoje i anatomske osobenosti
jele »biokovensis«.


Jela na Biokovu dolazi na istočnim i
sjevernim ekspozicijama, a u pojasu 1—50
m (Kaoci), Ozdrvača (1140 m). To je pojas
šuma Seslerieto-Ostryetum sorbietosum i
Fagetum croaticum montanum. Naročito
na sjevernim ekspozicijama jelu prati Juniperus
nana, Saxifraga rotundifolia, Aremonia
agrimonioides, Viola silvestris, Pulmonaria,
officinalis, Oxalis muralis, Tulipa
silvestris, Paris quadrifolia, Erytromium
dens-canis.


Dr Josip Kovačević


Kušan F., Martinis Z.: DAS VERBREITUNGSZENTRUM
VON EPHEDRA
NEBRODENSIS TIN. IN KROATIEN
(Centar rasprostranjivanja Epheđre nebrodensis
Tin. u Hrvatskoj). Informationes
Botanicae. Hortus botanicus Facultatis
Pharmaceutico - Biochimicae Universitatis
Zagrebiensis. 3. pp. 10—16. Zagreb, 1964.


Ephedra nebrodensis Tin. (E. procera
Vis., E .major var. nebrodensis (Host) Ten.,


E. nebrodensis Tin., E. major var. viilarsii
Stapf.) je preko de Visianija, te SchlosserVukotinovića
ušla u hrvatsku floru. Osim
navedenih florista ovu drvenastu kositernicu
(Ephedra sp.) navode za naš litoral i
sublitoral kako stariji florista (Marchesetti,
Tommasini, Haračić, Hire, Adamović,
Degan, Rossi), tako i najnoviji (Horvatić,
Kušan).
Ephedra nebrodensis Tin. obraščuju kamenite
ploče, vrlo skeletna tla, terase i slična
kserotermna staništa. Centar njenog
areala je Prednjo-dalmatinski litoral (Kozjak,
Mosor, Biokovo). No na sjever ide do
Lošinja, ispod Velebita i na ruševine Knina.
Uz tok Neretve u pojasu 100 m nadmorske
visine dolazi kod Mostara, Stolca,
Žitomislići, Dubrovnik, Mrkanj (Caveat).
U područje Biokova dolazi u pojasu 100—
1400 m, odnosno optimalno u pojasu 300—
1300 m nadmorske visine.


Obzirom na ekološke prilike staništa razlikuje
se nekoliko morfoloških tipova habitusa.
Na vjetru i suncu izloženim staništima
sa skeletnim tlom grm je rjeđi, a visine
do 2 m, koji je u bazalnom dijelu debeo
3 cm.


Ephedra nebrodensis Tin. je arhaični,
konzervativni mediteransko-montani flor


ni element ekstremno suhih staništa. Pratioci
kositernice su: Juniperus sabina, Euphorbia
spinosa, Rhamnus intermedia,
Salvia afficinalis, sesleria robusta i dr.


Ephedra nebrodensis Tin. prati prema
Kušanu na Biokovu Astragulus angustifolius.
Prema Horvatiću kositernica je elemen
stijena mediteransko-sumeriteranskog
i montanog pojasa zveze Centaureo-Campanulion,
a u Biokovu element šume na
bazi Ostrya carpinifolia.


Dr Josip Kovačević


Kušan F., Kajtna A.: POPULATIONS
OF MOUNTAIN PIN, PINUS MUGO
TURRA IN THE MOUNTAINS OF CROATIA
(Populacije bora krivulja — P. Pi-
nus mugo Turra na planinama Hrvatske).


Informationes Botanicae. Hortus botanicus
Facultatis Pharmaceutico-Biochimicae Universitatis
Zagrebiensis. 3. pp. 16—20. Zagreb,
1964.


Bor krivulj (Pinus mugo Turra je šumski
element subalpskog pojasa. U sjeverozapadnoj
Hrvatskoj preko Julijskih Alpi,
sa Snježnika veže se za Gorski Kotar, a
taj areal za subalpska staništa Istočnih
Alpi. Kompaktne grupe ovoga bora su na
Ličkoj Plješivici (Gola Plješivica, Ozeblin),
te u većim prekidima po Dinari
(Troglav—Kamešnica). U Velebitu se proteže
od Senjskog Bila prema Vaganjskom
Vrhu i Svetom Brdu.


Autori su ispitivali neke morfološko-
anatomske razlike krivulja sa raznih naših
staništa. Uočene su neke razlike anatomsko-
morfološke razlike iglica i to oblika
i opseg epidermalnih stanica, te broja
hipodermalnih slojeva i broja puci. Tako
npr. iglice sa Dinare i Kamešnice imaju
manji broj epidermalnih stanica nego iglice
s Risnjaka i Julijskih Alpi.


Naš krivulj je edifikator subalpske šume
koju je proučio Horvat (1938) i nazvao:
Pinetum mughi croaticum. Ova šuma je
identična sa subalpskom šumom u Alpama.
Rhodotamno - Rhodoretum hirsuti
(Aich.) Br.-Bl. et Sin. To je grmolika, tipična
klekovina. Naša klekovina krivulja je
izgrađena od alpskih flornih elemenata
Salix-grandifolia, Sorbus ehamaemespilus,
Ribes Alpinum, Rosa pendulina, Rhododendron
hirsutum, Homogyne silvestris,
Vaccinium vitis idaea, Erica carnea, Juni
perus nana, Clematis alpina.


Dr Josip Kovačević
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 100     <-- 100 -->        PDF

c2)(itnaći &tciLĆni ća&vpidi


ŠUMARSTVO — Beogrrad


11/12 — 1964. PopnikolaN.: O jednom
novom načinu vegetativnog razmnožavanja
četinara. — Gavrilović S.:
Procesi deplesije zemljišta i njihovo uočavanje
pri kartiranju erozionih područja. —
Lukie-Simonović: Lažna srčevina
i njena svojstva kod bukovine. — Urba novsk
i A.: Nova ocena tendencija proizvodnje,
potrošnje i trgovine drvetom u
Evropi 1950—1975. — Radi n M.: Osvrt
na suzbijanje gubara u 1964. g. kod Šumskog
gazdinstva u Sremskoj Mitrovici. —
Marjanović Z.: Jify-Pot, saksije za sigurnije
i ekonomičnije osnivanje šumskih
zasada. — Simeunović D.: Motivi za
pravno regulisanje šumoprivrednih odnosa
u Srbiji u 19 .veku. — Gerzić D.: Specijalne
leje za proizvodnju ponika sa maksimalnim
iskorištenjem khjavosti semena.
Veličkovi ć D.: Uređenje sliva Morave


— problem Srbije još od 80-tih godina
prošlog stoleća. — Aleksov I. i Dukić
G.: Utisci i zapažanja sa studijskog putovanja
po Bugarskoj. — Stamen ković
V.: Ekskurzija stručnjaka šumarstva i drv.
ind. Srbije kroz Austriju.
NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 — 1964. Gudeljević I.: Cijene
proizvoda šumarstva i industrije za preradu
drveta. — Begović B.: Stanje razvoja
šumarske politike i organizacije šumske
privrede u SSSR (II). — Jovančcvi
ć M.: Da li je višegradski crni bor filogenetski
posebna rasa? — Fukare k P.:
Prašuma Perućica nekad i danas. — P aji
ć D.: Izvršenje šumskouzgojnih radova
u 1964. g. i aktualna pitanja uz plan ovih
radova za 1965 .god. — Radovanović
Z.: Povećanje sječe drveta s aspekta potrajnog
gospodarenja šumama. — Ei ć N.:
Problem gospodarenja našim šumama. —
Kneževi ć Sv.: Osnivanje nacionalnih
parkova, park-šuma i zaštitnih šuma, njihovo
održavanje i unapređivanje.


3,4 — 1965. Rezolucija o aktualnim zadacima
unapređenja šumarstva. — E rceg
S.: Probleme u šumarstvu treba rješavati
uz puno poštovanje samoupravnih
prava i dužnosti radnih organizacija. —
Izvještaj skupštine SR BiH o aktualnim
problemima šumarstva u Bosni i Hercegovini.
— Begović B.: Etape razvoja šumarske
politike i organizacije šumske privrede
u SSSR. — Begović B.: Obrazo


vanje šumarskih stručnih kadrova u Sovjetskom
Savezu. — Curić R. i Vrljiča
k J.: Nalazišta planinskog javora na
planini Goliji u Crnoj Gori. — Fukare k
P.: Rijetko šumsko drveće naše republike.
Radovanović Z. i Vučjak S.: Analiza
poslovanja jedne radne organizacije u
šumarstvu. — Hadžiahmetović M.:
Zelenilo i rekreacija Sarajeva. — A n g e-
lo v K.: Krojenje debla — činilac racionalnog
iskorišćavanja drvne mase u šumi.


5/6 — 1965. S u č e v i ć M.: Izmene i dopune
u osnovnom zakonu o šumama. —
Isti: Neki problemi u razvoju šumarstva
naše zemlje. — SI. St.: Tehnička opremljenost
šumarstva i drvarske industrije
Bosne i Hercegovine. — Piškorić O.:
Dinamika prirasta izdanaka crnog jasena i
medunca. — Begović B.: Početak i razvitak
industrije celuloze u Bosni i Hercegovini.
— Terzi ć D.: Praktično iskorišćavanje
živih elemenata šumskog drveća.


— Lazare v S.: Osvrt na terasiranje padina
.— Jovančević M.: Polazne osnove
oplemenjivanja šumskog drveća u Cehoslovačkoj.
— Vučja k S.: Izvoz proizvoda
šumarstva i drv .ind. od 1955.—1962.
— V. B.: Školovanje kadrova bez povezanosti
sa praksom.
LES — Ljubljana


1/2 — 1965. Vadnjal J.: Uloga tehnološko-
ekonomske zakonitosti u šumoprivredi.
— Žume r L.: Razvojne tendencije
i perspektive šumoprivrede. — Prija tel
j A.: Trovanja uslijed rada u drvarskoj
industriji. — Šepec F. i Leb L.:
Povodom 60-godišnjice tvornice »Stol« u
Kamniku. — Ju g O.: Deset godina suradnje
Biroa za drvarsku industriju u Ljubljani
pri izgradnji slovenačke drvarske
industrije. — 2 um er L.: »Velika kemija«
u šumoprivredi Sovjetskog Saveza. —
Pristavec P.: Što se događa u američkom
pilanarstvu? — Mehor a M.: O izložbi
»Šuma na Kršu Slovenačkog primorja
«. — Murk o L.: Austrijska drvarska
izložba u Celovcu.


3/4 — 1965. Kne z J.: Uslovi za gospodarenje
u drvarskoj industriji. — V o vni
k A.: O racionalnijem iskorišćavanju
otpadaka pri mehaničkoj obradi drva. —
Jer as G.: O važnosti, osobinama i upotrebljivosti
kondenzdrva. — Beltra m
T.: Prosuđivanje ekonomičnosti lakiranja,
naročito s obzirom na viskoznost lakova.


— Dobni k D.: Puni gater budućnosti:


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Optimat GDZ. — Cese n A.: Lik drvarskoindustrijskog
radnika.


5/6 — 1965. Zum er L.: Prva naša rasprava
o studiji ETT 1964. — Seidel W.:
Evropski egzotični furniri. — Prijatel j
A.: O otrovanjima u drvarskoj struci. —
Lesa r J.: Razvitak dekorativnih slojastih
ploča u svijetu i tehničke osobine »Melapan
« ploča. — Dobni k D.: Magnetski
dodaci. — Cese n A.: Lik stručnjaka u
drv. ind. — M u r k o L.: Zasjedanje evropskih
novinara za šumarsku struku na Austrijskom
šumarskom velesajmu u Celovcu.
— Zu m e r L.: Izvoz pokućstva.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


5/6 — 1965. Ciglar M.: Suma i naša
poljoprivreda. — Kordi š F.: Iskustva i
uspjesi 10-god. uzgajanja bukovih šuma
Idrije. — Potočnik M.: Jasika, drvo
naših šuma. — Kocijančič M.: Oboljenja
uzrokovana vibracijom motorne pile
pri radu u šumoprivredi.


ŠUMARSKI PREGLED — Skoplje


1/2 — 1965. B o j a n i n S.: Bijeljenje kao
faktor produktivnosti rada modificiranom
francuskom metodom smolarenja. — K araman
Z., Serafimovski A., K i s eličk
a N.: Aviosuzbijanje zlatokraja u
hrastovim šumama Gostivara. — J o v et
i ć R., T r p k o v B.: Brutotežina neke zaštićene
divljači na području Makedoniie.


— Spirovski J., Stevčevski J.:
Planinska šumska tla makedonskih četinara.
— Kostov M.: Neki fenomeni i oblici
erozije u slivu Džepčiške reke. — Sto janosk
i K.: Tačnost izmjere odvojenih
poligonskih vlakova koji se vežu o poznate
tačke pri čemu se ne mjere priključni kutovi
na krajnjim tačkama.
ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


4/6 — 1965. — Pajić D.: Šume van
šumsko-privrednih područja u društvenoj
svojini, njihov značaj i problemi gazdovanja
sa njima. — R. T.: Šumarstvo Jugoslavije
u svjetlu statistike. — Peha r J.:
Položaj lugara u današnjim uslovima privređivanja.
— Eić N.: Gospodarska jedinica
»Misoča« nekada i sada. — Z i 1 e nko
v N.: Uzroci brzog propadanja naših
šumskih kamionskih putova. — Cema lovi
ć M.: Gubar se znatno više proširio
na području Hercegovine u odnosu na
prošlu godinu. — Marković D.: Lugarska
idila. — Kovačević E.: Problemi u
praksi. — Amovi ć D.: Školovanje šumarskog
osoblja. — M i j a t o v i ć M.: Medvjedi
love i divlje svinje.


BILTEN (Posl. uđruž. Šum. privr. org.)


— Zagreb
5 — 1965. Izvještaj o izvršenim radovima
o temama u 1964. g. — Godišnji program
izrade tema naučno-istraživačkog
rada s troškovima za 1965. g. — Raspored
troškova za financiranje izrade tema po
šumskim gospodarstvima. — Tumačenje
novih propisa.


6 — 1965. Povodom izmjena i dopuna
Osnovnog zakona o šumama. — Intenzifikacija
proizvodnje drveta četinjača. —
Tumačenje novih propisa.


HORTIKULTURA — Split


2/3 — 1965. Blažević M.: Grad Zagreb
i hortikulturna djelatnost u njemu.


— Dobro nić L.: Zagrebački vrtovi i
parkovi u 19. st. — Ani ć M.: Iz prošlosti
i problematike Maksimira kao prirodnog,
pejzažnog i kulturno-historijskog spomenika.
— Urba n S.: Ostaci prirodne šumske
vegetacije na užem području grada
Zagreba. — F u r a č T.: Stanje javnih hortikulturnih
površina na užem području
grada Zagreba. — J u r m a n-K a r a m a n
D.: Maksimir, najljepši zagrebački park. —
Kev o R.: Medvednica, zaštićeni prirodni
i rekreacioni objekt Zagreba. — Jeli ć S.:
»Stablo mladosti« akcija građana Zagreba
u čast 20-godišnjice oslobođenja.
ŠUMAR — Beograd


1/3 — 1965. Razgovor Predsjednika Tita
sa goranima Srbije. — Da li je potrebna
stalna terenska služba u šumarstvu i kakva.
— Društvo, njegovi članovi i pokret
gorana. — Deiiblatska peščara, njen značaj
i njena zaštita. — Koju metodu treba
primeniti kod suzbijanja gubara. — O organizaciji
seče i prerade drveta u šurni. —
U seoskom građevinarstvu Srbije raste
potrošnja drveta. — Zavojsko jezero i njegova
zaštita — Stanje, problemi i mere za
unapređenje šuma u građanskoj svojini na
području opštine Bajina Bašta — Na koji
način doći do efikasnije naplate šumskih
šteta. — Šuma i lov u prošlosti. — Prva
poljoprivredna škola u Srbiji.


TOPOLA — Beograd


48 49 — 1965. Deka nić I.: Uspijevanje
različitih euroameričkih topola pri jednakom
režimu podzemne vode na dravskom
aluvijumu u intenzivnoj kulturi. — H e rpk
a I.: Proizvodnja drvne mase u trogodišnjem
rastilištu. — Umek i H.: Gajenje
topola u Japanu. — Marković J.: Potrebe
i mogućnosti uvođenja stalne radne
snage u plantažnoj proizvodnji topola i vrba.
Đ. K.