DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ČUVAJMO PRIRODU


Pod ovim naslovom održana je u Radničkom
sveučilištu »Moša Pijade« u Zagrebu
od 11. do 18. V o. g., a zatim do


30. VI u predvorju Vijećnice grada Zagreba
vrlo uspjela izložba Zavoda za zaštitu
prirode i Hrvatskog narodnog zoološkog
muzeja.
U prostorno skladnom i sadržajno bogatom
sastavu bili su prikazani sa područja
Hrvatske najznačajniji zaštićeni objekti
prirode, uključiv i takovu floru i
faunu. Osim toga bila je izložena starija,
novija i najnovija literatura sa opisom i
značajem navedenih objekata.


Informativno sačinjen je i sažet historijat
Zaštite prirode u Hrvatskoj u kome
je navedeno slijedeće:


U Hrvatskoj su koncem 19. st. prirodoslovci
počeli propagirati ideje zaštite prirode
putem stručnih časopisa (»Priroda«,
»Hrvatski planinar«, »Šumarski list«, »Lovačko
ribarski vjesnik«).


Tako je u našem najstarijem Zakonu o
lovu iz 1893. godine prvi puta precizno
normirana zaštita ptica pjevica. Iste je
godine osnovano i Društvo za uređenje i
poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice,
koje je 1914. g. povodom prijedloga stranih
stručnjaka da se na Plitvicama izgradi
električna centrala, ustalo u obranu
ovog evropskog fenomena i podnijelo
Hrvatskom saboru memorandum »O ljepotama
Plitvičkih Jezera i njihovoj zaštiti
«.


God. 1910. izdana je naredba o čuvanju
remek djela prirode koja su važna sa
znanstvenog gledišta ili od osobite estetske
važnosti, a služe za ures domovine.


Nakon I svjetskog rata proširen je interes
za zaštitu prirode te je 1922. god.
osnovan unutar Hrvatskog prirodoslovnog
društva »Odbor za zaštitu prirodnih spomenika
«.


U vezi s aktivnošću prirodoslovaca i
planinara kao i šumarskih organa, proglašeni
su 1928 29. god. nacionalnim parkovima
Plitvička Jezera, Bijele stijene uVelikoj Kapeli, Štirovača i Paklenica. God.
1937. osnovano je Povjerenstvo za zaštitu
prirode i očuvanje prirodnih spomenika
Savske banovine, a 1938. god. donesen je
Uredba o nacionalnim parkovima.


Nakon oslobođenja započeo je u N.R.H.
sistematski rad na zaštiti prirode. To je
bilo omogućeno donošenjem Zakona o
zaštiti spomenika kulture i prirodnih rijetkosti
(1945. god.). Na temelju spomenutog
zakona osnovan je 1946. god u Zagrebu
Zemaljski zavod za zaštitu prirodnih
rijetkosti NRH. Početkom 1950. god.


Zaštita prirode spojena je sa službom
Zaštite spomenika kulture (Konzervatorski
zavod NRH.), dok je 1960. god. donesen
novi Zakon o zaštiti prirode i ponovno
osamostaljena služba zaštite prirode (Zavod
za zaštitu prirode).


Do sada je u Hrvatskoj zaštićen veliki
broj objekata prirode od kojih su najznačajniji
nacionalni parkovi Plitvička
Jezera, Paklenica, Risnjak i Mljet. Na
Ličkoj Plješivici izlučene su dvije preostale
prašumske površine kao strogi prirodni
rezervat, dok su otok Lokrum i svjetski
poznata šuma česvine »Dundo« na otoku
Rabu zaštićeni kao upravljani prirodni
rezervati.


U postupku je zaštita Kopačkog rita,
ovog našeg najvećeg prirodnog zoološkog
vrta, kao upravljanog prirodnog rezervata,
a Bijelih i Samarskih stijena u Velikoj
Kapeli te Rožanskih i Hajdučkih kukova
u Velebitu kao strogih prirodnih rezervata.


Motuvunska šuma, Štirovača, Prašnik,
neki kompleksi na Medvednici i dr. zaštićeni
su kao rezervati šumske vegetacije,
dok su Krka sa Skradinskim bukom, Marjan,
Vražji prolaz i Zeleni vir rezervati
prirodnih predjela.


Zelenjak kcd Klanjca, Dotrščina, Anin
dol i dr .povjesno zanimljivi objekti, zaštićeni
su kao memorijalni priro´dni spomenici.
Osobito je velik broj zaštićenih
parkova, drvoreda pojedinačnih stabala,
biljaka i životinja.


Naša domovina je jedan od najzanimljivijih
dijelova Evrope zbog velikog broja
endemičnih i reliktnih vrsta faune i flore
Stoga je zaštita opravdano obuhvatila i
takve prirodne rijetkosti, koje još nalazimo
u mirnim skloništima i teško pristupačnim
mjestima.


Ovom izložbom prikazani su i primjeri
narušavanja izgleda krajolika. Izdana je i
poštanska omotnica s prigodnim žigom.


Zaštićeni objekti prirode predočeni su
uvećanim crno bijelim foto-snimcima, velike
tehničko umjetničke vrijednosti, i sa
izrazitim osebinama pojedinog objekta.
Flora je bila smještena u lončiće, dok je
fauna (zvjerad, ptice i kukci, napose leptiri)
izložena preparirana.


Unutar kontura područja SRH-e pregledno
su prikazani za pojedini predjel ili
grad, bogatstvo i raznolikosti prirodnih
znamenitosti i ljepota, značajnih za turizam.


Posebno su predočeni različiti rezervati,
spomenici prirode i memorijalni spomenici,
tako nacionalni parkovi:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 97     <-- 97 -->        PDF

— Plitvička Jezera, biser naše domovine
s nizom jezera odijeljenih sedrenim pregradama
kao i ukrašenim raznolikim slapovima,
što su bitna obilježja ovog nacionalnog
parka.
— Risnjak, koji obuhvaća središnji dio
Risnjačkog masiva (1528 m) sa gotovo nepromijenjenom
vegetacijom, od toga najveće
površine šume bukve i jele sa smrekom,
bilo čiste ili miješane.
Posebno je istaknut runolist kao najljepši
ali i najugroženiji ukras naših vrletnih
planina.


— Paklenica, sa okomitim stijenama kanjona,
visokim oko 400 m.
— Mljet, sa uvalama Soline i Veliko jeliko
jezero, okruženih starom šumom alepskog
bora.
Ovaj snimak popraćen je izrekom Ignjata
Dorđića iz 18. st.: »Ovdje je ljupkost
prirode sve otvorila, bolje od čovječjeg
umijeća«.


Nadalje prirodni rezervati (strogi i upravljani):


— Prašnik kod St. Gradiške s hrastovima
lužnjacima kao ostacima drevne Slavonske
šume, jedne od najzapaženijih pojava
šumske vegetacije Evrope. Taj objekt
zaštićen je još 1928. god.
Snimak je popraćen citatom iz Slavonske
šume (1888. god.) našeg velikana šumarskog
stručnjaka i književnika Josipa
Kozarca.


— Lička Plješivica sa prašumom bukve
i jele i obamiranjem pojedinih stabala.
— Pušinjak-Gorščica na Medvednici sa
starim bukovim stablima, promjera do 1.50
m.
— Dundo na otoku Rabu, zimzelena šuma
hrasta crnike (česvine).
— Motovunska legendarna šuma u Istri,
ispod istoimenog grada, sa smjesom hrasta
lužnjaka, jasena (poljskog) i brijesta, kao
i staništa podzemnih gljiva — tartufa.
— Učka (1396 m) simbol oslobođenja
Istre i zanimljiv prirodni objekt. Pojedini
njezini dijelovi — lokaliteti NOB., memorijalni
su prirodni spomenici.
— Lokrum otočić s makijom i prašumskim
izgledom.
— Bijele i Samarske stijene u Velikoj
Kapeli sa detaljom »Kamenita vrata« i bizarnim
oblicima stijena kao i zanimljivim
biljnim i životinjskim svijetom.
— Rožanski i Hajdučki kukovi u sjevernom
Velebitu sa osebujnim kršnim reljefom
i iskonskim biljnim pokrovom.
— Cerovačke pećine kod Gračaca, najljepše
i najveće u Hrvatskoj sa bogatim
raznolikim ukrasima, napose »Zdenac života
« u Donjoj pećini.
— Skradinski buk jedan od najljepših
slapova u Evropi. Sedrena pregrada visoka
je 45,70 m i ima 17 stepenica. Rijeka
Krka je rezervat prirodnih predjela.
— Kcpački rit kod Osijeka, prirodni
zoološki vrt sa različitim ptičjim svijetom
kraj starih vrbika uz crne vode. Ovaj snimak
popraćen je i pojedinim fotografijama
tamošnjih ptica.
— Hrvatsko Zagorje sa skladnim oblicima
i bojama šumaraka, vinograda i polja
kao i pitomim brežuljcima, primjer klasičnog
krajolika ovog područja.
Zatim je izložen snimak arboretuma:


— Opeka kod Varaždina s mnogim bjelogoričnim
i osobito crnogoričnim egzotama.
To je ujedno i glasoviti spomenik naše
vrtne arhitekture.
— Trsteno sa 400 godišnjom platanom,
opsega 11,37 m (odgovara promjeru od
okruglo 3,62 m), visine 45 m i promjera
krošnje 40 m, i
— Maksimir park, koji je jedan od najznačajnijih
objekata vrtne arhitekture u
Hrvatskoj. Ovom najljepšem parku Zagreba,
zaštićenom spomeniku prirode i kulture
potrebna je obnova.
Osim ovih uvećanih foto snimaka izloženi
su i snimci manjeg formata ostalih
najistaknutijih zaštićenih objekata prirode,
kao npr.:


Gupčeva lipa, Dotorščina, Zelenjak, Anin
dol, Bežanec, Dubravica, Turski hrast,
Prinščak, Grabešnica, Javorje (Ivančica),
Macelj, Blagajev likovac, parkovi, vrtovi i
trgovi grada Zagreba i ostalih.


Fauna je zastupana sa mrkim medvjedom
i sredozemnom medvjedicom (Monaehus
albiventer), zatim sa pticama: suri
orao, velika ušara, tetrijeb gluhan (mužjak
i ženka), zlatovrana, ružičasti čvorak, kugara
svilorepa, pčeiarica, smrekov češljugar,
zlatna vuga, čaplje i dr. Tim eksponatima
priključena je vrijedna kolekcija rijetkih
leptira.


Flora je prikazana prema pojedinim
gorskim masivima, i to:


— Medvednica — alpski jaglac, kranjski
ljiljan i krespin,
— Velebit — hrvatska sibireja, grozdasta
kamenica, jaglica i klečica,
— Samoborsko gorje — crveni likovac,
proljetna crnuša,
— Hrvat, snježnik — planinski bor i
kluzijeva sirištara (gentiana clusii).
Narušavanje izgleda krajolika prikazano
je instruktivnim fotosnimcima ,i to:


— neprikladno lociranje objekata (Seget
kod Trogira) i potrebno ozelenjavanje okoline
takovih smještaja,
371