DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

c-dcuM&ene aijeSti


SAVETOVANJE


c potrebama i mogućnostima unapređenja gazdovanja šumama uvođenjemsavremenih metoda u gajenju šuma, održano 5. i 6. maja 1965. god. u Beogradu,
u organizaciji Saveza za šumarstvo, drvnu industriju i industriju papira
Savezne privredne komore


Poznato nepovoljno stanje šumskog fonda koje karakteriše veliko učešće
degradiranih i ekonomski neprilagođenih vrsta (preko 52% od ukupne površine)
nisko učešće četinarskih vrsta i mekih lišćara s jedne strane ,i nezadovoljavajuće
i opadajuće kretanje izvršenja šumsko-kulturnih radova i po
obimu i po ulaganju s druge strane, kao i stalno prisutan problem podmirenja
potreba nacionalnog bilansa drveta nalagalo je Savezu za šumarstvo, drvnu
industriju i industr. papira SPK da si stavi u zadatak organizovanje šireg radnog
sastanka (savetovanja) proširenog stručnog odbora za šumarstvo na kome
bi se razmatrali problemi unapređenja i povećanja prinosa postojećeg šumskog
fonda.


Promene u strukturi korišćenja drveta u drvo-prerađivačkoj industriji i
promene potrošnje drveta traže radikalnu izmenu dosadašnjih prevaziđenih
koncepcija u gazdovanju šumama i zahtevaju uvođenje savremenijih i intenzivnih
metoda gajenja šuma u cilju brže i jeftinije proizvodnje drvne mase.


Ako se imaju u vidu neke činjenice o kretanjima o korišćenju i proizvodnji
drvne mase, tj. u delatnosti nege, obnove i rekonstrukcije šumskog fonda, koje
su osnovne u gazdovanju šumama, dok je eksploatacija samo završetak te delatnosti,
onda će se sagledati opravdanost i cilj održavanja ovakvog savetovanja.


Analize pokazuju da se u zemljama sa naprednim šumarstvom gde se
normalno gazduje u šumsko-kulturne radove prosečno godišnje ulože 10—12%
od ukupnog prihoda šumske privrede, dotle se kod nas u proteklom periodu
ulagalo u te radove svega 3—6%. Namenska sredstva (amortizacija za regeneraciju
šuma koja su se formirala u visini od 10—15% od ukupnog prihoda)
troše se sa preko 50—60% na druge nenamenske investicije. Šumsko-kulturnim
radovima tretirano je naprimer 1961. godine 4,7% od ukupne obrasle šumske
površine, a u 1964. godini opada na 3,8% iste površine. Međutim, studija SIV-a


o šumsko-kulturnim radovima kao faktoru povećanja proizvodnje drvne mase
i prirasta smatra da je potrebno prosečno godišnje tretirati 19% od ukupne
obrasle šumske površine u prelaznom periodu tekućeg sedmogodišnjeg plana
i da treba ulagati 15—20% od ukupnog prihoda šumske privrede.
Prikazana kretanja u šumsko-kulturnim radovima su nezadovoljavajuća,
jer nisu usklađena sa potrebama šumskog fonda za obnovom kao protivmerom
rastućim obimima seča, dok studija SIV-a usklađuje te odnose i obezbeđuje
seču u visini od 28—30 miliona m3 i postavlja politiku gazdovanja šumama kojim
treba postići tzv. normalno gazdo van je. Pod ovim se podrazumeva vremenski
interval u kome će biti moguće postizanje maksimalnih efekata u uslovima
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF

sadašnjeg nepovoljnog stanja šumskog fonda, visine potrebnih seča i potrebnih
šumsko-kulturnih radova okarakterisanih savremenim intenzivnim metodama
rada.


Sledeći takvu politiku razvoja šumske privrede želelo se da se kako kod
predstavnika šumsko-privrednih organizacija i njihovih kolektiva podstakne
ideja uvođenja savremenijih i intenzivnih metoda u gajenju šuma i da se sugerira
nužnost organizovanog nastupanja privrednika na realizaciji osnovnih
postavki sedmogodišnjeg plana razvoja i unapređenja šumske privrede, a isto
tako želelo se da se odgovorni faktori izvan šumske privrede upoznaju sa problemima
razvoja šumske privrede kako bi mogli delovati u određenim organima
na rešavanju problema koje tište šumsku privredu.


Za savetovanje bilo je pripremljeno 11 referata i koreferata u kojima su
dati predloži i izvesna rešenja za unapređenje gazdovanja šumama, a koji su
obuhvatili samo jedan deo delatnosti u proizvodnji drvne mase, dok se ostali
deo ostavlja da se razmatra drugi put.


Po opštim referatima »Potrebe i mogućnosti unapređenja gazdovanja šumama
uvođenjem savremenih metoda u gajenju šuma« i »Uvođenje savremenih
metoda intenzivnog gajenja prirodnih šuma« vođena je diskusija u plenumu,
a po specijalnim koreferauma »Problem gazdovanja bukovim prebirnim
šumama«, »Osnovni principi intenzivne nege nizinskih i prigorskih ekonomskih
šuma u SFRJ« i »Podizanje proizvodnosti i ekonomske vrednosti visokih lišćarskih
šuma unošenjem četinara«, zatim »Problemi primene genetike i selekcije
u povećanju proizvodnosti šuma« i »Problemi primene fertilizacije — đubrenja
u povećanju proizvodnosti šuma«, kao i o posebnim referatima »neposredna
primena savremenog intenzivnog gospodarenja šumama« kod Šumskog gospodarstva
u Slavonskoj Požegi i kod Šumskog pogona u Idriji, raspravljalo se i
diskutovalo u posebnim grupama.


Na savetovanju učestvovalo je oko 140 predstavnika šumsko-privrednih
organizacija, državnih organa, naučnih i istraživačkih institucija.
Na temelju svestrane diskusije po svim navedenim referatima doneti su
ovi


ZAKLJUČCI


radnog sastanka (savetovanja) proširenog Stručnog odbora za šumarstvo,
Sekretarijata za šumarstvo, drv. ind. i ind. papira Savezne privredne komore,
održanog 5. i 6. maja 1965. god. u Beogradu.


Na radnom sastanku razmatrani su problemi po pitanjima:
»Potrebe i mogućnosti unapređenja gazdovanja šumama uvođenjem savremenih
metoda u gajenju šuma«.


A) OPŠTI ZAKLJUČCI I PREPORUKE


I.
Osnovne slabosti dosadašnjeg gazdovanja
Naglo rastuće potrebe na drvetu uslovljene opštim kretanjima porasta potrošnje
i snabdevanja drvetom nameću potrebu preduzimanja energičnih mera
na podizanju proizvodnosti i usklađivanju mogućnosti korišćenja šumskog fonda
kao izvora sirovina za alimentaciju domaće drvo-prerađivačke industrije i
međunarodnog tržišta.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Predviđa se da će se potrošnja industrijsko-tehničkog drveta u narednih
15—20 godina bez malo udvostručiti. Za ovako povećanu potrošnju treba obezbediti
odgovarajuće količine bruto sečive mase, pa s tim u vezi, već se u projekcijama
tekućeg sedmogodišnjeg plana privrednog razvoja predviđa da će
potrebe za proizvodnju oblog drveta porasti za 38% u 1970 .godini u odnosu na
1963. godinu, dok će proizvodnja celuloznog drveta i raznih vrsta ploča u istom
periodu porasti čak za 250%. Potrošnja ogrevnog drveta opadaće usled sve
šireg korišćenja tog drveta u industrijskoj preradi.


Za takvu dinamiku potrošnje drveta biće potrebno, da se iz postojećeg
šumskog fonda (pretežnim delom) i iz drugih izvora u 1970 .godini obezbedi oko
25—28 miliona m3 bruto sečive drvne mase, prema 20—22 miliona m\ koliko
je korišćeno u periodu 1960—1963. godine.


Nepovoljno stanje šumskog fonda i. gazdovanje šumama na dosadašnji način
ne garantuje ostvarenje projecirane proizvodnje pa prema tome ni podmirenje
potreba nacionalnog bilansa drveta.


Nepovolnjo stanje šumskog fonda posebno ]e potencirano sledećim činjenicama:


— velikim učešćem degradiranih i ekonomski neprilagođenih šuma (oko
53% ukupnog šumskog fonda);
— niskim učešćem četinara i mekih lišćara (16% po površini i oko 28%
po drvnoj masi);
— visokim učešćem bukve u lišćarskom delu šumskog fonda na štetu vrednijih
lišćara;
— nedovoljnim korišćenjem prirodnih potencijala i u takozvanom očuvanom
delu šumskog fonda (proizvodna moć staništa iskorišćenja sa svega oko
40%);
— nedovoljnom otvorenosti šuma i slaboj opremljenosti savremenim sredstvima
rada;
— dosadašnja šumsko-uzgojna tehnika zasnovana na prevaziđenim principima,
tj. na gazdovanju šumama samo čuvanjem i održavanjem postojećeg
stanja, nije u dovoljnoj meri doprinela jačanju i unapređenju šumskog fonda.
I dosadašnji šumsko-kulturni radovi opterećeni su nizom nedostataka,
među kojima se navode samo neke:


— dosadanji šumsko-kulturni radovi bili su nedovoljni, a primenjivane
metode rada nisu u celosti vodile računa o mogućnostima potpunog korišćenja
povoljnih prirodnih uslova za optimalnu proizvodnju drvne mase. Izvođeni su
s jedne strane najjeftiniji radovi kao što su resurekcija šikara, čiji su efekti
dugoročnog karaktera, ili s druge strane klasična pošumljavanja zemljišta van
šuma, često puta na lošim zemljištima i to često slabo kvalitetnim sadnim materijalom;
— zanemarivane su najvažnije šumsko uzgojne mere kao što su čišćenja i
prorede u odgovarajućim razvojnim fazama sastojina, što je imalo za posledicu
stvaranja loše izgrađenih sastojinskih oblika sa smanjenim proizvodnim potencijalom
i po masi i po kvalitetu. Usled toga su ostale neiskorišćene i znatne
rezerve drveta za snabdevanje drvo-prerađivačke industrije naročito hemijske
(celuloza);
— izvođenje ekstenzivnih šumsko kulturnih radova bez većeg ulaganja u
degradiranom delu šumskog fonda, čak i u povoljnim stanišnim uslovima, do354
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

velo je do umrtvljivanja velikih površina sposobnih za aktivniju proizvodnju
drveta;


— primena naučnih rešenja i dostignuća iz oblasti genetike i selekcije
šumskog drveća nije dobila odgovarajuće mesto u praksi, što se odražavalo na
upotrebu semenog i sadnog materijala čija genetska svojstva nisu proveravana
ili su bila nepoznata;


— veštačkoj ishrani šumskog drveća pri podizanju novih sastojina i kultura
poklanja se nedovoljna pažnja, dok se u nekim zemljama ova mera sve
više primenjuje pa čak i u odraslijim sastojinama prirodnih šuma;
— zadržavanje previše visokog proizvodnog ciklusa u proizvodnji drvne
mase (ophodnja, turnus) i mestimično konzerviranje nepotrebno visokih drvnih
zaliha po 1 ha, kao i dosadašnji način ekstenzivnog gazdovanja, tzv. prebirnim
šumama, nemaju opravdanja ni sa biološkog ni sa ekonomskog gledišta. To u
znatnoj meri postaje kočnica da se šumska privreda elastičnije uključi u dinamični
privredni razvoj i prilagodi nastalim promenama i kretanjima u potrošnji
drveta;
— shvatanje da se šuma spontano razvija i da na eksploataciji šuma leži
glavno težište aktivnosti šumsko-privrednih organizacija, u uslovima šumarstvu
svojstvene dugoročnosti procesa proizvodnje i dugotrajnosti remvesticionog
perioda za uložena sredstva, doprineli su da šumska gazdinstva nisu zainteresovana
za izvršenje šumsko-kulturnih radova;
— zbog nedovoljne otvorenosti šuma vršene su često tzv. povratne seče,
što je imalo za posledicu kvalitetno i kvantitetno iscrpljivanje i genetsku degradaciju
sastojina, pa su mestimično čak stvoreni i uslovi za erozione procese
na zemljištu na kome su se formirali krajnje degradirani oblici sastojina sastavljeni
od vrste drveća niske ekonomske vrednosti;


— nizak stepen razvijenosti materijalno tehničke baze, neustaljenost radne
snage, nizak stepen kvalifikovanosti i niska primanja radnika na uzgojnim
radovima uslovili su spor razvoj radničkog samoupravljanja u ovoj oblasti privrede
i uzrokovali otsustvo inicijative u pravcu potpunijeg korišćenja objektivnih
mogućnosti za unapređenje bioloških postupaka u proizvodnji drvne
mase;
— usled nepovoljnog ekonomskog položaja šumsko privredne organizacije
nisu imale dovoljno sredstava za prostu i proširenu reprodukciju. Sem toga,
jednogodišnje planiranje i neustaljeno obezbeđenje jednogodišnjih sredstava za
biolška ulaganja nije obezbeđivalo kontinuirano i kvalitetno izvršenje šumskokulturnih
radova;
— slaba povezanost naučnih institucija i prakse dovela je do nedovoljne
primene naučnih postavki i metoda u delatnosti gajenja šuma, a ukoliko je i
bilo inicijative u tom smislu, one su u velikom zakašnjenju i neznatne su u
odnosu na praksu drugih evropskih zemalja, koje već decenij ama gazduju
šumama intenzivnim, naučno,razrađenim metodama rada.
Ovakvom stanju u šumsko uzgojnim radovima doprinele su ne samo prilike
unutar privrednih organizacija koje gazduju šumama, već i niz drugih
okolnosti opšte prirode van nje kao naprimer nedovoljno i nesistematsko ulaganje
u šumsku privredu, nezainteresiranost kreditnih institucija i ostalih privrednih
oblasti i grana u ta ulaganja, kao i neadekvatno uklapanje šumske
privrede u privredni sistem.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Nepovoljno stanje šumskog fonda, slaba komunikativnost i opremljenost
savremenim sredstvima rada i nepovoljna kretanja u šumsko kulturnim radovima
biće ozbiljna kočnica za uravnoteženje nacionalnog bilansa drveta, a na
to ukazuje i činjenica da šumsko privredne organizacije već sada ne mogu da
odgovore zahtevima tržišta ni po količini ni po kvalitetu drvnih proizvoda,
tako da drvo prerađivačka industrija radi sa smanjenim kapacitetom. Naravno,
da pri ovome treba imati u vidu da kapaciteti za preradu drveta nisu uvek
locirani i dimenzionisani u skladu sa sirovinskom bazom, što još jače potencira
debalans u potrošnji i proizvodnji drveta.


Izlaz iz ove situacije tj. da se ukloni debalans u potrošnji i proizvodnji
drveta i da se zadovolje rastuće potrebe na drvetu kao sirovini, nesumnjivo
se nalazi u radikalnoj izmeni dosadašnjih koncepcija vođenja šumsko privredne
politike prvenstveno u pravcu:


— povećanja proizvodnog potencijala i unapređenja gazdo van ja prirodnim
šumama,
— bržeg tempa podizanja plantaža i intenzivnih vanšumskih zasada mekih
lišćara i četinara,

većeg korišćenja lišćara za rezanu građu,
— maksimalnog korišćenja lišćara, naročito bukve, u proizvodnji celuloze,
ploča vlaknatica i iverica,
— u široj primeni naučnih rešenja iz oblasti šumarstva, a naročito iz genetike,
selekcije i ishrane šumskog drveća.
II.
Najosnovnije mere unapređenja gazdovanja šumama koje su razmatrane
na sastanku (savetovanju)
Imajući u vidu ispoljena kretanja u proizvodnji i potrošnji drveta, osnovne
postavke projekcije razvoja šumarstva u narednom sedmogodišnjem planu
polaze od toga, da u postojećem šumskom fondu treba povećati obim i poboljšati
strukturu šumske proizvodnje u skladu sa povećanim obimom i izmenjenom
strukturom industrijske proizvodnje bazirane na drvetu kao sirovini.
Paralelno s tim računa se i sa bržim tempom podizanja novih resursa drveta
na bazi plantažne proizvodnje.


U skladu sa napred izloženim, ne čekajući konačno usvajanje projekcije
sedmogodišnjeg plana razvoja šumarstva i šumske privrede, potrebno je da se
u pojedinim delatnostima gajenja šuma dosledno, sistematski i organizovano
uvode savremene metode gajenja šuma, zasnovane na naučnim rešenjima, kojima
se sa sigurnošću može poboljšati i povećati ekonomska vrednost šumskog
fonda i bolje iskoristi njegov prirodni proizvodni potencijal. To znači da treba:


— intenzivnije provoditi prorede kao osnovni sastavni deo savremenog
visokoproduktivnog uzgojnog zahvata u prirodnim šumama u cilju najefikasnijeg
poboljšanja kvaliteta proizvodnje drvne mase i skraćivanja ophodnje.
Sistematsko proređivanje sastojina organski povezano sa postepenom i planski
vođenom obnovom, biće jedan od vidova zamene klasičnog prebornog načina
gazdovanja;
— napuštati ekstenzivni prebirni način gazdovanja u šumama koje nemaju
karakter prebirnih šuma, pogotovo kada se radi o vrstama drveća (bukva) kojima
takav tretman biološki ne odgovara i kada za to nema ekonomskog opravdanja.
Treba uvoditi adekvatne uzgojne metode, zavisno od konkretnog stanja


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 83     <-- 83 -->        PDF

i strukturnih osobina pojedinih sastojina. Postepeno uvođenje grupimično
progresivnog gazdovanja sa prirodnim obnavljanjem, kombinovanim sa unošenjem
četinara i kompletiranjem neobraslih površina ekonomski vrednijim
vrstama drveta, prvenstveno četinarima, obezbeaiće povećanje ekonomske i
biološke vrednosti tretiranih sastojina;


— ubrzati tempo i povećanje obima radova na očetinjavanju — introdukciji
— vrednijih vrsta drveća u lišćarske šume, pri čemu ova mera ne treba
da ima za cilj totalno potiskivanje autohtonih lišćarskih vrsta, već njihovo
dopunjavanje — biološko i proizvodno jačanje i ekonomsko usmeravanje zamenom,
izrazito slabo produktivnih i nekvalitetnih sastojina prvenstveno na
dobrim i najboljim staništima. Stvaranje biološki i ekonomski vrednije mešavine
sastojine lišćara i četinara u pravcu jačanja četinarskog fonda biće praćeno
istovremeno povećanjem prinosa;
— pristupiti energičnije rekonstrukcionim zahvatima u degradiranom delu
šumskog fonda uz izbor adekvatnih postupaka, zavisno od određenih lokacija i
to prvenstveno na dobrim zemljištima. Koristeći konjunkturu na tržištu drveta
za Sortimente koji se mogu dobiti iz ovih malovrednih šuma, treba ići na formiranje
visokoproduktivnih sastojina. Rekonstrukcionim zahvatima u niskim
šumama otvoriće se izvori naročito za proizvodnju celuloznog i rudničkog
drveta sa paralelnim i postepenim prevođenjem ovih šuma u produktivniji i
gospodarski vredniji uzgojni oblik;
— koristiti isključivo kvalitetan, selekcionisan sadni materijal pri svim
šumsko kulturnim intervencijama što zahteva modernizovanje proizvodnje
šumskog semena i sadnica;
— organizovati savremenu zaštitu šuma koja predstavlja sastavni deo svih
silvikulturnih mera. Zaštitna služba (preventivna i aktivna) posebno mora doći
do punog izražaja na objektima gde se vrše radikalnije promene u prirodnom
ambijentu sa veštačkim intervencijama;


— uvođenjem intenzivnih silvi-kulturnih mera, a pogotovo radovi gde se
ide sa sadnicama, nespojivo je sa ispašom stoke, uzgojem visoke divljači, ste-
Ijarenjem i žirenjem, budući da sve do sada poznate mere zaštite podmlatka
izuzev podizanja skupih ograda od žičane mreže, pokazale su se nedovoljno
efikasnim. Zato treba razgraničiti komplekse gde će se uzgajati divljač, odnosno
gde će se dalje tolerisati ekstenzivno stočarenje po šumi, ako se ovo
uopšte ne može izbeći ograničiti od kompleksa u kojima će se sprovoditi intenzivno
gazdovanje koje za glavni cilj ima proizvodnju kvalitetnog drveta;
— pored intenziviranja gazdovanja u prirodnim šumama treba ubrzano
nastaviti radove na podizanju novih resursa drveta na bazi plantažnih zasada
brzorastućih vrsta mekih lišćara i četinara;
— u okviru korišćenja novih naučnih i tehničkih dostignuća u šumskoj
proizvodnji, primena genetike, selekcije i veštačke ishrane šumskog drveća i
sastojina su neophodne stepenice na putu napretka i preorijentacije sa sadašnjih
načina gajenja šuma, odnosno proizvodnje drvne mase na savremenije
tehnološke postupke.
III. Uslovi i mere neophodni za uvođenje savremenih metoda u gajenju šuma
Sa uvođenjem nove šumskoprivredne politike na izloženim principima
intenzivnog gazdovanja šumama treba upoznati i zainteresovati ne samo radne
organizacije koje gazduju šumom već i sve merodavne faktore koji mogu uticati
na brži razvoj i usvajanje novih koncepcija gazdovanja šumama.


357
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Za uspešno uvođenje savremenih metoda nege, obnove i rekonstrukcije
prirodnih šuma u cilju povećanja njihove produktivnosti i eksploatacionog
potencijala treba obezbediti posebne uslove i preduzeti mere organizacionotehničke,
materijalne i kadrovske prirode kao i trajnu i efikasnu saradnju
privrede sa naučnom i razvojnom službom. U tom smislu mora se imati u vidu
sledeće:


— obezbeđenje finansijskih sredstava mora se rešavati na dugoročnoj
osnovi kako bi se osigurao kontinuiran dugoročan rad s obzirom na karakter
proizvodnog procesa u šumskoj proizvodnji;


— sistematski rad u gajenju šuma, zahteva promenu koncepcija planiranja
i usvajanje prioritetnog reda ulaganja, sa ciljem prvenstvenog obuhvatanja u
uzgojnom planu, radova brzog efekta, vodeći računa da obim nege, obnove itd.
i podizanja novih resursa bude u uzročnoj povezanosti sa obimom seča. Ovakav
rad olakšaće znatno podaci nacionalne inventarizacije šuma;
— za sve šumske uzgojne radove obavezno treba, sem u uređajnim elaboratima,
kao sastavni deo rada neposrednog izvođača, izrađivati posebne šumske
uzgojne planove — projekte kratkoročnog karaktera, naročito kod nege u
prvim razvojnim fazama sastojina, kod regeneracije i kod osnivanja kultura;
— za povećanje proizvodnje drveta u prirodnim šumama treba smelije i
šire primenjivati savremena dostignuća nauke i tehnike, kako bi se što bolje,
iskoristili postojeći prirodni proizvodni potencijali sredine.
Među najvažnje pripreme za prihvatanje i realizovanje napred iznetog
programa posebno se ističe sledeće:


— treba obrazovati kadar stalnih radnika osposobljenih za primenu šumsko
uzgojnih radova po novim tehnološkim rešenjima,
— mora se konkretnije raditi na stvaranju novog profila šumarskog stručnjaka,
koji će biti neposrednije vezan za proces proizvodnje drveta u šumi,
održavajući tesan i stalan kontakt sa neposrednim prozvođačem — radnikom,
stručnjaka koji neće biti opterećen administrativnim gledanjem na gazdovanje
šumama,
— nova kretanja u šumskoj privredi nužno nameću potrebu revizije i prilagođavanja
nastavnih planova i programa na šumarskim fakultetima i stručnim
školama, a osim toga, treba nastaviti na uzdizanju kadrova izvan školstva,
u okviru privrede. To znači školsku nastavu i dalje stručno usavršavanje treba
približiti potrebama savremenog privredničkog gazdovanja šumama,
— za potrebe prakse trebalo bi razraditi tehnološka i tehnička uputstva za
pojedine važnije vidove savremenih šumsko-uzgojnih zahvata,
— savremena koncepcija u gazdovanju šumama, u zavisnosti od ciljeva
gazdovanja, treba dati odgovarajuće mesto i značaj pri projektovanju u šumarstvu,
što znači da privredne osnove i uputstva za uređivanje šuma treba
da menjaju dosadašnje koncepcije i da prihvata]u savremene šumsko uzgojne
ideje kao bazu za gazdovanje šumama. Uređajni elaborati treba da postanu
operativniji, te da daju glavnu orijentaciju za gazdovanje, dok sve ostale mere
treba da se predviđaju operativnim projektima — detaljnim šumsko-uzgojnim
i drugim projektima, kako bi se s tim uklonio svaki šablonizam i krutost u
sprovođenju politike gazdovanja šumama,


— radi sigurnog i redovnog praćenja stanja i korišćenja šumskog fonda,
praćenja rezultata i reagovanja šumsko kutlurnih mera na povećanje proizvodnje
i zbog sagledavanja proizvodnih mogućnosti kao baze za dugoročno pla


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

niranje, treba nastojati da se donesu propisi o uvođenju nacionalne inventarizacije
šuma, kao i uputstvo za njegovo sprovođenje,


— za intenziviranje gazdovanja šumama i uspešno obavljanje svih šumsko
uzgojnh radova na bazi savremene tehnologije, potrebna je bolja izgrađenost
tehničke baze, prvenstveno bolja mreža šumskih komunikacija i opremanje
savremenom mehanizovanom opremom,
— pri donošenju novih zakonskih propisa iz oblasti šumarstva, nužno je
usaglasiti njihove intencije sa potrebama savremenog intenzivnog gazdovanja
šumama,
— nužno se nameće potreba neposredmjeg i aktivnog angažovanja naučnih
institucija i njihovog povezivanja sa praksom, u cilju rešavanja određenih
problema u oblasti savremene tehnike gajenja šuma na naučnim postavkama,
— spoljnu i unutrašnju tehničku saradnju treba i dalje razvijati i pravilno
koristiti, kako bi se doprinelo usavršavanju stručnjaka i njihovom usmeravanju
na prihvatanju i realizovanju intenzivnih metoda gajenja šuma,
— razvojnu službu treba i dalje učvršćivati, razvijati i osposobljavati da
radi na organizaciji i neposrednim pripremama na bržem uvođenju savremenih
rešenja, prvenstveno putem prenošenja novih rešenja i iskustava u praksi, kao
i da deluje na neposrednoj organizaciji unutrašnje i spoljne tehničke saradnje
u oblasti unapređenja gazdovanja šumama,
— u cilju upoznavanja domaćih iskustava u primeni savremenih metoda
gajenja šuma kolektivi šumsko-privrednih organizacija treba u saradnji sa razvojnom
službom ili samoinicijativno da organizuju stručne posete onim preduzećima
kod kojih su sa uspehom uvedene ili se uvode i primenjuju novi šumsko
uzgojni zahvati,


— za dalju razradu zaključaka i preporuka sa ovog sastanka treba organizovati
radne sastanke stručnjaka iz privrede i iz odgovarajućih naučnih institucija.
Ovi kontakti održavali bi se prvenstveno na područjima onih šumskoprivrednih
organizacija gde su savremena dostignuća već prihvaćena i gde se
mogu izvoditi demonstracije. Na ovaj način pojačalo bi se učešće naučnih institucija
pri izradi i izvršavanju tekućih i dugoročnih programa unapređenja
gazdovanja primenom savremenih metoda i tehnika gajenja šuma, a s druge
strane na osnovu analize već stečenih iskustava omogućiće se donošenje preporuke
o opravdanosti i načinima primene ovih postupaka na širem području,


— da bi se uvođenje savremenih metoda u pojedinim delatnostima gajenja
šuma što brže odvijalo i potpunije ostvarilo, bilo bi potrebno, bar za prve vreme,
stvarati aktive stručnjaka iz privrede i naučnih institucija koji bi vršili
instruktažu, propagandu, organizovali radne sastanke itd. i koji bi u stvari bili
pokretačka snaga u sprovođenju pojedinih akcija,
— u cilju celovitog sagledavanja problematike i potpunije preorijentacije
u šumskoj proizvodnji bilo bi oportuno da se drugom prilikom na sličnim radnim
sastancima, razmotre mogućnosti unapređenja proizvodnih postupaka i u
drugim delatnostima iz oblasti gazdovanja šumama od kojih neposredno ili posredno
zavisi povećanje šumske proizvodnje kao što su: zaštita šuma, racionalnije
iskorišćavanje šuma, projektovanje i izgradnja šumskih komunikacija,
opremanje (mehanizacija) i organizacija poslovanja šumsko-privrednih organizacija,
uređivanje šuma, nacionalna inventarizacija šuma, osposobljavanje
kadrova, naučno-razvojna služba u šumarstvu i dr.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 86     <-- 86 -->        PDF

B) ZAKLJUČCI PO PROBLEMIMA UVOĐENJA SAVREMENIH METODA U


POJEDINE VIDOVE GAJENJA ŠUMA — NEGE, OBNOVE I
REKONSTRUKCIJE PRIRODNIH ŠUMA


1. Po problemima gazdovanja bukovim »prebirnim« šumama
I.
1.1. Konstatuje se da sadašnje stanje naših čistih bukovih šuma u kojima
se primenjuju prebirne seče u celini uzeto ne zadovoljava, i to kako sa gledišta
njihove sastojinske izgrađenosti, tako i sa stanovišta proizvodnje (po količini
i kvalitetu) koja se u njima ostvaruje.
1.2. To zahteva preduzimanje energičnih i dobro smišljenih zahvata na popravljanju
nezadovoljavajućeg stanja i proizvodnosti bukovih šuma u pravcu
njihovog biološkog stabilizovanja i proizvodnog jačanja i usklađivanja sa ispoljenim
tendencijama promene u strukturi potrošnje drveta, kako bi se eliminisala
ili barem ublažila niska produktivnost i slaba rentabilnost bukovih
šuma u odnosu na četinarske ili mešovite četinarsko-lišćarske šume.
1.3. Razumljivo je da ne može biti ni govora o necilishodnom i bezobzirnom
potiskivanju bukve u našem šumskom fondu, ne samo zbog njene pozitivne
biološke uloge — budući da je ona poznata kao pouzdan regulator biološke
i proizvodne stabilnosti šuma i šumskog zemljišta — već isto- tako i zbog
njenog sadašnjeg i budućeg neposrednog udela koji ima i koji će imati u proizvodnja
drveta. Iz tog aspekta posmatrano, bukvu ne možemo degradirati na
vrstu drugostepenog značaja koja ima samo pomoćnu — šumsko uzgojnu ulogu.
1.4. Obzirom na značaj bukve u našem šumskom fondu, postavlja se kao
naročito značajan zadatak iznaći najpovoljniji način gazdovanja — obnavljanja
i gajenja — s čistim bukovim »prebirnim« šumama, koji ovoj vrsti najviše odgovara
po njenim biološkim svojstvima i sa gledišta maksimalne produktivnosti
najboljeg kvaliteta.
1.5. Izbor načina obnavljanja i gajenja čistih bukovih »prebirnih« šuma zavisi
od:
— stanja i faze razvoja u kome se sastojina nalazi, i
— strukturnog oblika sastojine.
1.6. U pogledu stanja čistih bukovih »prebirnih« sastojina može se razlikovati
uglavnom sledeća tri osnovna oblika:
— mlade bukove sastojine sa zaostalim semenjacima, stablima većih dimenzija,
— razređene sastojine bez podmlatka, još uvek znatnih zapremina po 1 ha,
uglavnom binomske podele stabala po debljinskim stepenima,
— sklopljene sastojine, bez podmlatka, kod kojih u pogledu strukturnih
osobina možemo naći dva osnovna strukturna oblika:
a) sklopljene sastojine sa binomskom podelom broja stabala po debljinskim
stepenima i horizontalnim sklopom,
b) sklopljene sastojine sa prebirnom strukturom po debljinskim stepenima
i visinskom strukturom karaktera dvospratnih sastojina.


1.7. U pogledu faza razvoja čistih bukovih neevoiuisanih prašumskih tipova,
koje se u većoj ili manjoj meri primećuju i na bukovim »prebirnim« sastojinama,
i imaju značaja pri izboru načina gazdovanja sa ovima razlikuje se:
a) optimalna faza — karakterisana naročito, malo promenjivom strukturom
broja stabala, temeljnice i zapremine, visokom zapreminom po 1 ha sa
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 87     <-- 87 -->        PDF

znatnim udelom u najjačim debljinskim stepenima, malim biološkim preobražajima
i odsustvom pravog procesa obnavljanja,


b) faza starenja — bitnog obeležja da zapremina i prirast pokazuju tendenciju
opadanja.


U zavisnosti od brzine opadanja zapremine ova faza prelazi u jednu od
sledećih faza:


a) faza propadanja, koju karakteriše vidno propadanje sklopa sastojine,


b) faza podmlađivanja, koja nastaje pri polaganom razlaganju optimalne
faze u fazi starenja, sa grupimičnim načinom podmlađivanja.
Neke od ovih odredaba, tačke 1.5, 1.6 i 1.7 mogu se protegnuti na mešovite
sastojine bukve i četinara.


1.8. Bukvi, zbog njenih bioloških osobina ne odgovara klasična prebirna
seča sa prebiranjem pojedinačnih stabala kao način prirodnog obnavljanja.
Za bukvu u čistim sastojinama prirodnog porekla, a prebirne strukture po
broju stabala, karakteristično je znatno sporije povećanje broja stabala sa tanjim
debljinskim stepenom nego što je to kod vrsta koje bolje podnose zasenu
(jela). Vrednost Liocourtovog koeficijenta K, kreće se oko 1,20, mada bi trebalo,


— po shvatanjima o toj materiji — da je bliže vrednosti od 1,50.
Pojava dvospratnih sastojina i odsustvo za prebirnu šumu karakterističnog
stepenastog sklopa, ukazuje da bukva ima biološko svojstvo znatno veće potrebe
za svetlošću u tanjim debljinskim, odnosno u nižim visinskim stepenima,
nego što je to slučaj kod jele, o čemu pri dosadašnjem gazdovanju sa bukvom
nije dovoljno vođeno računa.


Ako se tome doda da je bukva vrsta koja ima svojstvo da širi krune i da
ispunjava svaki slobodni prostor, onda se još potpunije potvrđuje malopređašnji
zaključak da bukvi ne odgovara klasični prebirni način gazdovanja.


II.
Među najvažnije mere za popravljanje biološke stabilnosti i ekonomske
vrednosti bukovih »prebirnih« šuma u kojima dosadašnje gazdovanje nije davalo
zadovoljavajuće rezultate ubrajaju se sledeće:


1.9. Napuštanje do sada primenjivanog »prebirnog« gazdovanja sa prebiranjem
pojedinačnih stabala u svim sastojinama koje u pogledu stanja i strukturnih
osobina nemaju uslova za takav način gazdovanja, sem u slučajevima
kad su u pitanju šume pretežno zaštitnog karaktera.
1.10. Hitno izvođenje dovršnog seka u mladim bukovim sastojinama sa zaostalim
semenjacima, odnosno sprovođenje intenzivnih mera nege (proređivanje)
u daliim razvojnim fazama sastojina.
1.11. Postepeno uvođenje postepene seče na grupe — (grupimično-progresivne)
odnosno prebirne seče na grupe — sa prirodnim obnavljanjem bukve, po
potrebi potpomognuti veštačkim merama i kombinovano sa unošenjem četinara,
prvenstveno u razređenim sastojinama bez podmlatka.
U nižim, optimalnim položajima sa češćim i obilnim urodom semena može
se i dalje primenjivati postepena seča bukve i na većim površinama, u vidu
zona ili pruga, sa dovoljnim brojem sekova (faza) raspoređenih u prostoru i
vremenu i ostavlianjem (poštedom) donjeg sloja sastojine za zaštitu zemljišta,
semenjaka i osetljivog ponika.


1.12. Unošenje odgovarajućih četinara u bukove šume pri šumsko uzgojnim
intervencijama, kako u cilju kompletiranja neobraslih površina, tako i u
cilju povećanja ekonomske vrednosti čistih bukovih sastojina.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

U nižim položajima pod progaljene sastojine bukve na hladnijim (osojnim)
stranama valja unositi i plemenite lišćare.


1.13. Privremeno odlaganje u šumskim kompleksima gde to prilike diktiraju
podmlađivanja sklopljenih bukovih sastojina uz primenu selektivnih
prorednih seča u njima, dok se ne sprovedu osnovne mere nege u već podmlađenim
sastojinama, kao i dok se ne završi već započeto podmlađivanje u razređenim
sastojinama. Ovo naročito ako je njihovo učešće ispod 1/3 od ukupne
površine privrednih jedinstvenih područja, da ne bi došlo do grubog narušavanja
trajnosti prinosa.
1.14. Napuštanje šablonizma pri gazdovanju bukovim šumama i primenjivanje
takvih tehnika gajenja, koje će najbolje dovesti do postavljenog cilja
gazdovanja, vodeći računa da se ove maksimalno prilagođavaju svim raznolikostima
stanišnih uslova, stanja sastojina, strukturnih osobina i razvojnim
fazama u kojima se sastojine nalaze.
1.15. Uvođenje izmena u načinu gazdovanja bukovim šumama mora biti
sankcionisano kroz odredbe šumsko-privrednih osnova, te bi u tom smislu trebalo
prilagoditi i nova uputstva za uređivanje šuma.
1.16. Pri uređivanju područja čistih visokih bukovih šuma potrebno je u
okviru pojedinih privrednih jedinica (gospodarskih jedinica) u okviru gazdinske
klase čistih bukovih sastojina izdvajati gazdinske grupe prema stanju sastojina:

sklopljene bukove sastojine bez podmlatka,
— razređene bukove sastojine bez podmlatka,
— mlade bukove sastojine sa ili bez zaostalih semenjaka.
Izdvajanje gazdinskih grupa može biti prema površini u posebne sastojine,
ako sačinjavaju veću celinu po površini, ili će biti moguće razvrstavanje
samo stabla prema tome kojoj gazdinskoj grupi pripadaju.


1.17. Treba preporučiti šumarskim fakultetima, institutima za šumarstvo
i šumskim gazdinstvima (gospodarstvima) da na različitim staništima i raznim
sastojinskim prilikama izdvoje dovoljan broj oglednih površina za izvođenje
raznih načina postepene seče u grupama (skupinama) i dugačkog perioda prirodne
regeneracije. Ove površine, kao stalna ogledna polja, treba da posluže
stručnom osoblju za bolje upoznavanje tehnike ovakvih načina prirodne obnove
ne samo čistih šuma bukve već i mešovitih sastojina ove i drugih vrsta
drveća.
2.
Po problemima uvođenja intenzivne nege u nizinske i prigorske ekonomske
šume na bazi savremenih metoda
I.
2.1. Velike površine mladih, većinom mešovitih sastojina visokog uzgojnog
oblika zahtevaju posebnu pažnju kod gazdovanja šumama. Sadanja proizvodnja
prirodnih sastojina ne zadovoljava ni po količini ni po kvalitetu drvne
mase. Površine prirodnih sastojina ne mogu se povećavati i zato se moraju
tražiti načini i mogućnosti da se u postojećim sastojinama povećava kvalitetna
(selekcija stabala) i kvantitetna (regulisanje omera smese) proizvodnja.
2.2 Privredni razvoj zemlje zahteva sve veće količine drvne mase a goleme
površine mladih i srednjodobnih mešovitih sastojina kriju potencijalne
mogućnosti za intenziviranje gazdovanja, a time i dobijanja većih količina
prorednog drvnog materijala.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 89     <-- 89 -->        PDF

2.3. U mladim sastojinama je biološki potencijal proizvodnje drvne mase
nekoliko puta veći nego u starim sastojinama i dosada u većini slučajeva nije
korišćen.
Stoga je potrebno da se već od osnivanja sastojina pristupi nezi:


— u cilju selekcije stabalaca biološko optimalno-proizvodnog potencijala
(genetski najboljih individua) i regulisanja poželjnog omera smese u mešovitim
sastojinama,
— u cilju korišćenja maksimalnog biološkog kapaciteta produkcije drvne
mase,
— zbog opšte potrebe korišćenja drvne mase i otklanjanja gubitaka na
istoj, a koji često iznose i do 50% proizvodnog potencijala,
— radi pravovremenog korišćenja drvne mase tj. spašavanja od propadanja,
što je redovna pojava kod neproređivanih mladih sastojina.
II.
Metode i intenziteti proreda treba da su takve i koji će omogućiti:


2.4. brže povećanje dimenzija stabala u proizvodnom delu sastojina (dominantni
sloj), a time i skraćenja ciklusa proizvodnje,
2.5 što veću ekonomičnost u gazdovanju dobijanjem vrednijih sortimenata
i veće drvne mase za seču po jedinici površina,
2.6. kumuliranje većeg prirasta na manjem broju stabala tj. stvaranjem
krupnijih dimenzija stabala i proizvodnje vrednijih (kvalitetnijih) sortimenata,
2.7. takve zahteve u sastojini bez bojazni smanjenja kvaliteta deblovine
vodeći računa o tehnološkim osobinama i upotrebi drveta pojedinih vrsta obzirom
na širinu godova,
2.8. da se ne snizi drvna masa ispod minimalne granice potrebne za optimalnu
proizvodnju,
2.9. veću proizvodnju drvne mase (regulisanje omera smese) do određene
dobi sastojina. Što je sastojina starija potrebna je srazmerno i veća minimalna
drvna masa za jednaku proizvodnju drvne mase po jedinici površine (manji
biološki potencijal za proizvodnju drvne mase).
III.
2.10. U cilju daljeg proširenja izučavanja ove materije treba nastojati da
se kod primene intenzivnih metoda proređivanja ispitaju organizacijski, tehnički
i ekonomski elementi tehnike rada upotrebom racionalnih mehanizovanih
ili drugih sredstava rada .
Potrebno je pristupiti izučavanju i ostalih prirodnih, ekonomskih i drugih
uslova uticajnih na mogućnost primene savremenih metoda u praksi.


Intenzivno proređivanje sastojina treba da paralelno prati i osposobljavanje
hemijske i druge industrije na bazi drveta, za korišćenje najtanjih dimenzija,
tj. najtanjih dimenzija sitnog prostornog drveta.


3.
Po problemima podizanja proizvodnosti i ekonomske vrednosti šumskog
fonda, i to:

unošenjem četinara u visoke lišćarske šume, i

rekonstrukcijom slaboprinosnih šuma (niskih šuma, degradiranih niskih
šuma i šikara).


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

I.
8.1. Sa gledišta tekućih kretanja u potrošnji drveta, može se reći da ne
zadovoljava sadašnji sastav i proizvodnost čak ni većeg dela visokih lisćarskih
šuma, a da se i ne govori o niskim šumama, šikarama i drugim oblicima lisćarskih
sastojina, koje proizvode veoma malo ili nimalo sve više traženog industrijskog
i tehničkog drveta. Zato se kao jedan od najvažnijih i najhitnijih
zadataka pred šumskom privredom postavlja problem proizvodne transformacije
ekonomski neprilagođenih lisćarskih šuma uvođenjem čitavog kompleksa
savremenih mera intenziviranja gazdovanja, među kojima posebno mesto zauzimaju
konverzija niskih šuma, rekonstrukcija degradiranih šuma i šikara i
introdukcija četinara u visoke lišćarske šume.
3.2. Unošenje četinara u visoke lišćarske šume kao i rekonstrukcija slabo
proizvodnih šuma imaju za cilj stvaranje trajnih bioloških stabilnih i ekonomskih
vrednih mešovitih sastojina, čija je proizvodnja usklađena sa potrebama
drvnog tržišta.
3.3 Širom ćele Federacije postoje veoma povoljni prirodni uslovi za unošenje
i proširivanje areala velikog broja domaćih i inostranih ekonomskih
vrednih četinara unutar naših lisćarskih šuma.
3.4. Objektivne mogućnosti za introdukciju četinara u lišćarskim šumama,
degradiranim i očuvanim, cene se na cea 2 miliona hektara redukovane, odnosno
cea 4 miliona hektara ukupne površine.
3.5. Introdukciju četinara ne treba gledati samo kao nužnu posledicu nastalih
promena u strukturi potrošnje drveta, već takođe i kao jedino efikasnu
meru popravljanja nezadovoljavajućih sastojinskih prilika i proizvodnih funkcija
većeg dela lisćarskih šuma.
3.6. U određenim edafsko-sastojinskim uslovima rekonstrukcija degradiranih
šuma unošenjem četinara se postavlja kao nužna mera u cilju usklađivanja
proizvodnje drvne mase sa proizvodnim potencijalom staništa. Ovim puteni
istovremeno se postiže povećanje proizvodnje po obimu i kvalitetno poboljšanje
proizvodnje.
3.7. Na osnovu predviđanja, koja baziraju na nekim inostranim i domaćim
iskustvima ,očekuje se da će se unošenjem četinara u lišćarske šume, njihova
proizvodnost po obimu udvostručiti, dok će se vrednost proizvoda uvišestručiti.
Izraženo u fizičkim pokazateljima, krajnji efekat introdukcije četinara na današnjih
cea 2 miliona hektara visokih lisćarskih šuma pogodnih za prirnenu
ove mere, biće povećanje proizvodnje drveta za cea 8 miliona m3 godišnje, dok
bi se rekonstrukcionim zahvatima u niskim šumama i šikarama takođe na površini
od cea 2 miliona hektara, proizvodnja drveta povećala za najmanje 6
miliona m3. Ovakve mogućnosti za porast proizvodnje svakako treba stalno
imati u vidu kao perspektivni potencijal, koji se realno ocenjuje.
3.8. Povećanje obima seče vezano za rekonstrukciju slabo proizvodnih
šuma i introdukciju četinara omogućiće urednije snabdevanje sirovinom već
izgrađenih industrijskih kapaciteta za preradu lišćarskog drveta. Kada se radi
o introdukciji četinara u visokim šumama, povećaće se u znatnoj meri prihodi,
a time i poslovna sposobnost šumsko-privrednih organizacija, što će im omogućiti
da više sredstava odvoje za izgradnju šumskih komunikacija i nabavku
mehanizovane opreme, čime se obezbeđuje neophodna materijalna baza za
intenziviranje šumske proizvodnje. Međutim, za rekonstrukciju degradiranih
niskih šuma i šikara moraće se obezbediti dodatna sredstva.
364
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 91     <-- 91 -->        PDF

II.
Za uspešan start na obimnijim radovima na rekonstrukciji degradiranih
niskih šuma i šikara i introdukciji četinara u visokim šumama treba izvršit
opsežne pripreme:


3.9. Pored priprema na obrazovanju kadrova, ustaljivanju radnika, stvaranju
novog profila šumarskih stručnjaka, širokoj akciji na rekonstrukciji
slaboproizvodnih šuma i introdukciji četinara mora prethoditi izrada realnih
i naučno zasnovanih programa (planova) koji će odrediti neposredni proizvodni
cilj, obim, redcsied i način izvođenja radova i sagledati potrebe u sadnom materijalu,
radnoj snazi i finansijskim sredstvima, kao i sve ekonomske aspekte
ovog poduhvata.
3.10. Obzirom da su velike površine neprivrednih šuma ostale van šumsko-
privrednih područja, nameće se potreba formiranja posebnih radnih organizacija
za gazdovanje tim šumama, kojima će glavni zadatak biti prevođenje
ovakvih šumskih objekata u visokoproduktivne šume.
3.11. Pri rekonstrukciji slaboprinosnih šuma treba se prvenstveno orijentisati
na intenzivne metode, a obim radova mora se usklađivati s jedne strane
materijalno-finansijskim mogućnostima, a s druge strane mogućnostima sprovođenja
odgovarajućih mera nege i zaštite.
3.12. Treba jasno istaći da su paša u šumi i odgoj visoke divljači nespojivi
sa uspešnim radom na unošenju četinara i intervencijama rekonstrukcionih
zahvata u šumi, kao i sa svim ostalim uzgojnim radovima, ako je glavni cilj
proizvodnja drveta.
3.13. Finansiranje radova na introdukciji četinara u visokim lišćarskim
šumama ne bi trebalo da stvara posebne teškoće. Računa se da će svi troškovi
biti pokriveni približno polovinom sredstava iz fonda za regeneraciju šuma koji
će se formirati pri sečama koje prethode odnosno prate unošenje četinara.
Međutim, radovi na rekonstrukciji degradiranih niskih šuma i šikara ne
mogu se pokriti iz prihoda od posečene- drvne mase pri rekonstrukcionim zahvatima,
pa je potrebno da se za takve radove izdvoje dodatna sredstva šire
društvene zajednice. Ovo utoliko pre što je šumska privreda u celini nerazvijena
i opterećena radovima na tekućem održavanju šumskog fonda, pa bi veliki
izdaci na rekonstrukciji degradiranih šuma i šikara doveli poslovanje šumsko
privrednih organizacija do granice rentabiliteta.


3.14. Kako se veliki deo degradiranih izdanačkih šuma i šikara, nalaze na
područjima slaborazvijenih i ekonomski zaostalih krajeva SFRJ, to bi trebalo
postaviti energične zahteve da se deo sredstava dotiranih za razvoj privrede
nerazvijenih područja upotrebi za radove na rekonstrukciji, kao što je to već
praksa u nekim zemljama (Italija, Francuska) dala rezultata. Ovo ne isključuje
mogućnost i potrebu formiranja posebnih izvora sredstava (fondova) za tu
namenu.
3.15. Obzirom da šumarstvo ne može da primi na teret troškove za radove
na rekonstrukciji jako degradiranog šumskog fnda, potrebno je da se pripremi
dokumentacioni elaborat kojim bi se političkom rukovodstvu ukazalo koliko
zajednica gubi time što se ne aktiviraju takve površine. Ovo iz razloga šireg
učešća zajednice na finansiranju ovih radova.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 92     <-- 92 -->        PDF

4 Po problemima primene genetike i selekcije u povećanju proizvodnosti
šuma


Proizvodnost naših šuma može se znatno povećati ako se pri podizanju,
gajenju, obnovi i rekonstrukciji sastojina više povede računa o praktičnoj primeni
principa savremene genetike i selekcije. U tom smislu treba imati u vidu
naročito sledeće:


4.1. U podizanju i gajenju šuma treba pristupiti izučavanju i praktičnom
korišćenju najboljih rasa, ekotipova, kao i pojedinačnih stabala svake pojedine
vrste.
4.2. Prirodni materijal šuma koje izrazito slabo prirašćuju ili je većina
njihovih stabala sa nezadovoljavajućim tehničkim osobinama i malom otpornošću
nepovoljnim biotskim i abiotskim faktorima, treba postepeno zamenjivati
ekonomski, tehnički biloški i genetski vrednijim (proizvodnijim) materijalom
selekcionisanih rasa. ekotipova, biotipova i drugih nižih sistematskih
jedinica iste ili druge ekološki srodne alohtone vrste. Pri ovoj zameni treba
voditi računa o ekološkoj amplitudi svake pojedine mikrosistematske kategorije,
koja se uvek ne ograničava na prilike u granicama njihovog sadašnjeg
areala.
4.3. Radi povećanja proizvodnosti prirodnih i uzgoja boljih veštačkih sastojina
na određenim staništima treba povremeno zamenjivati i njihov materijal
sa materijalom selekcionisanih boljih rasa, ekotipova, biotipova, provenijencija
i si.
4.4. Pri uzgoju biljaka u rasadnicima i pri podizanju i obnovi šumskih sastojina
na terenu treba u cilju povećanja njihove proizvodnosti mešati selekcionisano
seme od nekoliko ekološki i sistematski srodnih mikrosistematskih
kategorija ,jer veštačke populacije povoljno utiču na hibridnu snagu odnosno
povećanje prirasta narednih generacija. Samo kod vitalno najboljih rasa, ekotipova
i biotipova mešovite populacije nisu tako neophodne.
4.5. Čišćenje, prorede i seče u prirodnim i veštački podignutim sastojinama
treba svuda i uvek provoditi na principima genetske selekciie. Već u
ranoj mladosti sastojine svake pojedine vrste moguće je u većoj ili manjoj
meri na razne načine proceniti nasledni karakter ekonomski važnijih osobina,
pa od te procene treba i polaziti pri doznaci stabala za seču. Shvatanja o uticaju
većeg obrasta i sklopa u mladim sastojinama samo radi prirodnog čišćenja
od grana, poboljšanja tehničkih osobina debala i si. treba revidirati uvažavajući
u daleko većoj meri nasledne osobine ovih svojstava.
4.6. Mehaničko prebiranje (doznaku) stabala iznad određenih dimenzija
treba strogo zabraniti, jer taj postupak najviše doprinosi negativnoj selekciji
šumskog fonda i genetskoj degeneraciji odnosno smanjenju proizvodnosti šuma.
4.7. Pri introdukciji stranih vrsta drveta treba isto tako voditi računa o
principima genetike i selekcije pa dobavljati i upotrebljavati samo selekcionisano
seme najboljih i ekološki odgovarajućih rasa, ekotipova i si.
4.8. Principe savremene genetike i selekcije treba naročito strogo uvažavati
i primenjivati pri sabiranju i proizvodnji semena kako domaćih, tako i
stranih šumskih vrsta. U vezi sa tim potrebna je organizovati semenarsku službu
na jedinstven način, koja mora da obuhvati celokupnu tu delatnost (selekcija,
sabiranje, proizvodnja, klasifikacija, promet i upotreba semena i sadnog
materijala).
366
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 93     <-- 93 -->        PDF

4.9. Potrebno je što pre pristupiti reonizaciji proizvodnje i upotrebe najboljih
prirodnih rasa, ekotipova, biotipova i provenijencija šumskih vrsta.
4.10. Šumsko proizvodne organizacije treba što pre da pređu na širu i intenzivniju
proizvodnju šumskog semena u semenskim plantažama, jer je to
najsigurnija metoda proizvodnje genetski dobrog semena.
4.11. Za unapređivanje proizvodnosti naših šuma vrlo je važno pristupiti
na široj osnovi dobijanju novih, genetski boljih formi (klonova, kultivara i si.),
sa bržim rastom, većim prirastom, boljim tehničkim osobinama i većom otpornošću
prema nepovoljnom uticaju pojedinih biotskih i abiotskih faktora.
4.12. Navedene preporuke mogu se ostvarivati i u relativno kratkom vremenskom
periodu pod uslovom da se obezbede potrebna finansijska i materijalna
sredstva i osposobi dovoljan broj specijalizovanih stručnjaka.
4.13. Za unapređenje proizvodnosti šuma na bazi selekcije i genetike neophodna
je tesna saradnja nauke i prakse kao i međusobna saradnja specijalista-
genetičara na ovim radovima, kako bi se aktivno uključili u razrešavanje
privrednih — proizvodnih zadataka šumarstva
5.
Po problemima unapređenja proizvodnje semena i sadnica (rasadnička
proizvodnja)
5.1. Povećanje potreba na drvetu moralo je neminovno dovesti do uvođenja
novih metoda proizvodnje u prirodnim šumama, plantažama i intenzivnim
kulturama, stavljajući na taj način i rasadničku proizvodnju pred nove
zadatke.
Nagli porast obima šumsko-kulturnih zahvata u prirodnim šumama, kao
i sve brži tempo osnivanja i širenja vanšumskih kapaciteta (zasada) za proizvodnju
drveta (plantaže i kulture) neminovno zahtevaju i moderno organizovanu
proizvodnju šumskog semena i sadnica, koja će biti u stanju da obezbedi
kvalitetan i ne skup sadni materijal, koji je jedan od najvažnijih pređuslova
za uspeh pomenutih akcija.


5.2. Proizvodnja semena i sadnica treba da bazira na dugoročnim planovima
obnove šuma i šumskih plantaža.
5.3. Treba nastaviti sa izdvajanjem semenskih sastojina, čije priznanje
treba ozvamčiti u što kraćem vremenu.
5.4. Potrebno je da šumsko-privredne organizacije, uz pomoć naučnih institucija,
u izdvojenim semenskim sastojinama, sprovedu odgovarajuće uzgojno
meliorativne mere u što kraćem vremenu, kako bi se one pravovremeno osposobile
za proizvodnju kvalitetnog semena.
5.5. Sakupljanje semenskog materijala po pravilu treba da vrše šumskoprivredne
organizacije na svojoj teritoriji, uz prethodnu stručnu i tehničku
opremljenost.
5.6. Obzirom da danas nedostaju savremeni uređaji za čuvanje semena,
potrebno je da se za veća semenska područja osnuju trušmee i hladnjače odgovarajućih
kapaciteta.
5.7. Kod nadležnog državnog organa treba dejstvovati da se fitosanitarni
propisi usklade sa postojećim međunarodnim uzansama o prometu šumskog
semena. Takođe delovati da pri fitosanitarnoj kontroli uvezenog šumskog S3mena
učestvuju i šumarski stručnjaci.
367
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF

5.8. Uvođenje savremenijih proizvodnih postupaka u proizvodnji sadnica
nameće potrebu koncentrisanja proizvodnje na većim površinama, za koju
treba što pre izvršiti rejonizaciju za osnivanje modernih rasadnika industrijskog
tipa.
5.9. Za rasadničku proizvodnju potrebno je obezbediti specijalizovan stručni
kadar.
5.10 Pri proizvodnji sadnica u rasadniku treba nastojati da se obezbedi da
bude što bolja, tešnja saradnja sa istraživačkim službama.
5.11. Za određivanje kvaliteta sadnica potrebno je hitno pristupiti donošenju
standarda.
6.
Po problemima primene fertilizacije — đubrenja u povećanju
proizvodnosti šuma
I.
6.1. Kako je fertilizacija (đubrenje) u razvijenim zemljama Evrope i izvan
nje postala sastavni deo savremenog načina uzgoja šuma u raznim razvojnim
fazama, to bi u našoj zemlji, s obzirom na već dosada postignute rezultate, trebalo
proširiti upotrebu mineralnih đubriva u šumarstvu u znatno većem obimu
nego do sada, i to:
— u rasadničkoj prizvodnji kao obaveznu agrotehničku meru u skladu sa
zahtevima pojedinih vrsta i osobinama zemljišta. Pri ovome se ne može isključiti
upotreba organskih đubriva koja je takođe sastavni deo fertilizaciji i zahteva
pojedinih vrsta u odnosu na sadržaj humusa u zemljištu,
— pri zasnivanju kultura i pri pošumljavanju primena stajnog đubriva
je neophodna, kako bi dobro odnegovane sadnice imale što bolje uslove za
dalji uspešan razvoj,


— kod već postojećih kultura kao oblik prihranjivanja na staništima gde
se mali sadržaj hranjivih materija javlja kao ograničavajući faktor, dok su svi
ostali uslovi povoljni (klima, fizičke osobine zemljišta i dr.). Ovde se pokazalo
da već jednokratno dodavanje mineralnih đubriva znatno proširuje biološko
kruženje hranjivih materija u sistemu zemljište — biljka — zemljište i za duži
period vremena povećava njihov kvantum,
— pri izvođenju proreda u mlađim sastojinama u vidu prihranjivanja, s
tim što se ova mera obavlja posle izvršene prorede u cilju jačanja prirasta.
II.
6.2. U cilju otklanjanja dosadašnjih slabosti u primeni đubriva kao sastavne
akcije kod gajenja šuma konstatuje se:
— da naučno-istraživačka služba nije bila dovoljno angažovana na problemima
đubrenja u šumarstvu. U tom cilju treba stvoriti sve potrebne materijalne
uslove za postavljanje što šire mreže ogleda koji bi joj omogućili da što
brže dođe do rezultata potrebnih praksi. U ovom smislu treba sugerirati i šumsko-
privrednim organizacijama za uspostavljanje saradnje sa naučno istraživačkim
ustanovama i za zajedničko postavljanje ogleda i rada na problemima
fertilizacije,