DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PLANTAŽNO GAJENJE ČETINARA BRZOG RASTA U ITALIJI


(tehnološko-tehnička iskustva)*


Ing. DIMITRIJE BURA


1. UVOD
Industrija celuloze i papira dala je orijentaciju da se u Italiji uvede gajenje
četinara brzog rasta na jedan industrijski — brži način, slično kao što se
to postiglo sa topolama. Fabrika papira »Cartiere Burgo« iz Torina među
prvima je počela sistematski i naučni rad na ovom području i svojim sredstvima,
pod rukovodstvom pok. prof. Giacomo Piccarola , osnovala je 1955.
godine Institut za četinare u Torinu (Instituto nazionale per plante da legno


— Torino).
Migracija poljoprivrednog stanovništva iz planinskih područja u industriju
je normalna pojava u Italiji, kao i u drugim evropskim zemljama. Napuštena,
manje produktivna poljoprivredna prigorska i planinska zemljišta postala su
predmet interesovanja industrije celuloze i papira za podizanje plantaža (intenzivnih
zasada) četinara brzog rasta, radi trajnog osiguranja sirovinske baze


— drveta četinara, koga mora ova privredna grana, u sve većim količinama,
da uvozi.
Rezultati — prirast pojedinih četinara brzog rasta, kao što su borovca
(Pinus strobus) i zelene duglazije (Pseudotsuga Douglasii var. viridis), ariša i
još neki četinari u šumskim kulturama i parkovima starim preko 50 i više godina,
kod kojih je postignut prosječni godišnji prirast od 15 do 20 m;Vha, bez
naročitih agrotehničkih mjera, dali su ovoj orijentaciji i dovoljno sigurne ekonomske
pokazatelje.


Osim poljoprivrednih napuštenih zemljišta u prigorskom i planinskom
području Italija ima velike površine degradiranih šuma, u prvom redu kestena,
koje propadaju zbog pojave raka kestenove kore. Pošto se za domaći
kesten nije uspjela naći odgovarajuća produktivna i na bolesti otporna sorta
drugog kestena (kineski je otporan ali mu je plod sitan i nekvalitetan, dok novi
hibridi nisu dali željene rezultate) i bolja staništa ovih šuma postala su isto
tako objekti na kojima se podižu novi intenzivni zasadi (plantaže i šum. kulture)
četinara brzoga rasta.


Potrebno je naglasiti još jedan važan faktor koji je povezan sa prevođenjem
napuštenih poljoprivrednih zemljišta u plantaže četinara, a to je veliko
siromaštvo ovih planinskih poljoprivrednih zemljišta u hranjivim organskim
materijalima. Ta zemljišta su isprana i iskorišćena do maksimuma, a popravljana
su ranije, unošenjem nedovoljnih količina stajnjaka (dok su seljaci na
njima radili i imali stoku) i šumskom steljom (prostirkom) keju su seljaci
skupljali u susjednim šumama. Pošto se pri osnivanju plantaža nisu mogle dobiti
potrebne količine stajnjaka (jer stoke više nema), a isto tako nije bilo
moguće ekonomično dovoziti treset i si., produkcija plantaža na tako siromašnim
zemljištima, uz unošenje samo mineralnih đubriva (bez organskih), nije
dala željene rezultate. Prema tome, problem pretvaranja ovih degradiranih
poljoprivrednih zemljišta u plantaže četinara leži u pomanjkanju organskih


* Podaci za ovaj članak prikupljeni su i dobiveni od talijanskih instituta i proizvođača
na studijskom putovanju u Italiji u decembru 1964. godine.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 58     <-- 58 -->        PDF

materija. Postoji mišljenje da se on riješi na taj način, da se prije osnivanja
plantaža na ovim zemljištima siju nekoliko godina legum.inoze (jednogodišnje
i višegodišnje) uz obilno mineralno đubrenje, koje se zatim zaoravaju. Prvi
ogledi u tom pravcu dali su pozitivne i ekonomične rezultate.


Napuštenih poljoprivrednih zemljišta u prigorskim i planinskim rejonima
i boljih šumskih staništa degradiranih niskih šuma, podesnih za intenzivno
gajenje četinara brzoga rasta ima u Italiji oko 2,000.000 ha. Ovako velike površine
i njihov proizvodni potencijal je stoga u Italiji postao za privredu veoma
aktualan, i oni ga kroz sve veću ekspanziju podizanja plantaža četinara žele
riješiti, kao socijalni, zaštitni i proizvodni zadatak nacionalne privrede.


2.
KARAKTERISTIKE PLANTAŽNOG (INTENZIVNOG) GAJENJA CETINJARA
BRZOGA RASTA U ITALIJI
Pod plantažnim gajenjem četinara podrazumijeva se intenzivna proizvodnja
četinara brzoga (ili ubrzanoga) rasta i to u prvom redu stranih (egzota)
vrsta četinara, koji su u odnosu na domaće četinare pokazali veći i brži prirast,
uz primjenu potpunih ili parcijalnih agrotehničkih i silvikulturnih mjera
njege i zaštite.


Cilj ove plantažne proizvodnje su proizvodnja, u prvom redu, celuloznog
drveta, ali se ne zanemaruje i proizvodnja tehničkog drveta za mehaničku preradu,
naročito tamo gdje je to postavljeno kao glavni cilj gospodarenja.


Iz onoga što je do sada u Italiji podignuto u sektoru ove nove proizvodnje
za zadnjih deset godina može se konstatirati, da uglavnom imaju tri tipa gajenja
četinara, i to:


A) Plantaže četinara brzoga rasta koje se podižu na napuštenim poljoprivrednim
zemljištima i šumskim krčevinama, gdje se vrši totalna obrada tla
(puna agrotehnika) sa potrebnim đubrenjem. Ophodnja za ove plantaže predviđa
se na 20 do 30 godina, a cilj gospodarenja je prvenstveno proizvodnja
celuloznog drveta.


B) Plantaže odnosno šumske intenzivne kulture četinara brzoga rasta, koje
se podižu na totalno ili parcijalno iskrčenim niskim i degradiranim šumama
na boljim (dubljim) staništima, sa manjim agrotehničkim mjerama i parcijalnim
đubrenjem. Ophodnja se ovdje predviđa na 30—40 godina. Glavni cilj
gazdovanja je proizvodnja celuloznog drveta ili celuloznog i tehničkog drveta
(trupaca).


C) Unošenje četinara brzoga rasta u niske i degradirane šume na manjim
površinama (krugovi, krpe) po cijeloj površini, je još jedan, treći vid, dosta sličan
intenzivnim kulturama (u odnosu na iste vrste četinara i tehniku rada),
koji se sve više uvodi u Italiji, a kome je cilj da se čim prije poboljša struktura
i poveća proizvodnja nisko produktivnih i degradiranih šuma panjača, u prvom
redu kestena. Ovim unošenjem četinara stvara se jedan prelazni tip srednje
šume u kojoj gornju etažu (grupimično) čine četinari brzog rasta. Ophodnja
gornje etaže predviđa se na 40 do 50 godina.


U daljem izlaganju pod nazivom plantažne proizvodnje u širem smislu
smatra se proizvodnja drveta četinara brzog rasta (prvenstveno egzota) u plantažama
i intenzivnim kulturama.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 59     <-- 59 -->        PDF

3. DOSADAŠNJA ISKUSTVA I REZULTATI NAUCNO-ISTRAŽIVACKOG RADA
U ITALIJI


Sistematski — naučnim ispitivanjima mogućnosti uvođenja raznih stranih
brzorastućih vrsta drveća među kojima su bili u velikom broju zastupljeni i
četinari počeo se baviti 1921. godine prof. Aldo P a v a r i u Eksperimentalnoj
stanici za šumarstvo u Firenci. Ovi radovi prof. Pavarija bili su tijesno povezani
sa njegovim naučnim radom na katedri za uzgoj šuma Šumarskog fakulteta
instituta u Firenci, a kasnije i instituta u Rimu. Osnivanjem Instituta za
četinare u Torinu, koga je osnovao prof. Piccarolo , istraživački rad na
četinarima brzoga rasta se još više proširio. Danas se u Italiji ovim problemom
intenzivno u naučno-istraživačkom pravcu bavi:Institut za četinare — Torino
(Istituto Nazionale Piante Da Legno »Giacomo Piccarolo« — Torino)
— Eksperimentalna
stanica za šumarstvo — Firenca
(Stazione Sperimentale Di Selvicoltura — Firenze)Eksperimentalni centar za poljoprivredu i šumarstvo — Rim
(Centri Di Sperimentazione Agricola e Forestate — Roma)
Ispitivanja kako stranih vrsta, tako i domaćih u raznim uslovima sredine
imala su za cilj, da pronađu brzorastuće vrste ili vrste ubrzanog rasta, koje bi
povećale proizvodnju drveta uopće. Problem četinara je bio najaktuelniji, jer
u najvećem prostranstvu nisko produktivnih degradiranih šuma (Castanetuma)
i (Fagetuma) nije postojao visoko produktivan tipičan i spontani četinar.


Ispitivanja su obuhvatila 55 vrsta četinara i odvijala su se u četiri faze:


— prva faza, obuhvatila je teoretska izučavanja ekologije i osobina pojedinih
vrsta;
— druga faza, provela je uvođenje i uzgoj prethodno odabranih stranih
vrsta;

treća faza, bavila se ispitivanjem rasa i provenijencijom sjemena;

četvrta faza, osnovala je prođukcione zasade.
Prva faza, teoretskih izučavanja bila je duga i brižljiva u istraživanju ekoloških
karakteristika šumskih ambijenata i zona iz kojih vode porijeklo pojedine
vrste, kao i karakteristika samih vrsta. Ova izučavanja dovela su do zaključka,
da se najviše analogije može susresti sa ambijentima vanevropskih
zemalja, za odgovarajuće četinare koji su obećavali brz rast u evropskim uslovima.
Napominje se da u Evropi od četinara raste: 7 rodova sa samo 20 vrsta,
dok u Sjevernoj Americi uspijeva 35 rodova sa 80 vrsta, a u Aziji 26 rodova
sa više od 100 vrsta.


Druga faza, uvođenje egzotičnih vrsta uslijedila je nakon teoretskih studija.
Mnoge vrste koje su u početku dale izvanredne rezultate i koje su pružale
nade da će moći ući u široku upotrebu usporili su kasnije svoj ritam rasta, ili
je njihova upotreba bila ograničena na uži i tačno određeni ambijent, kao što
je to bio slučaj sa čempresima. Druge pak vrste, koje su u početku bile nesigurne,
pokazale su se u kasnijem razvoju produktivnije. Selekcija je od 55
ispitivanih četinara izdvojila oko desetinu koji su dali pozitivne rezultate, a
samo 4 se mogu preporučiti kao brzorastuće za široku praktičnu upotrebu (borovac,
duglazija, pačempres i ariš).


Treća faza, problem rasa i provenijencije javio se uskoro kao veoma aktuelan,
jer su se u okviru iste vrste javili kontradiktorni rezultati. Strpljivim
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 60     <-- 60 -->        PDF

proučavanjem u okviru svake vrste pristupilo se proučavanju rasa i provenijencijama
sjemena pogodnih za određeni ambijent. Ova istraživanja dala su
značajne praktične rezultate. Tako na primjer, za sjeme zelene duglazije danas
se u Italiji traži samo sjeme iz oblasti Oregona, Washingtona i Britanske Kolumbije.
Paralelno su izvršena putem ogleda i istraživanja provenijencija u
komparaciji sa domaćim mediteranskim vrstama četinara, i osnovan je registar
sjemenskih objekata četinara.


Četvrta faza, postavljanje proizvodno oglednih zasada često veličine i po
10 ha uslijedila je kao rezultat proučavanja i rezultata naučnih ogleda iz prethodnih
faza. U ovim ogledima pozitivne i za široku praksu interesantne rezultate
dali su u Italiji:


— Pinus strobus — borovac
— Pseudotsuga taxifolia v. viridis — duglazija
— Chamaecyparis Lawsoniana — pačempres
— Larix leptelepis — japanski ariš
— Pinus excelsa — himalajski borovac
— Pinus radiata
— Pinus ponderosa
— Pinus halepensis
— Pinus brutia
Ova četiri posljednja za uže mediteransko područje.


Borova c stoji u Italiji na prvom mjestu po veličini rasprostiranja,
broju uspjelih ogleda i sposobnosti prilagođavanja naročito u sjevernoj i srednjoj
Italiji. Vrlo brzo raste. Ima više sorti i rasa na čijem ispitivanju sada
intenzivno radi Institut u Torinu. Opasnost od Cronartium ribicola izgleda da
u Italiji s obzirom na klimatske — toplije uslove ne predstavlja opasnost, kao
u srednjoj Evropi.


Zelena duglazija, koja potječe iz sjeverne Amerike ima malo veće
zahtjeve od borovca u pogledu staništa i njega, ali zato daje velike količine
drveta najboljeg kvaliteta, i ona je danas u Italiji jedna od vrsta koja se forsira
u širokoj praksi.


P ač e m p r e s, brzo i intenzivno raste u zoni Castanetuma i u Podalpama,
gdje su obiljnije oborine i veća zračna vlaga.


Evropski i japanski ariš, naročito određene sorte pokazale su
odličan, brz i velik rast i na nižim nadmorskim visinama, naročito u prvom
periodu razvoja. Pošto je drvo dobro za celulozu, uzgaja se i na nižim nadmorskim
visinama u smjesi sa borovcem i duglazijom, s tim da se vadi kod
prve prorede.


Pinu s excelsa , pokazao je kao i borovac dobre rezultate koje karakterizira
veoma brz razvoj u prvim godinama, pa se može koristiti u kombinaciji
sa drugim četinarima brzog rasta.


Pinu s radiata , ima sve karakteristike dobrog brzorastućeg četinara,
ali samo za toplije klimate (Srednja i Južna Italija).


Domaćim sortama običnog bora, crnog bora, primorsko
g bor a i smrč e daje se u Italiji potrebna pažnja, i radi se na njihovoj
selekciji i križanju u cilju uticaja na brži rast. Ispitivanja i križanje stranih
vrsta sa domaćim nastavljaju se i dalje.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Interesantno je navesti podatke sa eksperimentalnih komparativnih površina
Eksperimentalne stanice za šumarstvo u Firenci (prof, dr Riccardo Morandini)
o masi i prirastu duglazije i drugih vrsta šum. drveća na jednakim
staništima.


1. Lokalitet: Vallombrosa (kod Firence) n. v. cea 1000 m
Podaci za 1 ha
Prosječni
Broj Starost Masa god. prirast
parcelo Vrsta drveta god. ma rrvVha


126 duglazija 35 628 17,9
134 duglazija 30 457 15,2
271 duglazija 33 544 16,5
98 (344) duglazija 34 560 16,5
88 (345) jela 29»/» duglazija 32 415 13.0
459 jela 75 585 7,8
415 bukva 90 430 4,3


2. Lokalitet: Badia a Coltibuona (kod Firence) n. v. cea 700 m
Podaci za 1 ha
Prosječni
Broj Starost Masa god. prirast
parcele Vrsta drveta god. ni" m3´ha


161 duglazija 34 597 17,6
236 duglazija-hameciparis i jela 33 513 16.5
294 Cedrus alt. 32 345 10,8
162 Cedrus alt. Pozz. 32 35!) 11,2
164 C. arizonica 23 223 8,0
237 Cham. Lawsoniana 36 407 13,0


Sve ove parcele su šumske kulture osnovane svojedobno sa razmacima


1.5 do 2 m i gajene bez nekih posebnih agrotehničkih mjera.
4. IZBOR VRSTA ČETINARA BRZOG RASTA ZA PLANTA2NO GAJENJE
U ITALIJI U PROIZVODNJI
Na osnovu rezultata dosadašnjih naučnih istraživanja, kao i rezultata postignutih
u neposrednoj proizvodnji talijanski proizvođači, zavisno od geografskog
položaja i stanišnih uslova, praktično za plantažnu proizvodnju upotrebljavaju
slijedeće brzorastuće vrste četinara:


a)
U sjevernoj i srednjoj Italiji i višim planinskim regijama južne Italije:borovac američki (Pinus strobus L.)

borovac himalajski (Pinus excelsa Wall.)
— borovac hibridni (P. strobus X P. excelsa)
—´ duglazija zelena (Pseudotsuga Douglassi Carr. var. viridis)

hameciparis (Chamaecyparis Lawsoniana Pari.)

ariš japanski (Larix leptolepis Gordon)

ariš evropski-nizinski (Larix europaea prov. Polonica i Sudetica)

kriptomerija (Cryptomeria Japonica Don)
(osjetljiva na mraz)


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 62     <-- 62 -->        PDF

b) U južnoj Italiji i toplijem obalnom i ostrvskom području


—´ Pinus radiata


— Pinus ponderosa
— Pinus halepensis
— Pinus brutia
— Cupresus arizonica
— Pseudotsuga Douglassi var. viridis (prov. California i Oregon) iz nižih
položaja.
Treba napomenuti još jednu vrstu bora — Pinus teda, koji je u
proizvodnom rasadniku Instituta za četinare u Torinu (rasadnik Tornovaso)
u četvrtoj godini dostigao visinu 3,5 m, dok borovac do njega ima 1,5 m. Pinus
teda u ovom rasadniku nije bio oštećen niskom temperaturom, koja je u proteklom
periodu (od 4 godine) iznosila i do —28° C. Ova vrsta daje veliku nadu.
U 1965 .godini osnovat će sa P. tedom prve plantaže.


U pogledu izbora vrsta četinara brzog rasta, a naročito odgovarajuće provenijencije
za svoje određene geografske regije i ekološke uslove poduzeta je
sada u Italiji jedna veoma korisna naučna i proizvodno-praktična akcija, sa
ciljem da se proizvođačima osigura zaista najbolja i odgovarajuća vrsta i provenijencija
sjemena četinara. Pošto su u komparativnim — provenijencijskim
ogledima došli do rezultata i zaključaka, da je za izbor vrste i provenijencije
za određeno područje najodsudniji faktor — ista
ili približno ista temperaturna suma u toku vegetacijsko
g perioda , to su poslali nekoliko svojih stručnjaka u Ameriku i druge
zemlje, da pod kontrolom saberu potrebne količine sjemena iz odgovarajućih
i dobrih sjemenskih sastojina, za svoja područja gdje žele podizati nove plantaže,
kao i da saberu potrebne kalem-grančice za sjemenske plantaže, i polen
za stvaranje novih hibrida.


Ovaj poduhvat talijanskih instituta i proizvođača (Nacionalnog udruženja
fabrika celuloze i papira) imat će sigurno veliki ekonomski značaj i sigurnost
zahvata, na širem planu, u ovu novu industrijsku proizvodnju drveta. Bilo bi
korisno kada bi i mi nešto slično poduzeli.


U ovom članku ne bi se detaljnije upuštali u opisivanje bioloških i tehnoloških
karakteristika pojedinih vrsta navedenih četinara, jer je o tome objavljeno
dosta materijala u publikacijama (dokumentacijama) Jugoslavenskog
šumarskog centra.


Od svih navedenih vrsta četinara za područje sjeverne i srednje Italije
treba naglasiti da je glavna ekonomska vrsta (cea 70´%) u nižim položajima
borovac, a u višim duglazija, a da su druge vrste prateće. Od jednog praktičara-
uzgajivača čuo sam o izboru vrsta slijedeće: »borovac uspijeva dobro sve
do nadmorske visine gdje dobro uspijeva i kukuruz, iznad te visine ide bolje
duglazija«.


5. SJEME I SJEMENARSTVO
Talijansko Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva — Generalna direkcija
šuma — izdvojilo je preko Eksperimentalne šumarske stanice i šumarske inspekcije
sjemenske sastojine domaćih četinara do 1959 .godine i objavilo knjigu


— »Nacionalni registar sjemenskih sastojina« (Libro nacionale dei bosehi da
seme — Rim 1960).


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 63     <-- 63 -->        PDF

nanje terena vrše instrumentima i ravnjacima nakon fine obrade zemljišta.
Mikro depresija ne smije biti. Drenaža, gdje je potrebna, obavezno je izvršena.
Osnovu pripremu zemljišta u rasadniku obavljaju na dubini 30—40 cm. Vrijednost
pH je obično oko 5. Rasadnici četinara su im najčešće na zemljištu koje
je obično silikatne podloge i lakšeg mehaničkog sastava.


Sadnja sadnica P. strobus pri osnivanju plantaže Tenavasso
Foto: »Italfoto« — Torino


U rasadniku obavezno uvode plodored sa leguminozama, djetelinom ili
smjesama radi poboljšanja organskih hranjivih elemenata u zemljištu. Naročito
dobre rezultate postigli su sa višegodišnjom lupinom. Pri sijanju ovih
leguminoza obavezno daju i potrebne količine mineralnih đubriva radi boljeg
rasta leguminoza i dr. smjesa. Time se postiže daleko veća i brža proizvodnja
biljne mase koja se zaorava i time brže i bolje osiguravaju potrebni organski
sastojci.


Predkulture leguminoza. po pravilu, siju i zaoravaju jednu ili dvije godine
prije osnivanja rasadnika. Ako se ima na raspoloženju dovoljno stajnjaka onda
se ovo može skratiti. Za rasadnike četinara radije upotrebljavaju treset kao
organsko đubrivo, ako je doprema ekonomična.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Strafikaciju sjemena prije sijanja vrše (naročito sjemena borovca
i hameciparisa) na taj način, što u drvene škafove (vedra) koji imaju na dnu
nekoliko otvora prvo stave komad plastične (vještačke) meke spužve oblika
škafa (debljine cea 2 cm), a zatim sloj sjemena 3—4 cm, pa spužvastu pregradu,
pa opet sjeme 3—4 cm i spužvastu pregradu u nekoliko ponavljanja. Ovi drveni
škafovi se postave u plitko korito od pleha i jednostavno se u škafove pusti
voda iz vodovoda da se dobro namoče. Ovo se ponavlja prema potrebi svaki
dan ili svaki drugi dan. Spužvaste pregrade zadrže dovoljno vlage i prozračne
su tako da sjeme dobiva dovoljno zraka i vlage kako pri zalivanju tako i poslije
toga. Na temperaturi od +4° C drži se na ovaj način sjeme 30—40 dana
prije sjetve. Ovaj način stratifikacije sjemena je čist i jednostavan. Laka je
kontrola sjemena, jer se sjeme povremeno pregleda jednostavnim zagrtanjem
plastičnih pregrada (koje su meke i elastične) i ako je potrebno sjeme se između
slojeva rukom promiješa.


6. RASADNICI I RASADNlCKA PROIZVODNJA ČETINARA BRZOG RASTA
Glavni dio rasadničke proizvodnje četinara brzoga rasta organiziran je u
5 centralnih rasadnika koji su pod kontrolom Instituta. Ovi centralni rasadnici
su na posjedima Udruženja ili pojedinih fabrika celuloze i papira. Centralni
rasadnici proizvode u prvom redu sav sadni materijal u sjemeništu (za školovanje),
a u njima se isto tako proizvodi i jedan dio sadnica u rasadištu za podmirenje
potreba plantaža u njihovoj neposrednoj blizini, dok se drugi veći dio
presađenica školuje u rasadištima koja su locirana što bliže budućim plantažama.


Osim ovih centralnih rasadnika četinara brzog rasta postoji veći broj
manjih rasadnika kod uprava državnih šuma i privatnika, u kojima se proizvode
pored domaćih sadnica četinara još i jedan manji dio sadnica četinara
brzog rasta.


Izbor zemljišta za rasadnik. Rasadnici koji su pod kontrolom
instituta, osnivaju se nakon detaljnih razmatranja svih stanišnih i ekonomskih
uslova (lokacije u odnosu na komunikacije i buduće plantaže).


Kod izbora površina za rasadnike naročito se vodi računa o strukturi tla
i njegovoj pH vrijednosti, jer se došlo do zaključka (i iskustava) da se kod nepovoljne
strukture i pH vrijednosti naknadni trošak za popravljanje ovog negativnog
stanja ekonomski ne isplati. Iznimno se ti troškovi još mogu snositi,
kada se radi o manjim površinama samo za sjemenište na vještačkom supstratu
(treset, zemlja i pijesak). Za rasadište ne dolaze ekonomski u obzir skupi troškovi
popravljanja negativnih osobina strukture i pH vrijednosti tla u rasadniku.


Obezbjeđivanje rasadnika sa dovoljnim količinama vode za zalivanje ne
smije biti dovedena u pitanje. Kod njih je pristupni put do rasadnika uvijek
sposoban za promet kamiona i traktora. Do svakog rasadnika imaju dovedenu
i električnu struju, i sada pristupaju izgradnji hladnjača za sadni materijal u
centralnim rasadnicima.


Priprema zemljišta i uređenje rasadnika


Osnovna priprema i uređenje zemljišta za rasadnik obavlja se sa najvećom
preciznošću. Jedan od primarnih radova je apsolutna nivelacija terena ili terasa.
Bez toga nema sigurne i ujednačene proizvodnje sadnica. Završno rav
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 65     <-- 65 -->        PDF

U ovom registru izdvojen je slijedeći broj sjemenskih sastojina četinara:


Jele 12
Smrče 7
Čempresa 3
Ariša 11
Alepskog bora 13


P. Cembra 4
Pinjola 5
Crnog bora — Calabr. 2
Primorskog bora 5
Bijelog bora 5
P. uncinata 3
Pinus di Villeta Barrea 1
Crni bor Austr. 2
Ukupno 73


Smatraju da je u ovom prvom registru obuhvaćen mali broj sjemenskih
sastojina. Sada se radi na reviziji i dopuni u kojoj će biti obuhvaćene i sjemenske
baze brzorastućih četinara stranog porijekla (egzota) koji su u Italiji
uneseni prije 50 i više godina, a čije sastojine ispunjavaju međunarodne uslove
(uzanse) za priznavanje. Registar je sastavljen slično kao i naš, sa svim podacima
koji se zahtijevaju po međunarodnim uzansama (FAO).


Sjeme četinara brzoga rasta dobrim dijelom osiguravaju iz svojih sjemenskih
sastojina. Tako, gotovo svo potrebno sjeme-šišarice borovca beru pod kontrolom
Instituta u Italiji, a samo manje količine uvoze. Imaju veoma dobre
starije kulture borovca (stare 30—50 god.) u sjevernoj Italiji. Jedan manji dio
sjemena zelene duglazije dobivaju iz veoma dobrih sastojina na dobru Šumarskog
fakulteta u Vallombrosi. Glavni dio sjemena duglazije, japanskog i nizinskog
ariša i ostalih stranih vrsta uvoze. Duglaziju uvoze iz SAD preko preduzeća
»Menig sed«.


Pošto je branje šišarica (sjemena) duglazije u SAD potpuno komercijalna
stvar trgovačkih kuća, bez strože kontrole, poduzeli su sa svoje strane već
spomenute mjere tj. šalju svoje stručnjake koji kontrolišu branje šišarica. U
pogledu nabavke šum. sjemena iz SAD, a prvenstveno sjemena duglazije, u
okviru zemalja Atlantskog pakta (Pariz) stvoreno je jedno stručno tijelo šumarskih
organizacija, koje je dogovorilo da im šumarska služba SAD pod svojom
kontrolom i garancijom isporučuje potrebne količine sjemena duglazije,
strobusa i dr. četinara i to tačno određenih provenijencija i nadmorske visine.
Na taj način se želi da se sa više sigurnosti, ide u proširenje areala gajenja
brzorastućih vrsta četinara američkog porijekla.


U Italiji postoji jedna moderna trušnica šumskog sjemena (sjemenarski
zavod) koju je podigla Generalna direkcija šuma i koja obavlja svo potrebno
trušenje, doradu sjemena i uskladištenje u hladnjači za cijelu Italiju. Zvanično
ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja sjemena koje se stavlja u promet
obavlja samo jedna specijalizirana laboratorija pri Šumarskom fakultetu u
Firenci za cijelu Italiju.


Sjeme četinara čuva se u staklenim balonima (bolje) jer je lakša kontrola
sjemena ili u aluminijskim kantama, koje drže u hladnjačama na temperaturi
2—3" C. Sjeme se prethodno osuši od suvišne vlage (dehidrira).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Bubrenje rasadnika vrše obavezno i to kako pri osnivanju tako
i redovno svake godine. Računaju da je za 1 ha rasadničke površine potrebno
godišnje prosječno upotrijebiti slijedeće količine đubriva:


Organskih đubriva


zahtjeva pojedinih četinara i njihove starosti u rasadniku u dotičnoj godini ili


(stajnjak, treset, kompost) 70—80 me (po mogućnosti i više)
Fosfornih đubriva 7 me
Kalijevih đubriva 3 me
Azotnih đubriva 3 me
Doze i količine min. đubriva određuju se na osnovu pedološke analize,


koliko godina će u rasadniku ostati. Glavne doze fosfornih i kalijevih đubriva
daju se pri osnivanju gredica za pojedinu vrstu, a azotna đubriva daju se postepeno
u početku svake vegetacije. Jače doze fosfornih đubriva daju radi
boljeg odrvenjavanja sadnica, a đubrenja sa azotnim đubrivima uvijek se kombiniraju
dodavanjem i forsfornih đubriva.


Sjemenište


Siju po pravilu samo stratificirano sjeme. U pojedinim rasadnicima (Firenca)
sjeme duglazije, koje siju na vještačku podlogu, ne stratificiraju. Duglaziju
nestratificiranu siju u aprilu a niče im u maju. Sjeme uvijek prethodno
tretiraju preventivnim zaštitnim preparatima koji se upotrebljavaju i za poljoprivredno
sjeme (»Osiclor«).


Prethodnu fumigaciju zemljišta u rasadniku i zaštitno tretiranje herbicidima
u široj praksi još ne upotrebljavaju. Vrše oglede u institutu. U pojedinim
rasadnicima vrše preventivno tretiranje zemljišta »Alarmom« ili »Geodrinom-;
radi suzbijanja štetnika u zemljištu.


Dio rasadnika za sjemenište najbolje i najfinije obrađuju. Ako su uslovi —
struktura zemljišta u rasadniku nešto nepovoljnija za osjetljivije mlade biljke
u sjemeništu, i ako se ne isplati popravljanje te strukture na cijeloj površini,
tada za sjemenište pripravljaju vještačku podlogu (15—20 cm) od treseta, komposta,
pijeska i zemlje, na kojoj vrše sjetvu sjemena.


Sjetvu krupnijeg sjemena borova i borovca vrše mašinski. Sitnije sjeme
ariša i duglazije koje je skupo siju većinom ručno, vodeći strogo računa o klija
vosti i broju sjemenki na 1 tek. metar.


Dubina sjetve sjemena iznosi oko podrug dužine sjemena.
Sjenil a u sjemeništ u postavljaju redovno. Sjenila imaju raznih
vrsta. U zadnje vrijeme na tržištu u Italiji može se kupiti veoma dobra mreža
od plastičnih materija protkana žicom (bakarnom ili od legure). Plastičn e
mrež e proizvodi firma »Agrinova« iz Milana i daje 5-godišnju garanciju.
Ove se mreže lako i brzo postavljaju na betonske ili metalne stubove i prema
potrebi može se podesiti visina. Lako se zategnu duž cijele lijehe. Mreža se ne
mora skidati i preko nje se vrši zalijevanje — kišenje, tretiranje insekticidima
i fungicidima i đubrenje u vodenim otopinama Ona se ne skida ako je to potrebno
i preko zime te štiti sadnice od polijeganja uslijed snijega, a ljeti ih štiti
ne samo od sunca već i od tuče.
Razmaci u sjemeništu na lejama širine 1 m kreću se
od 33 — 35 cm i podešeni su za kasniju upotrebu mehanizacije za njegu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 67     <-- 67 -->        PDF

U sjemeništu duglazije koja je namijenjena šumskim kulturama i očetinjavaju
u okolini Firence (Rasadnik Podernova-consume vlasništvo Cartiere


A. Binda — Milano) leje su široke 1,40 m, rađene na terase (teren je u padu),
a razmaci su 28 cm. U ovom sjemeništu siju 20 sjemenki na 10 cm. Duglazija
je odlična, a uspjeh sjetve iznosi preko 90%.
Sijanci borovca i duglazije ostaju u sjemeništu obično 2 godine. Kod ariša
jednu godinu do dvije. Obrada (kultiviranje) se vrši podesivim frezama. Zalijevanje
se obavlja redovno, a najpodesnija je voda temperature oko 12° C.
Herbicide u širokoj primjeni za sada se ne iskorišćuje.


Plantaža P. strobus i L. leptolepis u 2-goj godini — Comignago
Foto: »Italfoto — Torino


Rasadište


Presadnju sadnica u rasadištu vrše mašinskim putem. To obavljaju vučnim
traktorskim sadilicama sistema »Acord«. Sadilice su najčešće francuske
proizvodnje — marke »Super-Prefer«. Sa ovom sadilicom koju vuče traktor
jačine 30 KS, sa 4 radnika presađuju prosječno 35.000 sadnica za 8 sati.


Razmaci sadnica u rasadištu koje su namijenjene za plantaže
i intenzivne kulture iznosi 40 X 80 cm. Ovi razmaci su podešeni za rad mehanizacije
za sadnju i njegu.


U već spomenutom rasadniku duglazije u okolini Firence (Podernova) gdje
se proizvode sadnice duglazije za šumske kulture i očetinjavanj«
presađuju se dvogodišnje sadnice iz sjemeništa u rasadište n a razmak u
re d o v a 28 cm u redu 10 cm i tu ostaju dvije godine. Pošto je podloga


— zemljište u ovom rasadniku veoma dobra i popravljena sa tresetom i staj


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 68     <-- 68 -->        PDF

njakom postižu veoma dobre rezultate i proizvode kvalitetne i jeftine sadnice
(25—30 l/kom).
U rasadištu ne postavljaju sjenila.
Mehaničku obradu (kultiviranje) u rasadniku obavljaju traktorom jačine
30 KS i podešivim priključcima za razmake (frezama) marke »Dede« — Milano.


Za siguran uspjeh presađenih sadnica u rasadištu najvažnija je brzina presadnje,
sa što manje izgubljenog vremena od vađenja sadnica iz sjemeništa( ili
dobivanja iz hladnjače) do sadnje u rasadištu. Mehanizacija je tu jedini izlaz.
Jedno interesantno i pozitivno iskustvo u Italiji je, ne samo u rasadnicima već
i u širokoj proizvodnji kod presadnje povrća, šećerne repe, riže i raznih drugih
kultura, da presađuju obavljaju noću, pod reflektorima koji su posebno montirani
na traktoru i sadilici. Presadnja noću kada je hladnije i vlažnije, daje
mnogo veći procenat primanja presađenica.


Vađenj e sadnic a u sjemeništu i rasadištu obavljaju traktorskim
plugom »Populus« tj. istim sa kojim se vade i sadnice topola.


Starost sadnica u sjemeništu i rasadištu za podizanje
plantaža i intenzivnih kultura obično iznosi (broj godina u sjemeništu + broj
godina i rasadištu):


— borovac 2 + 2 (na lakšim tlima)
— borovac 2 + 3 (i 3 + 3) (na težim tlima)
— duglazija 2 + 2 (i 1 + 2)
— hameciparis 2 + 2
— kriptomerija 2 + 2
— japanski ariš 1 + 2
Klasifikacija sadnog materijala i cjenik za 1964/65.,
u rasadnicima Instituta za četinare u Torinu i rasadnicima Cartiere Burgo:


a) Sijanci (presadenice iz sjemeništa)
— borovca — stare 3 godine:
Lira komad
— ekstra klasa, ne manje od 25 cm
— prima klasa, ne manje od 20 cm
borovca, stare 2 godine
— ekstra klasa, ne manje od 11 cm
— prima klasa, ne manje od 8 cm
duglazije zelene, stare 2 godine:
— ekstra klasa, ne manje od 20 cm
— prima klasa, ne manje od 13 cm
hameciparisa, stare 2 godine:
— ekstra klasa, ne manje od 20 cm
— prima klasa, ne manje od 15 cm
kriptomerije, stare 2 godine:
— ekstra klasa, ne manje od 20 cm
— prima klasa, ne manje od 15 cm
ariša japanskog, stare 2 godine:
— ekstra klasa, ne manje od 25 cm
— prima klasa, ne manje od 18 cm
20
12
12
8
20
15
12
8
15
10
15
12
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— ariša japanskog, stare 1 godinu:
— ekstra klasa, ne manje od 9 cm 9
— prima klasa, ne manje od 7 cm 7
b) Sadnice


— borovca, duglazije zelene, hameciparisa i kriptomerije:
— specijalna klasa, visina iznad 1,30 m 200
— ekstra klasa, visina od 0,76—1,30 m 170
— prima klasa, visina od 0,40—0,75 m 90
— ariša japanskog:
— specijalna klasa, visina iznad 1,80 m 180
— ekstra klasa, visina od 0,91—1,80 m 150
— prima klasa, visina od 0,60—0,90 m 90
Proizvodni troškovi (režijske cijene koštanja) za sadnice duglazije u rasadniku
kod Firence (Podernova) iznose: za dvogodišnje sijance 5 do 6 lira/kom.,
a za sadnice 2 + 2, visine cea 40 cm od 25 do 30 lira/komad.


Pakovanje, otprema i transport sadnica vrši se tako, da se jednogodišnji
i dvogodišnji sijanci dobro pakuju i transportuju obično kamionima,
brzo i direktno do rasadišta. Sadnice iz rasadišta se ne pakuju posebno, već se
direktno slažu u kamion i prikolicu sa potrebnom zaštitom (slama, mahovina
i si.), prekriju se ceradom te brzo i direktno dopremaju na radilište. Na mali
kamion »Fiat« tovare 700 sadnica, na veliki (3 t) 1000 sadnica, a na prikolicu
isto tako 1000 sadnica. Sadnice na radilištu dobro utrape na sjenovito i od
vjetra zaštićeno mjesto. Glavni problem nakon toga je u što kraćem roku izvršiti
sadnju.


Pri otpremi sadnica iz rasadnika ne vrše se preventivno-zaštitna tretiranja.
Praktično računaju da na 1 ha bruto rasadničke površine proizvedu prosječno
30.000 sadnica 2 + 2 ili 2 + 3 (borovca ili duglazije), gdje je uračunat
i plodored sa leguminozama.


7. OSNIVANJE I NJEGA PLANTAŽA I INTENZIVNIH KULTURA ČETINARA
BRZOG RASTA
U uvodnom dijelu je već rečeno na kojim terenima i zemljištima se u Italiji
podižu plantaže i intenzivne kulture četinara brzog rasta. Uglavnom postoje
dvije — tehnologije podizanja plantaža i kultura i to jedan na napuštenim
poljoprivrednim zemljištima u brdskom i planinskom području gdje nema
krčenja panjeva, i druga na boljim staništima degradiranih niskih šuma i šikara,
gdje se vrši totalno ili parcijalno krčenje panjeva.


Na ovom mjestu ne bi se posebno iznosili detaljni klimatski i drugi ekološki
podaci, jer oni variraju, prema geografskom položaju, nadmorskoj visini,
geološko-pedoloskoj podlozi, klimatskim karakteristikama, vegetaciji i jačem
ili slabijem utjecaju mora ili Alpa. Važno je naglasiti da se ni jedna plantaža
ili kultura ne osniva, a da se prethodno ne dobije mišljenje stručne službe instituta.
U Italiji su veoma dobro i detaljno sređeni svi podaci: geološki, pedološki,
klimatski, floristički, i dr. Postoje detaljne karte i druga dokumentacija
sa dragocjenim podacima koji su potrebni da se da najbolja preporuka proizvođaču.
Obavezno vrše pedološke analize i prethodni pregled terena gdje se


343
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 70     <-- 70 -->        PDF

plantaža podiže. Na temelju svih prikupljenih podataka, stručna služba insti


tuta u kojoj se nalazi jedan ili dva stručnjaka-praktičara, daje proizvođaču


tehnološka uputstva za način pripreme zemljišta, izbor mehanizacije, đubrenje,


izbor sadnog materijala (vrste i provenijencije) i sve ostalo potrebno za osni


vanje, njegu i zaštitu nove plantaže.


U raznolikosti klimatskih i ekoloških uslova, naročito između viših zona


sjeverne i srednje Italije i Jugoslavije ima dosta sličnosti. Klimatske zone u


kojima najviše podižu nove plantaže borovca i duglazije, tj. dva ekonomski


najznačajnija četinara, karakteriziraju povoljno raspoređene oborine od 500 do


1000 mm. Italija ima nešto povoljniju vazđušnu vlagu, a ta je slična našim


uslovima u zapadnom dijelu Jugoslavije. Ekstremne temperature: ekstrem


minima pada na —30° C, a ekstrem maksima penje se na +30" C. Minimalne


temperature između —10° do —20° C javljaju se svake godine. Geološko pedo


loške i florističke prilike su veoma slične našima.


Ovo je bilo potrebno iznijeti radi zaključaka i korekcija u pogledu pri


mjene talijanskih iskustava u našim uslovima.


Pripremu zemljišta za osnivanje plantaža i kultura četinara


brzoga rasta na napuštenim poljoprivrednim zemljištima vrše duboki m


oranjem, prema strukturi tla na dubinu 40—50 cm. Ukoliko


je zemljište teže (nepovoljne strukture) utoliko je dubina oranja ili rigolovanja


dublja. Ako je zemljište oglejeno vrše podrivanje. Pri osnovnoj pripremi ze


niijisia vode računa da se gornji humusni sloj ne zaore u dubinu i time one


mogući uspješan razvoj mladih sadnica.


Krčenj e panjev a u degradiranim niskim šumama obavljaju na više
načina, što zavisi od jačine panjeva, strukture tla, raspoložive radne snage,
mehanizacije i mogućnosti (ili nemogućnosti) unovčenja iskrčenog i posječenog
drveta i žila, koje uglavnom čini loš ogrjevni materijal. Ekonomska računica
odlučuje na koji način, u kome obliku i stepenu (totalno ili parcijalno na pruge
ili po izohipsama) će se obaviti krčenje. Ručno krčenje niske šume (kesten,
grab, hrast) prosječno košta oko 200.000 lira/ha.


Mehaničko krčenje panjeva obavljaju sa jačim traktorima gusjeničarima
jačine 90 i više KS i raznim riperima. U zadnje vrijeme koriste i za ova krčenja
hidraulični uređaj za vađenje panjeva »Rotor Cavacepi«, o kome je bilo govora
u članku o plantažama topola (objavljenom u časopisu »Topola« — 1965). Primjena
jače mehanizacije ekonomična je kad se radi na većim površinama.


Predkultur e siju na onim iskrčenim ili preoranim površinama koje
su siromašne organskim hranjivim materijama. Potrebno je naglasiti, da na
zemljištima koja su bila isprana, steljarena i siromašna organskim materijama,
i na kojima su nakon oranja unesena samo mineralna đubriva uspjeh osnovanih
plantaža nije bio zadovoljavajući. Gdje se na siromašnim zemljištima ne
mogu unijeti potrebna organska đubriva u vidu stajnjaka, treseta ili komposta,
obavezno 2—3 godine gaje kao predkulturu razne leguminoze koje stvaraju
veliku nadzemnu i podzemnu biljnu masu. Ove predkulture — leguminoze,
djetelinu dactilis i si. obilno đubre i tako ubrzaju proces stvaranja veće biljne
mase koju zaoravaju. Smatraju da je najbolja predkultura višegodišnja lupina,
koja uz đubrenje mineralnim đubrivima, razvije žilni sistem veoma duboko, a
žile za dvije godine dostignu debljinu čovječje ruke. Naročito na težim zemljištima
višegodišnja lupina ne samo da obogaćuje zemljište organskim materijama,
već veoma dobro popravlja i strukturu tla u dubljim slojevima, u koje
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 71     <-- 71 -->        PDF

prodiru njene žile. Sjeme višegodišnje lupine nabavljaju iz SR Njemačke.
Smatraju da su sa ovom lupinom ekonomično riješili problem organskih đubriva
za siromašna planinska zemljišta na kojima se podižu plantaže i kulture
četinara.


Đubrenj e vrše na osnovu pedoloških analiza i zahtjeva četinara. Smatraju
da predkultura lupine uz potrebno đubrenje mineralnim đubrivima (oko


1.200 do 1.500 kg/ha kompleksnih đubriva NPK) stvara povoljan start za uspjeh
plantaže četinara. Na boljim šumskim krčevinama, koje imaju dovoljno šumskog
humusa i prostirke đubrenje obično ne vrše. Jedino ako pedološka analiza
pokaže da je neki glavni hranivi elemenat (NPK) u većoj mjeri u deficitu, tada
određuju potrebnu količinu đubriva koja se unosi pri osnivanju (oranju ili
podrivanju). Šablona ovdje nema.
Plantaža P. stobus i L. leptolepis u 3-ćoj godini — Suno Novarese
Foto: »Italfoto — Torino


Kopanje rupa i sadnja sadnica


Na pripremljeno zemljište (totalno ili u prugama) rupe kopaj u trak torskim
priključnim svrdlom promjera 60 cm na dubinu
60 cm. Marka svrdla je »Ladoni«, a to je priključno svrdlo na traktor jačine
cea 30 KS, isto kao i za kopanje rupa za sadnju topola (jedino dužina vrata
svrdla je kraća). Pri sadnji sadnica daju na rupu (sadnicu) jednu lopatu organskih
đubriva (stajnjaka).


Vrijem e sadnj e tj. sadnja i osnivanje plantaža obavlja se u pravilu
u jesen ili rano proljeće.


Razma k sadnic a u plantažama i intenzivnim kulturama zavisi od
cilja gazdovanja, mogućnosti eventualnog unovčenja četinara iz ranih proreda
(božićna drvca), te širine mehanizacije i priključaka za njegu i zaštitu. Pravilo


345
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 72     <-- 72 -->        PDF

je, da se ide na definitivni razmak koji treba da ostane do prve jake prorede
(10 do 15 godina), koja će dati industrijski vrijedan materijal za hemijsku preradu
i čija se sječa isplati. Razmaci se podešavaju prema pojedinim vrstama
četinara i njihovim biološkim osobinama — zahtjevu za svjetlošću, dinamici
rasta, osobini žilnog sistema i obično kombiniraju dvije ili više vrsta u istoj
plantaži, od kojih se one bržeg rasta sijeku u prvoj proredi.


Tako na primjer kombinira se borovac i ariš. Duglazija se kombinira sa
hameciparisom. U svim slučajevima kada se plantaže i kulture osnivaju standardnim
sadnicama 2 + 2 ili 2 + 3 na pripremljenom zemljištu razmaci su najčešće:


za plantaže i intenzivne kulture


4 X2 m


4 X 2,5 m


3,7 X 2,8 m (novi šestougaoni raspored)


3,5 X 2 m


3 X3 m


za šumske kulture u o č e t i n j a v a n j e


2,5 X 2,5 m


2,5 X 2 m


2 X 2 m


Poljoprivredne međukulture u plantažama četinara brzog
rasta nisu u Italiji dale očekivane rezultate, kako se to u početku računalo.
Ono što su poljoprivredne međukulture dale u plantažama topola, pokušali su
aplicirati i u četinarskim plantažama. Međutim, pošto se korijenov sistem četinara
brzo razvija, i to uglavnom u površinskom (gornjem) dijelu obrađenog
zemljišta (naročito borovca), nastaje veoma brzo konkurencija između četinara
i poljoprivrednih međuktultura, naročito na lakim rastresitijim i pjeskovitijim
zemljištima. Imao sam prilike da na jednom takvom zemljištu vidim izvađeni
borovac sa plantaže, čije su žile nakon 4 godine bile već duge 5 m. Osim toga,
zemljišta na kojima su podizali četinarske plantaže bila su siromašna organskim
materijama, pa kada su gajili još i poljoprivredne međukulture, došlo
još do bržeg i većeg osiromašenja, a to je negativno utjecalo na dalji razvoj
samih četinara. Zbog toga se danas poljoprivredne međukulture u plantažama
četinara gaje vrlo malo, najviše 1 do 2 godine i to samo gdje su razmaci redova
4 m ili veći i to u uskim pojasevima u sredini prostora između redova četinara.
Ovo se obavlja na zemljištima koja su bogatija organskim materijama
i gdje je izvršeno đubrenje stajnjakom i mineralnim đubrivima.


U cilju povećanja organskih hranljivih elemenata u siromašnim zemljištima,
prakticiraju u prvim godinama iza osnivanja plantaža gajenje međukultura
lupina (leguminoza) uz đubrenje mineralnim đubrivima i zaoravanje
biljne mase leguminoza, tj. produžavaju isto što je bilo rađeno sa predkulturama.


Redovn a njeg a — okopavanje plantaža obavljaju raznim mehaniziranim
priključcima redovno, sa ciljem da se spriječi razvoj nepoželjnih i konkurentskih
korova i stvore optimalni uslovi za rast četinara. Ako je sijana ´
zaoravana lupina, onda je time obavljena i ova mjera njege. Lupina u početku
daje i potrebnu zaštitu četinarima u plantaži.


Đubrenj e plantaža i intenzivnih kultura četinara obavlja se kako je
to već rečeno pri osnovnoj pripremi zemljišta, na bazi pedoloških analiza, uno
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 73     <-- 73 -->        PDF

šenjem i zaoravanjem potrebnih fosfornih i kalijevih đubriva i gajenjemzaoravanjem lupine uz paralelno đubrenje azotnim i drugim mineralnim đubrivima
(doze kompleksnih đubriva 1200—1500 kg/ha — NPK).


Instituti su postavili više komparativnih ogleda đubrenja četinara i ovo
im je jedan od glavnih tekućih zadataka, kome je cilj da utvrde ekonomične
doze, vrste i način unošenja đubriva u četinarske plantaže. Dosadašnje iskustvo
ukazuje da unošenje potrebnih đubriva u starije plantaže treba vršiti
nakon otklanjanja korova i nakon proreda, tako da uneseno đubrivo zaista
najviše iskoriste četinari kojima je i namijenjeno.


Plantaža P. strobus i L. leptolepis u 3-ćoj godini — Druent
Foto: »Italfoto — Torino


8. ZAŠTITA ČETINARA BRZOGA RASTA
O mjerama zaštite četinara brzoga rasta kako u rasadnicima tako i u plantažama
ne bi imalo nešto posebno da se naglasi. Redovne preventivne i zaštitne
mjere koje se sprovode u svim šumskim rasadnicima obavljaju se i ovdje.
Uzgajivači u Italiji su u tom pogledu veoma disciplinirani. Drže se strogo preporuka
koje im daje stručna služba instituta. Osim toga 11 fitostanica koje
je osnovalo Nacionalno udruženje fabrike celuloze za zaštitu plantaža topola
u Italiji, sa stručnjacima i opremom vrše na poziv proizvođača potrebna zaštitna
tretiranja i intervencije u rasadnicima i plantažama četinara. Stručnjaci-
specijallste instituta redovno obilaze sve rasadnike i plantaže i daju uvijek
potrebn uputstva za sprovođenje mjera zaštite.


Pošto je borova c glavna vrsta četinara brzog rasta za niže prigorske
položaje u sjevernoj i srednjoj Italiji, Cronartium ribicola koja u
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 74     <-- 74 -->        PDF

svom razvojnom ciklusu živi na borovcu i ribizli predstavlja bolest o kojoj
vode ozbiljno računa. Ova bolest bila je unijeta u Italiju sa sadnicama borovca
koje su prije deset godina kupljene u Njemačkoj. Ove zaražene sadnice su
unesene samo na nekoliko lokaliteta i blagovremenom intervencijom i uništavanjem
ribizla u okolini plantaža borovca problem je bio riješen.


Osim toga, klimastki uslovi u Italiji tj. toplije i suvlje prilike nisu pogodovali
jačem razvoju ove bolesti, koja je u vlažnijim uslovima klimata Njemačke
i srednje Evrope predstavljala ozbiljnu bolest. Oni danas vode računa
da u blizini rasadnika i plantaža borovca unište ribizlu i zbog toga ova bolest
nije poseban problem u Italiji.


9. MEHANIZACIJA RADOVA U RASADNICIMA I PLANTAŽAMA
ČETINARA
Kod opisa pojedinih tehnoloških faza rada već je rečeno sa kojom mehanizacijom
rade. Na ovom mjestu će se samo rekapitulirati glavna mehanizacija
za plantažnu proizvodnju.


— Mašine za osnovnu obradu su traktori gusjeničari jačine cea 70 do 80
KS sa plugovima rigolerima.
—´ Za krčenje panjeva upotrebljavaju rotaciono hidraulični čupač panjeva
»Rotor-Cavacepi« kao priključak na traktor 70 do 80 KS, kao i jače traktore
s raznim riperima.


— Mašine za redovne radove u rasadniku i plantaži su traktori gusjeničari
ili točkaši jačine od 20 do 40 KS, već prema težini zemljišta, sa priključcima
(plugovi, freze, drljače, kultivatori, sijalice, ravnjaci i si.) i to su normalne
poljoprivredne mašine. Naročito je dobra za rasadnike podesiva freza marke
»Dede« — Milano.
— Za presadnju sadnica u rasadniku koriste priključnu sadilicu za traktor
jačine 30 KS sistema »Acord«, proizvodnje »Super Prefer« — Francuska. Ovom
sadilicom sa 4 radnika presadi se 35.000 sadnica za 8 sati. Cijena mašine je cea
460.000 lira.
— Sadnju sadnica odnosno kopanje rupa obavljaju traktorskim svrdlom
promjera 60 cm, tj. istim kao i za topole.
— Za rasadničku proizvodnju interesantan je traktor »Fiat« sa visokim
klirensom, koji se u rasadniku kreće iznad visine sadnica.
U pogledu ispitivanja mehanizacije tj. osnovnih mašina-traktora i priključaka,
utroška goriva, maziva, kao i utroška kalorija kod radnika koji rade
na ovim mašinama itd. interesantno je navesti novu opremu za ispitivanie
mašina u neposrednoj proizvodnji firme »Fiat«. Razvojna služba ove fabrike
ima jedan specijalno opremljen auto — sličan pokretnoj radionici sa potrebnim
uređajima za mjerenja i registraciju svih radnih operacija na elektronskom
principu. Sa posebnim uređajima koji se postavljaju na određena mjesta na
traktor, priključnim mašinama i na radniku, a koji su vezani tankim kablom
ili radio uređajem sa registarskim aparatima u autu bilježe sve elemente rada
mašine 1 priključaka u radu i utroška snage kao i kalorija samog radnika
(traktoriste). Na traci snimljeni — registrovani podaci kasnije se u birou obrađuju
elektronskim putem. Ekipa koja vrši ova terenska ispitivanja sastoji se
od inženjera, 2 tehničara i šofera, koja obavlja sve poslove terenskog ispiti
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 75     <-- 75 -->        PDF

vanja i snimanja rada traktora i priključaka u poljoprivredi, šumarstvu i građevinarstvu
(gradnji putova i melioraciji) fabrike »Fiat« u raznim terenskim
uslovima.


10. EKONOMIKA — TROŠKOVI OSNIVANJA I ODRŽAVANJA PLANTAŽA
ČETINARA
Talijanske nove plantaže i intenzivne kulture četinara brzog rasta osnivane
su unazad 7 do 10 godina, i ne može se još govoriti o svim podacima kao
što smo to činili za plantaže topola. Međutim, praktična iskustva u pogledu troškova
osnivanja i održavanja već su dosta jasna. Tako, troškovi za osnivanje
plantaže četinara brzoga rasta sa totalnom obradom i pripremom tla, krčenjem
panjeva u niskim šumama, već prema strukturi tla, obimu krčenja i troškovima
za predkulture i đubrenje kreće se od 300 do 400.000 lira/ha. Redovni godišnji
troškovi njege, održavanja i zaštite iznose oko 30.000 lira/ha.


Računaju da će u ovakvim plantažama dobiti godišnji piirast u prosjeku
15 m3/ha četinarskog korisnog drveta za industrijsku preradu u ophodnji od
20 do 30 godina, i đa će od prvih proreda dobiti prinose u 10. i 15. godini.
Cijena četinarskog celuloznog drveta u Italiji danas je cea 11.000 lira/m:i, pa
prema tome vrijednost godišnje prosječne proizvodnje iznosila bi 165.00 lira/
god. po 1 ha plantaže.


11. UPOTREBLJIVOST DRVETA ČETINARA BRZOG RASTA ZA
INDUSTRIJSKO-HEMIJSKU PRERADU
Glavne ekonomske vrste četinara brzog rasta: borovac, duglazija, ariš i
hameciparis, ispitivane su laboratorijski i u industrijsko-fabričkoj proizvodnji.
Rezultati ovih spitivanja već su djelomično publicirani, a ostali rezultati su
sređeni i pripremljeni za štampu. Došlo se do zaključaka da sirovina ovih četinara
ispunjava sve uslove dobre industrijske sirovine i da ne postoje tehnološki
problemi prerade ovog drveta. Prema tome industrijsko-hemijska prerada
drveta brzorastućih četinara više se ne postavlja kao praktični tehnološki
problem.


12. RAZVOJNI I NAUCNO-ISTRA2IVACKI RAD NA UNAPREĐENJU
PLANTAZNE PROIZVODNJE ČETINARA BRZOG RASTA
Navedene dvije eksperimentalno-naučne ustanove tj. Institut u Torinu i
Centar u Rimu, koje je osnovalo Nacionalno udruženje industrije celuloze i
papira, imaju u prvom redu razvojne, a zatim naučno-istraživačke zadatke.
Pod razvojnim zadacima ovih institucija smatra se oni radovi i usluge koji daju
neposrednim proizvođačima pri osnivanju novih plantaža i kultura četinara.


a) Razvojni zadaci su im:


— izbor, kontrola i nabavka (iz inostranstva) sjemena četinara (vrste i
provenijencije) ža centralne rasadnike četinjara brzog rasta,
— nadzor i instruktaža u centralnim rasadnicima,
— pružanje pomoći neposrednim proizvođačima pri osnivanju plantaža i
to na taj način, da im obave pedološke analize i terenski uviđaj, a na osnovu


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 76     <-- 76 -->        PDF

toga da predlaže izbor vrsta četinara, način pripreme zemljišta, razmake sadnje,
izbor mehanizacije, doze i vrstu đubriva i sve što je praktično potrebno
da se plantaža što bolje i sigurnije podigne.


b)
Naučno-istraživački zadaci na kojima sada intenzivno rade su:


— Nastavak rada na provenijencijskim ogledima četinara brzog rasta i
postavljanju novih;
— istraživanja metoda suzbijanja truleži panjeva (karbulineumskim i dr.
preparatima) lišćara koji se krče ili ostaju na mjestu gdje se podižu četinari
brzog rasta. Sada se nalazi jedan stručnjak u Africi koji proučava rezultate
sličnih metoda pri krčenju šuma za osnivanje plantaža palmi;

vrše izolacije vrsta mikorize;
— na stvaranju novih hibrida i izdvajanju sorti i provenijencija četinara
koje su otporne na bolesti (vještačka inokulacija);

na osnivanju sjemenskih plantaža;
— na istraživanjima fiziologije i ishrane četinara tj. utvrđivanja najoptimalnijih
doza, vrsta i metoda đubrenja četinara.
ZAKLJUČAK


1. Industrija celuloze i papira pokrenula je pitanje podizanja plantaža i
intenzivnih kultura četinara brzog rasta u Italiji. Ove se plantaže podižu na
napuštenim poljoprivrednim zemljištima u planinskom i brdskom području i
na boljim staništima niskih šuma (pretežno kestena — koji je stradao uslijed
pojave raka kestenove kore). Zemljišta podesna za plantaže i intenzivne kulture
prostiru se na oko 2,000.000 ha i to je ozbiljan privredni i socijalni problem
Italije, čijem se rješavanju prišlo ozbiljno i sistematski.
2. Brzorastući četinari sa kojima se podižu plantaže i kulture četinara i
koji imaju ekonomski značaj za sjevernu i srednju Italiju su:

borovac (Pinus strobus)

duglazija (Pseudotsuga Douglasii var. viridis)

ariš japanski i nizinski (Larix leptolepis i L. europea prov. Polonica i
Sudetica)
— hameciparis (Chamaecyparis Lawsoniana)
Sa ovim četinarima računaju postići prosječni godišnji prirast od 15 do 20
rrrha u ophodnji od 20 do 30 godina, s tim da prve prorede budu već nakon
10 do 15 godina.
Za Južnu Italiju (toplije zone) i ostrva ekonomski značaj za plantaže imaju:


— Pinus radiata

Pinus ponderosa

Pinus halepensis

Pinus brutia

Cupresus arizonica
— Duglazija (sa nižih položaja)
Osim toga Pinus teda ima veliki prirast (u rasadničkoj proizvodnji postigla
je za 4 godine 3,5 m visinu) i nadaju se da će s ovim borom imati dobre rezultate.


3. Sjeme četinara brzog rasta djelimično sakupljaju iz svojih sjemenskih
objekata, a djelimično uvoze. Sada su organizirali sakupljanje (branje) šišarica
350
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 77     <-- 77 -->        PDF

duglazije i dr. u SAD pod svojom kontrolom, da bi bili sigurni u polazni sjemenski
materijal (sigurne provenijencije za svoje uslove sredine).


4. Rasadnička proizvodnja četinara brzog rasta je organizirana u pet centralnih
rasadnika pod kontrolom Instituta. U ovim rasadnicima proizvode 2-godišnje
presađenice za školovanje u (rasadištu) rasadnicima, koji su locirani u
blizini budućih plantaža.
5. Rasadnička proizvodnja i priprema zemljišta za osnivanje plantaža i
kultura je najvećim dijelom mehanizirana. Tehnologija, starost sadnica, razmaci,
đubrenje, predkulture, zaštita i dr., detaljno je data u članku.
6. Osnivanje 1 ha plantaže četinara brzog rasta košta 300 do 400.000 lira´´
ha, a redovni troškovi njege, zaštite i održavanja iznose godišnje cea 30.000
lira/ha.
7. Upotrebna vrijednost drveta navedenih četinara brzog rasta za hemijsku
preradu (celulozu) je ispitana i odgovara uslovima (uzansama) kao dobra
industrijska sirovina.
8. Naučno-istraživački problemi u oblasti gajenja četinara brzoga rasta u
ovoj fazi orijentirani su na:
— izbor, sabiranje, nabavka i kontrolu sjemena za centralne rasadnike,
— nadzor i instruktažu pri osnivanju novih plantaža kod neposrednih proizvođača,
— provenijencijske oglede četinara,
— suzbijanje truleži panjeva (lišćara) gdje se krče šume i osnivaju plantaže
četinara.
— izolaciju (istraživanje) mikorize,
— stvarnje novih hribrida četinara brzog rasta,
— istraživanja najpovoljnijih doza, vrsta i metoda đubrenja četinara brzog
rasta.
Naučno-istraživačkim radom u oblasti uvođenja gajenja brzorastućih vrsta
četinara intenzivno se u Italiji bave:


— Instituto nazionale -plante de legno »Glačamo Plccarolo« — Torino
— Stazlone sperlmentale dl selvlcoltura — Flrenze
— Centro dl sperimentazlone agricola e jorestale — Roma
9. Naučno-tehnička saradnja u okviru bilateralnih ugovora između Italije
i Jugoslavije na pitanjima izmjene iskustava o unapređenju plantaže proizvodnje
četinara brzoga rasta veoma je intenzivna između Jugoslovenskog poljoprivrednog
šumarskog centra u Beogradu i Jugoslovenskog instituta za četinjače
u Jastrebarskom sa navedenim talijanskim institutima i Direzione generale
per l´economia montana e per le foreste — Roma. U okviru te saradnje
u toku 1965. godine (jesen) održat će se i jedan talijansko-jugoslavenski zajednički
seminar o rasadničkoj i plantažnoj proizvodnji četinara brzoga rasta, sa
kraćim studijskim putovanjem talijanskih i jugoslavenskih stručnjaka koji
rade na ovoj problematici. Zajedničkom posjetom najinteresantnijih talijanskih
i jugoslavenskih objekata četinara brzoga rasta pridonijet će još više izmjeni
stečenih iskustava u ovoj novoj proizvodnji.