DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 42     <-- 42 -->        PDF

O ISKORIŠTAVANJU ILIMERIZIRANIH TALA ZA UZGOJ
CETINJACA NA BJELOVARSKOM PODRUČJU


MARTINOVIĆ JAKOB, đipl. inž. šumarstva i magistar iz područja pedologije
Jugoslavenski institut za četinjače — Jastrebarsko


I. UVOD
U proizvodnim planovima Šumskog gospodarstva »Mojica Birta« Bjelovar
predviđeno je podizanje intenzivnih nasada četinjača brzog rasta u cilju povećanja
dohotka od postojećih šuma i šumskih zemljišta a u skladu sa potrebom
smanjenja opće poznate deficitarnosti ovih proizvoda u našoj zemlji. Površine
koje za ovo dolaze u obzir su pretežno valovito brežuljkasti tereni, bokovi Bjelovarske
strane Bilogore i Moslavačke gore i to one površine na kojima sadašnje
stanje prirodnih šuma ne zadovoljava, budući su to prekomjerno eksploatirane
starije sastojine, prirodnim putem loše obnovljene stare šume ili pak iz
različitih uzroka dominiraju vrste koje su ekonomski manje vrijedne.


U nekim predjelima na površini od cea 300 ha već se unatrag nekoliko
godina pristupilo pripremama za podizanje nasada četinjača brzog rasta. Nama
je povjereno da na tim površinama izvršimo pedološka istraživanja i ocijenimo
njihovu prikladnost za proizvodnju četinjača brzog rasta.


U toku našeg istraživanja utvrdili smo da su tamo zastupljena ilimerizirana
tla na lesu i po mehaničkom sastavu lesu sličnim fino pjeskovitim nanosima.
Ova tla su prema našim opažanjima veoma zastupljena na brežuljkastim
terenima Bjelovarskog područja posebno na području Šumskog gospodarstva
Bjelovar.


Neka važna pitanja koja su u vezi s iskorištavanjem ovih tala u intenzivnoj
proizvodnji četinjača brzog rasta nedovoljno su kod nas poznata, nedovoljno
su izučavana a nije se o tome ni pisalo. Takvo stanje s jedne strane i
potreba da se šumarskoj operativi dade makar gruba orijentacija za rad, ponukali
su nas da iznesemo svoje mišljenje o ovim tlima i njihovom iskorištavanju
u proizvodnji četinjača brzog rasta. Naši pogledi temelje se uglavnom
na rezultatima vlastitih istraživanja i mi ih smatramo prilogom za bolje poznavanje
ovog problema.


II. ZADACI I METODA RADA
Ovim istraživanjem obuhvaćene su slijedeće površine:


— predjel Slatki potok površine 50 ha
— predjel Kosjerovica površine 100 ha
— predjel Bukovina površine 50 ha


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Naručilac ovih istraživanja planirao je iskorištavanje navedenih površina
za plantažni uzgoj četinjača brzog rasta. U tu svrhu navedene površine su i
pripremane. U vremenu od 1961. do 1964. godine, nakon čiste sječe na ovim
površinama, izvršena je djelomična sistematizacija terena i obrada tla rigolanjem
i dubokim oranjem na 50—65 cm. Zatim su ove površine najvećim dijelom
iskorištavane u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji (pšenica, kukuruz).


S obzirom na ovo stanje istraživanih površina zadatak je naših istraživanja
bio:utvrditi osnovne fizikalne i kemijske osobine tala navedenih površina i

na bazi rezultata pedoloških istraživanja predložiti mjere za iskorištavanje
istraživanih tala u proizvodnji četinjača brzog rasta.
U okviru pedoloških istraživanja izvršili smo slijedeće radove:


— rutinska laboratorijska određivanja izvršena su za 45 uzoraka tla i izvršeno
je 550 određivanja raznih osobina tla.
Laboratorijske analize tla izvršila je laboratorija Jugoslavenskog instituta
za četinjače Jastrebarsko po metodama opisanim u priručniku — A. Škorić
(1961.).


Podatke o ranijem stanju istraživanih površina pružilo nam je osoblje
područnih šumarija.


III. TLA ISTRAŽIVANIH POVRŠINA
1.
Osnovni podaci o uslovima sredine
Na području Šumarije Grđevac 2 km od Velikog Grđevca u pravcu
Veliki Grđevac—Garić nalazi se predjel Kosjerovica . To> je blagovaloviti
terasasti teren ispresijecan reliktnim jarugama, ekspozicije istočne i
nagiba do 10%. Geološku gradnju čini les, po nekim znacima pretaloženi les.
U pogledu geološke građe na osnovu podataka A. T a k š i ć a navodi P.
Kovačev i ć* (1956.) da su za postanak i tumačenje osebina tla valovitog i
brežuljkasto brdovitog reljefa kotara Bjelovar, značajne diluvijalne eolske
taložine i obronačne ilovaste tvorevine, jer te naslage pokrivaju pretežni dio
tog reljefa. Predjel Kosjerovica nalazi se na nadmorskoj visini 140—150 m.
Do 1946. godine ovdje je bila stogodišnja šuma hrasta lužnjaka s grabom.
Kako dovršni sijek 1946. godine nije uspio (ostalo je 90% graba) to je 1961.
godine ova površina iskrčena, zatim rigolana na dubinu 50—70 cm, te orana na
35 cm i iskorištavana kao oranica. O postignutim prinosima nema pouzdanih
podataka.
Predjel Slatk i poto k također se nalazi blizu Velikog Grđevca. To
je potpuno ravna površina. Matični supstrat pretaloženi les jače je izlučen
nego u potezu Kosjerovice. I ovdje je do 1946. godine rasla stogodišnja šuma
hrasta lužnjaka. Poslije dovršnog sijeka ostala je pretežno grabova panjača,
koja je posječena i zemljište pretvoreno u oranicu.
Treći objekt istraživanja, predjel Bukovin a nalazi se 12 km od Čazme
u pravcu Bjelovara. To je povišeni, nezaštićeni, blagovaloviti s 2—3 jaruge
isprecijecani teren. Geološki supstrat čine ovdje »fini pijesci«. Nagib terena do
15%, ekspozicija zapadna, nadmorska visina 140 m. Prije krčenja ovdje je bila
srednjodobna sastojina hrasta i bukve.


* Zahvaljujem se Institutu za tlo Poljopr. fakulteta u Zagrebu na ustupljenoj
dokumentaciji o istraživanjima na bjelovarskom području kao i autorima tih istraživanja
prof, dr A. Škoriću i dr P. Kovačeviću.
317
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Za približnu predstavu klimatskih prilika istraživanih površina mogu
poslužiti podaci meteorološke stanice Bjelovar, koje je obradio za razdoblje
1946—1956. P. Kovačevi ć (1956.). Prema ovim podacima tamo su srednje
godišnje oborine 876 mm (godišnja variranja od 1.317 do 512) od toga u vegetacijskoj
periodi 491 mm (variranja od 800—200). Srednja godišnja temperatura
iznosi 10,4° C a za razdoblje maj—august 18,3U C. U pretežnom dijelu godine
prevladavaju tamo perhumidni, humidni i semihumidni mjeseci.


2.
Osnovne morfološke fizikalne i kemijske osobine
tala
Podaci o osnovnim fizikalnim i kemijskim osobinama prikazani su u tabelama
1—3.


Tabela 1.


PODACI O MEHANIČKOM SASTAVU


Oznaka uzorka Mehanički sastav
Profil Dubina 2—0,2 0,2—0,02 0,02-0,002 0,002 Hy Teksturna oznaka
18 0—20 0,91 54,59 23,91 22,69 1,31 Glinasta ilovača
25—45 0.51 45,27 29,66 24,56 1,90 Glinasta ilovača
50—70
90—110
130—155
0,30
0,20
0.20
45,54
49,34
50,14
24,17
28,17
25,09
29,99
22.27
24,57
1,97
1,67
2,35
Laka glina
Glinasta ilovača
Glinasta ilovača
170—200 0,10 53,87 23,58 22,45 2,43 Glinasta ilovača
19 0—25 0,92 39,47 32,42 27,19 2,54 Laka glina
25—50 1,01 49,37 25,93 23,69 1,66 Glinasta ilovača
70—100
130—150
0,20
1,42
50,47
53,47
23,29
19,30
26,04
25.81
1,70
1,59
LakaLaka
glina
glina
20 0—25 1,32 46,47 29,57 22,64 1,96 Glinasta ilovača
20—30 1,11 52,20 29,23 17,46 1,50 Glinasta ilovača
30—40 2,04 47,92 30,43 19,61 2,10 Glinasta ilovača
60—90 0,10 53,61 21,41 24,88 4,76 Glinasta ilovača
110—130 0,20 46,56 22,98 30,26 2,54 Laka glina
21 0—30
30—10
50—80
100—130
0,51
0,20
0,40
0,61
45,34
42,64
51,05
58,46
29,01
27,81
22.76
22,75
25,14
29,35
25,79
18,18
1,77
2,56
1,55
1,54
Laka glina
Laka glina
Laka glina
Glinasta ilovača
22 0—30 0,71 49,71 24,03 25,55 1,79 Laka glina
30—50 0,51 45,41 31,88 22,20 1,83 Glinasta ilovača
60—90 0,41 50,18 25,22 24.19 2,44 Glinasta ilovača
120—150 0,30 52,08 23,86 23,76 1,52 Glinasta ilovača
23 0—25 1,00 50,94 26,86 21,20 0,97 Glinena ilovača
30—50 1,83 48,58 31,10 18,49 1,62 Glinasta ilovača
60—90
120—150
0.30
0,10
46,52
52,13
27,82
24,24
25,36
23,53
2.23
2,25
Laka glina
Glinasta ilovača
6 0—30 1,02 47,11 27,68 24,19 2,46 Glinasta ilovača
40—70 2,14 50,86 26,20 20,80 1,94 Glinasta ilovača
110—130 0,31 50,95 28,07 20,67 2,77 Glinasta ilovača
7 0—30 2,34 45,05 30,18 22,43 1,94 Glinasta ilovača
50—80
90—110
0,61
0,30
44,79
47,77
26,79
27,40
27.81
24,53
2,58
2,20
Laka glina
Glinasta ilovača
130—160 0,20 54,48 27,48 17,84 2,48 Glinasta ilovača
8 0—20 2,04 50,48 24,71 22,77 2,09 Glinasta ilovača
20—40 1,93 46,25 31,36 20,46 1,79 Glinasta ilovača
60—90 0,41 37,16 S9,81 22,62 2,3C Glinasta ilovača
120—150 0,72 44,95 30,56 23,77 2,83 Glinasta ilovača
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 45     <-- 45 -->        PDF

CD
in o
CM
o
CD ^H
cg eococ o
I
´
Ii1O O J
m co 1
.. \
CM co ´
11
r-*
-* co
m o i
-* i<3< co ´
11
co m
~i n m
c -co I
CNO " 1
CD -^ CO
1 -!.I> . C-. 11 -TCN ^ 1
[
1CO COCO -tf
-To "
3 H[>i n
o" o" i-T


CO rH CN ^


056141
386


CD CO


1 CO CNI 1


,049,055


,056,079


,034
,045


,053,029


I mt-H


1 oo


o


C-lO


in in |


^H o 1


loo]


o o


o"o" ooo o"o"


o o o o o o o o o" o" o"


^HtDMCOH O CM O C-t> 00 CO TfrH COTO00 00 lOTOCO in H ^ r-j^ o^ in ooin^oo
T-T co" CD o" co c-" o"i-Tco" CD" CO" O"CN]" co" Tj^t-"o"


co o CM in H cocoo ^toa in cor-co ^ t-too


TfCOCDCD COCMCOC-COCMin CMCOint-CMrHCOCO


in com t-c-t-co«^t> H HcocD to in cor-


OiD-HlrtCOH M(NI> at-O N CN C-COCD


M w 1/)


CN TjHTOCN^ CO *H CN O0^ rH O CN^ CO^ CN^ o\ -tini>


X 1


C/J _0J |CH co" o" co" o m" m" O"I-TCD" CM" co" TJH" CO" CO" o"co"co" HNC-t


"E


-< 5


z


s t-t-CÄCMLOcO t-CO CO CO t-rH CO CM CO [> CO oo coTH r-D-mcDH owt> OCNI^CD o r-m CM


cu OS in H ^ t^t-L> HH ^


rH Cg CO CD^ O^ CO H CN^
r/l t>" CM" TJT ,-T eg" CM co" co"


Su ex i>_ co q ´tWHcfi co^tN_CM co^ -p t-I>HIO in^


oo" t>" oo" i-T CO" t> CM" O O" I-T co" o co" O in r-T csf »H ofw´a H (NCO CM CM CSlCNCM rHrHrHeNJrHrHCSJCSJrHrH rHrH-H rHrHr_(


&


o


m 00 OTOt> CM CM lOC-CNI OOI-HCOO corpeg TO O O "^TOCO O CD CDCJlO L-CO C~ Oi COCM CM T*
«Ol CO r-lCO*-l 00 CO lOlOi-H lo^o^in TJ^ r-i_ Tj^co^in CO^ -^ CN^ L-TH C^ lO^ O *, OS^ -^ ^


< co co" »H in" CD" t--" -^" co" t>


TP" co" o" co" in" csf in co" CO" lO" CsfTOlO" r& >& rf in" Co" CMTOCO" CO co"TOc4" CO" **


lOOiocMCMio csitr-oc-cN m o co in on o CONOI> t-csit-cM int>cg inin^r t-OMNm
H H cocoH co ^co^in co m co*© CD H H ^ i cwo^in CN cocoi> co c»CNt^ oi3CD^CDCO o^t>I> CD


> TJT CD"TO"of os t-" to co" crT r-T crT of t-" CM" o" co" co" o´


I-HT-HI—I FHI-H 1—I M CO H I-(r-IT-HT-I
1 c-T eft T-T -H c-"o" «-H oT in c-"csf ino´^cd co" co" c-" ^


»H r-l i—IH HN H HH H HN H l-Hr-ti-Hr-t


O CO O CO --OIOOD-oomoo oooo oootn inooco oooMm K)in ooinin


meo CCO OS CO H.CMt´j WJ WJO CO r^ lO^ CO C-^ C\^ 05^0 H OJ CN in CO 0\ CD O^ 0\ OO T-H^ r-^ CO^ O CO_ CO_ lO CO^


!-!__ CM, C
CCM
MM C
CCD CO^ T^^ t> lO^ COTOCO


3i ^ " co" co"-rH" ^ <*" *" co" -^" c~ co" co" *" co" -*" *" co" -^" c^ co"co"^"^" co"co"^^ co"co"co" co"co"co"co" co"co"co"co


hwiooow oinmo ooinoco mmoo omoo winoo iflcjo CMOOIHI oooo
CO CM *f OS O^ O^ CM_ CM CO CD r-t t-^ O^ CDTOCD T}H CO r^ ^ O^ CO^ D-^ CM O0TO^Ö\ rM O^ Tt^ O^ O^ "^ CO^ O^ O^ CSJ in
to" in" in in co co" co" in co"TO"in" TJT in" in" in in 10" in" co" in m" in in" in" <*" in in in in" in -tf in" m" to m" m" in in"


oino oo o o o o o oo o


Ö OtOOrHiOO lOOOtO lOOOOCO OOOCO OOOi O lOOOiO OOCO OOHt o OOOi O


I ^"t-HHC N CSllOHH CMCO-^O»--! CO^OD H CO m OO r-t CMinOO´-) COt>H COCOHH


I CNTJI C5H


ill Llll11


,1


lOOO oooo oo<


c I


I


A! co


a)
Erjuoiafso^ 2^o;ođ TitlBIS BUTAo^n g


o :;?
i-l u
319
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Tabela 3.
PODACI O RASTVORLJIVOM FOSFORU I KALIJU


Oznaka uzorka Fiziološki
Profil Dubina u ma/100
P2O5
18 0—20 9,10
25—45 3.45
50—70 11.25
90—110 7,50
130—155 11,30
170—200 6,98
19 0—25 16,80
25—50 12,35
70—100 9,40
20
130—150
0—25
10,90
4.00
20—30 2,40
30—40 17,10
60—90 10,15
110—130 4,75
21 0—30 4,60
30—10 5,25
50—80
100—130
7,10
3,85
22 0—30 10,30
30—50 5,90
60—90 6.80
120—150 7,12
23 0—25 9,50
30—50 4,75
60—90 4,45
120—150 11,80
6 0—30
40—70
2,4
4,5
7
110—130
0—30
10,1
1,8
50—80 2,3
90—110
130—160
11,8
15,4
8 0—20 5,3
20—40 3,9
60—90 12,15
120—150 12,3


aktivan P2O5 i K2O
gr tla po Ai-metodi
K2O


19,15
13,50


6.90
5,90
6,60
6,40
10,50
8,90
8,95
7.10
6,60
7,65
13,90
4,70
5,00
6,20
6,70
6,60
4,60


10,20
6,80
7,00
8,20
6,70
6,60
7,25
6,70
2,7
4,55


2.75
3,7
3,15
3,35
2,95
1,8
3,15
1,55
2,95
Morfološke osobine istraživanih tala vide se iz slijedećih opisa profila.


Profil 18 — Kosjprovica


Aor 0—47 Oranicni sloj glinaste ilovače osnovne boje sivožute sa humoznim
partijama i ostacima ranijeg Ai horizonta. U ovom sloju
ima znakova rđastih i sivkastih mazotina veoma slabo izraženih,
strukturni agregati orašasti. Prelazi u


Bi 47—76 sloj blijedožućkaste lake gline grudaste do krupno orašaste
strukture. Na prirodnoj plohi strukturnih agregata u vlažnom
stanju dominira smeđa boja sa mjestimično sivim prugama
tankog sloja koloida iz gornjih horizonata. Prelazi difuzno u
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ba 76—120 žućkastu glinastu ilovaču grudaste strukture. Na odlomu strukturnih
agregata vidljiva svjetlosmeđa nijansa sa po kojom
svjetlosivom mrljom. Prisutne kišne gliste. Krupne pore i hodnici
od izumrlog šumskog korijenja nisu začepi jene. Prelazi u


EC 120—166 nešto vlažniju i rahliju nego gore glinastu ilovaču. Leži na
Ci 166—200 sivožućkastom lesolikom materijalu koji je vlažan i lagano se
kopa.


Profil 21 — Kosjerovica


Ovaj profil je kopan na približno istoj nadmorskoj visini kao i profil 18


i prikazuje ove osobine:


Aor 0—40 sivožuta laka glina sa humoznim džepovima. Struktura orašasta
i sitno grudasta. Prisutne kišne gliste. Vidi se i po koja
sivorđasta pjega. Prelazi u


Bi 40—90 sivožućkastu laku glinu orašaste strukture, sitno poroznu. Na
prirodnoj plohi strukturnih agregata izražen smeđi ton. Prelazi
postepeno u
Ci 95—150 pretaloženi lesoliki materijal sivožute boje. Po teksturi glinasta
ilovača. Tlo je karbonatno, prisutna po koja vapnena lutka
i brojne ljušturice plosnatih i okruglih spužića veličine 3-8 mm.


Profil 23 — Slatki potok


Pedološka jama kopana na strništu (pšenice) pokazuje ove osobine:
Aor 0—50 bjelkastožuta glinasta ilovača slabo izražene sitno orašaste
strukture. Primjećuju se mjestimično sivkaste i rđaste mazotine
slabog intenziteta. Prelazi izrazito u
Bi 50—100 sivožućkastu laku glinu orašaste strukture. Prirodne plohe
strukturnih agregata u vlažnom stanju su smeđe. Tlo zbijeno
Dolazi po koja sivorđasta pjega. Pukotine kao i hodnici od izumrlog
korijenja šumskog drveća ispunjeni su bjelkastosivim
materijalom iz gornjih slojeva. Prelazi postepeno u


E-2 100—160 vlažniju i rahliju glinastu ilovaču sivožućkaste boje. Prirodne
plohe strukturnih agregata su svjetlosmeđe. Tlo se lako odvaljuje
u velikim grudama. Jače su zastupljene pore veličine 1—3
mm. Prelazi postepeno u


Ci 160— sivožućkasti nekarbonatni materijal lakšeg sastava od gornjeg
horizonta.


Profil 7 — Bukovina


Aor 0—40 bijeličasta suha i zbijena glinasta ilovača slabo izražene strukture
sa po kojim manjim humusnim džepom. Prelazi izrazito u


Big 41—90 sivkastožutu, laku glinu, grudaste strukture, prošaranu crnim
piknjicama i ponekom smeđecrnom mekanom konkrecijom
čaglja. Tlo suho i zbijeno preko 4,5 kg na cm2. Prelazi postepeno
u


Bag 91—120 sličnih osobina kao gore glinastu ilovaču samo jače izraženih
sivih i rđastih pruga i krpica. Manje je suho nego gore. Prelazi
postepeno u


321
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 48     <-- 48 -->        PDF

B3g 120—160 nešto vlažniju i rahliju sivožućkastu, glinastu ilovaču koja se
pri kopanju grudasto odvaljuje. Zaglađena ploha profila prošarana
sitnim konkrecijama čaglja veličine 1—3 mm, zastupljenost
do 10/dcm2. Jasno se vide sivoplavkaste pruge i rđaste
partije. Prelazi postepeno


Ci 160 < teksturno lakši nekarbonatni »fino pjeskovili« nanos.


IV. DISKUSIJA
Pri razmatranju osnovnih morfoloških fizikalnih i kemijskih osobina istraživanih
tala odmah ćemo se zadržati i na mjerama koje vode održavanju njihove
plodnosti imajući na umu i planiranu namjenu istraživanih površina.


1. Sistematsko pedološka pripadnost istraživanih tala
Ilimerizirana tla o kojima je ovdje riječ u ranijim našim klasifikacijama
(Gračani n 1953) ubrajana su uglavnom u slabo i umjereno podzolirana
tla. U posljednjih 10 godina brojni istraživači u našoj zemlji izdvajali
su ilimerizirana zemljišta kao posebni tip tla sa većim brojem podtipova i varijeteta.
Za ovaj tip tla u genetsko i sistematsko pedološkom pogledu osnovano
je prisustvo procesa ilimerizacije (lessivaže) koji se sastoji u premještanju i
ispiranju gline iz viših horizonata u niže bez pojave destrukcije glinenih minerala.
Po tome se ova tla jasno razlikuju od podzola za koje je upravo karakteristična
destrukcija glinenih minerala i zatim i separatno premještanje produkata
destrukcije. Istraživanjem ilmeriziranih tala na području Bjelovara bavio
se veći broj istraživača, naročito Kovačevi ć P. (1956.) i Škori ć (1962.)
sa suradnicima. Uvažavajući netom spomenuta istraživanja, a na osnovu utvrđenih
fiziografskih osobina istraživanih tala možemo ih u sistematsko pedološkom
pogledu označiti i to tla u predjelu Kosjerovice i Slatkog potoka kao
ilimerizirana tla na lesu, a tla u predjelu Bukovina pripadaju ilimeriziranom
zemljištu na »finim pijescima« sa slabim znacima pseudooglejavanja.


2. Fizikalne osobine tala
Osnovna zajednička osobina istraživanih tala u predjelima Kosjerovica,
Slatki potok i Bukovina je njihova velika dubina. Premda su pedološke jame
kopane do dubine 2 m može se reći na osnovu sondažnih istraživanja da je
fiziološki aktivna dubina ovih tala mnogo veća.


Mehaničke analize tla vršene u natrijevom pirofosfatu pokazuju da su
istraživana tla glinaste ilovače i lake gline. S obzirom na rigolanje odnosno
duboko oranje istraživanih tala, koje je zahvatilo i njihove B horizonte ne
može se pouzdano na osnovu podataka s kojim raspolažemo suditi o intenzitetu
premještanja gline po profilu tla. Neki od ovih podataka ipak upućuju da se
sadržaj gline u A2/A3 podhorizontu kreće od 18—22´% a sadržaj gline u B horizontu
od 27 do 30%. Na manjem broju analiziranih uzoraka utvrđeno je da su
istraživana tla porozna do vrlo porozna sa osrednjim do velikim kapacitetom
za vodu. Velika dubina tala omogućava dobro uskladištavanje oborinskih voda
što osigurava dobro snabdijevanje biljaka vodom. Na dan 27. VIII 1964. momentana
vlažnost određivana u profilu 7 kretala se:


Dubina tla u cm 10—15 55—60 105—110
Vlaga u vol. % 24,0 33,0 35,7
322
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 49     <-- 49 -->        PDF

U vlažnom stanju istraživana tla su rahla, lagano se kopaju i pokazuju zbijenost
manju od 3 kg na 1 cm2. To se u prvom redu odnosi na lokalitet Kosjericu
i Slatki potok. Tlo u potezu Bukovine pokazuje veću zbijenost B horizonta.


U cjelini, gledajući na osnovu naših podataka o fizikalnim osobinama istraživanih
tala, možemo konstatirati da su veoma povoljna. Konstatacija da ova
ilimerizirana zemljišta imaju veoma povoljne fizikalne osobine navodi nas na
zaključak da nisu ni potrebne posebne mjere za popravku fizikalnih osobina
ovih tala. S gledišta njihovog iskorištavanja, u intenzivnoj šumskoj proizvodnji
četinjača brzog rasta, prilika je da se ovdje ukratko osvrnemo i na pitanje
mehaničke obrade tla u takvoj proizvodnji. Svakako, u dogledno vrijeme ne
možemo raspolagati s naučno razrađenim osnovama za obradu tla, koja bi, kao
što je potrebno, bila usklađena sa prirodnim faktorima, osobinama tla i specifičnim
zahtjevima ovih vrsta šumskog drveća. Ovo iz razloga, jer kod nas tek
predstoje naučnoistraživački radovi koji bi nam trebali dati odgovore na ova
pitanja. Unatoč tome treba nastojati da se izbjegne šablonska primjena određenih
mjera, kao što su npr. duboko oranje i rigolanje tala tamo, gdje tipske
fiziografske osobine tla upućuju da to nije potrebno ili čak da je i štetno. Rigolanjem
tla na dubinu od cea 60 cm mi podižemo, prebacujemo i razrahljujemo
skoro 10.000 tona zemlje po ha. Takvi zahvati zahtijevaju ogromne izvore energije
i velika financijska sredstva a da često nije jasna svrha takvih radova.
Vlastita istraživanja u jednoj 10 godina staroj kulturi američkog borovca u
blizini Krapinskih Toplica i u jednoj 10 godina staroj kulturi običnog bora
nedaleko Kutine u pravcu Čazme uvjerila su nas da na sličnim ilimeriziranim
tlima ove vrste drveća imaju dobro razvijen korijenov sistem koji je kod ovih
vrsta u 10-oj godini starosti dopirao do dubine veće od 100 cm. Ove kulture po
svome prirastu postižu prvi bonitet, iako kod pošumljavanja nije primjenjivana
obrada i gnojidba tla.


Imajući u vidu naprijed navedene veoma povoljne fizikalne osobine istraživanih
tala i netom navedene primjere o uspijevanju američkog borovca i
običnog bora na sličnim ilimeriziranim tlima može se preporučiti da pri iskorištavanju
ovih tala za uzgoj četinjača brzog rasta nije potrebna duboka obrada
ili rigolanje tla pa čak ni plića kontinuirana obrada.


Ovim ne želimo generalizirati da pri iskorištavanju ilimeriziranih tala u
uzgoju četinjača nisu uopće potrebne agrotehničke mjere. Naprotiv, ima i bit
će u grupi ilimeriziranih tala i takvih koja će trebati gnojiti i na odgovarajući
način obrađivati. U tom pogledu već su učinjeni i prijedlozi za eksperimentalna
istraživanja koje u zaključcima navodimo.


3. Kemijske osobine tla
a) Reakcij a tla . Prema podacima o pH vrijednostima tab. 2) istraživana
tla na svim lokalitetima u površinskim slojevima imaju veoma kiselu
reakciju. U dubljim slojevima neki profili (19—21) pokazuju neutralnu do alkaličnu
reakciju. To je slučaj gdje lesne naslage koje sadrže 15—20% CaCOä leže
na dubini od 100—130 cm. Nasuprot tome na istom lokalitetu (profil 18) gdje
su lesne naslage mnogo dublje tlo ima slabo kiselu reakciju i na dubini od
170—200 cm. Navedene razlike su važne i o njima valja voditi računa prilikom
pošumljavanja. Općenito naše pH vrijednosti nalaze se (Wild e S. A. 1958.)
unutar raspona koji odgovara četinjačama koje bi ovdje mogle doći u obzir za
uzgajanje (obični bor, zelena duglazija, američki borovac i evropski ariš).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 50     <-- 50 -->        PDF

b) Sadržaj humusa i dušika. Istraživana tla s obzirom na sadržaj
humusa i dušika možemo prema klasifikaciji Gračanin a odnosno
Woltmann a (A. Škori ć 1961.) ocijeniti u površinskom sloju kao slabo
humozna i umjereno opskrbljena dušikom, a u dubljim slojevima vrlo slabo
humozna i siromašna dušikom. Prema jednom drugom izvoru (H e i 1 m a n
1963.) smatra se da je za uspijevanje zelene duglazije potrebno oko 4.500 kg
ukupnog dušika po ha na osnovu čega slijedi nešto povoljnija ocjena opskrbljenosti
dušikom naših tala. Naime, na osnovu sadržaja dušika u tlu (tab. 2) procijenili
smo da se njegov sadržaj u istraživanim tlima kreće u sloju od 0-4U-50
cm od 2.500 do 7.500 kg po ha. Odnosno u predjelu Bukovina od 2.500 do 3.600
kg, u predjelu Kosjerovica od 3.300 do 7.500 ipredjelu Slatki potok od 3.700
do 4.400kg/ha. Budući da zelena duglazija između četinjača koje dolaze u obzir
za pošumijavanje ovakvih tala spada u red onih, koje imaju veće zahtjeve u
pogledu dušika i drugih hranjiva, smatramo da je s obzirom na utvrđene količine
dušika potrebno gnojiti dušikom samo one površine, koje imaju sadržaj
dušika ispoü 4.500 kg po ha. Kao gnojidbena doza moglo bi se uzeti u taKvom
slučaju koi^ćma od cea 100 g dušičnih gnojiva po jednoj sadnici.


Prilikom istraživanja na terenu utvrdili srno da se na više mjesta u nižem
dijelu oraiucnog sloja nalazi više humusa nego u površinskom, to nas je dovelo
na pomisao da su pod šumskom vegetacijom, tla bila mnogo bogatija humusom
i dušikom i da se vjerojatno čista sječa i rigolanje tla nepovoljno odrazilo na
bilans humusa i dušika u tlu. Da to provjerimo, u potezu Kos j ero vice uzeli smo
2 prosječna uzorka u 80—100 godina staroj hrastovoj šumi koja se nalazi na
istom tipu tla i ima podjednake ekološke prilike. Analizom ovih uzoraka došli
smo do podataka da se pod hrastovom šumom do dubine od 50 cm kreće sadržaj
humusa od 127 do 164 t/ha i dušika od 7.500 do 9.700 kg/´ha što je osjetljivo
više nego na sličnim obrađivanim površinama. Ovaj podatak samo potvrđuje
poznate činjenice da s uklanjanjem šumske vegetacije čistom sječom opada
sadržaj humusa i dušika u tlu kao posljedica prekida biološkog kruženja materije.
Ako se sada u određenim uslovima tlo i obraduje dolazi do neracionalno
intenzivne mineralizacije organske materije. Toj pojavi mnogi domaći i strani
istraživači pridaju odgovarajuću pažnju. Navocumo samo neke izvore Ani ć
M., Kovačević P. (1956.), Babović D. (I960.), Wilde S. A. (1958.),
Pogrebnjak (1963.), Rubner K. (1960.) i drugi. S tim u vezi postavlja
se pitanje opravdanosti čistih sječa na onim površinama ilimeriziranih tala
koje se kane očetinjavati. To je u vezi s još jednim faktorom, a taj je da ili—
merizirana tla na Bjelovarskom području s obzirom na njihov proizvodni
potencijal, dolaze realno i u perspektivi u obzir za uzgajanje četinjača samo
na površinama topografski nepovoljnim za poljoprivrednu biljnu proizvodnju.
Takvi su uglavnom tamo tereni ilimeriziranih tala pod degradiranim šumama
koji se kane iskorištavati za uzgoj četinjača kao ekonomski povoljniji način
proizvodnje. Cesto su ti tereni veoma nagnuti, ispresijecani jarugama i podložni
eroziji vodom. I na istraživanim površinama u potezu Kosjerovice i Bukovine
već su jasni znaci brazdaste erozije vodom. Sve to upućuje da se u
takvim uslovima i pri iskorištavanju ovih tala u proizvodnji o kojoj je riječ
isključi ili veoma ograniči čista sječa i mehanička obrada tla, kao potrebna
mjera s gledišta racionalnog iskorištavanja i održavanja plodnosti ovih tala
naročito radi očuvanja humusa i dušika u ovim zemljištima.


c) Sadržaj fosfora i kalija u tlu. Za ocjenu opskrbljenosti
istraživanih tala fosforom i kalijem raspolažemo podacima (tab. 3) o sadržaju


324
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 51     <-- 51 -->        PDF

rastvorljivog fosfora i kalija određenog po Al-metodi. Podaci su veoma interesantni.
Naša tla sadrže relativno velike količine fosfora naročito u nižim slojevima
tla. To su veće količine od onih koje se u literaturi spominju kao
karakteristične za ilimerizirana zemljišta u našoj zemlji. Prema podacima studije
zemljišta Jugoslavije (G. Filipovski — Cirić M. 1963.) obično je
u ilimeriziranim tlima sadržaj fiziološki aktivnog fosfora po laktatnoj metodi
ispod 2 mg/100 g tla. Prilikom detaljnih istraživanja llimeriziranih tala u
Hrvatskoj (Škori ć A. i saradnici 1963.) konstatiran je veći sadržaj fiziološki
aktivnog fosfora u ilimeriziranim tlima na lesu i diluvijalnim podravskim
pijescima nego u drugim ilimeriziranim tlima. Po svemu sudeći ilimerizirana
tla koja smo istraživali u Bjelovarskom području predstavljaju poseban fosforom
dobro opskrbljen varijetet ovih tala. Dobra opskrbljenost istraživanih tala
fosforom u nižim slojevima tla od posebnog je značaja pri njihovom iskorištavanju
za intenzivnu šumsku proizvodnju. Korijenje šumskog drveća (američki
borovac, zelena duglazija, obični bor) vrlo brzo dopire u dublje slojeve
gdje ima naročito povoljne uslove za opskrbu fosforom. Da čitaocu približimo
sliku o postojećim količinama biljkama kemijski pristupačnog fosfora navodimo
da te količine prema podacima za profil 18 iznose do dubine 1 m ekvivalent
od oko 6.400 kg 1&% fosfornih gnojiva a do dubine 2 m oko 13.800 kg.
Sadržaj fosfora i kalija u našim tlima prilično varira. Dijelom to može da
potiče i od različitih doza gnojidbe koje šteta što nisu evidentirane. Potrebno
je uočiti da najniže vrijednosti pokazuje tlo u predjelu Bukovina.


Unatoč svim teškoćama i nejasnoćama oko izbora metoda određivanja sadržaja
fosfora i kalija, određivanja graničnih brojeva, odnosno interpretacije
dobivenih rezultata za šumske vrste drveća, mi smatramo da su istraživana tla
dobro opskrbljena fosforom i kalijem osim predjela Bukovine gdje tlo pokazuje
siromaštvo u kaliju. Naime prilikom vlastitih proučavanja prirodne plodnosti
nekih naših tala (1963, 1964.) konstatirali smo da uz ostale povoljne uslove prvi
bonitet postižu američki borovac, obična smrča, zelena duglazija i obični bor
ako u površinskom horizontu tla sadrže 3—5 mg P2O&/IOO g tla i 7—10 mg K2O
utvrđenih po Al-metodi, a nekad i pri nižim vrijednostima navedene vrste
lijepo uspijevaju. Za istraživana tla na temelju izloženog slijedi zaključak da
ih sada sa šumskopedološkog gledišta ne treba gnojiti fosforom i kalijem.
Jedino u predjelu Bukovina može doći u obzir gnojidba s K2SO4 i to u količini
od cea 300 kg ha odnosno 50 do 100 g po sadnici. Ne zadržavajući se ovdje na
pitanjima ishrane pojedinih vrsta četinjača napominjemo da se dobar pregled
stanja ishrane šumskog drveća u svijetu i kod nas može naći u radu B. P o-
p o v i ć a (1965.).


4. Izbor vrsta šumskog drveća s obzirom na plodnost tla
U naprijed navedenim podacima o stanju plodnosti istraživanih tala sadržan
je i odgovor na pitanje koje vrste četinjača brzog rasta dolaze u obzir za
osnivanje kultura na istraživanim odnosno ilimeriziranim tlima. Povoljne fizikalne
i kemijske osobine tala i s tim u vezi visok nivo njihove prirodne plodnosti
čini ova tla prikladnim za podizanje kultura četinjača svih vrsta s kojim
najčešće naša šumarska operativa radi, kao što su zelena duglazija, evropski
ariš, američki borovac, obična smrča i obični bor.


S obzirom na ekologiju istraživanih tala i naprijed navedene podatke o
klimi istraživanog područja može se taj izbor i suziti. Prema podacima D.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 52     <-- 52 -->        PDF

K 1 e p c a (1964) o dosadašnjim iskustvima u Francuskoj i Njemačkoj kao i
istraživanja koja je on vršio u našoj zemlji možemo očekivati da bi pedološki
i klimatski istraživano područje odgovaralo za intenzivan uzgoj zelene duglazije
i američkog borovca. Pri konačnoj odluci o izboru vrsta valja uvažiti dobru
plodnost ovih tala i potrebu da se ona racionalno iskorištava kao i potrebu
zaštite tla od erozije vodom bržim zastiranjem površine tla. Mjera koja bi tome
najbolje odgovarala po našem je mišljenju odgovarajuća gustoća sadnje. Praksa
koju smo na više šumskih objekata u Hrvatskoj konstatirali da se sadi cea


2.500 sadnica po ha u konkretnom slučaju nije svrsishodna. Na osnovu vlastitih
sasvim orijentacijskih podataka kao i podataka iz literature (J. Neme c 1964.,
Kramer-Kozlovsk i 1963) smatramo da bi svrsishodnije bilo u konkretnom
slučaju ako će se raditi sa američkim borovcem i zelenom cuglazijom,
i bolje odgovarala sadnja od 3.500—4.500 kom. kvalitetnih, sadnica po ha a za
obični bor oko 5.000 sadnica po ha.
Svakako će investitor podizanja nasada četinjača na istraživanom području
osim što može iskoristiti naše podatke o zemljištu imati pred očima pri
poduzimanju poslova i cilj gospodarenja, tehničku i komercijalnu stranu planirane
proizvodnje i razumije se sve ostale bioekološke i šumskogospodarske
momente.


V. ZAKLJUČCI
Na osnovu naprijed iznesenih rezultata i diskusije mogu se učiniti ove
završne konstatacije i prijedlozi:


1. Istraživana tla u predjelima Kosjerovica i Slatki potok pripadaju ilimeriziranim
tlima na lesnim supstratima. Tla u predjelu Bukovine pripadaju
ilimeriziranim tlima na nekarbonatnim kvartarnim pijescima sa slabim znacima
pseudooglejavanja.
2. Sa šumsko-gospodarskog gledišta istraživana tla imaju visok nivo prirodne
plodnosti i prikladna su za ugzoj četinjara brzog rasta s najvećim zahtjevima
prema plodnosti tla.
3. Na osnovu fizikalnih, kemijskih i drugih osobina istraživanih tala i
razmatranih dinamskih procesa u ovim tlima potrebno je u cilju racionalnog
iskorištavanja i održavanja postojeće plodnosti ilimeriziranih tala veoma ograničiti
čistu sječu na ovim tlima kao i mehaničku obradu tla naročito na nagnutim
terenima. U cilju suzbijanja procesa erozije tla vodom i brzog zastiranja
površine tla potrebno je pri podizanju nasada vršiti odgovarajuće gustu sadnju
kvalitetnih biljaka.
4. Rezultati naših istraživanja čine još aktualnijim prijedlog Šk o r i ć a
A. (1962) da je u vezi očekivane visoke produkcije drvne mase četinjača brzog
rasta na lesiviranim (ilimeriziranim) tlima na lesu i kvartarnim pjeskovitim
supstratima potrebno podići komparativne nasade četinjača brzog rasta i mjeriti
produkciju drvne mase pri različitim zahvatima u tlo. S tim u vezi bilo bi
potrebno putem ogleda provjeriti opravdanost naših smjernica za šumskogospodarsko
iskorištavanje istraženih tala. U eksperimentalnom radu bilo bi
veoma korisno pratiti dinamiku promjena nekih stanja u tlu pri različitim
zahvatima u tlo i uz određen sistem proizvodnje.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 53     <-- 53 -->        PDF

LITERATURA


1.
Ani ć M.: Uzgajanje šuma, Ekologija šumskog drveća i šuma, Skripta, Zagreb.
2.
Babovi ć D.: Podzolasta zemljišta Kosmeta i mjere njihove popravke zemljišta
i biljaka No 1—3, str. 6—105, Beograd, 1960.
3.
Filipo v sk i G„ Ćiri ć M.: Zemljišta Jugoslavije, Beograd, 1963.
4.
Gračani n M.: Pedologija III dio, Zagreb, 1963.
5.
Hei l ma n Paul E., Gesse l S. P.: Nitrogen requirements and the biological
cycling of nitrogen in Douglas — fir stands in relationship to the effects of
nitrogen fertilization, Plant and Soil No 3, str. 386—402, 1963.
6.
Kie p a c D.: Rast i prirast šumskog drveća i sastojina, Nakladni zavod »Znanje
«, Zagreb, 1963.
7.
Kovačevi ć P.: Tla kotara Bjelovar, Zavod za agroekologiju, Zagreb, 1956.
(rukopis).
8.
KramerP. J, Kozlowsky T.T.: Physiology of trees Mc Graw — Hill Book
Co., New York, 1959.
9.
Martinovi ć J.: Pedološka karakterizacija tala nekih kultura četinjača u
Hrvatskoj, 1964. (rukopis).
10.
Martinovi ć J.: Studija tala i pedološka karta š. g. j . Brod n/Kupi, 1964.
(rukopis).
11.
Martinovi ć J.: Utjecaj tla na uspijevanje američkog borovca u kulturi
Bučice, 1965. (u štampi).
12.
Neme c Josef a kolektiv: Technicka priručka lesnicka, strana 248, Stat ni zemedelske
nakladatelstvi, Praha, 1964.
13.
Popovi ć B.: Primjena dubrenja (fertilizacije) u povećanju proizvodnosti
šuma, Savezna privredna komora, 1965.
14.
Pogrebnjak : Obš. lesovodstvo, Moskva, 1963.
15.
Rubne r K.: Die Pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues, Neumen
Verlag, Radebeul und Berlin, 1960.
16.
Sapošniko v S. A.: Biologičeskie osnovi obrabotki podzolistyh počv, Moskva,
1964.
17.
Škori ć A.: Pedološka istraživanja (priručnik), Zadružna štampa, Zagreb, 1961.
18.
Škori ć A., Martinovi ć J.: Program rada pedološke laboratorije Zavoda za
četinjače Jastrebarsko, Zagreb, 1962. (rukopis).
19.
Škorić A., R a c z Z., Modri ć A., Kovačević P.: Detaljno proučavanje
glavnih tipova zemljišta Jugoslavije, izvještaj za 1962. godinu za područje NRH,
Zagreb, 1963. (rukopis).
20.
Wild e S. A. Forest Soil, Ronal Press Co., New York, 1958.
UTILIZATION OF ILLIMERIZED SOILS FOR THE CULTIVATION OF
CONIFERS IN THE DISTRICT OF BJELOVAR


Summary


Through investigations of the low hilly terrains of Northern Croatia along the
Bilogora—Moslavačka gora Mountain Range the presence of illimerized soils on the
loess and »fine sands« of diluvial age was established. The natural fertility of these
soils is dealt with from the standpoint of their suitability for intensive cultivation
of fast-growth conifers. It was established that these soils possess a high level of
natural fertility. They are well supplied with soluble phosphorus. A comparison of
the contens of humus and nitrogen under a 100-year-old Oak stand with the contents
of humus and nitrogen on a clear and tilled ground indicates that the mineralization
of humus and the diminnution of nitrogen proceed very quickly in this soil under
conditions of clear cutting and mechanical tillage of the soil. The suggestions made
for the utilization of these soils for the intensive production of conifers aim at the
clear cutting of the existing degraded forests and the mechanical tillage of the soil
being restricted, with the purpose to preserve the fertility of these soils. In order to
protect the soil on sloping terrains against run-off and water erosion, a denser
planting of quality seedlings is planned.