DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Bernardo He liri gl: SULL´IMPIEGO
DEI REGISTRATORI MAGNETOFONICI
NEI RILIEVI FORESTALI, Italia
Forestale e Montana, Luglio-Agosto 1964,
Firenze. O upotrebi magnetofona u šumarstvu.


Dr Bernardo Hellrigl, koji je nedavno
konstruirao novu promjerku (vidi de


cJtcani Stcućni časopisi


LESNOE HOZJAJSTVO — Mokva


5 — 1985. Kirkli s A. A.: Rekonstrukcija
borika slaba obrasta. — S avčenk o


A. M.: Znak vitalnosti podmlatka sibirske
jele. — Komissarov D. A., Čudako
v M. I.: Amonijačne soli lignitnih polikarbonskih
kiselina — stimulans rastenja.
— Samgi n P. A.: Bazalna obrada mladika
arboricidima. — N i k i t i n K. E.: Šuma
i matematika. — Ivannikov S. P.,
Rostovcev S. A.: Sađržina celuloze i
količina drvnog vlakna u raznih vrsta topola.
— Kozlova L. M.: Primjena vapama
kao herbicida u rasadnicima. — E g-
lite A. K., Folkmane A. P.: Utjecaj
vapama na mikrobiološke procese u tlu. —
Nedveck i N. A.: Borove_kulture na tlima
na kojima je obavljeno najjednostavnije
isušivanje. — Badalo v P. P.: Utjecaj
podzolnog horizonta na rast omorike
obične. — Ivšina N. K., Ravkin S. I.:
Novi otrovi u borbi sa štetnicima drveća i
grmlja. — Fadeev N. V.: Odgoj za ljubav
spram prirode.
6 — 1965. Osnivač šumske biogeocenolog
y (ka osamdesetpetogodišnjici akademika
V. N. Sukačeva). — K a s e s a 1 u


H. P.: Utjecaj trave na nicanje borova sjemena.
— Gaelj A. G., Voronkov N.
A.: Specifičnosti pošumljavanja pijesaka u
stepnoj zoni SSSR.
7 — 1965. Molotkov P. I.: Prorede
bukvika. — Fiziološke izmjene u podmlatku
omorike obične nakon sječe. — P o dzoro
v N. V.: Utjecaj zračne zadimljenosti
na kvalitet borova sjemena. — Naj denov
a C. V.: O ubrzanju sklapanja topolovih
kultura.


LESNICKY ČASOPIS — Prag


1 — 1965. Šaly R., Obr F.: Primjedbe
ka pretvorbi niskih šuma i k problemu čistih
kultura omorike obične u ČSSR. —
Mra z K.: Godišnji tok sadržaja nitrata u
tlu s obzirom na rast topole. — Š m e 1 k o
Š.: Istraživanja o veličini debljinskog prirasta
stabala u ovisnosti o nagibu tla. —
S i m a n č i k F.: Klijavost raznih sjemenih
vrsta četinjača s obzirom na brzinu kojom
tone u vodi.


taljnije Sum. list br. 3—4/1964. str. 107)
opisuje u ovom članku upotrebu specijalnog
magnetofona u službi uređivanja šuma,
pri opisu sastojina, snimanju, inventarizaciji
itd. Nema sumnje da su moderne
metode jeftinije i praktičnije pa će im stare
metode morati ustupiti mjesto.


Dušan Klepac


2 — 1965. Bludovsky Z.: Korisni efekat
sredstava uloženih u šumarstvo. —
Parže z J.: Upotrebljivost Schwappachovih
tablica (1902) za određivanje drvne
mase mladih sastojina omorike obične.


3 — 1965. Hruzik L.: K razvitku nauke
i tehnike u šumarstvu. — Do ud a V.:
Mogućnost iskorišćavanja mašina za otkoravanje
u šumi.


4 — 1965. Zasmeta V., Knop J.:
Dvadeset godina sumoprivrede u oslobođenoj
Čehoslovačkoj. — Vincen t G.,
Fe r F.: Hibridi evropskog i japanskog
ariša na pokusnoj površini u Šumskom
gospodarstvu Litovel (CSSR). — H o 1 u bči
k M.: Prirodna obnova goleme jele i
balkanskog borovca u Kysihyblu.


5 — 1965. Zasmeta V.: Za dalji razvitak
lovstva u ČSSR. — Sykora F.: Sadašnje
stanje i razvojne perspektive lovstva
u ČSSR! — Dvoraček J.: Pitanje
uzgajanja zečeva u ČSSR. — Tere n Š.:
Rijetke vrste naše lovne divljači. — R užička
V.: Kinologija u ČSSR. — Kotrly
A.: Zaključci naučne konferencije o zaštiti
šume i poljoprivrednih kultura od
šteta koje uzrokuje divljač.


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


5. knj. — 1965. Treba navrijeme obnoviti
sastojine. — Mar ino v M.: Za visoku
produktivnost gospodarenja u našim hrastovim
šumama. — Vačovski H., A n-
d o n o v A.: Neke osobitosti rasta omorike
obične u ovisnosti o klimatskim uslovima.
— Vasile v K.: Utjecaj nadmorske visine
i ekspozicije na rast kultura običnog i
crnog bora. — T o m o v K.: Rast i produktivnost
topole P. bachelierd. — N e r i z o v
C: Putovi k povećanju proizvodnje mesa i
poboljšanju ishrane šumskih radnika.
6. knj. — 1965. Gančev A., Zelev I.:
Prirodne hibridne sorte između Q. sessiliflora
i conferta. — K o e v D.: Dvoetažno
smolarenje. — Beljakov P.: Nova metoda
za izračunavanje drvne zalihe u
NjDR.
LESNICKA PRACE — Prag
1 — 1965. Steffe l V.: Pravovremena
likvidacija drvne mase poslije kalamiteta
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 104     <-- 104 -->        PDF

— odgovorni je zadatak svih zaposlenih u 3 — 1965. Bludovsk i Z.: Produbljišumarstvu.
— Navrati l S.: Podaci o vi- vanje ekonomskog rukovođenja u šumorusnom
mozaiku topola. privredi — Novotn y V.: Naučna orga


2 — 1965. Novotn y M.: Matematske nizacija rada u šumarstvu,
metode pomažu kod dislokacije proizvod-4 — 1965. Po spiš il B.: Razvitak šunje.
— Pfeffe r A.: Rekreacija i šumo- moprivrede u posljednjih 20 godina i dalje
privreda. perspektive tog razvitka. Đ. K.


OBAVIJEST


Na Šumarskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu obranili su doktorsku dizertaciju:


30. III 1965. dipl. inž. Pavle Vujić, saradnik Zavoda za topole u Novom Sadu
pod
naslovom:
»Prilog poznavanju Melampsora na crnim topolama u Podunavlju i njihova
osjetljivost prema ovoj bolesti«


26. .V 1965. dipl. inž. Dražen Cestar, službenik Instituta za šumarska istraživanja
Šumarskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom:
»Prirast smreke u šumama gorskog predplaninskog područja Hrvatske«
Na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu diplomirao je:


27. II
1965. dipl. inž. Mate Huljev s radnjom:
»Elektroprivreda na Kršu kao specifičan i kompleksan vodoprivredni problem
«
Našim doktorima nauka odnosno drugu ekonomisti drugarske čestitke.
Pere


ŠESTI SVJETSKI ŠUMARSKI KONGRES


Kongres će se održati u Madridu, a trajat će od 6. do 18. lipnja 1966. Program je


rada ovakav:


Nedjelja 5. VI — cio dan registracija. Jezici saobraćanja su: engleski, francuski


i španjolski. Za svo vrijeme Kongresa bit će otvorena šumarska izložba i to od 9—21h.


Ponedjeljak 6. VI — Svečano otvaranje, koje traje od 10—13 h, a nakon toga od


17—20h je generalna sjednica na kojoj će se tretirati tema: Uloga šumoprivrede u


svjetskoj ekonomici.


Utorak 7. VI — Prva plenarna sjednica sa općom temom: Tendencije i usklađi


vanje šumskog fonda sa potrebama na drvu.


Srijeda 8. VI — Tehnički odbori: I. Tehnika pošumljavanja i oplemenjivanje


drva. II Zaštita šuma.


Četvrtak 9. VI — Slobodan dan. Izlet po volji (Toledo ili Centralni plato).


Petak 10. VI — Tehnički odbori: III. Metode uređivanja šuma i uzgoj. IV. Isko


rišćavanje šuma i transport.


Subota 11. VI — Druga plenarna sjednica sa glavnom temom: Planiranje i isko


rišćavanje drvnog potencijala.


Nedjelja 12. VI — Slobodan dan ili izleti po volji.


Ponedjeljak 13. VI — Tehnički odbori: V. Faktor čovjek u šumoprivredi. VI. Pro


blemi šumarstva, napose u tropima.


Utorak 14. VI — Treća plenarna sjednica sa temom: Elementi razvitka šumopri


vrede.


Srijeda 15. VI — Tehnički odbori: VII. Drvarske industrije. VIII. Nacionalni par


kovi, rekreacija i divljač.


Četvrtak 16. VI — Četvrta plenarna sjednica sa temom: Financiranje šumopri


vrede i razvitak drvarvarske industrije.


Petak 17. VI — Tehnički odbori: IX. Utjecaj šuma na klimu, tlo, vodu, izvore i


čovjeka. X. Ekonomika i statistika šumarstva.


Subota 18. VI — Rezolucije i preporuke. Oproštajni banket.


Đ. K.


378
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 105     <-- 105 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO ZAGREB


ZAGREB, Kosirnikova ab. iza broja 35 — telefon br. 573-838 i 573-488


prodaje ov e


SADNICE:


Starije od
Red. 3 god. 3 god. Opaska
br. Vi sta hiljada


1. Borovac (P. str.) 300 15
školovan
2. Bor obični (P. sil.) 6 4
školovan
3. Bor crni (P. nig.) 50 32
4. Pačcmpres (Ch. L. ) 3
stablašice
5. Smrekuša (T. oc.) — 4
stablašice
6. Tuja golema — 7.3
stablašice
7. Kavkavska jela — 1
stablašice
8.
Smreka 600 400 neškolovane
školovane stablašice
9. Sekvoja golema — 1
stablašice
10.
Močvarni ariš (Ta x. dist.) 0,5 0.5 školovan i stablašice
11.
Zelena duglazija (Pseud. vir.) 14 2 školovane i stablašice
12.
Bagrem 74 jednogod. i dvogod.
13.
Jasen am. 100 10
14.
Jasen domaći i 00 —
15.
Kesten pit. 3 — školovan
16.
Lipa malol. 4 I!
17.
Platana 10 6
18.
Topola 1-214 21 —
19.
Topola reg. 13 —
20.
Razne druge vrste bjelo-razni rariteti
gorice, grmlja, cvijeće 4 G cijepljenih stablašica
Isporuka i pakovanje sadnica po dogovoru. Cij ine umjerene. Kvalitet
sadnica odličan .


ISPRAVAK


U Š.
L. 5 6-1965. nalazi se kriva paginacija, pa molimo da se stave ovi brojevi:


— mjesto stranice broj 206, treba staviti br. 208;
— mjesto stranice broj 208, treba staviti br. 206.
OBAVIJEST SURADNICIMA!


Da bi posebni otisci (separati) bili j"eftiniji, jedini je način,-da se ne izdvajaju iz
sloga, nego štampaju zajedno s ostalim sadržajem, a onda isijekü i uvezu sa ponekom
stranicom tuđeg članka.


Potpuno odvojeni separati dvostruko su skuplji.
Radi toga molimo drugove suradnike Š. L. da na čelu poslanog rukopisa označe
da li žele separate i koje od ove dvije varijante.
Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 7-8/1965 str. 106     <-- 106 -->        PDF

DRUGOVIMA, SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


1.
Sadržaj svakog članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa,
da donese nešto nova sa područja nauke ili tehnike, prikaže novo
metode ili da u bilo kom obliku posluži progresu šumarstva.
2.
Obim radova u pravilu ne smije prelaziti 10 do 15 štampanih stranica
(a to je 15 do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci neka budu
pisani sažeto i stvarno, opširna izlaganja sadržaja i isrepne uvode
valja izbjegavati. Naslovi članaka neka ne budu razvučeni. Radove.
koji ne budu odgovarali ovim postavkama, a ako im je sadržaj inače
vrijedan, moći će se štampati nakon potrebnog skraćenja.
3.
Ka kraju svakog članka treba donijeti kratak Zaključak iz kojeg se
jasno razabire sadržaj i rezultati rada. U pravilu, opseg njegov neka
no prelazi polovinu do najviše cijelu stranicu rukopisa. Takav će
Zaključak moći poslužiti i kao Rezime za prijevod na strani jezik.
4.
Manuskripti trebaju biti osposobljeni za štampanje, pisani mašinom
sa proredom i to samo na jednoj stranici. Citati literature u tekstu
navode se imenom autora sa dodanom godinom u zagradi, a na kraju
članka donosi se popis literature alfabotskim redom. Knjig e se
navode prezimenom i početnim slovom imena autora, naslovom, izdanjem,
mjestom naklade i godinom. Članci u časopisim a osim
toga i brojem sveska ili godišta i početnom i završnom stranicom
članka.
5.
Predložene fotografije i grafikoni moraju biti jasni, uredni i gotovi
za reprodukciju
(fotografije na papiru visokog sjaja) a tumač slikama
priložen na odvojenom listu, numeriran kao i slike. Manjkavo izvedeni
grafikoni neće se moći upotrijebiti ili će se dati prerisati na trošak
autora.


6.
Tabele sa puno cifara svakako napisati tušem na pauspapiru, da bi se
mogli izraditi klišeji (jer je to jeftinije i brže nego slaganje na slagaćem
stroju).
7.
Istovremeno sa poslanim člankom autor treba da naruči potreban broj
separata (ako to želi) i označi na čiji će se trošak štampati, a također
označiti i broj svog žiro-računa.
Uredništvo


š ;
i V,R3KI L ST — glasilo Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


u.
.ništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 400-181-608-359 —
C
: šnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 7.000 dinara. Pojedinci
1 OJO dinara, studenti i đaci 400 dinara: Inozemstv o 7.500 dinara (10 USA dolara) — Tisak :


Izdavačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor