DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF

DRUGOVIMA, SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


1.
Sadržaj svakog članka ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa,
da donese nešto nova sa područja nauke ili tehnike, prikaže nove
metode ili da u bilo kom obliku posluži progresu šumarstva.
2.
Obim radova u pravilu ne smije prelaziti 10 do 15 štampanih stranica
(a to je 15 do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci neka budu
pisani sažeto i stvarno, opširna izlaganja sadržaja i isrepne uvode
valja izbjegavati. Naslovi članaka neka ne budu razvučeni. Radove,
koji ne budu odgovarali ovim postavkama, a ako im je sadržaj inaće
vrijedan, moći će se štampati nakon potrebnog skraćenja.
3.
Na kraju svakog članka treba donijeti kratak Zaključak iz kojeg se
jasno razabire sadržaj i rezultati rada. U pravilu, opseg njegov neka
ne prelazi polovinu do najviše cijelu stranicu rukopisa. Takav će
Zaključak moći poslužiti i kao Rezime za prijevod na strani jezik.
4.
Manuskripti trebaju biti osposobljeni za štampanje, pisani mašinom
sa proredom i to samo na jednoj stranici. Citati literature u tekstu
navode se imenom autora sa dodanom godinom u zagradi, a na kraju
članka donosi se popis literature alfabstskim redom. Knjig e se
navode prezimenom i početnim slovom imena autora, naslovom, izdanjem,
mjestom naklade i godinom. Članci u časopisim a osim
toga i brojem sveska ili godišta i početnom i završnom stranicom
članka.
5.
Predložene fotografije i grafikoni moraju biti jasni, uredni i gotovi
za reprodukciju
(fotografije na papiru visokog sjaja) a tumač slikama
priložen na odvojenom listu, numeriran kao i slike. Manjkavo izvedeni
grafikoni neće se moći upotrijebiti ili će se dati prerisati na trošak
autora


6.
Tabele sa puno cifara svakako napisati tušem na pauspapiru, da bi se
mogli izraditi klišeji (jer je to jeftinije i brže nego slaganje na slagaćem
stroju).
7.
Istovremeno sa poslanim člankom aulor treba da naruči potreban broj
separata (ako to želi) i označi na čiji će se trošak štampati, a također
označiti i broj svog žiro-računa.
Uredništvo


ŠUMARSKI Lj ST — glas;.´o Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 400-181-600-359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 7.000 dinara. Pojedinci


1.000 dinara, studenti i đaci 403 dinara: Inozemstv o 7.500 dinara (10 USA dolara) — Tisak :
Izdavačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor